محاسبه ومقایسه دز انتگرال قلب در رادیوتراپی مری با سه انرژی فوتون

دز انتگرال قلب در رادیوتراپی مری با سه مقدمه:سرطان مری، یکی از سرطانهای شایع در کشور ما می‌باشد]۱[، بطوریکه ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که دارای بالاترین میزان اینگونه سرطانها می‌باشد. رادیوتراپی یکی از روشهای درمانی (جراحی – رادیوتراپی – شیمی درمانی) می‌باشد که جهت درمان و تسکین از آن استفاده می‌شود.

مطلب محاسبه ومقایسه دز انتگرال قلب در رادیوتراپی مری با سه انرژی فوتون مشتمل ۲۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته پزشکی

فهرست مطالب

چکیده. ۱

مقدمه: ۵

مواد و روش کار: ۷

نتایج: ۱۱

بحث: ۱۹

مراجع و منابع: ۲۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی

خلاصه ای کوتاه از مقاله  محاسبه ومقایسه دز انتگرال قلب در رادیوتراپی مری با سه انرژی فوتون  را در زیر می توانید ببینید.

 دز انتگرال قلب در رادیوتراپی مری با سه

چکیده

دز انتگرال قلب در رادیوتراپی مری با سه مقدمه:سرطان مری، یکی از سرطانهای شایع در کشور ما می‌باشد]۱[، بطوریکه ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که دارای بالاترین میزان اینگونه سرطانها می‌باشد. رادیوتراپی یکی از روشهای درمانی (جراحی – رادیوتراپی – شیمی درمانی) می‌باشد که جهت درمان و تسکین از آن استفاده می‌شود.

مواد و روشها:

دز انتگرال قلب در رادیوتراپی مری با سه با استفاده از تصاویر CT اسکن و طرحهای نقشه درمانی کامپیوتری هر مقطع، انرژی جذب شده در بافتهای مختلف (نخاع، هدف، قلب) در ده بیمار به صورت جداگانه برای دستگاههای پرتو درمانی کبالت-۶۰ و شتابدهنده با باریکه انرژیهای MV 6 وMV 10  در تکنیک درمانی قدام – خلف مورد بررسی قرار گرفت و نتایج با یکدیگر مقایسه شد

نتایج:

دز انتگرال قلب در رادیوتراپی مری با سه درمان به کمک شتابدهنده با انرژی MV 10 در مقایسه با درمان به کمک کبالت-۶۰ ،شامل این مزایا می باشد:

(الف)-کاهش دز نقطه ماکزیمم درحجم تابشی(Irradiated volume) در تمام بیماران (در بیشترین حالت ۲۵%).

مواد و روش کار:

در این تحقیق، ده بیمار مبتلا به سرطان مری میانی از نوع S.C.C. انتخاب شدند و ازهمه آنها اسکن CT در ناحیه مری  به عمل آمد. تعداد مقاطع CT حداقل ۱۲ وحداکثر ۲۰ مقطع، با ضخامت هر مقطع ۱۰ میلی متر بود.برای نمایان ساختن مری در تصویر رادیوگرافی ومحل CTV ازماده حاجب اروگرافین بسیار رقیق خوراکی استفاده شد

بحث:

دز انتگرال قلب در رادیوتراپی مری با سه همانگونه که در گزارش ICRU ]10[پیرامون ارگانهای حساس در معرض خطر آمده است،‌جهت تعیین PTV باید مصالحه‌ای را پذیرفت که ناشی از وجود ارگانهای در معرض خطر می‌باشد. این چنین ارگانهایی، بافتهای سالمی هستند که بدلیل حساسیتی که به تابش دارند و نیز به دلیل مجاورتی که با CTV دارند ممکن است تاثیر بسزایی در طرح درمان و یا سطح دز جذب شده داشته باشند.

مراجع و منابع:

۱-Saidi F,Sepehr A,Fahimi S,Farahvash M J:Esophagus cancer among the Turkomans of northeast Iran.Br. J. Cancer.,2000,83(9):1249-54

۲-Khan F M: The physics of radiation therapy. London: William & Wilkins, 2 nd edition, 1994.

۳-Afanas’ B. P, Kozlou A. P, Stalarov V. I: Dosimetric analysis of radiation treatment methods in cancer of the middle 3rd of the esophagus using the Rokus gammaapparatus. Vapor. Oncol., 1980, 26 (10): 20 – ۵.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی

 

 

 

نظرات بسته شده است.