مقایسه خویشتن پنداری دانشجویان دختر با آرایش و بدون آرایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 

«خودت را بشناس» سخنی است که از روزگاران قدیم خردمندان به آن اهمیت بسیاری داده اند ولی قدر و اهمیتش در این زمانه از همیشه بیشتر است. خودشناسی فقط از راه اندیشیدن توأم با ملامت خویش و تأمل در حال دیگران و درباره روابط ما با افراد دیگر حاصل می شود. فکر و اندیشه در کار خویش، خواه و ناخواه همراه با کار درون بینی است.

این تحقیق دانشجویی  مقایسه خویشتن پنداری دانشجویان دختر با آرایش و بدون آرایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج مشتمل بر ۷۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقایسه خویشتن پنداری دانشجویان دختر با آرایش و بدون آرایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

فهرست مطالب

چکیده: ۲

فصل اول: مقدمه پژوهش…. ۱۲

مقدمه: ۱۳

بیان مسئله : ۱۶

اهمیت و ضرورت پژوهش: ۱۷

هدف پژوهش: ۱۹

فرضیه پژوهش : ۲۱

تعاریف نظری: ۲۲

تعاریف عملیاتی: ۲۲

فصل دوم: ۲۳

ادبیات و پشینیه پژوهش…. ۲۳

بررسی تاریخی نظریه های خود: ۲۴

مفهوم خود: ۲۵

مفهوم بخشیدن به خود: ۲۶

چگونگی تشکیل خود: ۲۷

رشد مفهوم خود: ۲۸

تعریف خود از دیدگاههای تجربی و پژوهشی: ۳۰

تعریف خود از دیدگاه های روان تحلیل گری: ۳۱

خود در دیدگاه مختلف روان شناختی: ۳۲

مفهوم خود از دیدگاه راجرز: ۳۳

ثبات و هماهنگی خویشتن: ۳۴

مفهوم خود از نظر سالیوان: ۳۶

خود از نظر اریکسون: ۳۶

خود در نظر یونگ: ۳۸

خود در نظریه نوام: ۳۹

خود در نظریه هارتر: ۴۰

خود پنداره: ۴۳

خود انگاره در نظریه هورنای: ۴۴

عوامل مؤثر بر خود پنداره: ۴۶

خود پنداره و خوش بینی: ۴۶

ویژگی های انسان کامل یا خود شکوفا در نظریۀ راجرز: ۴۸

پیشینۀ پژوهش: ۵۰

فصل سوم: ۶۰

روش پژوهش…. ۶۰

جامعۀ آماری: ۶۱

نمونه آماری و روش نمونه گیری: ۶۱

ابزار پژوهش: ۶۱

روش نمره گذاری: ۶۳

اعتبار آزمون: ۶۴

روش جمع آوری اطلاعات: ۶۴

طرح پژوهش : ۶۶

طریقه محاسبه آماری و روش آماری : ۶۷

فصل چهارم: ۶۸

بحث و نتیجه گیری.. ۶۸

تجزیه و تحلیل داده ها: ۶۹

فصل پنجم: ۷۴

بحث و نتیجه گیری.. ۷۴

بحث و نتیجه گیری: ۷۵

مشکلات پژوهش: ۷۶

پیشنهادها: ۷۷

فهرست منابع: ۷۷

ضمائم.. ۷۹

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله مقایسه خویشتن پنداری دانشجویان دختر با آرایش و بدون آرایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

«خودت را بشناس» سخنی است که از روزگاران قدیم خردمندان به آن اهمیت بسیاری داده اند ولی قدر و اهمیتش در این زمانه از همیشه بیشتر است. خودشناسی فقط از راه اندیشیدن توأم با ملامت خویش و تأمل در حال دیگران و درباره روابط ما با افراد دیگر حاصل می شود. فکر و اندیشه در کار خویش، خواه و ناخواه همراه با کار درون بینی است.

