میان افزود ها، بدل یا معترضه

این مقاله از پنج بخش تشکیل شده است . پس از مقدمه ، در بخش دوم ، دو اصطلاح میان افزایی و میان افزود معرفی می شوند ؛

مطلب  میان افزود ها، بدل یا معترضه مشتمل  ۵۴ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه ۲

میان افزودها ۲

معنا شناسی انتساب.. ۵

خلق دنیا ۱۲

استمرار دنیا ۱۴

تخصیص دنیای اشاره ای.. ۱۶

تفسیر اشاره ای.. ۱۸

شیوه های تلویحی خلق دنیای زبانی و تغییر زوایه دید. ۲۰

زمان گردانی. ۲۲

سبک گردانی. ۲۵

میان افزایی. ۲۷

آیرونی و تعامل های کاربرد شناختی. ۴۳

بدل یا معترضه ۴۶

کتابنامه ۵۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته شیمی

خلاصه ای کوتاه از مقاله  میان افزود ها، بدل یا معترضه  را در زیر می توانید ببینید.

میان افزودها

میان افزودها نامی است که ما به مجموعه ساخت های بدلی و ممعترضه داده ایم . به نظر می رسد در تعاریفی که دستور نویسان از این دو گروه ساخت دستوری ارائه می کنند ، نیز نوعی اشتراک به چشم می خورد و آن مفهوم وقفه ای است که در طرح جمله اصلی پیش می آید .

معنا شناسی انتساب

پالاکاز (۱۹۹۳: ۷۷ – ۲۳۹) در مقاله ای تحت عنوان معنا شناسی انتساب :دنیاهای زبانی و زاویه دید  به طرح مسائلی پرداخته است که بررسی آنها می تواند دلیل استفاده از ساخت های بدلی و معترضه را در زبان های بشری شرح دهد .

تفسیر اشاره ای

ادعاهای تلویحی دو نمودار را قاعده تفسیر اشاره ای تکمیل می کند ؛ این قاعده با ارزش های معرف دنیاهای زبانی اشاره ای ، هویت های ارجاعی می بخشد و زوایای دید دقیقی را مطرح می سازد

زمان گردانی

اولین نوع خلق دنیای تلویحی ، تغییر در موضوع زمان ، یا زمان گردانی است . در مثال زیر که بر گرفته از مقاله ای به قلم دل در باب زندگینامه خود است ، زمان گردانی خلق یا بازسازی زاویه دیدی متفاوت با زوایه دید مؤلف را نشان می دهد .

سبک گردانی

نوع دوم خلق دنیای تلویحی سبک گردانی است ، یعنی تغییر در گونه کاربردی ، لهجه، یا زبان . تغییر در سبک به منزله تغییر در دنیا است ، یا تغییر به صدایی به جزء صدای سخنگو در مقام سخنگو .

کتابنامه

Banfield ,A., 1982. Unspeakable sentences. Boston: Routledge & Kegan Paul

Barvise, J. & Perry ,J.,1983. Situations and attitudes . Cambridge ,MA: MIT Press

Dell, F., 1983. “We’re poor” , In J .R.Mc Kuen & A. C. Winkler ,(Eds),Readings for Writersth ed). New York: Harcourt Brace Jovanovich .[Originally in Floyd , D.(1339) . Homecoming . New York: Holt , Rinehart &Winston.].

Faunconnier, G., 1985 . Mental Spaces . Cambridge , MA: MIT Press.

Gazdar,G., 1979. Pragmatic: Implicature, Pressupposition , and logical form. New York: Academic.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته شیمی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه + چهار =