پایان نامه

مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردی

موضوع این رساله « مبانی و مستندات قر آنی و روایی نظام فلسفی شیخ اشراق «سهروردی» است .تا آنجا که بنده سراغ دارم تا کنون در این زمینه کمتر کسی تحقیق جامعی انجام داده و این بعد از ابعاد دو مبانی نظام فلسفی شیخ شهاب الدین سهروردی را به طور تخصصی مورد مطالعه وتحقیق قرار داده است.

مطلب  مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردی  مشتمل  ۱۵۷  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پایان نامه

فهرست مطالب

فصل اول. ۴

کلیات… ۴

۱-۱- مقدمه: ۵

۱-۲- سؤالات اصلی تحقیق: ۶

۱-۳- ضرورت تحقیق: ۸

۱-۴- هدف تحقیق: ۸

۱- ۵ – مبانی نظری.. ۸

۱-۶- زندگی سهروردی: ۹

۱-۷- مکتب اشراق: ۱۰

۱-۸-  لزوم تمسک به کتاب قرآن و سنت : ۱۲

۱-۹-  «تاویل فلسفی آیات قر آن »: ۱۴

۱-۱۰- تلفیق آراء و تاویل آیات : ۱۶

۱-۱۱- جمع بندی فصل اول: ۱۹

فصل دوم. ۲۰

علم النفس…. ۲۰

۲-۱- نفس چیست : ۲۱

۲-۲ «برهان سهروردی در تجرد نفس»: ۲۴

۲-۳  « دیدگاه شیخ اشراق درباره حدوث نفس »: ۲۶

۲-۴-« بقای نفس » : ۳۱

۲-۵-«مراتب نفس از دیدگاه شیخ اشراق » : ۳۶

۲-۶-  احوال نفس  : ۴۰

۲-۷- مقایسه خلقت نبات و حیوان و انسان: ۴۳

۲-۸- هدایت عامه: ۴۸

۲-  ۹ -«نفوس بشری »: ۵۰

۲-۱۰-  تکامل نفس ناطقه از نظر شیخ اشراق: ۵۲

۲-۱۱-  نفس ناطقه جسمانی نیست: ۵۳

۲-۱۲- عقل و نفس : ۵۶

۲-۱۳- قوای نفس : ۵۷

۲-۱۴- نفس آسمانی و نفس ارضی : ۵۸

۲-۱۵- مناسبت بین نفس ناطقه و روح حیوانی : ۶۰

۲- ۱۶- جمع بندی فصل دوم  : ۶۱

فصل سوم. ۶۸

معرفت واجب الوجود. ۶۸

۳-۱- «افق خداشناسی در حکمت شیخ اشراق»: ۶۹

۳-۲-«در اثبات واجب الوجود »: ۷۱

۳-۳- وجود نفس ناطقه دلیلی بر وجود خدا  : ۷۴

۳-۴- «فعل واجب الوجود»: ۷۸

۳-۵- «صفات واجب الوجود»: ۸۴

۳-۵-۵- «علم باری تعالی»: ۹۷

۳-۵-۶-  واجب الوجود خیر محض است: ۹۹

۳-۶- جمع بندی فصل سوم. ۱۰۲

فصل چهارم. ۱۰۳

نور و ظلمت… ۱۰۳

۴-۱- نور و ظلمت دو واژه کلیدی حکمت اشراق : ۱۰۴

۴-۲- برزخ و ظلمت : ۱۰۷

۴-۳- «خدا نورالانوار است» : ۱۰۸

۴-۴- هورخش: ۱۱۰

۴-۵- تقسیم عوالم  : ۱۱۶

۴-۶- نسب بین موجودات عوالم  : ۱۱۶

۴-۷- تبیین صدور عالم از نورالانوار: ۱۱۸

۴-۸- «صادراول از واحد حقیقی» یا« نورالانوار»: ۱۱۹

۴-۹- جمع بندی فصل چهارم. ۱۲۱

فصل پنجم. ۱۲۲

عالم عقول. ۱۲۲

۵-۱- عقول: ۱۲۳

۵-۲- الواحد لایصدر عنه الا الواحد: ۱۲۵

۵-۳- قاعده امکان اشرف: ۱۲۷

۵-۴- وجه تمایز عقول و جایگاه آن در حکمت اشراق و حکمت مشاء (ابن سینا): ۱۳۰

۵-۵- ویژگی های عالم عقول از دیدگاه شیخ اشراق: ۱۳۱

۵-۶- مراتب مختلف عقول که واسطه آفرینش هستند از دیدگاه شیخ اشراق: ۱۳۵

۵-۷- «عقل فعال ازنظر شیخ اشراق»: ۱۳۷

۵-۸- عقل فعال واسطه درآفرینش نفوس انسانی: ۱۳۹

۵-۹- برتری انسان بر فرشته: ۱۴۰

۵-۱۰- جمع بندی فصل پنجم : ۱۴۲

فصل ششم. ۱۴۴

نتیجه گیری.. ۱۴۴

۶- نتیجه گیری کلی  : ۱۴۵

منابع ومآخذ: ۱۴۹

