محاربه و مجازات آن

بدون تردید از روزی که بشر خود را شناخته و با دیگر همنوعانش به یک زندگی اجتماعی پرداخته است، همواره یا به جهت حسابگری و یا از روی ناچاری به اطاعت از مجموعه قواعد زندگی تن درداده است. خصلت تکلیف پذیر انسان باعث شده است که بشر بتواند نیازمندی ها و خواسته ها و حوادث ناشی از زندگی اجتماعی را به وسیله اطاعت و پیروی از قواعد و مقررات موضوعه بشری برطرف و حل و فصل کند. بنابراین باید گفت که لازمه زندگی اجتماعی وجود همین قوانین و مقرراتی است که برای انسان تعیین تکلیف می کند

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۷۹ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه : ۳

فصل اول: مجازات و اهداف آن. ۴

گفتار اول:مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی.. ۵

گفتار دوم: اهداف مجازات… ۸

فصل  دوم: حدود. ۱۳

گفتار اول: حدود الهی.. ۱۴

تعریف حد و انواع آن: ۱۴

انواع حد. ۱۹

گفتار دوم: در بیان احکام حدود از نظر خاصه و عامه. ۲۰

ضرورت اجرای حدود و فلسفه احیاتی آن: ۲۲

فایده اجتماعی کیفر حدود: ۲۵

فوریت و عدم تأخیر در حدود الهی: ۲۶

فصل سوم:محاربه…..۳۱

گفتار اول :تعریف محاربه. ۳۲

گفتار دوم:ارکان جرم محاربه. ۳۵

رکن معنوی جرم : ۳۹

گفتار سوم: ۴۰

رابطه جرم محاربه با بغی: ۴۲

رابطه محاربه و جرم سیاسی: ۴۵

رابطه سرقت و محاربه: ۴۶

گفتار چهارم: تاثیر انگیزه در جرم محاربه. ۴۹

شروع به محاربه: ۵۰

محاربه در مقررات جمهوری اسلامی : ۵۱

محاربه و حقوق کالن لو: ۵۴

فصل چهارم:راه های ثبوت و علل اسقاط جرم. ۵۶

گفتار اول: ۵۷

طرق اثبات جرم محاربه: ۵۹

گفتار دوم: ۶۳

گفتار سوم: علل سقوط مجازات… ۶۶

گفتار چهارم: ۶۸

کیفیت اجرای هر یک از مجازات های چهارگانه محاربین: ۷۱

نتیجه گیری: ۷۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته حقوق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله محاربه و مجازات آن را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

بدون تردید از روزی که بشر خود را شناخته و با دیگر همنوعانش به یک زندگی اجتماعی پرداخته است، همواره یا به جهت حسابگری و یا از روی ناچاری به اطاعت از مجموعه قواعد زندگی تن درداده است. خصلت تکلیف پذیر انسان باعث شده است که بشر بتواند نیازمندی ها و خواسته ها و حوادث ناشی از زندگی اجتماعی را به وسیله اطاعت و پیروی از قواعد و مقررات موضوعه بشری برطرف و حل و فصل کند. بنابراین باید گفت که لازمه زندگی اجتماعی وجود همین قوانین و مقرراتی است که برای انسان تعیین تکلیف می کند پس جامعه به چنین قواعد و مقرراتی نیاز دارد

مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی

قانونگذاران برای هر جرمی مجازاتی تعیین کرده اند علی القاعده به تعداد جرایم مندرج در قانون، مجازات وجود دارد. لیکن می توان مجموع این مجازات ها بر اساس معیاری دسته بندی کرده وجوه مشترک هر یک را شناخت. علاوه بر آن، طبقه بندی مجازات ها فایده هایی دارد که اهم آن تعیین صلاحیت دادگاه هاست.

اهداف مجازات

بدون تردید، شناخت اهداف مجازات به عنوان یک نهاد سامان یافته قانونی، جز با تشخیص مبنا و علت وضع آن امکان پذیر نیست. زیرا، تحقیق درباره هدف های مجازات با پژوهش در زمینه مبنای مجازات، ارتباط ناگسستنی دارد.

حدود الهی

تعریف حد و انواع آن:

حدود جمع حد است و حد در لغت به دو معنی آمده است، یکی به معنی فاصله افکندن میان دو شیء که به نحوی مانع اختلاط آن دو با یکدیگر می شود. اگر فاصله افکندن و مرز بین اشیاء را حد گویند از این نظر است که جلوی اختلاط آن دو با یکدیگر یا تجاوز یکی بر دیگری است.

انواع حد

حد قتل:

و آن مجازاتی است که برای بعضی از زناها (مثل زنا با محارم، زنای به عنف، زنای کافر ذمی با زن مسلمان) و جرم ارتداد و جرم محارب (سارق مسلح) و جرم لواط تعیین گردیده است.

بعضی از جرایم دیگر چون شرب خمر (در مرتبه۴) و سرقت در مرتبه۴ نیز مستحق مجازات حد قتل می باشند.

