مبانی مدیریت مالی

در شرکت های تجاری، باید اشخاصی مسئولیت نهایی تعین خط مشی شرکت را به عهده داشته و مالک درآمد پروژه و دارائی های آن نیز باشند و در یک شرکت سهامی دارند که آن سهام وی این نقش را به عهده دارند و آن چرا از در آمد خالص، پس از کسر طلب بستانکاران و سود سهام ممتاز باقی می ماند، به آنها تعلق می گیرد در موقعیتی نامطمئن کسب سود خالص برای دارندگاه سهام عادی بالطبع یا مطمئن است، گاهی سود حاصل برای سهامداران بیش از مبلغی است که از قبل پیش بینی شده است و گاهی نیز کمتر از آن.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۲۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]فهرست مطالب[/highlight] عنوان صفحه
مقدمه ۲
تعریف سهام عادی از نظر قانون تجارت ایران ۲
انواع سهام ۲
سهام خزانه ۵
صرف سهام ۶
سهام طبقه بندی شده ۷
حق شفعه یا حق تقدم خرید سهام ۸
استفاده از حق تقدم خرید سهم در تامین مالی ۹
فروش سهم با حق تقدم خرید سهام یا بدون آن ۱۱
فرمول ارزش حق تقدم ۱۱
سهام فاقد حق تقدم خرید ۱۲
رابطه میان بازار و قیمت پذیره نویسی ۱۴
اندازه گیری ریسک مجموعه ۱۴
مزایای استفاده از حق خریددر تامین مالی جدید ۱۶
ارزیابی سهام عادی به عنوان یک منبع مالی تامین مالی ۱۸
محاسبه ریسک آتی ۲۰
انواع ریسک ۲۰
ارزیابی سهام ممتاز ۲۱
ارزیابی سهام عادی ۲۱
سایر روشهای ارزیابی سهام عادی ۲۲
معیار های ریسک ۲۳
تجزیه و تحلیل ریسک در بودجه بندی سرمایه ای ۲۳
توزیع احتمال ۲۴
هزینه سهام ممتاز ۲۴
هزینه سهام عادی ۲۴
حق تقدم خرید سهام ۲۵
ارزش حق تقدم ۲۵
حق خرید سهام از شرکت ۲۵
ارزیابی حق خرید سهام ۲۷
مقایسه حق خرید سهام و حق تقدم خرید سهام ۲۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مدیریت

.

خلاصه ای کوتاه از مبانی مدیریت مالی را در زیر می توانید ببینید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مقدمه [/highlight] در شرکت های تجاری، باید اشخاصی مسئولیت نهایی تعین خط مشی شرکت را به عهده داشته و مالک درآمد پروژه و دارائی های آن نیز باشند و در یک شرکت سهامی دارند که آن سهام وی این نقش را به عهده دارند و آن چرا از در آمد خالص، پس از کسر طلب بستانکاران و سود سهام ممتاز باقی می ماند، به آنها تعلق می گیرد در موقعیتی نامطمئن کسب سود خالص برای دارندگاه سهام عادی بالطبع یا مطمئن است، گاهی سود حاصل برای سهامداران بیش از مبلغی است که از قبل پیش بینی شده است و گاهی نیز کمتر از آن.

[highlight txtcolor=”#eded00″]تعریف سهام عادی از نظر قانون تجارت ایران –ماده ۲۴ [/highlight] قانون تجارت سهام را چنین تعریف می کند :سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد ورقه سهم سند معامله ایی است که نماینده ی تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]انواع سهام [/highlight] تبصرت ۱ ماده ۲۴ قانون تجارت ایران اعلام کرده است که ((سهم ممکن است با نام یا بی نام باشد))
سهم با نام –چنانچه سهام شرکت با نام باشد ,دارنده سهام معلوم شناخته شده خواهد بود، در این صورت در شرکت دفتری در نظر گرفته خواهد شد که شماره ردیف سهام و نام دارنده آن ذکر شده و معلوم می شود که سهام متعلق به چه کسی است. ((انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد .انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند)) (ماده ۴۰ قانون تجارت)

[highlight txtcolor=”#eded00″]حق شفعه یا حق تقدم خرید سهام [/highlight] حق تقدم خرید سهام به دارندگان سهام عادی حق تقدم در خرید سهام عادی اضافی صادره را
می دهد. این حق در قانون مدنی ایران به عنوان حق شفعه شناخته شده است و معمولاً در اساسنامه شرکت ها قید می شود.

