معاونت در جرم

قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.

مطلب  معاونت در جرم مشتمل  ۶۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

تعریف معاونت به طور کلی : ۳

تعریف معاونت.. ۳

شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر. ۵

*آثار و نتایج تابع بودن معاونت در جرم نسبت به جرم اصلی.. ۶

آیا معاونت جرم مستقل است یا غیر مستقل؟. ۹

فواید تمیز معاون جرم از متکب اصلی.. ۱۰

از دیدگاه قانون فرانسه. ۱۰

مجازات معاونین.. ۱۱

اصل قانونی تشبیه معاون به یک مرتکب.. ۱۱

فواید تمیز و تشخیص مباشر جرم از معاون جرم ( از دیدگاه دکتر ایرج گلدوزیان) ۱۲

قاعده خاص معاونت در حکم مباشرت : ۱۳

بررسی رابطه معاونت با شرکت و تسبب در جرم : ۱۶

وجه افتراق و اشتراک معاونت و تسبیت در جرم. ۱۷

وجه اشتراک تسبیت و معاونت از نظر فقه : ۱۷

وجه افتراق معاونت و تسبیت جرم از نظر فقه : ۱۷

وجه افتراق و اشتراک از نظر مجازات.. ۱۸

تحقق معاونت در جرم : ۱۹

مصادیق معاونت در قانون. ۱۹

معاونت در جرم از دیدگاه قانون کشور اردن – فرانسه – لبنان. ۲۳

معاونت در جرایم غیرعمدی.. ۲۵

معاونت در جرایم غیرعمدی از نظر رویه قضائی ایران. ۲۶

معاونت در جرایم غیرعمدی به صورت تطبیقی.. ۲۷

معاونت در جرایم غیرعمدی از نظر دکترین حقوقی ( حقوق فرانسه) ۳۰

مجازات معاونت در جرم : ۳۰

تأثیر علل مشدده در میزان مجازات معاون جرم. ۳۱

تأثیر عوامل و کیفیات مخففه در میزان مجازات معاون جرم : ۳۲

کیفیت مجازات معاون جرم. ۳۴

معاونت در جرایم عمدی.. ۳۴

قصاص : ۳۶

تعزیرات : ۳۷

بارزترین مشخصه تعزیرات : ۳۷

معاونت در جرایم مستوجب حد : ۳۹

معاونت در جرم. ۴۱

معاونت بر قتل عمد. ۴۲

مجازات معاونت در قتل عمد. ۴۵

معاونت در شرب خمر. ۴۶

معاونت در محاربه. ۴۷

معاونت در جرم زنا ۴۸

معاونت در جرائم عمدی.. ۵۰

معاونت در جرائم علیه اشخاص… ۵۷

معاونت در کلاهبرداری ( تعزیرات) ۵۸

معاونت در جرم سرقت.. ۵۹

معاونت در سرقت مستوجب حد. ۶۱

معاونت در جرم مستوجب تعزیری.. ۶۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته حقوق

خلاصه ای کوتاه از مقاله معاونت در جرم را در زیر می توانید ببینید.

تعریف معاونت به طور کلی :

معاونت در جرم آن است که شخص بدون انکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب دیگری را وادار به ارتکاب جرم می نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تحصیل می کند و یا آن که طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.

شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر

برای اینکه بتوان شخصی را به عنوان معاون جرمی که توسط شخصی دیگر ارتکاب یافته است تعقیب و مجازات نمود بایستی عنصر قانونی، مادی، معنوی نظیر آنچه که برای مباشر اصلی لازم است وجود داشته باشد.

آیا معاونت جرم مستقل است یا غیر مستقل؟

به رغم عده ای معاونت جرم مستقل است و در باور برخی غیر مستقل. اگر دیدگاه قانونگذار ایران در بند نخست ماده ۴۳ قانون درباره مجازات اسلامی را مورد توجه قرار دهیم در می یابیم که قانونگذار معاونت را به عنوان جرم مستقل نپذیرفته است.

اصل قانونی تشبیه معاون به یک مرتکب

به موجب ماده ۶-۱۲۱ ق . م . ج معاون یک جرم در معرض تحمل همان مجازات های مرتکب اصلی است برای اینکه معاون نیز مرتکب تلقی می شود. با این ترتیب مجازات معاون از نظر طبیعت و ملت با مجازات پیش بینی شده برای عمل اصلی یکی است.

تفاوت معاونت و شرکت در جرم :

معاونت در جرم زمانی قابل مجازات است که جرم اصلی از جانب مباشر در قانون مجازات اسلامی ماده ۴۳ به عنوان جرم شناخته شده باشد. معاونت در جرم از مرحله فکر و تصمیم آغاز می شود و تا مرحله تهیه مقدمات پیش رفته و هیچ گاه از این مرحله فراتر نمی رود. در حالی که شرکت، در جرم آغاز و تا پایان جرم ادامه می یابد.

