مشخصات و ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سکونتگاههای خودرو

بر خلاف دیدگاهها و نظریات اولیه که سکونتگاههای حاشیه ای را مظهر فساد، جرم و جنایت، قانون گریزان، فراریان و اقشار حاشیه ای می دانستند و ویژگیهای منفی موجود در این سکونتگاهها را تعمیم می دادند، دیدگاههای اخیر اساساً ضمن تأیید وجود زمینه ها و بسترهای آسیب های اجتماعی و روانی در آنها، این سکونتگاههای را در عین حال مخزن مهارتها و انگیزه های فردی برای تأمین سرپناه و ارتقاء کیفیت سکونت، دارای همبستگی بالا و پیوندهای محکم اجتماعی و امثال آن معرفی می کنند.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر۶۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مشخصات و ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سکونتگاههای خودرو. ۰

مقدمه. ۵

ویژگیهای این سکونتگاهها ۷

۵- تجزیه و تحلیل یافته های مرتبط با وضعیت اقتصادی.. ۱۳

۱-۵- وضعیت هزینه (درآمد) ۱۳

جدول شماره ۸۶-۲، وضعیت هزینه (درآمد) (هزار تومان) ۱۳

۲-۵- قیمت واحد مسکونی.. ۱۴

جدول شماره ۸۷-۲، قیمت ملک مسکونی در اسلام شهر در سال ۱۳۷۹ (میلیون تومان) ۱۵

۳-۵- وضعیت ترکیب شغلی در اسلام شهر. ۱۶

جدول شماره ۸۸-۲، وضعیت ترکیب شغلی شاغلین در اسلام شهر. ۱۶

۴-۵- وضعیت مکان شغل ساکنین در اسلام شهر. ۱۷

جدول شماره ۸۹-۲، مکان شغل ساکنین در اسلام شهر. ۱۷

۵-۵- وضعیت تغییر (تحرک) شغلی.. ۱۸

جدول شماره ۹۰-۲، وضعیت شغل قبلی و میزان تغییر شغل در اسلام شهر. ۱۸

۶- تحلیل یافته های مرتبط با وضعیت اجتماعی و فرهنگی در اسلام شهر. ۲۰

۱-۶- ترکیب قوی و مکان سکونت قبلی ساکنین اسلام شهر. ۲۰

جدول شماره ۹۱-۲، قومیت و ترکیب قومی در اسلام شهر. ۲۰

جدول شماره ۹۲-۲، محل تولد ساکنین اسلام شهر. ۲۱

جدول شماره ۹۳-۲، استان/شهرستان محل سکونت قبل از مهاجرت به اسلام شهر  ۲۳

۲-۶- ارتباط ساکنین اسلام شهر با محل تولد. ۲۴

جدول شماره ۹۴-۲، میزان، شدت و جهت ارتباط با اسلام شهر. ۲۴

نسبت شاخص ارتباط.. ۲۴

میزان ارتباط.. ۲۴

شدت ارتباط.. ۲۴

جهت (منظور از) ارتباط.. ۲۴

وجود *. ۲۴

عدم وجود ۲۴

بیش از۴ بار در سال. ۲۴

۲ تا ۴ بار در سال. ۲۴

سالی یکبار. ۲۴

چند سال یکبار. ۲۴

دیدار. ۲۴

کسب و کار. ۲۴

سایر. ۲۴

اسلام شهر. ۲۴

۳-۶- میزان، نوع و جهت پیوندهای اجتماعی.. ۲۵

جدول شماره ۹۵-۲، میزان ارتباط با همسایگان در اسلام شهر. ۲۷

۴-۶- نوع و میزان سازمان یافتگی و تشکل (پیوند اجتماعی) ۲۷

جدول شماره ۹۶-۲، نوع و میزان تشکل (پیوند اجتماعی) در اسلام شهر. ۲۷

۵-۶- نوع و نحوه نگرش به مسائل و مشکلات در اسلام شهر. ۲۸

جدول شماره ۹۷-۲، نوع و نحوه نگرش به مسائل و مشکلات اساسی در اسلام شهر. ۲۸

جدول شماره ۹۸-۲، جمع بندی راه حل ها و پیشنهادات ساکنین اسلامشهر. ۲۹

۶-۶- ویژگی ها و مشخصات بافت در اسلام شهر. ۳۰

۷- نتایج تحقیقات و مطالعات سیاسی در مورد سکونتگاه اسلام شهر. ۳۴

جدول شماره ۹۹-۲، وضعیت مسکن حاشیه نشینان را نشان می دهد. ۳۸

جدول شماره ۱۰۰-۲، راهکارهای پیشنهادی از سوی حاشیه نشینانا برای مقابله با پدیده حاشیه نشینی را نشان می دهد. ۴۱

