مقالات رشته شیمیمقالات رشته فیزیک

مراحل مختلف آزمایش خاک

هدف از انجام آزمایش تحکیم، تشخیص شدت و میزان نشت در خاک‌های رسی می‌باشد.

در این آزمایش نمونه خاک در درون یک هسته فلزی و بین دو صفحه متخلخل قرار داده می‌شود. و این حلقه در آب غوطه ور می گردد و بار بر نمونه اعمال می‌گردد. تعیین در ارتفاع نمونه توسط یک عقربه مدرج اندازه گیری می‌شود و هر ۲۴ ساعت یک با فشار روی نمونه ۲ برابر می‌گردد سپس منحنی زمان متغیر برای بارگذاری‌های مختلف کشیده می‌شود از روی این منحنی‌ها می‌توان زمان تحکیم و مقدار نشت خاکها را بدست آورد.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر     ۳۸   صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

آزمایش تحکیم : ۱

تراکم (Compaction). 4

نکات مهم در انجام آزمایش تراکم. ۸

آزمایش حد خمیری: ۱۳

آزمایش هیدرومتری.. ۱۶

نفوذ پذیری (Coefficient of  Permeability). 22

آزمایش بابار افتادن (Fallilg – Head Method). 23

به ثانیه تبدیل می‌کنیم. ۲۶

میانگین.. ۲۶

آزمایش تعیین GS. 27

تجزیه مکانیکی خاک (آزمایش دانه بندی). ۳۱

انواع آزمایش الک… ۳۲

روش نمونه گیری جهت دانه بندی.. ۳۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته شیمی مقالات رشته فیزیک

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله   مراحل مختلف آزمایش خاک   را در زیر می توانید ببینید.

آزمایش تحکیم :

هدف از انجام آزمایش تحکیم، تشخیص شدت و میزان نشت در خاک‌های رسی می‌باشد.

در این آزمایش نمونه خاک در درون یک هسته فلزی و بین دو صفحه متخلخل قرار داده می‌شود. و این حلقه در آب غوطه ور می گردد و بار بر نمونه اعمال می‌گردد. تعیین در ارتفاع نمونه توسط یک عقربه مدرج اندازه گیری می‌شود و هر ۲۴ ساعت یک با فشار روی نمونه ۲ برابر می‌گردد سپس منحنی زمان متغیر برای بارگذاری‌های مختلف کشیده می‌شود از روی این منحنی‌ها می‌توان زمان تحکیم و مقدار نشت خاکها را بدست آورد.

انجام آزمایش:

بدلیل نبود زمان و اطلاعات تکمیلی بعدی، این آزمایش بطور کامل انجام نشد و تنها تحکیم نمونه در بار ثابت انجام شد که نتایج در زیر آمده است.

وزن حلقه تحکیم: gr 58/149               قطر حلقه:cm 2/7

وزن نمونه با حلقه: gr 78/290             ارتفاع نمونه: cm 4/2

تراکم (Compaction)

هدف از  انجام عملیات تراکم، کاهش میزان تخلخل خاک است. وجود آب تا میزان مشخصی، سبب تسهیل این عملیات می‌گردد. به دست آوردن این حد رطوبت و وزن مخصوص خشک بیشینه خاک پس از به کاربردن میزان معینی انرژی کوبشی، هدف مهم آزمایشی تراکم است.

وسایل مورد نیاز برای آزمایش

وسایل خاص: وسیله متراکم کردن نمودن خاک

الف) قالب با in 6/4 (mm 115) عمق،in 4 (mm 100) قطر و  (۷/۹۴۶) حجم

ب)حلقه متحرک دور قالب با in 5/2 (mm 5/62) عمق و in4 (mm 100) قطر.

ج) چکش با in2 (mm 50) قطر مقطع و ۵/۵ یا ۱۰ پوند وزن و وسایل کنترل ارتفاع سقوط چکش

روش انجام آزمایش:

که از دو تا الک in4 و in6 می‌شود استفاده کرد. که برای قالب in4 برای هر لایه ۲۵ ضربه می‌زنیم با چکش ۵/۵ ۱پوند و برای قالب in6 با چکش یا (kg 5/2) 5/5 پوند برای سه لایه ۵۶ ضربه می‌زنیم.

نکات مهم در انجام آزمایش تراکم

۱- بهتر است چند بار آزمایش تکرار شود و نقطه بهینه را یافت و متوسط آن را قبول کرد و در عین حال باید توجه داشت که بهتر است در هر سری ازمایش از خاک تازه استفاده شود.

۲- در هنگام ضربه زدن نباید قالب ارتعاش داشته باشد چرا که انرژی چکش هدر می‌رود.

آزمایش تعیین حد روانی:

حد روانی خاک میزان رطوبتی می‌باشد که خاک با رطوبتهای بیش از آن از حالت خمیر به حالت مایع تبدیل می‌شود. از این حد می‌توان برای توصیف مقاومت خاک ریز دانه استفاده کرد. تغییر در مقاومت خاک در اثر جذب آب مربوط به میزان رس موجود در آن می‌باشد.

خلاصه نتایج حاصل از محاسبات:

۱۶ ضربه %۵۰/۲۷

۲۱ ضربه ۹۴/۲۶

۲۹ ضربه ۵۵/۲۵

نمودار حاصل از نتایج در صفحه بعد آمده است.