در بیان احکام حدود از نظر خاصه و عامه

حد در اصطلاح شرع به عقوبت و کیفر خاصی اطلاق می شود که بر بدن مکلف اجرا می گردد. هرگاه مکلف دارای معصیت و گناه خاصی باشد، چرا که کیفر مجازات مخصوص به حد نامیده می شوند زیرا حکمت تشریع کلیه حدود و کیفرها در برابر جرایم و جنایات این است که نظام امور زندگی، پاسداری و جلوگیری از فحشاء و منکرات در عالم اجتماع همانا وابسته به اجرا حدود و تعزیرات و به کار بردن کیفر قصاص و اخذ دیات است

این را هم بخوانید :  جرایم مواد مخدر - ديدگاه شرع و قانون در برخورد جرايم مرتبط با مواد مخدر - پرشین مقاله

ضرورت اجرای حدود و فلسفه احیاتی آن:

در فقه اسلامی و قوانین کیفری اسلام وقتی ارتکاب جرمی محرز و مسلم گردید و شخصی مجرم شناخته شد و قاضی شرع نیز بر اساس موازین و ضوابط اسلامی، مجازات همچون مردی را تعیین کرد، نوبت به مرحله آخر یعنی اجرای حدود الهی و مجازات های اسلامی می رسد.

فایده اجتماعی کیفر حدود:

با توجه به تشریع کیفر حد که ناظر بر مجازات های است که نوع، کیفیت و مقدار آن را شارع مقدس به طور حصری برای ارتکاب جرایمی مانند زنا، لواط، مساحقه، شرب خمر، بعضی از سرقت ها، قذف و محاربه تعیین کرده است. به خوبی این نتیجه به دست می آید که مقصود نهایی از کیفر حدود، عنایت شارع مقدس به حیثیت مقدس عمومی جرایمی است

فوریت و عدم تأخیر در حدود الهی:

با تعمق در قوانین کیفری اسلام و با تأمل در فلسفه عمیق اجرای مجازات های اسلامی اعم از حدود یا تعزیرات به روشنی درمی یابیم که در وضع و تشریع اینگونه قوانین انسان و ارزش های والای انسانی پیش از هر چیز مطرح و مدنظر بوده است.

تعریف محاربه

فقهای اسلام در مورد تعریف جرم محاربه اتفاق نظر ندارند در این زمینه ۴ نظر وجود دارد که به بیان آن می پردازیم:

۱- تعریف محاربه به قطع طریق:

شیخ طوسی محارب را منحصر به قطاع الطریق می داند منظور از آن راهزنی است. محاربه عبارتست از گرفتن راه مردم با اسلحه و غارت اموال مردم.

ارکان جرم محاربه

رکن مادی جرم:

محاربه به معنای واقعی در ماده ۱۸۳ ق. م. ا بیان شد و همچنین جرایم دیگری که نام محاربه بر آنها اطلاق شده است در حقیقت محاربه نیستند بلکه در حکم محاربه می باشند عنصر مادی جرم محاربه همان طور که در ماده ۱۸۳ق.م. ا بیان شده «دست بردن به اسلحه» می باشد و به این معنا نیست که با اسلحه به طرف کسی نشانه گرفته شود

رکن معنوی جرم :

جرم محاربه نیاز به سوء نیت عام دارد همان قصد آگاهانه نقص قانون می باشد ولی عبارت «برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت، که در ماده ۱۸۳ ق.م.ا بیان شده ظهور در آن دارد که قصد ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت، سوء نیت خاص این جرم می باشد که بدون آن،‌جرم محاربه محقق نمی شود

رابطه محاربه و افساد فی الارض:

در آیه ۳۳ سوره مائده واژه محاربه و افساد فی الارض را با یکدیگر عطف نموده و همچنین از لحاظ مجازات برای آنها مجازاتی یکسان بیان کرده فقها و حقوقدانان در استنباط از این آیه دچار اختلاف شده اند که آیا محاربه و افساد فی الارض یک جرم هستند یا با یکدیگر تفاوت دارند برای نتیجه گیری لازم می باشد

رابطه جرم محاربه با بغی:

جرم بعضی عنوان جرم سیاسی معرفی شده که آیاتی از قرآن بر آن دلالت دارد آیه ۹ سوره حجرات که می فرماید: «اگر دو گروه از موعذان با هم جنگ کردند میان آنها آشتی دهید. اگر یک گروه علیه گروه دیگر طغیان کرد با او جنگید تا حکم خدا را بپذیرد و وقتی بازگشت بین آنها به عدالت،‌مصالحه برقرار سازید.»

