مروری بر نقش مخچه در نارساخانی

نارساخوانی رشدی شایع ترین حوزه اختلالات رشدی است که پژوهش های زیادی رابه خوداختصاص داده است ؛ پژوهش هایی که دردهه ی گذشته به نارساخوانی پرداخته اند ، دو رویکرد رامطرح می کنند : فرضیه های نقص واج شناختی و فرضیه های ماگنوسلولی . باوجود پژوهش های انجام شده جامع ، پژوهشگران این حوزه هنوز به چارچوب نظری مورد توافقی دست نیافته اند .دراین پژوهش بامروری بر پژوهش های آزمایشگاهی انجام شده وهمچنین استفاده ازانطباق رویکرد به یادگیری عوامل زیربنایی نارساخوانی ، مطرح می شوند .

چکیده :

هدف : درمقاله حاضر، شواهدومستندات درباره ی ارتباط مشکلات نارساخوانی بانقض مخچه ارائه می شود .

روش :درابتدا،شواهدمربوط به نقش آشکارمخچه درمهارتهای حرکتی ومهارتهای شناختی ، به ویژه درمهارتهای مبتنی برزبان گفتاری مرور می شود . سپس برخی شواهد آزمایشگاهی مبتنی بر نقض عملکرد مخچه درافراد دارای نارساخوانی بیان می شود .

این اقدام پژوهی مشتمل بر   ۲۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                صفحه

چکیده : ۲

مقدمه. ۲

مخچه. ۵

نارسا خوانی ومخچه. ۷

فرضیه آسیب مخچه. ۸

روش… ۸

آزمودنی ها ۸

آزمایش های بالینی ازعملکرد مخچه. ۹

آزمونهای مستقیم آناتومی مخچه وعملکرد آن. ۱۲

بحث.. ۱۳

پژوهش گسترده تر درباره مخچه و نارساخوانی.. ۱۵

نتیجه گیری.. ۱۷

منابع: ۱۹

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله   مروری بر نقش مخچه در نارساخانی   را در زیر می توانید ببینید

مقدمه

نارساخوانی رشدی شایع ترین حوزه اختلالات رشدی است که پژوهش های زیادی رابه خوداختصاص داده است ؛ پژوهش هایی که دردهه ی گذشته به نارساخوانی پرداخته اند ، دو رویکرد رامطرح می کنند : فرضیه های نقص واج شناختی  و فرضیه های ماگنوسلولی  . باوجود پژوهش های انجام شده جامع ، پژوهشگران این حوزه هنوز به چارچوب نظری مورد توافقی دست نیافته اند .

مخچه

مخچه ساختاری بسیارمتراکم ودر هم پیچیده در زیر قشر مخ دارد ودرپشت مغز قرارگرفته است وبعضی اوقات به آن ” پس مغز ”  نیز می گویند (هولمز، ۱۹۳۹) .

نارسا خوانی ومخچه

بادرنظر گرفتن هم پوشی روبه تزاید بین نقص مخچه وعلائم نارساخوانی برمی گردیم .

برنامه پژوهشی نارسا خوانی شفیلد

گروه شفیلد در بین پژوهشگران حوزه ی نارساخوانی در انطباق منظر یادگیری ومهارتها رویکردمتفاوتی داشتند.

آزمایش های بالینی ازعملکرد مخچه

علائم سنتی نقص مخچه عبارت انداز : اختلال درتنوس عضلانی  وناهماهنگی حرکتی  (مشکل درنحوه ایستادن ،راه رفتن ،یاحرکت عضلات ). بنابراین اگرآسیبی درمخچه وجوددارد، کودک نارساخوان باید نشانه های نقص عملکرد مخچه رانشان دهد (نک به هولمز ،۱۹۱۷ ،۱۹۳۹ ، داو و موروزی، ۱۹۵۸ ).

عملکرد مخچه در افراد دیر آموز

بیشتر پژوهش هایی که درآمریکا انجام شده است نشان می دهند که معیاری برای تمایز قائل شدن بین کودکان نارسا خوان وکودکان با بهره هوشی پایین دیده نمی شود ، به این علّت که هر دو گروه مشکلاتی درمهارت های واج شناختی نشان می دهند.

پژوهش گسترده تر درباره مخچه و نارساخوانی

هنگامی که برای نخستین بار فرضیه نقص مخچه ارائه شد ، نقش مخچه در خواندن و فرایند های شناختی از حوزه بحث بیرون آمد و رسمیت یافت . پژوهشگران علوم اعصاب شناختی کوشیدند

نتیجه گیری

نقاط قوت و محدودیت های پژوهش شفیلد درآن است که ما با کودکان نارسا خوان محض کارکرده ایم وآگاهانه کودکان نارسا خوان مرزی و کودکانی که همزمان دارای اختلال کاستی توجه وبیش فعالی بوده اند را از پژوهش های خود حذف کرده ایم . ما کودکان نارسا خوانی رادر پژوهش شرکت داده ایم که ملاک های ما را داشته باشند ؛ بنابراین از هر گونه سوگیری دوری کرده ایم . ولی این بدان معناست که گروه های ما کوچک بوده اند ونتایج را نمی توان به طور کامل به گروه های دیگر ، تعمیم داد . روشن است که بایدمتناسب با شیوع نشانه های مربوط به مخچه دریک جمعیت بزرگ تر از افراد نارسا خوان ، نمونه را انتخاب کرد .

منابع:

Ackermann, H.,&Hertrich,I.(2000).”The contributionofthecerebellumtospeechprocess- ing”JournalofNeurolinguistics,۱۳(۲-۳),۹۵-۱۱۶

Ackermann, H.,Wildgruber, D.,Daum,I.,&Grodd, W.(1998).”Does thecerebellum contributetocognitive aspectsofspeech production?Afunctional magneticresonance imaging  (fMRl) study  in humans” NeuroscienceLetters,۲۴۷,۱۸۷-۱۹۰.

Bates, E.,&Dick, F.(2002).”Language,gesture,and the      developing       brain”      Developmental

Psychobiology,۴۰(۳),۲۹۳-۳۱۰.

Bower, J.M. and Parsons,  L.M.  (۲۰۰۳). “Rethinking thelesserbrain”Scientific American,۲۸۹,۵۰-۵۷.

Coffin, J.   M, Baroody, S., Schneider, K and JO’Neill,J.(2003).”Impaired Cerebellar LearningInChildrenWithPrenatalAlcohol.

Exposure:AComparativeStudyofEye-blink Conditioning InChildrenwithADHD”InCortex. Cohen,J.(1969).StatisticalPowerAnalysisfortheBehavioral Sciences. New York: Academic Press.

DaumI,SchugensMM,Ackermann H, LutzenbergerW,DichgansJ,BirbaumerN (1993)    “Classical Conditioning    after cerebellar lesions in humans” Behavioral Neuroscience۱۰۷:۷۴۸-۷۵۶.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.