یکی از موضوعاتی که پیرامون معاد مطرح است ،جسمانی یا روحانی بودن آن است.بطور عمده معتقدین به معاد به سه دسته تقسیم می شوند:

گروه نخست عموم فلاسفه وپیروان حکمت مشاء هستند که فقط قائل به معاد روحانیند. از نظر آنان پس از مرگ، صورت و اعراض بدن انسان نابود می‌شود و آنچه باقی می‌ماند روح انسان است که به عالم مجردات بازمیگردد و درآن جهان یا بهره مند از لذتهای معنوی میگردد یا دچار عذابهای روحانی گروه دوم عموم متکلمین و فقها و اهل حدیثند که معاد را فقط جسمانی میدانند زیرا روح در نظر آنان همچون جسم لطیفی است که در بدن جریان دارد مانند جریان آب در گل یاجریان آتش در ذغال.

گروه سوم ازجمله بزرگان حکما و مشایخ عرفا و جمعی از متکلمین مثل غزالی و کعبی، راغب اصفهانی و بسیاری از علمای شیعه مثل شیخ مفید و شیخ طوسی قائل به معادی روحانی _ جسمانی هستند و معتقدند که نفس مجرد آدمی در روز رستاخیز به بدن خاکی وی باز میگردد.

این تحقیق دانشجویی معادجسمانی مشتمل بر ۲۴ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

معادجسمانی. ۴

دلایل اثبات معاد جسمانی. ۴

چگونگی معاد جسمانی : ۶

نظر فلسفی ملاصدرا : ۷

نظر وحیانی ملاصدرا : ۷

نظریه آقاعلی مدرس (حکیم زنوزی ) : ۷

شبهات معاد جسمانی (۱) ۸

۱ ـ شبهه‌ی اعاده‌ی معدوم: ۸

۲ ـ عدم تعین جسم دنیایی: ۹

حقیقت مرگ و قبض روح. ۱۰

تمثیلات و تشبیها تی در حقیقت مرگ.. ۱۱

۳-انتقال از خانه ای به خانـــه دیگر. ۱۱

ناگهانی مرگ.. ۱۳

مرگ ناگهانی. ۱۳

شبهات معاد جسمانی (۲) : ۱۴

۱ ? شبهه اول : آکل و ماکول. ۱۴

تقریر دیگری از شبهه آکل و ماکول : ۱۵

۲ ? جاودانگی طینت پس از مرگ آدمی : ۱۶

پاسخ فلاسفه به شبهه آکل و ماکول : ۱۶

پاسخ اصالت روح و ابزار بودن جسم به شبهه آکل و ماکول : ۱۶

پاسخی دیگر به شبهه آکل و ماکول : ۱۷

پاسخ حکمت متعالیه به شبهه آکل و ماکول : ۱۷

پاسخ شبهه بر اساس مبنای عقلا : ۱۸

پاسخ شبهه با استفاده از قرآن : ۲۰

۲ ? شبهه دوم : اعاده معدوم ۲۱

طرح شبهه : ۲۱

پاسخ شبهه اعاده معدوم : ۲۱

۳ ? شبهه سوم : نقش ابزاری جسم و کفایت معاد روحانی : ۲۲

پاسخ : ۲۲

شبهه چهارم : کره زمین برای معاد همگان کافی نیست.. ۲۳

پاسخ : ۲۳

شبهه پنجم : جمع میان معاد روحانی و جسمانی ممکن نیست.. ۲۴

پاسخ : ۲۴

۶ ? شبهه ششم : کدام جسم باز می گردد ؟. ۲۴

پاسخ : ۲۴

نتیجه بحث : ۲۵

منابع وماخذ ۲۵

پانوشت ها : ۲۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته دینی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله معادجسمانی را در زیر می توانید ببینید.

معادجسمانی

یکی از موضوعاتی که پیرامون معاد مطرح است ،جسمانی یا روحانی بودن آن است.بطور عمده معتقدین به معاد به سه دسته تقسیم می شوند:

گروه نخست عموم فلاسفه وپیروان حکمت مشاء هستند که فقط قائل به معاد روحانیند. از نظر آنان پس از مرگ، صورت و اعراض بدن انسان نابود می‌شود و آنچه باقی می‌ماند روح انسان است که به عالم مجردات بازمیگردد و درآن جهان یا بهره مند از لذتهای معنوی میگردد یا دچار عذابهای روحانی گروه دوم عموم متکلمین و فقها و اهل حدیثند که معاد را فقط جسمانی میدانند زیرا روح در نظر آنان همچون جسم لطیفی است که در بدن جریان دارد مانند جریان آب در گل یاجریان آتش در ذغال.

دلایل اثبات معاد جسمانی

الف_آیات دال بر معاد جسمانی:

۱_ایرادات و اشکالاتی را که مشرکین دوره پیامبر مطرح میکردند ، ناظر بر تعجب آنها و بعید بودن خلقت دوباره بدن جسمانی انسان بوده که به این شکل در قرآن بیان شده است : چگونه استخوانهای پوسیده انسانها دوباره زنده میشوند ؟ و قرآن در مقام پاسخ به این اشکال میفرماید : همان خدایی که مرتبه اول شما را آفرید، قادر است دو باره شما را خلق کند .اگر معاد روحانی بود ، پاسخ سلبی به این ایرادات کفایت میکرد و دیگر نیازی به اثبات معاد جسمانی نبود . مانند:

و قالوا ءاذا کُنّا عظاما و رفاتا أانّا لمبعوثون خلقا جدیدا … قل الذی فطرکم اوّل مرّه (اسراء ، ۴۹ تا ۵۱ )

و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال و من یحی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشاها اوّل مرّه و هو بکلّ خلق علیم (یس ، ۷۸ تا ۷۹)

چگونگی معاد جسمانی :

در این زمینه دو تحلیل مشهور وجود دارد, یکی نظریه طینت و دیگری نظریه ملاصدرا .