رابطه محاربه و جرم سیاسی:

مجازات محاربه برای مجرمان سیاسی می باشد یعنی اینکه مجرمانی که علیه حکومت اسلامی،‌فعالیت می کنند. کسانی که موافق این کار می باشند اینگونه توجیه می کنند که آیه ۳۳ سوره مائده هستند شرعی جرم محاربه است از جنگ با خدا و پیام اکرم سخن به میان آورده و جنگ با خدا و پیامبرش در حال حاضر معنی جز جنگ با حکومت اسلامی ندارد

رابطه سرقت و محاربه:

در ماده ۱۸۳ ق. م.ا محاربه جرمی است که ایجاد ناامنی می کند و موضوع ناامنی گاهی اموال مردم  گاهی جسم آنان و گاهی ناموس ایشان می باشد. در برخی موارد در قالب بودن مال دیگری جرم محاربه تحقق پیدا می کند و در این لحاظ است که با جرم سرقت شباهت دارد

تأثیر انگیزه در جرم محاربه:

همانطور که قبلاً اشاره کرده ایم جرم محاربه از نظر عنصر معنوی هم نیاز به سوء نیت عام و هم سوء نیت خاص دارد ولی تبصره دوم ماده ۱۸۳ آورده است :‌« اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.»

شروع به محاربه:

در کتب فقهی شروع به جرم محاربه بیان نشده اما دکتر عبدالعزیز عامر در این مورد می گوید:

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

«اگر جانی شروع به اجرای قطع طریق نماید اما در اثر سببی متوقف شود، نه به واسطه اراده خودش، حد بر او جاری نمی شود. زیرا جرم تمام نشده و حد واجب نمی شود مگر نسبت به جرم کامل در صورت شروع به جرم، جانبی مستحق تعزیر است

محاربه در مقررات جمهوری اسلامی :

جرم محاربه در معنای واقعی خودش همان ماده ۱۸۳ ق.م اسلامی بیان شد جرایم زیادی دیگری وجود دارد که به منزله محاربه تلقی شده مثلاً ماده ۶۱۰ قانون م.ا بیان می دارد :

«هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نماید که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند

محاربه و حقوق کالن لو:

جرم محاربه از عنوانهای خاص حقوق جزای اسلامی می باشد و همچنین تطبیق کردن آن با حقوق کالن لو از نظر مفهومی منتفی است بعضی از مصادیق جرم مانند راهزنی، در حقوق سایر کشورها مصداق دارد در کامن لو راهزنی یکی از جرایم علیه اموال است و در تعریف آن آمده : «راهزنی عبارتست از ربودن غیرقانونی اموال منقول دیگری از خود او یا در حضور او به عنف یا با تهدید به عنف. به عبارت دیگر راهزنی عبارتست از سرقت از دیگری با زور یا تهدید و اخافه.»

طرق اثبات جرم محاربه:

۱- علم قاضی: امام خمینی می گوید: «للحاکم ان یحکم بعلمه فی حقوق الله و حقوق الناس فیجب علیه اقامه حدودالله تعالی دو علم بالسبب… و اما حقوق الناس فتقف اقامتها علی المطالبه حداً کان او تعزیراً فع المطالبه له العمل بعلمه.» یعنی حاکم اختیار دارد که در حقوق خدا و حقوق مردم به علم خود قضاوت نماید

علل سقوط مجازات

۱- مرگ محارب: شیخ طوسی می گوید: «اگر محارب قبل از اقامه حد بمیرد بر دار آویخته نمی شود، زیرا به مرض موت مرده است و خداوند می تواند او را در آخرت عفو کند یا عذاب کند.» در این صورت اگر محارب قبل از مجازات بمیرد یعنی هنگام اجرای مجازات بمیرد حد نسبت به او موقوف می شود و در نهایت حد از او ساقط می شود و حد او به ارث نمی رسد چون اصل بر شخصی بودن مجازت ها است

نتیجه گیری:

با توجه به مطالب ذکر شده و با عنایت به اینکه در کشور ما قوانین اسلام حکمفرما است و طبق شرع و دین عمل می شود اما باز هم در گوشه و کنار این مرز و بوم دیده می‌شود جرائمی که رخ می دهد چقدر منافی و مخالف با احکام و قوانین اسلام است و این نشان می دهد که ما هنوز از اسلام دور هستیم و به مقدار لازم آن را باور نکرده ایم والا چرا یک برادر و یک خواهر دینی و مسلمان باید خواهر و برادر خود را به انحاء مختلف مورد رنج و عذاب و آماج سخنان برنده و اعمال بر خود قرار دهد. اولاً حقوق جزا بخشی از فقه اسلامی است تحت تأثیر اصول عقاید اسلامی قرار دارد و به عنوان بخشی از ایدئولوژی اسلامی بر اساس جهان بینی خاص مکتب اسلام تدوین شده است محاربه یکی از جرایم بزرگ و از گناهان کبیره است که به عنوان جرم مستلزم حد مورد تشریع قرار گرتفه است در محاربه به کار بردن اسلحه شرط است اسلحه از نوع گرم یا سرد منحصر به آن نیست

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته حقوق

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 − نه =