میرا کننده جرمی برای ساختمان

در سال های اخیر تمایل به افزایش ارتفاع ساختمان ها بیشتر گشته است و در نتیجه آن سازه ها سبک تر و نسبت به تحریکهای خارجی مانند باد و زلزله آسیب پذیرتر شده اند. یکی از روش های مناسب برای جلوگیری از لرزش های ساختمان و کاهش پاسخ های دینامیکی آن استفاده از میراکننده جرمی تنظیم شده می باشد که در این مقاله به بررسی اثرات آن بر روی ساختمان های مرتفع مانند برج ها و همچنین پل ها پرداخته شده است.

این مقاله دانشجویی مشتمل بر ۲۷ صفحه است ، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

 

چکیده ۲

مقدمه. ۳

میراکننده کمکی.. ۵

میراکننده جرمی تنظیم شده: (TMD) 7

اثرات میراکننده جرمی تنظیم شده بر ساز هها ۹

۱) بر جها ۹

ارتعاشات ناشی از باد. ۹

ارتعاشات ناشی از زلزله. ۱۱

۲) پل ها ۱۲

۳) پلهای با دهانه بزرگ.. ۱۶

استفاده از دمپر ضربه ای در کاهش دامنه ارتعاشات ابزار: ۲۲

نتیجه گیری.. ۲۵


خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته معماری

.

میراکننده کمکی
میزان میرایی یک سازه بر خلاف جرم و سختی آن به یک پدیده فیزیکی خاص وابسته نیست و تعیین میرایی ذاتی سازه با قطعیّت امکان پذیر نمی باشد، با استفاده ازسیستم های کمکی می توان کنترل بهتری بر میرایی سازه داشت.

میراکننده جرمی تنظیم شده: (TMD)
میراکننده جرمی تنظیم شده دستگاهی است متشکل از جرم، فنر و میراکننده که برای کاهش پاسخ دینامیکی سازه به آن وصل شده است شکل۳( فرکانس) میراکننده با فرکانس خاصی از سازه تنظیم شده است و هنگامی که این فرکانس تحریک شود، میراکننده با حرکت سازه در حالت خارج از فاز رزونانس می کند .

پلهای با دهانه بزرگ
پل های با دهانه بزرگ هنگامی که تحت تحریک باد قرار می گیرند، رفتار دینامیکی پیچیده ای را از خود نشان می دهند. ارتعاشات شلاقی ۱۳ ناشی از آشوبناکی باد در بازه وسیعی از سرعت باد رخ می دهد. با افزایش سرعت باد، ناپایداری های آئرودینامیکی مانند لرزش ۱۴در سرعت های بالا می تواند به وقوع بپیوندد. لرزش یک پدیده آئرودینامیکی ناپایدار و از نوع ارتعاشات خود برانگیخته است که به دلیل تداخل بین باد و حرکت سازه به وقوع می پیوندد و می تواند سبب نوسان پیوسته پل، افزایش دامنه و در نهایت به فرو پاشی کامل آن بیانجامد؛

منابع

۱- http://shepherdtheflock.com

۲- Kareem, A.; Kijewski, T.; and Tamura, Y.;‘‘Mitigation of Motion of Tall Buildings

with Recent Applications’’, Journal of Windand Structures, Vol. 2, pp 132-184.

۳- Kourakis, I.; ‘‘Structural Systems and Tuned Mass Dampers of Super Tall Buildings Case Study of Taipei101’’, Thesis of Master of Engineering in Civil and Environmental

Engineering, (2007).

۴- Kwok, K. C. S.; ‘‘Damping Increase in Building with Tuned Mass Damper’’,Journal of Engineering Mechanics, Vol. 110, pp. 1645–۱۶۴۹, (۱۹۸۴).

۵- Li, H. J.; and Hu, S. L. J.; ‘‘Tuned Mass Damper Design for Optimally Minimizing

Fatigue Damage’’, Journal of Engineering Mechanics, Vol. 128, pp. 703–۷۰۷, (۲۰۰۲).

۶- Hijmissen, J. W.; and van Horssen, W. T.; ‘‘On Aspects of Damping for a Vertical

Beam with a Tuned Mass Damper at the Top’’, Journal of Nonlinear Dyn, Vol. 50, pp. 169–۱۹۰, (۲۰۰۷).

۷-Liu, M. Y.; Chiang, W. L.; Hwang, J. H.; and Chu, C. R.; ‘‘Wind-induced Vibration of High-rise Building with Tuned Mass Damper Including Soil–structure Interaction’’, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol. 96, pp.1092–۱۱۰۲, (۲۰۰۸).

۸-Tsai, H. C.; ‘‘The Effect of Tuned Mass Dampers on the Seismic Response of base Isolated Structures’’, Journal of Solids Structures, Vol. 32, pp. 1195–۱۲۱۰, (۱۹۹۵).

۹-Wang, A. P.; Fung, R. F.; and Huang, S. C.;‘‘Dynamic Analysis of a Tall Building

with a Tuned Mass Damper Device Subjected to Earthquake Excitations,’’Journal of Sound and Vibration, Vol. 244,

pp. 123–۱۳۶, (۲۰۰۱).

۱۰- Li, H. N.; and Ni, X. L.; ‘‘Optimization of Non-uniformly Distributed Multiple Tuned Mass Damper’’, Journal of Sound and Vibration, Vol. 308, pp. 80–۹۷, (۲۰۰۷).

۱۱- Yau, J. D.; and Yang, Y. B.; ‘‘A Wideband MTMD System for Reducing the Dynamic Response of Continuous Truss Bridges to Moving Train Loads’’, Journal of Engineering Structures, Vol. 26, pp. 1795–۱۸۰۷, (۲۰۰۴).

 

 

 

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته معماری

 

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج + هشت =