مقالات رشته زیست محیطی

مفهوم کلی فضا و مکان

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۱۵۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مفهوم فضا ۴

سیر تاریخی مفهوم فضا ۵

انواع فضا ۹

فضای روز و شب… ۱۱

فضای عمومی و خصوصی.. ۱۲

فضای مابین.. ۱۳

تهی ( خلاء ) ۱۴

عناصر فضا ۱۷

جا ، مکان و مرکز. ۱۹

مسیر و جهت… ۲۱

محوطه و حوزه ۲۴

طبقه بندی و درجات… ۲۶

عارضه زمینی.. ۲۸

تقسیمات و مرز شهری.. ۳۰

عناصر فضای معماری.. ۳۲

خصوصیات فضای  معماری.. ۳۳

ادراک… ۴۸

ادراک محیطی.. ۴۸

عوامل موثر بر ادراک محیطی.. ۵۰

عوامل شخصی.. ۵۰

عوامل فرهنگی.. ۵۲

عوامل فیزیکی.. ۵۳

شناخت محیطی.. ۵۶

عوامل موثر بر شناخت محیطی.. ۵۷

مراحل زندگی.. ۵۸

توانایی فضایی.. ۶۲

آشنایی یا تجربه. ۶۳

جنسیت… ۶۶

مدرِک ـ مدرَک… ۶۷

مبانی ادراک… ۷۲

پیام. ۷۳

گیرنده ۷۷

اندام های حسی.. ۷۸

بینای.. ۷۹

بینایی و شنوایی.. ۸۱

بویایی.. ۸۳

حرارتی.. ۸۳

دریافت ذهنی.. ۸۵

طرحواره ۸۶

درون سازی.. ۸۸

برون سازی ۸۹

تعادل جویی ۹۱

این همانی با فضا ۹۳

شخصیت ـ محیط.. ۹۶

شخصیت برون نگر ـ شخصیت درون نگر. ۹۹

انسان ـ فضا ۱۰۲

رفتار دفاع از محدوده یا قلمرو. ۱۰۴

نمونه هایی از رفتار دفاع از محدوده یا قلمرو. ۱۰۵

فضای شخص….. ۱۰۶

فاصله صمیمی.. ۱۰۹

فاصله شخصی.. ۱۱۰

فاصله اجتماعی.. ۱۱۱

فاصله عمومی.. ۱۱۳

جغرافیای فضا و رفتار گزینش جایگاه ۱۱۴

تأثیر نوع تکلیف یا هدف رفتار. ۱۱۵

تأثیر ویژگیهای روانشناختی در گزینش جایگاه ۱۱۶

فضا و تراکم جمعیت ۱۱۷

ازدحام ۱۱۷

خلوت ۱۱۹

انسان ـ المانهای فضای معماری.. ۱۲۰

ادراک تناسبات… ۱۲۰

ادراک فرم. ۱۲۲

ادراک نور. ۱۲۲

ادراک رنگ… ۱۲۴

کل.. ۱۲۶

خانه. ۱۲۹

مصاحبه با تیم و معمار ژاپنی راجع به خانه ؛ ۱۲۹

« خانه به تعبیر شما چیست ؟. ۱۲۹

کاشانه  ـ سکونتگاه ۱۳۰

خانه ـ ( خود )  انسان. ۱۳۲

آه ای خانه مسرت بخش من.. ۱۳۴

خانه خیال. ۱۳۵

مقدس ساختن فضا ۱۳۷

خانه و جهان ـ ( خود ) انسان. ۱۳۹

مکان. ۱۴۱

مکان مسکونی.. ۱۴۳

روح کمال. ۱۴۴

مفهوم سکونت… ۱۴۵

جمع بندی.. ۱۴۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته زیست محیطی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله مفهوم کلی فضا و مکان را در زیر می توانید ببینید.

مفهوم فضا

« وابستگی انسان به فضا دارای ریشه های عمیق می باشد . این وابستگی از نیاز به درک روابط اجتماعی انسان جهت ثبت مفهوم و حاکمیت بر دنیای حوادث و رویدادها سرچشمه می گیرد . »

انسان خود را با محیط وفق می دهد .

