مقالات رشته شیمی

مکانیسم سلول

با اینکه سلولهای یک گیاه یا یک جانور از نظر ساختمانی و عمل با یکدیگر متفاوتند، عموماً واحد ماده زنده بوده و خواص مهم مشترکی دارند. مثلاً، سلولهای گیاهی و جانوری حاوی ژنها و کروموزومها هستند و کروموزومها در چرخه تقسیم سلول دارای اهمیت‌اند.

مطلب مکانیسم سلول مشتمل۷۳صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

چرخه سلول. ۳

میتوز. ۳

اینترفاز. ۴

پروفاز. ۴

متافاز. ۵

آنافاز. ۷

تلوفاز. ۷

میوز. ۷

تقسیم اول میوزی.. ۹

متافاز اول. ۱۱

آنافاز اول. ۱۱

اینترفاز و تلوفاز. ۱۲

تقسیم دوم میوزی.. ۱۳

تشکیل اسپور در گیاهان. ۱۳

خصوصیات گیاهشناسی.. ۱۴

اهمیت و جایگاه اقتصادی کشت کلزا در ایران و جهان. ۱۷

هشتاد سال تحقیقات سیتوژنتیکی و مولکولی براسیکا ۲۱

بخش دوم. ۲۵

بررسی منابع. ۲۵

تحقیقات کلزا در جهان. ۲۶

تحقیقات کلزا در ایران. ۲۸

مروری بر تحقیقات سیتوژنتیک در Brassica napus. 30

سه گونه دیپلوئید زراعی.. ۳۳

تقسیم میوز. ۴۰

استفاده از رفتار کروموزومها در مطالعات سیستماتیک…. ۴۲

استفاده از رفتار کروموزوم‌ها در مطالعات فیلوژنتیک…. ۴۳

استفاده از رفتار کروموزومی در تشخیص تغییرات ساختمانی بسیار کوچک…. ۴۴

استفاده از رفتار کروموزومها در سطح یوپلوئیدی.. ۴۴

تنوع در مراحل تقسیم میوز. ۴۷

گره سینوزیتیک (Synozytic Knobe) 49

دیفیوز (Diffiuse) 50

سیتومیکزیس (Cytomixis) 54

چسبندگی کروموزوم (Stickiness) 59

کروموزومها ۶۲

گامتهای n2. 68

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته شیمی

خلاصه ای کوتاه از مقاله مکانیسم سلول را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

با اینکه سلولهای یک گیاه یا یک جانور از نظر ساختمانی و عمل با یکدیگر متفاوتند، عموماً واحد ماده زنده بوده و خواص مهم مشترکی دارند. مثلاً، سلولهای گیاهی و جانوری حاوی ژنها و کروموزومها هستند و کروموزومها در چرخه تقسیم سلول دارای اهمیت‌اند.

چرخه سلول

رشد مستلزم ازدیاد توده سلولی، مضاعف شدن ماده ژنتیکی، و تقسیم است که در آن تساوی ماده ژنتیکی در سلولهای خواهری تضمین گردد. عملیات اخیر با ترتیب ذکر شده در چرخه زندگی سلول صورت می‌گیرد (شکل ۱۱-۲).

اینترفاز

در این مرحله کروماتین، ماده‌ای که حاوی اطلاعات ژنتیکی است، ناپدید می‌گردد. مواد شیمیائی مخصوصی که جهت سنتز کروموزومها و پروتئین‌هائی که بعداً تشکیل دوک را می‌دهند در این مرحله یافت می‌شوند.

تقسیم اول میوزی

پروفای میوز اول، فرایند پیچیده‌ای است که با پروفاز میتوز متفاوت می‌باشد، مراحل مختلف پروفاز به صورت زیر است (شکل ۱۳-۲):

لپتوتین: کروموزومهای لپتوتین بلندتر و باریکتر از پروفاز اولیه (early prophase) میتوز هستند. در این مرحله ساختمانهائی تسبیح مانند به نام کرومومر در تمام طول کروموزوم نمایان می‌شوند.

اینترفاز و تلوفاز

این مراحل در موجودات مختلف متفاوت است. در اکثر موارد زمانی که دیادها به یکی از قطبها می‌رسند یک عشاء هسته‌ای در اطراف آنها تشکیل شده و کروموزومها قبل از وارد شدن در مرحله دوم میوزی یک دوران کوتاه اینترفازی را پشت سر خواهند گذاشت.

تشکیل اسپور در گیاهان

در بسیاری از گیاهان پست، حالت هاپلوئید قسمت اعظم چرخه زندگی آنها را تشکیل می‌دهد. هرچه از جلبک‌ها و قارچ‌ها گذشته به گیاهانی نظیر خزه‌ها و سرخس نزدیک شویم طول دوران دیپلوئید طولانی‌تر می‌شود.

