مقایسه‌ی عملکرد تحصیلی، مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری (نوع پرخاشگری) بین دانش آموزان دختر تک زبانه و دو زبانه مقطع ابتدائی

خداوند در آیات متعدد قرآن کریم از جمله در آیه ۴ سوره ابراهیم، در آیات ۱،۲،۳ سوره علق و در آیه ۱ سوره قلم۳ به اهمیت نقش زبان درتداوم زندگی بشر تاکید فراوان داشته اند.

در واقع، زبان نعمتی خدادی و عنصری سرنوشت ساز است که در قرآن  مجید نیز از ویژگی مهم انسان  قوه ناطقه و اختلاف و تنوع آن میان امت های گوناگون به عنوان یکی از نشانه‌های  مهم  پروردگار یاد  شده است.

این اقدام پژوهی مشتمل بر  ۹۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول

۱-۱: مقدمه. ۴

۱-۲: بیان مساله. ۷

۱-۳ : اهمیت و ضرورت مسئله: ۱۲

۱-۴ : اهداف پژوهش…. ۱۴

۱-۵ : فرضیات پژوهش…. ۱۴

۱-۶ : تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر. ۱۴

فصل دوم

۲-۱: مقدمه. ۱۸

۲-۲ : مبانی نظری تحقیق.. ۱۸

۲-۳ : تئوری ها و نظریه های زبان. ۲۰

۲-۴: تعاریف زبان دوم یا دوزبانگی.. ۲۳

۲-۵ : شیوهای یادگیری دوزبانگی (روشهای دوزبانه شدن ) ۲۴

۲-۶ : سن یادگیری دوزبانگی.. ۲۸

۲-۷:انواع دو زبانگی.. ۲۸

۲-۸ : عوامل موثر در ماهیت دوزبانگی.. ۳۳

۲-۹: عوامل موثر در دوزبانگی: ۳۴

۲-۱۰: نقش والدین در رشد زبانی کودک…. ۳۶

۲-۱۱:آموزش و پرورش دوزبانگی.. ۳۷

۲-۱۳: ملاک های مورد نیاز آموزش دوزبانه. ۳۸

۲-۱۴: پیامدهای آموزش دوزبانه. ۳۹

۲-۱۵: مهارتهای اجتماعی.. ۴۲

۲-۱۶: عملکرد تحصیلی.. ۴۴

۲-۱۷:تعاریف پرخاشگری.. ۴۸

۲-۱۸: انواع پرخاشگری.. ۴۹

۲-۱۹: رابطه زبان با پرخاشگری در دانش آموزان. ۵۰

۲-۲۰: پیشینه پژوهش در ایران. ۵۱

۲-۲۱: پیشنینه  پژوهش در جهان. ۵۵

فصل سوم

۳-۱: مقدمه. ۵۹

۳-۲: روش تحقیق.. ۵۹

۳-۳: جامعه آماری.. ۵۹

۳-۴: نمونه آماری پژوهش…. ۶۰

۳- ۵ : شیوه نمونه گیری و فرآیند آن. ۶۰

۳-۶ :ابزار گردآوری اطلاعات… ۶۱

۳-۷: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۶۳

فصل چهارم

۴-۱: مقدمه. ۶۵

۴- ۲: یافته‌های توصیفی.. ۶۵

۴-۳ : آزمون فرضیه ها ۷۲

فصل پنجم

۵- ۱ : مقدمه. ۷۷

۵-۲ : نتایج آمار توصیفی.. ۷۷

۵-۳: توزیع پراکندگی متغیرها ۷۷

۵-۴ : آزمون فرضیه ها ۷۷

۵-۵ : محدویت های پژوهش…. ۸۲

۵-۶ : پیشنهادات تحقیقی : ۸۳

۵- ۷ : پیشنهادات کاربردی.. ۸۳

منابع : ۸۵

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقایسه‌ی عملکرد تحصیلی، مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری (نوع پرخاشگری) بین دانش آموزان دختر تک زبانه و دو زبانه مقطع ابتدائی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

خداوند در آیات متعدد قرآن کریم از جمله در آیه ۴ سوره ابراهیم، در آیات ۱،۲،۳ سوره علق و در آیه ۱ سوره قلم۳ به اهمیت نقش زبان درتداوم زندگی بشر تاکید فراوان داشته اند.

در واقع، زبان نعمتی خدادی و عنصری سرنوشت ساز است که در قرآن  مجید نیز از ویژگی مهم انسان  قوه ناطقه و اختلاف و تنوع آن میان امت های گوناگون به عنوان یکی از نشانه‌های  مهم  پروردگار یاد  شده است.

تعریف مفهومی پرخاشگری

یکی از رایج ترین واکنشهای کودک نسبت به ناراحتیها و ناکامیها ست که به منظور صدمه رساندن به دیگران، کسب پاداش، ارضای نیازها یا رفع موانع انجام می شود (شفیع آبادی،۱۳۸۶). پرخاشگری عبارت است از رفتاری که جهت صدمه زدن یا آسیب رساندن به موجودات زنده ای بروزکرده به گونه ای که ذاتا از چنین رفتاری اجتناب می ورزد.