جدول شماره ۱۰۱-۲، علل اعتراض حاشیه نشینان تهران از نظر مسئولین.. ۴۲

جدول شماره ۱۰۲-۲، نظر مسئولان مناطق حاشیه نشین را در مورد سئوال زیر نشان می دهد. ۴۲

«آیا حاشیه نشینان خطری برای امنیت ملی می باشند؟» ۴۲

جدول شماره ۱۰۳-۲، بهترین روش برخورد با شورش حاشیه نشینان از نظر مسئولان مناطق حاشیه نشین.. ۴۳

جدول شماره ۱۰۴-۲، علل و عواملی که موجب شده اند حاشیه نشینی پدیده ای نامطلوب انگاشته شود. ۴۴

جدول شماره ۱۰۵-۲، راههایی را که می توان به وسیله آنها برخی حاشیه نشینان را به عنوان قشر مؤثر در پیشرفت جامعه درآورد. ۴۴

بررسی تطبیقی نظرات مسئولین و شهروندان حاشیه نشین.. ۴۵

جدول شماره ۱۰۶-۲، مقایسه نظرات مسئولان و شهروندان برحسب «عواملی که می تواند موجبات اعتراض حاشیه نشینان را برانگیزد» ۴۵

جدول شماره ۱۰-۲، راهکارهای پیشنهادی مسئولان مناطق حاشیه نشین و شهروندان مناطق حاشیه نشین برای مقابله با پدیده حاشیه نشینی. ۴۷

راهکارهای بلند مدت… ۵۱

۱- نقش و جایگاه منطقه ای سکونتگاه اسلام شهر طی مراحل رشد و شرکت در تقسیم کار با شهر اصلی (مادر) ۵۲

۱-۱- میزان و جهت ارتباط سکونتگاه با شهر مادر و با یکدیگر طی مراحل رشد. ۵۲

۲-۱- میزان ارتباط اقتصادی و نظام فعالیتی سکونتگاه اسلام شهر طی مراحل رشد  ۵۳

۳-۱- جایگاه منطقه ای سکونتگاه اسلام شهر طی مراحل رشد و چشم انداز آتی.. ۵۴

۴-۱- سازمان سیاسی اداری سکونتگاه طی مراحل رشد. ۵۵

۲- پیشنهادها و راهکارهای مختلف در زمینه برخورد با پدیده حاشیه نشینی.. ۵۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی

خلاصه ای کوتاه از مشخصات و ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سکونتگاههای خودرو را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

بر خلاف دیدگاهها و نظریات اولیه که سکونتگاههای حاشیه ای را مظهر فساد، جرم و جنایت، قانون گریزان، فراریان و اقشار حاشیه ای می دانستند و ویژگیهای منفی موجود در این سکونتگاهها را تعمیم می دادند، دیدگاههای اخیر اساساً ضمن تأیید وجود زمینه ها و بسترهای آسیب های اجتماعی و روانی در آنها، این سکونتگاههای را در عین حال مخزن مهارتها و انگیزه های فردی برای تأمین سرپناه و ارتقاء کیفیت سکونت، دارای همبستگی بالا و پیوندهای محکم اجتماعی و امثال آن معرفی می کنند.

ویژگیهای این سکونتگاهها

– الگوهای مشترکی بر روابط اجتماعی – اقتصادی خود دارند؛

– تجانس گروهی و همبستگی نسبتاً بالایی خاصه در مواجهه با مسائل مشترک و عوامل خارجی نشان می دهند؛

– نهادهای خاص خود را دارند و یکدیگر را به خوبی کنترل می کنند؛

وضعیت ترکیب شغلی در اسلام شهر

بررسی وضعیت ترکیب شغلی شاغلین نشان می دهد که برخلاف تصور رایج نسبت کارگران صنعتی شاغلین آن نسبت به دو دهه گذشته کاهش یافته است. و تعدیل شده و در مقابل نسبت فروشنده ها (عمدتاً خرده فروش) و کارگران خدماتی تعمیرکاران، کفاشان، خیاطان و …) افزایش قابل توجهی یافته است؛

سکونتگاه محل تولد

بررسی محل تولد ساکنین اسلام شهر نشان می دهد که در مراحل اولیه رشد، عمده جمعیت ساکن سابقه تولد در روستا داشته و در مراحل بعدی نسل متولد سکونتگاه (که خود را شهری می داند) و نیز مهاجرین ساکن کلانشهر این نسبت را به نفع متولدین در شهر افزایش می دهد.

استان سکونتگاه قبل از محل سکونت فعلی

بررسی استان سکونتگاه قبل از محل سکونتگاه اسلام شهر (و در مورد منطقه شهری تهران شهرستان قبل از محل سکونت فعلی) نشان می دهد که اکثریت ساکنان آنها قبل از اقامت در مکان فعلی در استان تهران و غالباً منطقه شهری تهران ساکن بوده اند.