« بسیاری از حرکات  بشر واگر است بدین معنی که

سیر تاریخی مفهوم فضا

جهت آشنایی بیشتر با مفهوم کلی فضا سیر کلی را در تاریخ انجام می دهیم که به دلیل گسترده بودن موضوع وارد جزئیات بحث نخواهیم شد .

« هر چند مصری ها و هندی ها نظرات متفاوتی در مورد فضا داشتند ، اما در این اعتقاد اشتراک داشتند که هیچ خط مشخصی بین فضای درونی تصور و یا واقعیت ذهنی ، یا فضای برونی واقعیت عینی وجود ندارد .

انواع فضا

از نظر کریستین نوربرگ شولتز پنج مفهوم تمایز فضا می توان فرض کرد .

۱ ـ فضای پراگماتیک رفتار فیزیکی : « بشر را با محیط طبیعی ارگانیک وار در
می آمیزد . »

۲ ـ فضای ادراک آنی : « اساس شناخت و هویت بشر در این فضا » بصورت یک تجرد می باشد .

فضای روز و شب

اگر در نگرش فضا ، عامل زمان را نیز در نظر بگیریم می بینیم که وجه اختلاف جدیدی بوجود می آید . در تجربه فضا بولنف اختلافی بین روز و فضای شب قائل است : «فضای روز برای ادراک تقدم دارد .

فضای عمومی و خصوصی

فضای پاول باورت  معتقد است که یک روابطه نسبی بین شدت رابطه مقابل میان فضای عمومی و خصوصی از یک سو و شخصیت شهری یک مسکن از سوی دیگر وجود دارد . هر چه این ارتباط عمیقر باشد محیط ، شهری تر می باشد .

انسان میان عرصه های عمومی و خصوصی در رفت و آمد است ، عرصه خصوصی ، فضای تنگ منزل و مسکن است و عرصه عمومی در پیرامون آن متمرکز است .

فضای مابین

« فضا را می توان سیستمی از روابط میان اشیاء در نظر گرفت . فضایی که بین
اشیاء قرار دارد ( فضای مابین ) تنها یک فضای تهی نیست . فضاهای مابین برای شناخت اشیاء ضروری هستند .

عناصر فضا

در بخش پیش مفاهیم کلی فضای هستی و معماری را بیان کردیم . همانطور که می دانیم برای شناخت بیشتر یک موضوع شناخت عناصر آن در فهم آن بسیار موثر می باشد . در این فصل ابتدا عناصر فضای هستی و سپس عناصر فضای معماری « که آنرا بخشی از فضای هستی می توان تلقی کرد » را بررسی می کنیم .

تقسیمات و مرز شهری

در مرز شهری ما به ساختماهایی می رسیم که غالباً بوسیله فعالیتهای خود بشر یعنی در اثر کنش و واکنش  . ولی با یک محیط ساختگی معین شوند . پس در  این مرز شکل اساسی چیزی است که می توان از آن به عنوان مکان بشری یاد نمود .

عناصر فضای معماری

« فضای معماری را می توان جزئی از فضای هستی تلقی نمود . »

فضای هستی ، یکی از بافتهای فیزیکی به حساب آمده که قسمتی از هستی بشر را در جهان تشکیل می دهد و دارای فضای معماری بصورت انعکاس از حالت فیزیکی او بشمار می آید .

ادراک

ادراک یکی از مهمترین و پیچیده ترین مسائلی است که انسان را از سایر موجودات متمایز می کند .  این موضوع از نظر فلاسفه ، روانشناسان و اکولوژیستها و …. مورد بررسی قرار گرفته که در این نوشتار ، بیشتر به بررسی دید روانشناسان در این مورد می پردازیم .

عوامل موثر بر ادراک محیطی

عوامل شخصی

« کدامیک از ویژگیهای ناظر با ادراکات مختلف محیطی در هم می آمیزد ؟ ظاهراً تفاوت در قدرت درک ، خود یک عامل محسوب می شود . وجود هر گونه نقص در قوه بینایی یا شنوایی ، تصور و درک خود را نسبت به محیط اطرافش محدود می کند .

