مقاله اقتصاد سیاسی رسانه‌ها

بی توجهی مطالعات تجربی به نقش نظامهای ارتباطی و ساختا رهای اقتصاد وسیاسی و نبوددیدگاه انتقادی در آنها سبب شد که نظریه های انتقادی این نوع مطالعات را به چالش فراخوانند. مکتب اقتصادی سیاسی رسانه ها از جمله مکاتب انتقادی است که تحت تأثیر آرای اندیشمندانی چون (هربرت شیلرودالاس اسمایت) از دهه۱۹۷۰ میلادی به بعد گسترش یافت . این مکتب براین باور است که رسانه ها مجاری انتقال محتوای فرهنگی هستند. این محتوا مستقل از رسانه ها شکل گرفته است.

مطلب مقاله اقتصاد سیاسی رسانه‌ها  مشتمل ۳۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه۱

ماهیت اقتصادسیاسی۱

اقتصادسیاسی رسانه ها۲

چارچوب مفهومی مکتب اقتصادسیاسی رسانه ها۳

پیوند تاریخی توسعه ارتباطات بااقتصادسیاسی۵

مروری بردیدگاه های هربرت شیلر (هربرت شیلر۶

خصوصی سازی – تضعیف بخش عمومی۷

خصوصی سازی ایدئولوژیک و تبلیغات۸

نظریه های اندیشمندان در مورد اقتصاد سیاسی رسانه ها۱۰

ریموند ویلیامز۱۰

نیکلاس  گارنهام۱۰

ادوارد هرمان و نائوم چامسکی۱۱

سیس . جی . هاملینک۱۲

یحیی کمالی پور۱۳

حمید مولانا۱۳

فرد فیجس۱۴

آرماند ما تلار۱۵

جیمز دی هالوران۱۵

مجید تهرانیان ۱۶

جمع بندی۱۷

منابع ۱۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

خلاصه ای کوتاه از مقاله مقاله اقتصاد سیاسی رسانه‌ها را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

بی توجهی مطالعات تجربی به نقش نظامهای ارتباطی و ساختا رهای اقتصاد وسیاسی و نبوددیدگاه انتقادی در آنها سبب شد که نظریه های انتقادی این نوع مطالعات را به چالش فراخوانند. مکتب اقتصادی سیاسی رسانه ها از جمله مکاتب انتقادی است که تحت تأثیر آرای اندیشمندانی چون (هربرت شیلرودالاس اسمایت) از دهه۱۹۷۰ میلادی به بعد گسترش یافت . این مکتب براین باور است که رسانه ها مجاری انتقال محتوای فرهنگی هستند. این محتوا مستقل از رسانه ها شکل گرفته است.

ماهیت اقتصادسیاسی

برای درک ماهیت اقتصادسیاسی باید جنبه های اجتماعی اقتصادی وسیاسی جامعه وکنش وواکنش متقابل این نهادهابایکدیگر مورد توجه قرار گیرد. دولت، بازاروروابط متقابل بین این دوواژه های کلیدی اقتصادسیاسی هستندبه ویژه مکتب اقتصاد- سیاسی چگونگی تأثیربازارهاونیروهای اقتصادی برتوزیع قدرت ورفاه بین دولت ها وفعالان سیاسی راردیابی می کند.

اقتصادسیاسی رسانه ها

بدون آگاهی به چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه ای وصنایع اطلاعاتی واین که چه کسانی این جنبش پرتکاپوراکنترل می کنند نمی توان دریافت که چراشکل ومحتوای رسانه ها به گونه ای است که می بینیم (فرداینگلیس) بنابراین تعبیر فرد اینگلس اقتصاد سیاسی قلب قضیه است به نظر اوحتی در یک ارتباط دو نفره مثل مطالعه یک رمان که در آن رابطه نویسنده وخواننده ظاهرا مستقیم است.

چارچوب مفهومی مکتب اقتصادسیاسی رسانه ها

چارچوب های مفهومی درحوزه اقتصادسیاسی متفاوت از حوزه های دیگر ومفاهیم جدیدی رادرقالب خود دارد. جنبه هایی این مفاهیم رامی توان درمکتب فرانکفورت یافت . آدورنو وهورکهایر عقیده داشتندکه سرمایه داری عصر جدید می خواهد همه آنچه را که تولید سرمایه داری اولیه به حال خودرهاکرده بودیعنی عرصه های خانوادگی تفریحات واوقات فراغت وعرصه های فرهنگی زندگی راتصاحب وصنعتی کند منطق سرمایه داری آن راوامی دارد تا درجست وجووسپس اشباع بازارهای جدیدبرآید.

پیوند تاریخی توسعه ارتباطات بااقتصادسیاسی

امروزه سرمایه داری برای حل تضادهای خوددرارتباط بابازاربه حکومت رومی کندبه نظرمارکسیست هاهنگامی که تعارضاتی درساختارهای جامعه صنعتی مدرن وجود دارد حکومت ها سعی می کنند تابابرپایی نوع جدیدی ازیک نهادکم وبیش آشتی دهنده به حل آنهابپردازند.

مروری بردیدگاه های هربرت شیلر (هربرت شیلر)

مکتب اقتصاد  سیاسی رسانه ها ازسال ۱۹۶۹ تحت تأثیر اندیشه های هربرت شیلر اندیشمند فقید امریکایی گسترش یافت وی درآن سال با انتشارکتاب «وسایل ارتباط جمعی وامپراتوری امریکا»ابعادسلطه جهانی امریکایی را با تأکید برنقش قدرت فرهنگی رسانه ها مطرح کرد.