سن یادگیری دوزبانگی

دوزبانه شدن می تواند در سه مقطع سنی آغاز شود: ۱) دوزبانگی دوران کودکی ۲) دوزبانگی دوران نوجوانی ۳) دوزبانگی دوران بزرگسالی. با توجه به نتایج تحقیقات مختلف در خصوص بهترین مقطع سنی برای یادگیری زبان دوم، میان متخصصان مربوطه اختلاف نظر وجود دارد  تکامل هر تجربه و از جمله زبان، تابع این است.

دو زبانگی افزایشی و کاهشی

گاهی اوقات دوزبانگی را به (( دوزبانگی افزایشی )) و (( دوزبانگی کاهشی ))تقسیم می کنیم. در شرایط اجتماعی مناسب، کسب مهارت در یک زبان باعث افزایش مهارت در زبان دیگری هم می شود و دانستن دوزبان  امکانات زبانی را افزایش می دهد.

نقش والدین در رشد زبانی کودک

والدین باید در زبانی که به کودک خود می آموزند، تبحر و تسلط کافی داشته باشند. زیرا  اگر والدین در تولید زبان مشکل داشته باشند، کودک همه اشتباهات زبانی ایشان را فرا خواهند گرفت  و تصحیح  این اشتباهات به سادگی امکان پذیر نیست.

آموزش و پرورش دوزبانگی

به دلیل پیچدگی  و مشکلاتی که در وضیعت دو زبانگی وجود دارد، برنامه ریزی آموزش و پرورش بسیار مشکل است. نظام آموزش و پرورش مسلما” به اوضاع  و احوال اجتماعی – سیاسی که آن  نظام بدان تعلق دارد و اهدافی که پیگیری می نماید، وابسته است.

پیامدهای آموزش دوزبانه

دانش آموزان غیر فارسی زبان در بدو ورود به مدرسه، زبان مادری خود را که در یک فرایند پیچیده و     در ارتباط مستقیم با محیط پیرامون خود فرا گرفته است، در برنامه فارسی پیدا نمی‌کنند. چون سازماندهی محتوا و انتقال برنامه درسی به دانش آموزان بر پایه زبان فارسی است که با مفاهیمی که بر اساس تجارب قبلی دانش آموز به زبان مادری حاصل گردیده است و برای او بار عاطفی نیز دارد، پیوند ندارد.

مهارتهای اجتماعی

مهارتهای اجتماعی یکی از عناصر اصلی و با اهمیت رشد اجتماعی کودکان و نوجوانان در کنار تقویت رفتارهای اجتماعی  مناسب با معرفی رفتار و مهارت های اجتماعی لازم با کمک سایر ساز و کارهای مربوط نظییر همانند سازی و الگویابی است طبق تعریفی از کارتلج و میلبران (۱۳۷۲) مهارت های اجتماعی استعدادی است که باعث بروز رفتارهای می شود که به صورت مثبت یا منفی تقویت می شود و نه رفتارهای که مورد تنبیه واقع  می شود یا توسط دیگران خاموش می شوند.

عملکرد تحصیلی

الگوهای زبانی و پیشرفت تحصیلی : این الگو ترکیبی از رویکرد های خرد و کلان است که توسط بازیل برنشاین، جامعه شناس انگلیسی مطرح شد و معتقد است که ابعاد ساختاری نظام آموزشی و جوانب تعاملی آن نیاز به یگانگی دارند.

پیشنهادات کاربردی

۱- پیشنهاد می شود برای کاهش پرخاشگری و کنترل خشم واحد درسی به نام آموزش مهارت های اجتماعی و آموزش خانواده در مدارس گنجانیده شود.

۲ به مسئولان وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد می‌شود به نیازهای آموزشی زبان آموزان غیر فارسی زبان توجه ویژه  مبذول دارند و معلمانی را تربیت کنند که خود مسلط به زبان فارسی باشند، زیرا عده زیادی از معلمان بومی در کاربرد فارسی مشکل دارند.

منابع

-قرآن کریم (سوره ابراهیم، آیه ۴)، ( سوره علق، آیه ۱،۲،۳ )، ( سوره قلم، آیه ۱).

– اتکنییسون ر.، و همکاران.، ۱۳۸۱، زمینه روانشناسی هیلگارد ترجمه براهنی، بیرشک و همکاران تهران: انتشارات رشد.

–  احتشامی، ط. موسوی س.،  ۱۳۸۸، مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مناطق دو زبانه دانش آموزان تک زبانه استان اصفهان  مقاله ارائه شده در همایش دو زبانگی در سال تحصیلی ۸۸- ۱۳۸۷.

– احمدپور، ن.، ۱۳۷۲، بررسی تاثیر دوزبانگی در جریان یادگیری دانش آموزان پایه اول استان  لرستان . پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه تربیت معلم تهران .

– ادیب، ی.،  ۱۳۸۵،  مقایسه تاثیر آموزشهای پیش دبستانی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه دوره ابتدایی. مجموعه مقالات همایش نوع آوری در برنامه های درس دوره ابتدایی، دانشگاه شیراز.

Els, Theo Van et al. (1984) Applied Linguistics and the Learning and Teaching of Foreign Languages. Edward Arnold

Klein, Wolfgang. (1986) Second Language Acquisition. Cambridge University Press.

Oxford, R. L. (1990). Language learning strategies: What every teacher should kno.

SpolsKy,B. (1989a).ConditionsforSecon d Language lerning. Oup.

Frey, K. S.. (2000). Second step preventing agressioby promoting s ocial

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.