توانایی فضایی

ممکن است فکر کسانیکه کنش بهتر افراد با توانایی فضایی بیشتر در فعالیتهای شناخت فضایی نظیر یافتن مسیر امری بدیهی است اما این مسأله این قدرها هم ساده نیست . آزمون های استاندارد روان شناسی که به اندازه گیری توانایی فرد در چرخاندن ذهنی اشیاء کردن اشیای قرار گرفته

مبانی ادراک

در بحث قبل به بررسی اجمالی مدرِک و مدرَک ( در امر ادراک ) پرداختیم . در این بخش به بررسی جزئی تر این رابطه ( تا حدودی ) انجام شده . مدرِک پیام فرستاده شده از مدرَک را با گیرنده های خود دریافت می کند ، آنرا احساس کرده و ادراک می کند .

در این بخش ۳ عامل ( پیام ، گیرنده ، دریافت ذهنی ) را بررسی می کنیم .

اندام های حسی

ارسطو نخستین کسی بود که حواس را به گونه ای مختلف تقسیم بندی کرد و آنها را در پنج حس چنین بیان کرد : بینایی ، شنوایی ، بویایی ، چشایی و لامسه . امروزه ما حواس دیگری را نیز می شناسیم .

جغرافیای فضا و رفتار گزینش جایگاه

وقتی وارد اتاق یا هر فضای بسته دیگری می شویم ، محل یا ناحیه ای انتخاب می کنیم و در آن قرار می گیریم ( می نشینیم یا می ایستیم …. ) چنین انتخابی تابع عوامل متعدد است مانند :

ـ هدف از ورود به اتاق ـ حضور افراد دیگر در آن و تعداد آنها ـ نوع روابط اجتماعی و ارزشهای نمادی « فرهنگی » حاکم در شرایط فیزیکی ـ معماری فضا و ….

فضا و تراکم جمعیت

« رفتارهای تهاجمی » معمولاً در ارتباط با نیاز به انتخاب و دفاع از محدوده می باشد و به برقرارشدن نوعی سلسله مراتب اجتماعی منجر می شود . افرد « غالب » با تصور مناسبترین قسمت های فضا به عنوان « محدوده » و دفاع از حدود آن ، بهترین امکانات را چه از نظر حرکت و استفاده از منابع غذایی و چه از نظر حفاظت نوزادان بخود اختصاص می دهند .

فضا . به عنوان مثال در انگلستان تراکم جمعیت از نظر واحد مسکونی ۵  می باشد زیرا بطور متوسط به هر ۳ نفر ۲ اتاق مسکونی می رسد .

انسان ـ المانهای فضای معماری

در فصل گذشته تعاریفی از یک سری المانهای فضا ی معماری ارائه داریم . در این بخش قصد داریم نگاه کلی بر ادراک این عوامل توسط انسان داشته باشیم . گر چه نمی توان بطور کامل این فرایند را متوجه شویم زیرا که فرایند پیچیده ای می باشد .

مقدس ساختن فضا

…. با یافتن مکانی مقدس که معمولاً به کمک نشانه ها یا اکتشاف حیوانات صورت
می پذیرد انسان آشفتگی همگن و بی شکل فضا را رفته رفته به جهان خودش تبدیل می کند .

خانه و جهان ـ ( خود ) انسان

به نظر می رسد بسیاری از  انسان ها در قسمت های مختلف دنیا آگاهانه یا ناآگاهانه ، شهرها ، معابد و خانه های خود را بر اساس تصویری که از  جهان دارند بنا می کنند . به عقیده من در نقاط مختلف دنیا افراد هنوز هم به واسطه ناآگاه جمعی در تماس با این سمبولیسم هستند .

جمع بندی

  • هر عملی در مکانی صورت می گیرد . در ذهن ما هر شیئی در مکان خاصی قرار دارد ، زمینه و شیء از هم جدا نمی باشد .
  • هر مکان روحی دارد . که از آن محافظت می کند . که مفهوم سکونت درون این مفهوم روح مکان مخفی می باشد .
  • سکونت گزیدن در یک خانه = اسکان در جهان .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته زیست محیطی

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش − 5 =