میزان یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی

انسان، انسان است به تربیت، و تربیت، در اصل و ماهیت خود، جز از طریق یادگیری حاصل نمی¬شود انسان یاد می-گیرد راه برود، بخواند، بنویسد و …(Faryar & Rakhshan, 2000. to cite of AsadAbadi,S.J). بنابراین تربیت به هر طریقی که صورت بگیرد، مبتنی بر پایه یادگیری خواهد بود. یادگیری مطلوب زمانی اتّفاق خواهد افتاد که معلّم نحوه¬ی یادگیری هر یک از شاگردانش را بداند و از فنون و راهبردهای مناسب آموزشی نهایت استفاده را ببرد.

چکیده:
در پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه تأثیردو شیوه متفاوت از اجرای الگوی تدریس نگاره مفهوم، و روش رایجِ تدریس در منطقه ماهیدشت، بر میزان یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس علوم تجربی، از طرح نیمه¬آزمایشی با سه گروه(n1=17,n2=17,n3=17) استفاده شد. تا به این سؤال پاسخ داده شود که: آیا عملکرد یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزانی که با این الگوها آموزش دیده¬اند، از نظر آماری متفاوت است یا خیر؟ در سه گروه مورد آزمایش به ترتیب، دانش¬آموزان درس علوم را با استفاده از روش نگاره مفهوم با تصویر سیاه قلم، نگاره مفهوم با تصویر واقعی و روش رایج یاد گرفتند.

این اقدام پژوهی مشتمل بر صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده ۲
مقدمه ۲
روش شناسی پژوهش ۸
یافته ها ۱۰
بحث و نتیجه گیری ۱۷
منابع ۲۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش اقدام پژوهی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  میزان یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه
انسان، انسان است به تربیت، و تربیت، در اصل و ماهیت خود، جز از طریق یادگیری حاصل نمی¬شود انسان یاد می¬گیرد راه برود، بخواند، بنویسد و …(Faryar & Rakhshan, 2000. to cite of AsadAbadi,S.J). بنابراین تربیت به هر طریقی که صورت بگیرد، مبتنی بر پایه یادگیری خواهد بود. یادگیری مطلوب زمانی اتّفاق خواهد افتاد که معلّم نحوه¬ی یادگیری هر یک از شاگردانش را بداند و از فنون و راهبردهای مناسب آموزشی نهایت استفاده را ببرد.

روش شناسی پژوهش:
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش نیمه¬آزمایشی است. در این پژوهش سه کلاس از کلاسهای پایه پنجم ابتدایی در منطقه ماهیدشت(در سال تحصیلی ۹۰-۸۹) انتخاب، و هر کدام از کلاسها با رعایت اصل انتساب تصادفی در گروه¬های سه¬گانه جای گرفتند. حجم نمونه تعداد ۵۱ دانش¬آموز بود که در گروه اول ۱۷ نفر تحت آموزش الگوی نگاره مفهوم با تصویر سیاه قلم، گروه دوم ۱۷ نفر تحت آموزش الگوی نگاره مفهوم با تصویر واقعی و گروه سوم ۱۷ نفر تحت آموزش الگوی رایج قرار گرفتند.

یافته¬ها:
در این بخش ابتدا فرضیه¬های تحقیق مطرح و سپس نتایج حاصل از محاسبه آزمون¬های آماری ارائه می¬گردد.
فرضیه شماره۱: بین دانش¬آموزان سه گروه (آموزش دیده با الگوی نگاره مفهوم مبتنی بر تصاویر سیاه قلم، آموزش دیده با الگوی نگاره مفهوم مبتنی بر تصاویر واقعی، آموزش دیده با روش رایج) از نظر میزان یادگیری تفاوت معنی¬دار وجود دارد.

بحث و نتیجه گیری:
مسأله مورد بحث در این مقاله، مقایسه تأثیر بهره¬گیری از رنگ و خط در الگوی نگاره مفهوم و مشارکت دانش¬آموزان در تهیه تصاویر مورد نیاز و روش رایج تدریس، بر یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان پایه پنجم ابتدایی منطقه ماهیدشت در درس علوم تجربی بوده است.

منابع
Assadi, A. & Behrangi, M. R. (2008). Teaching 6th grade English using the Multi-Media Builder soft wear and the Picture-Word Inductive Model of Teaching. Quarterly Journal of Education, Vol 25, No 1; 9-28.
Bahrani, M. (2009). The Study of Validity and Reliability of Harter’s Scale of Educational Motivation. Psychological Studies Faculty of Education and Psychology, Al-Zahra University, Vol 5, No 1. 51-72.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش اقدام پژوهی

.


 

برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × پنج =