متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان

تغییر پذیری در ویژگی فنوتیپی  بین جمعیتهای مایت ها ی زنده روی گیاهان میزبان مختلف از دلایل متعددی بوجود می آیند : ۱) تغییر مورفولوژیکی می تواند برای گونه های منختلف مایت توزیع شود ( تمایز کلی انبارژن ،۲ ) جمعیت های مایت میزبان خاص و متفاوت بین جمعیتهای میزبان خاص تمایز نا تمام انبارهای ژنی را منعکس می کند. این جمعیت ها بعنوان گروه میزبان در نظر گرفته می شود .

چکیده مطلب

طبقه بندی سیستماتیک کنونی Eriophyodea در بسیاری جاها بعنوان پیوستگی ساختگی و پیوستگی که گیاه گیاهخوار را منعکس نمی کند. شرح کمی تغییر مورفولوژیکی مربوط به میزبان می تواند اطلاعات پایه مورد نیاز در بهبود سیستم رده بندی  Eriophyoidرا فراهم می کندو درک ما را از مکانیزم هایی که این تغییر را ایجاد می کند. بالا می برد .

مطلب متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان مشتمل ۱۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده مطلب: ۲

مقدمه. ۴

مطالب و روش ها ۶

نتایج: ۸

بحث : ۱۰

سپاسگذاری.. ۱۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی

خلاصه ای کوتاه از مقاله متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان را در زیر می توانید ببینید.

چکیده مطلب

طبقه بندی سیستماتیک کنونی Eriophyodea در بسیاری جاها بعنوان پیوستگی ساختگی و پیوستگی که گیاه گیاهخوار را منعکس نمی کند. شرح کمی تغییر مورفولوژیکی مربوط به میزبان می تواند اطلاعات پایه مورد نیاز در بهبود سیستم رده بندی  Eriophyoidرا فراهم می کندو درک ما را از مکانیزم هایی که این تغییر را ایجاد می کند. بالا می برد .

مقدمه

تغییر پذیری در ویژگی فنوتیپی  بین جمعیتهای مایت ها ی زنده روی گیاهان میزبان مختلف از دلایل متعددی بوجود می آیند : ۱) تغییر مورفولوژیکی می تواند برای گونه های منختلف مایت توزیع شود ( تمایز کلی انبارژن ،۲ ) جمعیت های مایت میزبان خاص و متفاوت بین جمعیتهای میزبان خاص تمایز نا تمام انبارهای ژنی را منعکس می کند. این جمعیت ها بعنوان گروه میزبان در نظر گرفته می شود .

۳) تفاوتهای بین میزبان

مطالب و روش ها

نمونه های سه گونه علف در ( لهستان ) در موقعیتهای زیر جمع آورذی شده است :

Las marcelinski-elytrigiarepens desv –lolium perennel (شرق  ، شمال ) ،۳۰/۴/۱۹۹۹ ،و bromus inermis leyess و cytadela ( شرق  ،شمال  ) ۱۳/۴/۱۹۹۹ l.perenne و A.repen نواحی نمونه برداری حدود ۱۵۰ متر فاصله بندی شده بود و با یک چوب جدا شده اند .

نتایج:

آمارهای توصیفی ویژگی های کمیA.hystrix در جدول ۱ داده شده است MANOUAتفاوتهای مهم در ناقلان میانه بین سه جمعیت میزبان آزمایش شده را نشان داد

۱۱ویژگی سه جمعیت را بطور چشمگیری از هم متمایز کرد ( شکل۲جدول۲ ) . عملکردهای تشخیص قابل قبول طبق بندی صحیح همه افراد ازنمونه های ما را مجاز ساخت .

بحث :

نتایج ما نشان می دهد که یک متغیر نا پیوسته آشکار در ویژگی های قابل اندازه گیری میان سه جمعیت مطالعه شده وجود دارد. این تغییر اساسا مانند تفاوتها در شکل بدن ، طول تارها و سایز کلی بدن ظاهر می شود.

سپاسگذاری

این مطالعه توسط کمیته علمی لهستان

( بورس تحقیقی شماره ۶  P.4C. 5418)پشتیبانی شده است . از پروفسور کارل لاتووسکی دپارتمان رده بندی گیاه دانشگاه و دکتر آنا پاسینا دپارتمان جغرافیای گیاهی و گیاه شناسی سیستماتیک موسسه گیاه شناسی دانشگاه jagiellonianبخاطر پیشنهادات و توصیه های متغیرشان تشکر می کنیم .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − یازده =