مدیریت و حسابداری در شهرداری‌ها

مدیر امور مالی که طبق ماده ۷۹ قانون شهرداری در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد بر کلیه واحد ها و شعبه مالی ریاست نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعیین یا تغییر او بدون موافقت انجمن شهر نخواهد بود

مطلب مدیریت و حسابداری در شهرداری‌ها مشتمل  ۵۵  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه: ۲

بخش اول : ۴

سازمان مالی شهرداری ها ۴

۱ـ بودجه و اعتبارات.. ۵

۲ـ درآمد. ۵

۳ ـ حسابداری.. ۶

۴ ـ خزانه. ۷

۵ ـ تدارکات یا کارپردازی.. ۸

۶ ـ حسابرسی داخلی.. ۹

۷ ـ اموال. ۹

۸ ـ شعب و تعداد کارکنان امور مالی.. ۹

بخش دوم : ۱۰

سرفصل حسابهای دفتر کل و دفتر معین.. ۱۰

اسناد دریافتی.. ۱۲

بستانکاران. ۱۳

اسناد پرداختی.. ۱۳

حسابهای انتظامی دارایی های ثابت.. ۱۴

دفتر معین درآمد. ۱۴

دفتر معین هزینه. ۱۵

بخش سوم : ۱۸

حسابداری اموال. ۱۸

اداره امور اموال شهرداری.. ۱۹

ثبت اموال در دفاتر. ۱۹

تهیه گزارش سالانه اموال و ثبت آنها در دفاتر. ۲۱

استهلاک اموال. ۲۲

بخش چهارم : ۲۳

سازمان و طرز گردش کار حسابرسی در شهرداریها ۲۳

۱ـ انتخاب مدیر مالی یا رئیس حسابداری : ۲۴

۲ ـ انتخاب حسابرس داخلی : ۲۴

۳ـ تشکیل گروه حسابداران متخصص : ۲۴

۴ـ واحد حسابرسی شهرداریها در وزارت کشور : ۲۵

بخش پنجم. ۲۶

حسابرسی داخلی.. ۲۶

برنامه حسابرسی.. ۲۸

پرسشنامه حسابرسی : ۲۹

در مورد اموال و ماشین آلات : ۲۹

در موارد اوراق بهادار وسایر سرمایه گذاریها : ۳۰

در مورد وجوه نقدی و حساب جاری : ۳۱

در مورد پیش پرداخت بیمه : ۳۵

در مورد اسناد پرداختی : ۳۷

در مورد حسابهای پرداختی ( بستانکاران ). ۳۷

در مورد درآمد ها : ۳۸

درمورد حقوق و دستمزد : ۳۸

در مورد هزینه ها : ۴۰

بخش ششم : ۴۱

برنامه و فعالیتها ۴۱

طبقه بندی درامد شهرداری ها و شماره قرارداری آنها : ۴۲

مبنا قرار دادن برنامه در تنظیم بودجه. ۴۴

حقوق. ۴۵

طریقه پرداخت مساعده : ۴۷

اضافه کار : ۴۷

محدودیتهای تراز عملیات.. ۴۸

مراحل کشف اشتباهات : ۴۹

چگونگی اصلاح اشتباهات در دفاتر. ۵۰

عملیات حسابداری پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین.. ۵۰

نحوه پرداخت.. ۵۰

عملیات حسابداری بانک و تهیه صورت مغایرت بانکی.. ۵۲

صورت مغایرت بانکی.. ۵۳

تعریف صورت مغایرت : ۵۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

خلاصه ای کوتاه از مقاله مدیریت و حسابداری در شهرداری‌ها را در زیر می توانید ببینید.

بودجه و اعتبارات

وظایف مسئول بودجه و اعتبارات شهرداری یا واحد سازمانی مربوط که عهده دار این وظیفه می باشد بترتیبی است که در دستورالعمل بودجه شهرداری مقرر شده است .

درآمد

وظایفی که در این قسمت انجام می شود بشرح زیر است :

الف ـ تهیه و جمع آوری اطلاعات مربوط به منابع مختلف درآمدهای شهرداری .

ب ـ تهیه پیشنهاد برای برقراری عوارض جدید و تعرفه های درآمد .

ج ـ نگهداری دفاتر جزء و جمع یا کارت مودیان عوارض و میزان عوارض مودیان .

حسابداری

وظایفی که در این قسمت انجام می شود بقرار زیر است :

الف ـ تنظیم اسناد هزینه های جاری و اسناد خرید و لیست های حقوق کارکنان و لیست های دستمزد کارگران و رسیدگی قبل از پرداخت .