نظریه طینت : در این دیدگاه با تیره شدن خورشید و فرو ریختن ستارگان و در نهایت با انقراض عالم و پایان یافتن عمر جهان , تمام امور دنیوی با همه قوانین ومقررات تکوینی اش تمام میشود و سپس به اراده خدا ,جهان نوسازی میشود و قوانین و مقررات جدیدی بر آن حاکم میشود .

قرآن همه جا قبل از آنکه پیرامون احیای زمین سخنی بگوید ,از ریزش باران سخن گفته است و نزول آب را مایه اصلی حیات دانسته (سوره ۳۹,۴۳_سوره ۱۱,۴۳_سوره ۹,۳۵) و در روایات نیز در مورد احیای مردگان به نزول باران اشاره شده است:

نظر وحیانی ملاصدرا :

ملاصدرا خود میگوید :حق این است که آنچه در معاد باز میگردد بعین همین بدن مشخص انسانی است که مرده است و با همان اجزای عنصری نه مانند آن. به گونه ای که هر کس او را ببیند میگوید, این همان کسی است که در دنیا می‌زیسته است و هر کس منکر این گونه معاد باشد, منکر شریعت شده است و منکر شریعت از نظر عقل و شرع کافر است و نیز هر کس بگوید بدنی مانند بدن نخست ولیکن با اجزایی دیگر باز خواهد گشت , نیز در حقیقت معاد را انکار کرده است .چنین کسی شماری از نصوص قرآنی را باید انکار کند. وی معتقد است , این اندازه کافی نیست که بگوییم در آن جهان جسم برزخی باز میگردد و معاد با آن واقع می‌شود بلکه لازم است معتقد باشیم به بازگشت بدن عنصری دنیوی, چنانکه همین معنا در اذهان مسلمانان بلکه همه اهل ادیان مرکوز است.

شبهات معاد جسمانی (۱)

پیش از این گفتیم که بر اساس دلایل قطعی و صریح قرآنی، جریان قیامت و معاد انسان‌، همراه با بعد جسمانی او بوده و آن گونه که از ظاهر برخی از آیات قرآن و احادیث پیشوایان اسلام بر‌ می‌آید، انسان‌ها در قالب همان بدنی که در دنیا با آن زندگی کرده‌اند، از قبرها بیرون آمده و پا به صحنه‌ی محشر خواهند گذاشت. این همان نکته‌ای است که بیشترین حساسیت را در میان مخالفان و منکران معاد برانگیخته و مبنای بسیاری از اشکالات و اعتراضات در رابطه با اعتقادات اسلامی بوده است. با اندکی تامل در ابعاد و لوازم چنین اعتقادی، خود ما نیز ممکن است به فکر فرو رویم و با پرسش‌های جدی و بی‌پاسخی روبرو شویم. این در حالی است که اگر کسی معتقد باشد معاد روحانی است و تنها این روح انسان است که در سرای دیگر برای پاداش و جزا حاضر می‌شود، با هیچ کدام از آن اشکالات و پرسش‌های پیچیده مواجه نخواهد شد. در این بخش تلاش خواهیم کرد برخی از اشکالات و شبهاتی که در رابطه با جسمانی بودن معاد مطرح شده را به اختصار بیان و بررسی کنیم.

حقیقت مرگ و قبض روح

مرگ چیست؟ فناست یا بقا؟ آیا نیستی و نابودی و انهدام است، یا تحول و تطور و انتقال از جایی به جایی و از جهانی به جهانی؟ این پرسشی است که همواره برای بشر مطرح بوده و هست و قران کریم پاسخ ویژه ای با تعبیر خاصی درباره ماهیت و حقیقت مرگ دارد. در چهارده ایه می خوانیم که از مرگ به توفی تعبیر شده است. توفی و استیفا هر دو از ماده وفا هستند. هر گاه کسی چیزی را به کمال و تمام دریافت کند و به اصطلاح آن را استیفا نماید در زبان عربی کلمه توفی را به کار می برند.

منابع وماخذ

۱_آموزش کلام اسلامی , سعیدی مهر ,محمد , ۳جلد ,چاپ اول , موسسه فرهنگی طه ,زمستان ۷۸

۲_ انواری از نهج البلاغه , امامی ,محمد جعفر ,چاپ اول ,دفتر تبلیغات اسلامی ,پاییز ۷۳

۳_ترجمه توحید الامامیه ,ملکی میانجی ,محمد باقر ,چاپ اول ,نبا ,۷۸

۴_معاد از نظر روح وجسم ,فلسفی ,محمد تقی ,۳جلد ,چاپ سوم ,دفتر نشر فرهنگ اسلامی ,۷۹

۵_معاد جسمانی در حکمت متعالیه ,حکیمی ,محمد رضا ,چاپ او ل,دلیل ما ,تابستان ۸۱

۶_معاد در قرآن ,مظاهری ,حسین ,چاپ چهارم ,شفق ,قم ,دی ۶۹

۷_معاد در نگاه عقل و دین ,شریعتی سبزواری ,چاپ سوم,دفتر تبلیغات اسلامی,قم ,۸۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته دینی

.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + 8 =