 میزان، نوع و جهت پیوندهای اجتماعی

بر مبنای بررسی انجام شده… اصولاً روابط و پیوندهای اجتماعی بین ساکنین، از نوع روابط گسترده، خویشاوندی، فامیلی و همسایگی بوده و به ندرت به ارتباطات فراتر از آن مشمول پیدا می کند. در این رابطه چند شاخص را بررسی کرده ایم؛

نوع و نحوه نگرش به مسائل و مشکلات در اسلام شهر

با توجه به پاسخی که ساکنین در ارتباط با مسائل و مشکلات عمده آبادی (سکونتگاه) خود بر شمرده اند و با رتبه بندی و استنتاج از آنها می توان نوع و نحوه نگرش ساکنین را سنجید.

بافت های طراحی شده و جدید

در اسلام شهر به دلیل وجود طرح های اولیه (طرح شهرک هایی چون قائمیه و سعیدیه و یا طراح تفکیکی چون مهدیه، محمد آباد، زرافشان، شیرودی و …) و بعداً تحت تأثیر نسبی طرح جامع بافت شهری مبتنی بر طراحی بخش قابل توجهی از سطح شهر را تشکیل می دهد که سابقه برخی از آنها (محدوده قاسم آباد شاهی، شهید مطهری و امثال آن) به قبل از انقلاب و اغلب آنها به پس از پیروزی انقلاب بر می گردد.

 بافت های در حال گذار و شکل گیری

در اسلام شهر بخش قابل توجهی از بافت ها مرحله گذار، دگرگونی و شکل گیری خود را پشت سر گذاشته و در مرحله بعدی تحت تأثیر طرحها و برنامه های دولتی یا خصوصی قرار گرفته اند، مجموعه های مسکونی در حال تحول را هنوز می توان در مجموعه هایی چون زرافشان و باغ فیض، امام خمینی، مدنی و مدیه سراغ گرفت که با ویژگی هایی چون شکل گیری نسبی استخوانبندی کالبدی، فرم پیدا کردن محورهای اصلی و فرعی، نظم نسبی در ابعاد و ترکیب قطعات، تراکم بالنسبه بالاتر و شکل گیری بدنه های تجاری و خدماتی مشخص می شوند.

نتایج تحقیقات و مطالعات سیاسی در مورد سکونتگاه اسلام شهر

در پژوهشهای متعددی که توسط پژوهشگران و دانشجویان در زمینه حاشیه نشینی انجام شده کمتر به حاشیه نشینی به عنوان پدیده ای که امکان دارد منافع ملی حکومتها را مورد تهدید قرار دهند پرداخته شده است.

نتیجه گیری نهایی و راهکارها:

با توجه به اینکه حاشیه نشینان بخش قابل توجهی از جمعیت تهران و کشور را به خود اختصاص داده اند بررسی مشکلات این قشر و مسائل حاصل از مشکلات حاشیه نشینان و تأثیرات آن بر کل جامعه مطالعه در حوزه حاشیه نشینان را ضروری می سازد.

وقتی زمینه آشوبگری گروهی در جامعه با تحقیقات و پژوهشهای محققین و کارشناسان شناسایی گردیده است و عامل سرویس دهی مناسب و دقت در انتخاب مسئولین و ارائه خدمات به نحو مطلوب می تواند جامعه و امنیت ملی کشور و دستاوردهای انقلاب را از گزند حوادث به دور دارد،

جایگاه منطقه ای سکونتگاه اسلام شهر طی مراحل رشد و چشم انداز آتی

اسلام شهر با توجه به استقرار کارخانجات و انبارهای پیرامونی، وقوع پایانه آپرین، مجاورت با پایانه تهران بزرگ، وقوع بر کمربند خارجی (دوم) تهران بزرگ و استقرار نسبی عناصر خدماتی، با عملکرد منطقه ای … توانسته است بخشی از خدمات مورد نیاز کانونهای پیرامونی را تأمین نماید؛

پیشنهادها و راهکارهای مختلف در زمینه برخورد با پدیده حاشیه نشینی

بررسی های طرح مجموعه سکونتگاههای غیر رسمی اگر در طرحها و برنامه های رسمی مسکن به حساب آورده شوند و ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی در طرحهای رسمی نیز به شرایط و ویژگیهای کم درآمدها توجه جدی نشان دهد، این مجموعه ها را می توان با تکیه بر توانهای ساکنین آنها بسامان کرد و کیفیت سکونت در آنها را ارتقاء بخشید. (اطهاری، رفیعی و خاتم…)


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 + هشت =