[highlight txtcolor=”#eded00″]استفاده از حق تقدم خرید سهم در تامین مالی [/highlight] گر چه شفعه یا حق تقدم خرید سهام در اساسنامه شرکتی گنجانیده شده باشد، آن شرکت باید سهم عادی جدید الانتشارش را به سهامداران موجود عرضه کند. اگر چنین حقی در اساسنامه شناخته نشده باشد، شرکت حق انتخاب میان فروش سهام جدبد به سهامداران موجود یا سرمایه گذاران جدید را دارد. اگر فروش به سهامداران موجود انجام شود، انتشار را عرضه از طریق حق تقدم
خرید سهام می نامند. در این صورت برای هر سهامداران گواهی نامه حق خرید سهم صادر می شود و بر طبق آن تعداد سهامی را که سهامداران می تواند بخرد و همچنین شرائط استفاده از حق تقدم خرید معلوم می گردد. هر سهامدار برای هر یک از سهامی که کالک است حق خریدی دریافت می دارد.
[highlight txtcolor=”#eded00″]فروش سهم با حق تقدم خرید سهام یا بدون آن [/highlight] حق تقدم شرکت شمال دارای یک ارزش کاملاً معین است و این ارزش به دارندگان سهام عادی تعلق می گیرد. لیکن اگر سهام در خلال دوره عرضه حق تقدم معلمله شود چه اتفاقاتی خواهد افتاد ؟چه کسی حق تقدم را دریافت می کند ,مالک قدیم یا جدید؟
دستور العمل استانداردی که در این خصوص وجود دارد شرکت را ملزم می کند که ملک در تاریخ ثبت را تعیین کند، در نتیجه سهامی که در مدت چهار روز مانده به تاریخ ثبت مالکیت معامله شوند فاقد حق تقدم خرید خواهند بود.

[highlight txtcolor=”#eded00″]اندازه گیری ریسک مجموعه [/highlight] در فصل گذشته روش اندازه گیری ریسک یک سرمایه گذاری نشان داده شد. برای ریسک مجموع چندین سهم، روش اندازه گیری تغییر می کند. ریسک یک مجموعه نه تنها به درجه ریسک سهام تشکیل دهنده مجموعه است بلکه به روابط میان سهام نیز بستگی خواهد داشت.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مزایای استفاده از حق خریددر تامین مالی جدید [/highlight] قبلاً دیدیم که حق شفعه با حق تقدم، سهامداران فعلی را کمک می کند که نسبت سهم خود در کسب سود و اعمال کنترل بر شرکت را حفظ کنند. شرکت هم از این کار منتفع می شود. با عرضه اوراق بهادار جدید الانتشاربه سهامدار فعلی، احتمال پذیرش سهام با میل و رغبت را افزایش
می دهد. این سهامداران با مالکیت خود بر سهام عادی شرکت، ارزیابی و تلقی مساعدخود از شرکت را قبلاً هم نشان دادند در نتیجه ممکن است همچنان بر آن باقی باشند و سهام اضافی شرکت را ، بخصوص زمانی که دلایل اضافی زیر نیزمورد توجه قرار گیرد، خریداری نماید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]ارزیابی سهام عادی به عنوان یک منبع مالی تامین مالی [/highlight] تاکنون سخن از مشخصه های سهام عادی بود. اکنون به ارزیابی این نوع از تامین مالی می پردازیم.
ریسک نتایج بسیاری از تصمیمات به درستی قابل پیش بینی نیست و نتایج واقعی می تواند با نتایج مورد نظر متفاوت باشد. ریسک یا عدم اطمینان در معنای عام اشاره به تحقق نتیجه ای متفاوت با نتیجه مورد نظر دارد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]محاسبه ریسک آتی [/highlight] در حالت محاسبه ریسک آتی , فرمول محاسبه ریسک به صورت زیر تغییر می کند:
که در آن، انحراف بازده یا ریسک، بازده حاصل از رویداد، بازده مورد انتظار و احتمال وقوع رویدادها می باشد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]ارزیابی سهام ممتاز [/highlight] سهام ممتاز، سهامی است که نسبت به سهام عادی امتیازاتی نظیر اولویت در دریافت سود سهام و مشخص بودن سود سهام دارد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]ارزیابی سهام عادی [/highlight] سهام عادی ورقه بهاداری است که شامل نشانگر مالکیت نسبی دارنده آن در شرکت می باشد. سهامدار عادی، جریانی شامل سود (در صورت تقسیم) و مبلغ فروش سهام (در صورت فروش آن) بدست خواهد آورد. بنابراین مانند اوراق قرضه و سهام ممتاز، ارزش یک ورقه سهام عادی نیز ارزش فعلی تمامی جریانهای نقدی مورد انتظاری است که توسط سرمایه گذار در یافت می شود.