تدارکات یا کارپردازی

وظایفی که در این قسمت انجام می شود بقرار زیر است :

الف ـ صدرو برگ سفارش و خرید .

ب ـ انجام تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات شهرداری با رعایت آئین نامه معاملات شهرداریها .

حسابرسی داخلی

وظایف حسابرسی داخلی بترتیبی است که در دستورالعمل حسابرسی شهرداریها مقرر شده است .

در شهرداریهای کوچک و متوسط وظایف حسابرسی داخلی بعهده یک نفر حسابرس ( ممیز حسابها ) خواهد بود .

اموال

وظایف مربوط به واحد سازمانی در شهرداری که عهده دار اداره امور

اموال می باشد به ترتیبی است که در آئین نامه اموال شهرداریها مقرر است .

در شهرداریهای کوچک و متوسط انجام وظایف مربوط به تهیه اموال حسابداری است.

اسناد دریافتی

حسابهای عمومی ( با مانده بستانکار )

مازاد بودجه ـ طرف این حساب درآمدهای پیش بینی شده است .

ذخیره مطالبات قابل وصول ـ طرف این حساب در گروه حسابهای با مانده بدهکار حساب بدهکاران می باشد .

بستانکاران اسناد پرداختی

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ـ آن قسمت از درآمدهای قابل وصول را که مشکوک قلمداد می گردد می توان از حساب ذخیره مطالبات قابل وصول خارج ساخته و دراین حساب منظور نمود . (در صورتیکه به طرق بازرگانی اداره گردد ).

دفتر معین درآمد

برای هر یک از منابع درآمد که در بودجه مصّوب شهرداری منظور گردیده است باید یک حساب در دفتر معین درآمد منظور گردد .

رعایت تفکیک عناوین منابع درآمد بر اساس فهرست طبقه بندی درآمدها که ضمیمه دستورالعمل بودجه شهرداری میباشد الزامی است .

دفتر معین هزینه

برای هر یک از قالبهای بودجه یک حساب انتظامی و برای هر یک از

فصول چهارگانه  آنها( هزینه های پرسنلی ـ اداری ـ سرمایه ای ـ انتقالی ) یک حساب جداگانه در دفتر معین هزینه منظور می گردد و جمع اقلام ثبت شده در دفتر روزنامه در پایان هرماه در دفتر معین هزینه ثبت می شود .

اداره امور اموال شهرداری

در مورد اداره امر اموال شهرداری ( منقول و غیر منقول ) و تهیه کارت اموال برای هر یک از دو نوع منقول و غیر منقول و صورت برداری و کنترل آنها و طرز عمل در دستوالعمل اموال شهرداری مقرر شده است .

استهلاک اموال

نگهداری و ثبت حساب استهلاک اموال در مورد شهرداریها جز در مورد واحدهای تابعه شهرداری که ممکن است به صورت انتفاعی عمل کنند و قیمت تمام شده برای آنها مورد پیدا کند ضرورت نخواهد داشت .

انتخاب مدیر مالی یا رئیس حسابداری :

چون طبق ماده ۷۹ اصلاحی قانون شهرداری و ماده ۲۶ آئین نامه مالی شهرداریها مدیر امور مالی یا رئیس حسابداری ( بر اساس تشکیلات شهرداری مربوط ) در معیت شهردار ذیحساب و مسئول حسن گردش کار مالی شهرداری می باشد شهردار مجاز نخواهد بود نامبرده را بدون جلب نظر و موافقت انجمن منصوب یا تغییر دهد .

انتخاب حسابرس داخلی :

در شهرداریهایی که جمعیت شهری کمتر از یک صد هزار نفر می باشد تعیین حسابرس داخلی الزامی است . حسابرس داخلی با تصویب انجمن شهر و تأیید شورای استخدامی شهرداریها انتخاب می گردد .

تشکیل گروه حسابداران متخصص :

در آن تعدادی از استانها و فرمانداریهای کل که وضع حوزه استان یا فرمانداری کل ایجاب کند وزارت کشور اقدام به تشکیل یک گروه حسابدار متخصص برای انجام حسابرسی های داخلی شهرداریها و سازمانهای تابعه و

وابسته در تمام یا تعدادی از شهرداریهای آن حوزه خواهد نمود .

پرسشنامه حسابرسی :

الف ـ حسابرس باید برای اطمینان از کنترل داخلی شهرداری پرسشنامه کنترل داخلی نسبت به موارد مندرج در بند ۱۹ تهیه وبرای مسئولین امر ارسال و پاسخ آنرا به امضاء مسئول امر اخذ نماید و پس از بررسی نقاط ضعف را به شهردار گزارش دهد .