تحقق معاونت در جرم :

تحقق معاونت در جرم اصولا وابسته بوجود مباشر و تابع جرمی است که عملیات مادی ن بوسیله دیگری به انجام رسیده است. به علاوه چنانچه در یک حادثه، مباشر اصلی جرم به دلایل قانونی غیر قابل مجازات باشد معاون او نیز قابل کیفر نیست.

معاونت در جرایم غیرعمدی به صورت تطبیقی

معاونت در جرایم غیرعمدی از موارد اختلاف بین حقوقدانان است : عده ای معتقدند که جرائم غیرعمدی، نمی تواند معاون داشته باشد و دلائل استنادی آنان چنین است که سوء نیت از شرایط تحقق معاونت است و حال آنکه در جرائم غیر عمدی، نه تنها مجرم اصلی سوء نیت ندارد، بلکه معاون او هم فاقد آن است.

مجازات معاونت در جرم :

ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی در مورد مجازات معاون جرم مقرر می دارد :

« معاونت در جنحه و جنایت مجازات مباشرت در ارتکاب آن است. ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.

تأثیر علل مشدده در میزان مجازات معاون جرم

گاه اتفاق می افتد که بعضی از عوامل و کیفیات موجب تشدید جرم یا تشدید مجازات گردد. مثلاً جرم هتک ناموس به عنف مستحق حبس جنایی از سه تا ده سال است.

کیفیت مجازات معاون جرم

در حال حاضر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در ماده ۲۰۷ خود مجازات معاون را در صورت قصاص قاتل در قتل عمد ۳ تا ۱۵ سال مقرر نموده است. با فقدان شاکی در قتل عمد و یا گذشت وی از قصاص معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا ۵ سال می باشد.

تعزیرات :

بعضی از جرائم و تخلفات هستند که خلاف اسلام بوده لیکن چون دارای اهمیت کمتری است و صدمه زیادی به افراد نمی زند، لذا حکم  بخصوصی برای آنها درنظر گرفته نشده و مجازات آن به اختیار امام واگذار شده که به نحو مقتضی مجرم و متخلف را به کیفر اعمال خود برساند این مجازات بر حسب مورد و با توجه به عمل ارتکابی و شرایط مرتکب آن تغییر کرده و اصطلاحاً به  آن «تعزیر» گفته می شود.

معاونت در جرم

معاون جرم کسی است که بدون آن که خودش در عملیات اجرایی جرم منتسب به مباشر دخالت داشته باشد، با رفتار خود عمداً وقوع جرم را تسهیل کرده یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است.

مجازات معاونت در قتل عمد

مجازات کسی که در قتل عمد معاونت نماید در ماده ۲۷ و تبصره ه دو ماده ۲۸ و ۶۱۲  ق . م . ا  تعیین شده است. ماده ۲۰۷ و تبصره ماده ۲۰۸ ق . م . ا مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ و تبصره ماده ۶۱۲ مصوب ۲۱/۳/۱۳۷۵ می باشند.

معاونت در شرب خمر

کسی که مسکر یا آب جو بنوشد، در صورت جمع شرایط محکوم به حد شرب خمر است، در ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی مقرر شده، خوردن مسکر موجب حد است. اعم از آنکه کم باشد یا زیاد. مست کند یا نکند. خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج کند.

معاونت در جرم زنا

ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی برای معاونت در جرم سه حالت را در نظر گرفته است :

۱- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله ی دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.پ

معاونت در جرائم عمدی

در جرائم عمدی، معاون جرم باید عالماً و عامداً به میل خود مجرم اصلی را در انجام فعل مجرمانه و تحقیق حاصله کمک و یاری کند. به همین مناسبت قانونگذار در تدوین مقررات مربوط در همه ی موارد «علم و عمد» معاون جرم را در تهیه وسائل ارتکاب جرم و یا تسهیل و یا سایر اقداماتی که باعث وقوع جرم می گردد، لازم دانسته است.

در جرائم بر ضد امنیت داخلی مملکت :

به موجب ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی : هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد.

معاونت در جرم سرقت

معاون جرم وقوع آن را تسهیل می کند. بنابراین کسی که کلید صندوق نسوزی را به سارق می دهد یا نقشه راه های ورودی بانک را در اختیار وی می گذارد یا سر کوچه کشیک می دهد که رسیدن قوای انتظامی را به اطلاع سارقین برساند و یا سارق را برای ارتکاب سرقت تحریک، ترغیب، یا تهدید و تطمیع می نماید معاون در سرقت محسوب می شود.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته حقوق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − یازده =