[highlight txtcolor=”#eded00″]سایر روشهای ارزیابی سهام عادی [/highlight] بجز روشهای مذکور، سهام عادی به روشهای دیگری ارزیابی می شود که هر کدام کاربرد خاص خود را دارد.
برخی از مهمترین آنها به شرح زیر است:
ارزش سهام بر مبنای خالص ارزش دارائیها
ارزش سهام بر مبنای خالص ارزش دارائی ها، از تقسیم ارزش روز دارائی ها پس از کسر بدهی ها و سهام ممتاز، بر تعداد منتشره بشرح زیر بدست می آید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]معیار های ریسک [/highlight] ریسک معیاری از پراکندگی نتایج حول توزیع احتمال است که به صورت تغییر پذیری جریان نقدی یک سرمایه گذاری نسبت به ارزش مورد انتظار آن تعریف می شود.
ریسک را می توان هم به صورت مطلق و هم به صورت نسبی انداره گیری کرد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]تجزیه و تحلیل ریسک در بودجه بندی سرمایه ای [/highlight] معمولا پروژه های مختلف سرمایه گذاری دارای ریسک های متفاوتی هستند لذا توجه به عامل ریسک در تجزیه و تحلیل و انتخاب آنها اهمیت بسزایی دارد. در بحث بودجه بندی سرمایه ای و روشهای ارزیابی، جریانهای نقدی آتی بدون توجه به عامل ریسک مورد بررسی قرار گرفت؛ در شرایط واقعی , جریانهای نقدی هر پروژه سرمایه گذاری یا دارایی، ریسک مربوط به خود را دارد بنابر این نمی توان همه آنها را بر یک مبنا ارزیابی کرد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]توزیع احتمال [/highlight] در این روش، قبل از کاربرد هر یک از روشهای بودجه بندی سرمایه ای، ابتدا جریان های نقدی ورودی مورد انتظار و یا در برخی موارد، عمر مورد انتظار دارایی یا استفاده از توزیع احتمالات محاسبه می شود .

[highlight txtcolor=”#eded00″]حق خرید سهام از شرکت[/highlight] حق خرید سهام از شرکت، حق خرید از تعداد معینی سهام عادی به قیمتی مشخص است که معمولا همراه اوراق قرضه و برای جذب شدن آن منتشر می شود و می تواند جدا شدنی یا ضمیمه باشد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مقایسه حق خرید سهام و حق تقدم خرید سهام [/highlight] حق تقدم بین سهامداران فعلی به صورت مجانی توزیع می شود و الزام قانونی دارد ولی حق خرید سهام به صورت اختیاری و معمولا برای جذاب شدن به همراه اوراق قرضه منتشر می شود.
سهامداران مختارند که حق تقدم را اعمال و سهام را خریداری کنند یا آن را در بازار بفروشند. همچنین، حق تقدم، زمان انقضای کوتاه تری نسبت به حق خرید دارد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مدیریت

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 − دو =