اهمیت و ضرورت پژوهش:

آنچه را که باید در برخی از نظریه ها به آن توجه کرد این است که واقعیت هر پدیده صرفاً همان چیزی است که فرد خودش برداشت می کند. واقعیت برای هر فرد آن چیزی است که در قالب مرجع قیاس درونی و جهانی ذهنش در لحظه خاصی از زمان قرار دارد به عبارت دیگر، واقعیت مؤثر واقعیتی است که بوسیله فرد ادراک می شود و ضرورت آن به این نحوۀ می توان اشاره کرد

هدف پژوهش:

آنچه که در این پژوهش مد نظر است بررسی خودپنداره دختران دانشجوی با آرایش و بدون آرایش و یافتن راه حلی مبنی بر اینکه چگونه می توان خودپنداره مثبت را در افراد بوجود آورد و یا اینکه تقویت کرد در حقیقت بررسی فرضیه مورد نظر با طرح کامل و جامع نظریه های شخصیت و خودپنداره و رعایت بیطرفی در نقد و بررسی هر یکی از دیدگاهها بوده تا اینکه بتوان اولاً تصویری درست و منطقی از همه نظریه ها و یا حداقل عمده ترین آنها بدست آورد

تعاریف نظری:

خودپنداره: آرنولد و بوگر معتقدند، خودپنداره بخشی از خود است که در آگاهی هشیار قرار می گیرد. خودپنداره شامل تمام ادراکات، آگاهی ها، ارزشها و احساسات یک فرد و معروف هویت وی است (صدر السادات و شمس اسفند آباد، ۱۳۸۰).

بررسی تاریخی نظریه های خود:

موضوع روان و تن از قرن هفدهم در فلسفه جایگاه خاص خودش را حفظ کرده است نفس و بدن در بسیاری از جهات با هم اختلاف دارند ولی به هم وابسته اند. در این زمینه فلاسفه نظریاتی راجع به رابطه آن ارائه داده اند (رجائی، ۱۳۷۲).

مفهوم خود:

مفهوم خود کلید فهم و درک بهداشت روانی است. روان پزشکان به اهمیت و ارزش مفهوم خود کاملاً واقفند چرا که به این باور هستند که تفکر شخص از شخصیت خود تا حدودی رهنمود دهنده رفتار شخص در اجتماع است و نوع رفتار شخص مشخص می شود.

مفهوم بخشیدن به خود:

شما خودتان را به عنوان یک فرد چگونه توصیف می کنید؟ اگر شبیه افراد بالغ باشید ممکن است از صفات درون شخصی با ارزش خودتان مثل صداقت، دوستی، مهربانی، سلیقه های اخلاقی یا مذهبی یتان و ارزش ها و علایق خودتان صحبت کنید.

چگونگی تشکیل خود:

در وجود هر انسانی مقداری نیروهای حیاتی امکانات و استعدادهای خاص و انرژی نهفته است اگر شرایط و فرصت مناسب برایش فراهم سازند. این نیروها و استعداها با خود بخود به طور طبیعی رشد می کند.

رشد مفهوم خود:

مهمترین شرایط برای اینکه انسان بتواند به طور طبیعی و سالم رشد کند. عبارتند از محبت و گرمی و حمایت و آزادی نسبی، کمک و راهنمایی و تشویق اگر این شرایط برای اینکه انسان بتواند به طور طبیعی و سالم رشد کند فراهم بشود فرد احساس ایمنی و آرامش می کند و شانس و فرصت این را پیدا می کند که احساسات، علایق و تمایلات و آرزوهای خاص خودش را بطور طبیعی و رشد و نمو دهد. وقتی این احساس آرامش ایمنی در او ایجاد شد می تواند بدون تشویق به خودش بپردازد و از نیروها و استعدادهای ذاتی و طبیعی خود برای پرورش و تقویت وجود خود استفاده نماید. اما شرایط نامناسب است که شخص را از رشد طبیعی منحرف می کند و فقدان استعدادها و امکانات بالقوه در اوست که مانع رشد او است شرایط نامناسبی که مانع رشد است

تعریف خود از دیدگاههای تجربی و پژوهشی:

ژیل بوندکر (۱۹۹۲): خود آن زمینه ای از دانش است که افراد در مورد آنچه در دنیا به آن عمل می کنند و در پاسخ به پرسش من که هستم ساخته اند.

دیمون و هارت (۱۹۸۲): مفهوم یا ادراک خود در برگیرنده دانش فرد نسبت به ویژگی ها و توانایی های شخص و نیز اندیشه بر آن است. ادراک خود، در بر گیرنده خود موضوعی و خود فاعلی و اندیشمند است.