خصوصی سازی – تضعیف بخش عمومی

مرجع  خصوصی سازی همه گیر شده و در حال عقب راندن و حتی حذف قلمروهایی است که به لحاظ تاریخی عمومی و غیر تجاری بوده اند این موج بیشترین تأثیرات را بر امنیت فرهنگی آموزشی بهداشتی و اقتصادی اکثر مردم گذاشته است شیلر به نمونه هایی از افول قلمرو عمومی و پیشروی بخش خصوصی اشاره می کند ولی مهم ترین مورد را   کنترل اطلاعات ضروری جامعه توسط بخش خصوصی می داند .

خصوصی سازی ایدئولوژیک و تبلیغات

توسعه پخش مستقیم ماهواره ای فضای مناسبی را برای جامعه تبلیغاتی به وجود آورده است و هزینه های آگهی ها در همه رسانه ها سال به سال رو به افزایش است و فعالیت فرهنگی مقبول همگان بدون اندک مخالفتی در حال ضعیف شدن است شیلر به زیان های اجتماعی ناشی از خصوصی سازی سپهر فرهنگی ارتباطی اشاره می کند و می گوید . اداره هنجار و نظم اطلاعاتی فرهنگی توسط شرکت های بزرگ فراملی مخاطرات زیادی دارد

نظریه های اندیشمندان در مورد اقتصاد سیاسی رسانه ها

ریموند ویلیامز

ریلیامز در مقاله ابزارهای ارتباطی به مثابه ابزارهای تولید صایع فرهنگی را بخش لاینفک حفظ اقتصاد بازار و در واقع هسته اصلی آن معرفی می کند و عقیده دارد که باید به نقش متقابل اقتصاد و فرهنگ توجه داشت تا مرزهای فرهنگی به گونه ای وسیع تر و بزرگ تر تحمیل شوند به نظر او صورت بندی ها و ضوابط نظریه ای باید بازسازی شوند

ادوارد هرمان و نائوم چامسکی

به نظر آنان رسانه های گروهی در خدمت جلب حمایت مردمی برای منافع ویژه ای هستند که بر کشور حاکم است و در جهانی که تمرکز سرمایه و درگیرهای عمده منافع طبقاتی وجود دارد تبلیغات مهم ترین جنبه خدمات کلی رسانه هاست مهم ترین عاملی که بر محتویات رسانه ها تأثیر می گذارد مالکیت رسانه ها است و نیاز رسانه ها به منفعت شدیداً بر فعالیت خبری و محتوای کلی آنها تأثیر می گذارد .

آرماند ما تلار

«ماتلار » اهمیت مقررات زدایی را در بین المللی شدن ساختار نظام های ارتباطی ملی یاد آوری می کند به نظر او مقررات زدایی ، تحولی خود به خود نیست بلکه زاییده اراده سیاسی است . او می گوید مقررات زدایی نه به مفهوم فقدان مقررات بلکه جست وجوبرای جایگزین کردن مقررات متفاوت است از دید وی فرایند مقررات زدایی ، مجموعه شبکه هایی ارتباطی را متزلزل می کند و مدیریت و سازماندهی جدیدی را برای آن ایجاد خواهد کرد .

جیمز دی هالوران

هالوران مقاله‌ای دارد با عنوان «ملاحظات اجتماعی نو آوری های فنی در ارتباطات » که در کتاب افسانه انقلاب اطلاعات به ویراستار ی « میشل ترابر چاپ شده است وی در این کتاب پژوهش در زمینه وسایل ارتباطی جمعی را پاسخی به نیاز های صنایع ارتباطی می داند هالوران از تحقیقات تجربی که در پاسخ به نیاز های علمی و بازرگانی صورت می گیرد انتقاد می کند می گوید که پیامد این رهیافت سرویس گراپذیرش بی چون و چرای نو آوری های فن آورانه به عنوان پیشرفت اجتماعی است .

جمع بندی

نگرشی کلان و انتقادی به حوزه های فرهنگ اقتصاد و سیاست در سطوح ملی و فراملی ، تأکید بر مطالعات تاریخی و در نظر گرفتن دگرگونی های سیاسی اقتصادی به طور همزمان و آثار این دگرگونی ها بر فرهنگ و جامعه ، وجه مشترک دیدگاه ها در مکتب سیاسی رسانه هاست .

منابع :

  • اینگلیس ، فرد ، ۱۳۷۷ «نظریه رسانه ها » ترجمه محمود حقیقت کاشانی ، تهران مرکز تحقیقات ، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا وسیما ی جمهوری اسلامی ایران .
  • شکر خواه ، یونس ، ۱۳۷۱ ،«دگرگونی جهانی و دیدگاه‌های شیلر»، به نقل از ، رسانه ، ش ۱۱ ، پاییز ۱۷ ، صص ۸۱-۷۶ .
  • شیلر هربرت ، آی ، ۱۳۷۵ ،و اطلاعات و اقتصاد بحران ، ترجمه یونس شکر خواه ، تهران ، کانون ترجمه و نشر آفتاب .
  • کمالی پور ، یحیی ، ۱۳۷۳ ، «عملکرد رسانه ها در آمریکا »، خلاصه درس های ارائه شده ، تنظیم مهدخت بروجرد ی علوی ، رسانه ، ۷۳، صص۳۱-۲۴ .
  • گرین فیلیپ ، ۱۳۶۹ ،«نقد کتاب رضایت تولید ، اقتصاد سیاسی رسانه های گروهی » ، رسانه ، ش، ۴، زمستان ۱۳۶۹   ،‌صص ۲۰- ۲۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده + هجده =