در مورد موجودیها :

الف ـ شرکت در تنظیم برنامه موجودی برداری و طرح و بررسی فرم موجودی برداری و فرم صورت ریز موجودی ؛ بررسی دستورالعمل صادره به افراد شرکت کننده در موجودی برداری ؛ انتخاب زمان موجودی برداری .

طبقه بندی درامد شهرداری ها و شماره قرارداری آنها :

درآمد و منابع مالی شهرداریهای کشور به۹ طبقه بشرح این جدول تقسیم گردیده است که هر طبقه شامل چند منبع می باشند . شماره های قراردادی درآمد ها دو رقمی است که رقم اول ( سمت چپ ) نشان دهنده شماره طبقه و رقم دوم ( سمت راست) شماره منبع داخل در هر طبقه را مشخص می سازد .

مبنا قرار دادن برنامه در تنظیم بودجه

به رعایت مواد ۲۳ و ۲۵ آئین نامه مالی شهرداریها بودجه هر شهرداری باید بر اساس برنامه ها و وظایف و فعالیتهای مختلف و هزینه هریک از آنها تنظیم گردد .

حقوق

حقوق پرسنل اعم از قراردادی و رسمی از طریق بودجه جاری پرداخت می شود تمام اطلاعات کسورات و اضافات در طول ماه بوسیله اپراتور به کامپیوتر داده می شودکسورات احکام و اضافات احکام محاسبه شده و توسط اپراتور به کامپیوتر داده می شود و بعد از وارد کردن میزان حقوق شخص تعیین و سند حسابداری زده می شود .

طریقه پرداخت مساعده :

به علت داشتن مشکلات پرسنل و پایین بودن حقوق کارمندان طبق توافق معاونت اداره امور مالی و ذیحسابی سازمان جهاد ، قرار بر این شده ماهانه از دهم هر ماه مبلغی را به عنوان مساعده که کارکنان درخواست می کنند پرداخت مبلغ مساعده ۳/۱ حقوق شخص می باشد که به صورت علی الحساب پرداخت و در پایان هر ماه پس از پرداخت حقوق اصلی شخص مبلغ فوق از حقوق کارمندان درخواست کننده مساعده کسر می شود .

اضافه کار :

مسئول هر قسمت ۲۵ هر ماه نسبت به کارکردی که از نیروی انسانی انجام شده است طبق سقف مجاز که به مسئول هر قسمت اعلام شده است

محدودیتهای تراز عملیات

اگر تراز عملیات دفتر کل توازن نداشته باشد ،‌ مسلماً اشتباهی در جریان کار مالی رخ داده است و باید حسابدار در کشف و اصلاح آن بکوشد . لیکن چنانچه تراز موازنه باشد ،‌ دلیل بر صحت کامل عملیات مالی نمی تواند باشد زیرا ممکن است اشتباهاتی رخ داده باشد که تاثیری در توازن تراز نداشته باشد

مراحل کشف اشتباهات :

اگر تراز عملیات موازنه نباشد ،‌باید با کنترل کارهای مالی اشتباه را کشف و اصلاح نمود .

عملیات حسابداری پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین

عملیات حسابداری پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین با عملیات حسابداری پرداخت حقوق شاغلین متفاوت است . بدین ترتیب که اولاً از نظر نحوه پرداخت ، مشکلات بسیاری وجود دارد و نمی شود حقوق وظیفه را از طریق سیستم بانکی پرداخت نمود و ثانیاً حقوق بازنشستگی وظیفه خالص می باشد و مالیات بازنشستگی ندارد (بجز حق بیمه درمانی و یا بدهی) و ثالثا مبلغ تقریباً ثابت می باشد .

عملیات حسابداری بانک و تهیه صورت مغایرت بانکی

سازمانهای دولتی ملزم هستند باستثنای موارد بسیارجزئی ،‌کلیه دریافتها و پرداختهای خود را با افتتاح حساب جاری از طریق شبکه بانکی انجام دهند .

صورت مغایرت بانکی

به منظور کنترل عملیات بانکی ابتدا اقلام مندرج در ستون بدهکار صورتحساب بانک را با اقلام بستانکار دفتر سازمان مقایسه و جلوی اقلام مشابه علامت ( Ö ) گذاشته می شود .

تعریف صورت مغایرت :

صورت مغایرت بانکی فرمی است که در آن موارد اختلاف صورتحساب بانک با دفتر سازمان و مانده هریک را طوری نشان می دهد که منجر به مانده واقعی گردد .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 2 =