تعریف خود از دیدگاه های روان تحلیل گری:

در ادبیات روان تحلیل گری مفهوم خود ارتباط با مفاهیم دیگر، بویژه «من» عنوان می شود. در نظریه فروید «خود» از ارکان دستگاه روانی نیست، فقط در بررسی های او روی خود شیفتگی و زمانی که او از عواطف، احساسات و عشق به خود و آگاهی از خود سخن می گوید عنوان شده است. حفاظت «خود» از نقش های «من» است (نقل از گولس، ۱۹۸۹).

خود در دیدگاه مختلف روان شناختی:

الف ـ دیدگاه اجتماعی:

در دیدگاه اجتماعی «محیط بیرون از عوامل اساسی شکل دهند خود است. و فرآینده هایی که به آنها استناد می شود تا نفوذ بیرون بر درون توجیه یابد عبارتند از جبر اجتماعی و ساختار کلان اجتماع، همانند سازی، ایفاگری نقش و تعامل های بین فردی.»

ب ـ دیدگاه شناختی:

دیدگاه شناختی خود را هب عنوان یک ساختار شناختی توصیف می کند. میانجی گر دنیای بیرون و درون بوده، حوادث و اطلاعات را پردازشگری می کند. می اندوزد و سازمان می دهد و بر مبنای این سازمان بندی با محرکات و وقایع بعدی درگیر می شود.

مفهوم خود از نظر سالیوان:

در جریان فرآیند اجتماعی شدن، کودک در معرفی موقعیت های بی شماری قرار می گیرد که احساس می کند توسط سایرین مخصوصاً اشخاص مهم زندگی خود ارزیابی می شود. در این گیر و دار بسته به موفقیت ها یا عدم موفقیت هایی که کسب می کند از وجود خود مفهومی درک می‌نماید.

خود در نظر یونگ:

در نظریه یونگ فردیت یافتن مد نظر است و معتقد است که هدف از رشد و تحول شخصیت فردیت است یافتن فرآیند فردیت به معنای خود شدن و تحقق خود است به صورت فردی یکتا شدن، هستی همگن و منحصر به فرد یافتن، شخصیت عادی از تعارض.

خود در نظریه نوام:

نظریه نوام که به آن نام تاریخ زندگی و تغییر را داده است. یک نظریه سازه ای بوده و وجود و تأثیر گذشته را با زمان حال در هم می آمیزد. او از رشد «خود» توجیهی ساختاری (با تغییراتی که در آن وارد ساخته است)، ارائه می دهد که هم در زمینه طبیعی و هم در زمینه مرضی کاربرد دارد، و در زمینه مرضی روش درمانگری بالینی ـ تحولی را پایه ریزی می کند.

خود در نظریه هارتر:

هارتر مفهوم خود را در محتوا و ساختار آن توصیف می کند. او محتوا یا آنچه را که در زبان دیگر صاحب نظرانی چون ویلیام و دیمون، خود موضوعی نامیده شده است، از ساختار آن یعنی سازمان یابی اطلاعات در مورد «خود» مجز دانسته و سعی دارد تغییرات پویا و تحولی در دو جنبه را با استناد و به پژوهش های مکرر خود روشن سازد.

خود پنداره:

خودپنداره مجموعه ای است درونی و نسبتاَ پایدار، شامل همه آنچه که اشخاص متعلق به خود می‌دانند. از جمله جنبه های جسمی، اجتماعی، و هیجانی، اعمال اختصاصی و شایستگی ها، همراه با عناصر مادی با اهمیت، خودپنداره تصویر بر تصوری است که از خود داریم.

بحث و نتیجه گیری:

مسئله مورد پژوهش این تحقیق عبارت از این است که آیا بین خود پنداره و آرایش رابطه معنی داری وجود دارد؟ فرضیه پژوهش عبارت است از اینکه بین خود پنداره افراد با آرایش و بدون آرایش تفاوت معنی داری وجود دارد.

فهرست منابع:

مقایسه خویشتن پنداری دانشجویان دختر با آرایش و بدون آرایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

– اتکینسون، ریتال و همکاران (۱۳۷۸) زمینه روان شناسی هیلگارد (ویرایش اول) (ترجمه: محمد نقی برهانی و همکاران) تهران: رشد

– احدی حسن، نبی جمالی شکوه السادات، (۱۳۷۱) علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی و تطبیق آن با روان شناسی جدید، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

– استروسکال: ف: (۱۳۷۲) تأثیر تعلیم و تربیت در شخصیت کودک (ترجمه: نازلی اصغر زاده) تهران: دنیای نو.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.