اهمیت و جایگاه اقتصادی کشت کلزا در ایران و جهان

استخراج روغن خوراکی از کلزا در سالهای ۱۹۵۷-۱۹۵۶ بوقوع پیوست در سال ۱۹۶۸ اولین رقم کلزا با میزان اسید اروسیک پایین در کانادا تولید شد. ارقام میداس (midas)، اسپان (Span) و تورچ (Torch) از نخستین رقمهای اصلاح شده با اسید اروسیک پایین می‌باشند.

هشتاد سال تحقیقات سیتوژنتیکی و مولکولی براسیکا

تحقیقات سیتوژنتیکی بر روی براسیکا با تعیین تعداد کروموزوم (۱۹۳۰-۱۹۱۶) و آنالیز ژنوم بوسیله موریناگا و یو (۱۹۳۵-۱۹۲۸) شروع شد. پیشرفت‌هایی که از آن پس در این راه بدست آمده است شامل:

تحقیقات کلزا در جهان

B.napus L. سومین محصول روغنی در جهان است. همچنین جزء سبزیجات با اهمیت در بعضی بخشهای چین و ژاپن می‌باشد [chen, et al, 1997a].

اطلاعات موجود مؤید این نکته است که گیاه کلزا حدود دو هزار سال قبل از میلاد در هندوستان کشت می‌شده است.

تحقیقات کلزا در ایران

تحقیقات به نژادی گیاه روغنی کلزا از سالهای نخست دهه ۷۰ با وارد کردن رقم‌های اصلاح شده خارجی به منظور بررسی سازگاری و استفاده در برنامه‌های به نژادی توسط بخش تحقیقات دانه‌های روغنی، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر آغاز گردید.

مروری بر تحقیقات سیتوژنتیک در Brassica napus

اهمیت عدد کروموزمی در تاکسونومی، از فراوانی فهرست‌های منتشر شده شمارش کروموزمی آشکار می‌شود. پس از کوشش‌های فراوان و بی‌پایان، سرانجام در اواخر سال ۱۹۶۷، فهرستی بسیار کامل از کل اعداد کروموزومی شمارش شده نهاندانگان به چاپ رسید.

استفاده از رفتار کروموزوم‌ها در مطالعات فیلوژنتیک

علم فیلوژنتیک به بررسی قرابت بین گونه‌ها و رابطه تکامل آنها با یکدیگر می‌پردازد . نحوه استفاده از رفتار کروموزومی برای کمک، بدین صورت است که تشکیل جفت‌های نرمال کروموزومی و تفکین صحیح آنها را در هیبرید حاصله از دو گونه نزدیک بهم مورد مطالعه قرار می دهیم.

گره سینوزیتیک (Synozytic Knobe)

گره سینوزیتیکی مرحله‌ای است که رشته‌های باریک کروماتین به سمت هستک کشیده شده‌اند سپس این رشته‌های باریک کروماتین به صورت کلافی به هم پیچیده در اطراف هستک در می‌آید و سرانجام به صورت یک ساختمان گره مانندی در می‌آید در مراحل بعد کم‌کم گره از هم باز می‌شود،

سیتومیکزیس (Cytomixis)

دانه‌های گرده در گیاهان گلدار درون توده‌ای متشکل از سلولهائی با اندازه مساوی تشکیل می‌شود، که سلولهای مادری گرده نام دارد. بنابراین در این بافت سلولهای مادر هاگ بساک، مانند یک مریستم است. سلولهای مادر به وسیله دیواره سلولی محصورند و پروتوپلاست آنها از طریق پلاسمودسماتا که قطر آنها ۲۸۰-۲۰۰ آنگستروم است با هم در ارتباط هستند.

چسبندگی کروموزوم (Stickiness)

چسبندگی کروموزومها به یکدیگر به شکل آگلوتیناسیون با ماهیت ناشناخته ممکن است از ایجاد انتهاهای چسبناک بین دو یا چند کروموزوم و تشکیل پلهای چسبناک در آنافاز ناشی شود. البته در شرایطی ممکن است که کروموزوم یا کروماتیدها از هر انتقال به یک قطب دوک کشیده شود.

کروموزومها

تغییر تعداد کروموزومهای پایه اغلب باعث تفکیک و تشخیص گونه‌ها می‌شود. حضور یک، دو یا تعداد بیشتری کروموزوم علاوه بر مجموعه طبیعی سوماتیکی، با حفظ عدد پایه کروموزومی، نشانگر تحمیل چندین کروموزوم اضافه به مجموعه می‌باشد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته شیمی

 

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 3 =