از روی نمودار مقدار رطوبت مربوط به ۲۵ ضربه بدست آمده است که %۲/۲۶ LL= می‌باشد.

آزمایش حد خمیری:

حد خمیری مقدار رطوبتی است که خاک در رطوبتهای کمتر از آن از حالت خمیری به حالت نیمه جامد تغییر می‌یابد. در حد خمیری خاک رطوبت خمیری شکل پذیر در می‌آید در آزمایشگاه حد خمیری درص رطوبتی است که در آن خاک در اثر فیتیله شدن « به قطر mm3» شروع به ترک خوردن می‌کند.

روش کار:

چند گرم از خاکی را که در آزمایش تعیین حد روانی استفاده شد جدا می‌کنیم این خاک را توسط مالش دست که بر روی یک قطعه شیشه صورت می‌گیرد به شکل فیتیله در می‌آوریم هنگامی که خاک به قطر mm 3 رسید اگر ترک نخورده بود آن را جمع می‌کنیم و دوباره این کار را انجام می دهیم این عمل تا آنجا ادامه می‌یابد که خاک در قطر mm3 ترک بخورد سپس دو نمونه آن تهیه می‌کنیم و درصد رطوبت را بدست می‌آوریم میانگین این رطوبتها به عنوان حد خمیری معرفی می‌شود.

آزمایش هیدرومتری

هدف:

هدف از این آزمایش تکمیل بخش ریزدانه (عبوری از الک شماره ۲۰۰) منحنی دانه‌بندی می‌باشد. توزیع دانه‌بندی دانه‌های درشت خاک (بزرگتر از ۷۵% میلی‌متر)

با استفاده از روش دانه‌بندی با الک تعیین می‌شود، ولی برای تعیین اندازه ذرات ریز خاک باید از روش هیدرومتری استفاده شود.

نفوذ پذیری (Coefficient of  Permeability)

هدف از این آزمایش، تعیین ضریب نفوذپذیری خاک می‌باشد.

تعیین ضریب نفوذپذیری خاک در راهسازی، ساختمان، سدسازی، هیدرولیک (آبدهی چاهها) زهکشها و اتلاف آب در آبراهه‌ها)، زهکشی فرودگاه‌ها و اجرای کارهای ساختمانی در مناطقی که تراز آب زیرزمینی بالا است همواره مدنظر می‌باشد.

آزمایش بابار افتادن (Fallilg – Head Method)

وسایل آزمایش بابار افتادن

۱- دستگاه آزمایش بابار متغیر ( افتادن)،  ۲- بورت،   ۳- دماسنج،     ۴-زمان‌سنج

روش انجام آزمایش بابار افتادن

۱- طول و قطر نمونه را به دست آورده، نمونه دست نخورده یا متراکم شده را ( که هدف تعیین نفوذپذیری پس از تراکم آن است) دخل استوانه می گذرایم. بهتر است آزمایش بر روی خود لوله نمونه‌گیری یا قالب تراکم انجام گیرد.

آزمایش تعیین GS

هدف از این آزمایش، تعیین نسبت وزن مخصوص جامد خاک به وزن مخصوص آب می‌باشد.

وزن مخصوص ویژه یا GS : عبارت است از نسبت وزن حقیقی حجم شخصی از ذرات خاک به وزن حقیقی همان حجم آب مقطر در دمای .

تجزیه مکانیکی خاک (آزمایش دانه بندی)

هدف از آزمایش دانه بندی، جداسازی دانه های خاک در اندازه های مختلف است که هر بخش به صورت درصدی از کل نمونه بیان می شود.

اطلاعات حاصل از این آزمایش برای پیش بینی وکت آب در خاک، میزان نفوذپذیری خاک، حساسیت خاک در مقابل یخ زدگی و رفتار خاک در آب و هوای سرد، خاصیت مویینگی، استفاده به عنوان فیلتر و زهکش مفید است. آزمایشها نشان می دهند که خاصیت مویینگی و نفوذپذیری به قطر مؤثر ذرات بستگی دارد. (قطر مؤثر، ۱۰D ؛ یعنی قطری که ۱۰% دانه ها ریزتر و ۹۰% درشت تر از آن هستند)، همچنین نفوذپذیری خاکهای غیر چسبنده به طور متوسط با مجذور قطر مؤثر دانه هاست.

انواع آزمایش الک

آزمایش الک را به دو صورت می توان انجام داد:

۱- روش خشک:

در روش خشک مقداری از خاک را گرفته، دانه های درشت و کلوخی شکل را خرد می کنند و در مجموعه ای از الکها قرار می دهند. با لرزش این مجموعه به مدت حدود ۱۰ دقیقه، درصد وزنی مقادیر باقیمانده روی هر الک را مشخص کرده، منحنی دانه بندی برای درصد عبوری را روی یک کاغذ نیمه لگاریتمی رسم می کنند. این روش برای خاک های درشت دانه مؤثرتر است، چرا که شکل دانه ها به کره نزدیک تر و دانه ها به صورت مجزا از یکدیگر هستند.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته شیمی مقالات رشته فیزیک

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × پنج =