مدیریت منابع انسانی

ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است. و به این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است.

این مقاله دانشجویی مشتمل بر ۳۸ صفحه است ، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

تعریف مدیریت.. ۲

روند تکامل مدیریت.. ۲

رویکردهای کلاسیک… ۴

روابط انسانی.. ۴

دیوان‌سالاری.. ۵

رویکردهای نوین.. ۶

مدیریت منابع انسانی.. ۷

مدیریت منابع انسانى و عملکرد مدیر پرسنل.. ۹

اهداف مدیریت منابع انسانى.. ۱۰

وظایف مدیریت منابع انسانى.. ۱۰

وظایف اجرایى مدیریت منابع انسانى.. ۱۱

۱. برنامه ریزى نیروى انسانى، کارمندیابى و گزینش… ۱۱

۲. آموزش و توسعه نیروى انسانى.. ۱۲

۳. نظام جبران خدمات و انگیزه ۱۲

۴. نظام ارزیابى عملکرد. ۱۳

۵. پرورش زندگى شغلى.. ۱۳

۶. ایمنى و سلامتى روانى و جسمى.. ۱۴

۷. بهبود ارتباطات منابع انسانى.. ۱۴

۸. تحقیقات منابع انسانى.. ۱۵

اهمیت دانش مدیریت منابع انسانى.. ۱۶

آینده مدیریت منابع انسانی.. ۱۸

دانش تصمیم گیری در مدیریت منابع انسانی.. ۳۲

نتیجه گیری.. ۳۷

منبع. ۳۸


[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

تعریف مدیریت

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.

ظهور مدیریت
انسان از اولین روزهای خلقت خود با مفهوم مدیریت همراه بوده است. اما برای اولین بار این چینی‌ها بودند که در حدود ۱۱۰۰ سال قبل از میلاد مسیح, به صورت سازمان‌یافته چهار وظیفه مدیریتی برنامه‌ریزی, سازمان‌دهی, رهبری و کنترل را تجربه کردند.

رویکردهای کلاسیک
دوره مابین سال‌های اواسط قرن نوزدهم تا اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی را می‌توان دوره کلاسیک دانست. از مهمترین رویکردهای متولد شده در این دوره می‌توان به مدیریت سیستماتیک, مدیریت علمی, مدیریت اجرایی (یا اداری)، مبحث روابط انسانی, و دیوان‌سالاری (تشریفات اداری) اشاره کرد

روابط انسانی
این رویکرد کوشیده است تا چگونگی تعامل فرآیندهای روانشناسانه و اجتماعی افراد با شرایط کاری‌شان را (در راستای ارتقای عملکرد) درک نماید. رویکرد روابط انسانی, اولین رویکرد عمده‌ای است که بر روابط کاری غیررسمی و ارضای کارکنان متمرکز شد.

مدیریت منابع انسانی
مدیریت یکى از مهم ترین فعالیت هاى انسانى به شمار مى آید. پیشرفت جوامع به کوشش هاى گروهى بستگى دارد و همچنان که گروه هاى سازمان یافته، گسترش مى یابد، عملکرد مدیریت و مدیران از اهمیت بیشترى برخوردار مى گردد.

اهداف مدیریت منابع انسانى
هدف هاى مدیریت منابع انسانى از هدف هاى کلى سازمان جدا نیست، زیرا مدیریت منابع انسانى جزئى از مدیریت سازمان را تشکیل مى دهد. دانش مدیریت منابع انسانى با پى جویى اهداف زیر در راستاى اهداف کلى سازمان گام برمى دارد:

وظایف مدیریت منابع انسانى
مدیران پرسنلى در محدوده وظایف خود باید به جذب و گزینش نیروى انسانى مناسب بپردازند، برنامه هاى آموزش و پرورش نیروى انسانى را تدوین نمایند، سطح انگیزه کارکنان را بهبود دهند، کارکنان شایسته را حفظ و براى تأمین نیازهاى آنها اقدام نمایند.

اهمیت دانش مدیریت منابع انسانى
در گذشته نه چندان دور، سازمان ها در امر رسیدگى به امور منابع انسانى، فقط پست هایى مانند مسؤول رفاه یا مسؤول استخدام داشتند و اغلب با مواردى مانند دستمزد کارکنان، اقدامات پزشکى در سطح پایین، تفریح و سرگرمى کارکنان سر و کار داشتند.

نقش درحال تغییر منابع انسانی
به واسطه تغییرات دنیای تجارت، نقش واحد منابع انسانی باید تغییر کند. زمانی واحدهای منابع انسانی به عنوان عوامل مکانیکی درنظر گرفته می شدند که سازمانها را در زمینه های استخدام، اخراج و احتمالاً آموزش کارکنان یاری می رساندند؛ یعنی واحد منابع انسانی یک الزام اداری یا شاید اندکی فراتر از این مقوله تلقی می شد. در طول ۲۰ سال گذشته، اهمیت نیروی کار منعطف، خوب برانگیخته شده و بسیار ماهر آشکار شده است.

نتیجه گیری
تغییرات فراگیردرجهت شکل دهی مجدد محل کار ادامه می یابد. امروزه یک حرفه ای منابع انسانی نباید صرفاً متخصص موضوعهای پرسنلی باشد.

منابع:
مصطفى عسکریان، مدیریت نیروى انسانى، ص ۳۹ انتشارات دانشگاهى تربیت معلم، چاپ اول، ۱۳۷۰.R.M.Noe,
على رضائیان، مدیریت رفتار سازمانى، ص ۲۱۹ انتشارات دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ۱۳۷۲. .
منابع انگلیسی:
W. R. Boudreau, Peter M. Ramstad, Strategic Hrm Measurement In The 21st Century: From Justifying Hr To Strategic Talent Leadership, Cahrs Working Papers Series

Aghazadeh, S.-M., 1999, “Human Resource Management: Issues And Challenges In The New Millennium”, Management Research News, 22, 12. Brimelow, R., 2002, “Retaining Key Staff During Downsizing”.Personnel Today, 1, Info Trac One File Plus.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.