فهرست آیات… ۱۵۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

خلاصه ای کوتاه از مقاله   مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردی  را در زیر می توانید ببینید.

ضرورت تحقیق:

حکمت اشراق یکی از مکتب های مهم و اساسی در فلسفه اسلامی است. از آن جا که قرآن و سنت در زمره پایه هاو شالوده های شکل گیری این مکتب فلسفی به حساب می آید و انعکاس کلام الهی و احادیث نبوی در آثار و تالیفات سهروردی مطلبی است که نمی توان آن را نادیده گرفت

لزوم تمسک به کتاب قرآن و سنت :

سهروردی خود را وارث حکمت قدیم دانسته و در ساحت اندیشه ی او حکمت افلاطون مباین و منافی زرتشت نبوده است و حکمای قدیم را شارحان یک حقیقت و مفسران یک پیام دانسته اند .

جمع بندی فصل اول:

۱-سهروردی در ملتقای چند جریان فکری عمده قرار داشت: الف: افکار یونانیان باستان ب: معتقدات مذهبی برآمده از حکمت خسروانی ج: دریافت های عمیق و دقیق عرفای اسلامی د: حکمت مشاء مخصوصاً آثار ابن سینا.

مراتب نفس از دیدگاه شیخ اشراق :

اصولا حکما ء نفس را بر صورت نوعیه گیاه و حیوان و انسان اطلاق می کنند و صورت نوعیه فلکی را نفس گویند و تو ضیحاتی در این مورد داده اند که نفس حیوانی با نفس فلکی شباهت ندارد

هدایت عامه:

و بنگر به جانورانی دیگر که چون بخشید هر یکی را آنچه بدان محتاج اند و هدایت داد ایشان را تا به حدی که بره که اول از مادر بزاید قصد پستان کند و از چاه احتزاز کند

مناسبت بین نفس ناطقه و روح حیوانی :

نوراسفهبد در برزخ تصرف نمی کند مگر توسط امری مناسب و آن مناسبت همان مناسبتی است که نور اسفهبد با جوهر لطیفی که روح  نامیده اندو منبع آن تجویف چپ دل بود دارد. آن امر مناسب همان روح حیوانی یا نفسانی است که واسطه بین برزخ و نفس ناطقه است.

«علم باری تعالی»:

بنای فلسفه اشراق بر علم حضوری گذارده شده است. علم باری تعالی علم حضوری، بلاواسطه و بدن امتداد زمانی است و متحیز در مکان سه بعدی نیست.

«صادراول از واحد حقیقی» یا« نورالانوار»:

معلول اول یاصادراول در فلسفه اسلامی نامها و صور متفاوت دارد. گاه عقل اول است، عقلی که در حکایت حی بن یقظان بوعلی نخستین «کروبی» نامیده می شود در حکمت اسماعیلی همین عقل فرشته مقرب نام دارد[۳۵] در حالیکه در فلسفه سهروردی نام وی نور اقرب یا نور اعظم است که برخی فهلویون آن را بهمن (و هومنه) که نام نخستین مهین فرشته زرتشتی است نامیده اند.

قاعده امکان اشرف:

قاعده امکان اشرف عبارت است از اینکه در تمام مراحل وجود لازم است ممکن اشرف بر ممکن اخس مقدم باشد به عبارت دیگرهر گاه ممکن اخس موجود شود ناچار باید پیش از آن مکن اشرفی موجود شده باشد.

منابع ومآخذ:

مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردی

  1. الهی قمشه ای، مهدی، ترجمه قرآن کریم ،انتشارات الهادی،.
  2. الهی قمشه ای، مهدی،۱۳۸۲ ، شرح خطبه توحیدیه، مقدمه و پاورقی محمدرضا غیاثی کرمانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی،.
  3. ابن سینا،۱۳۸۳ ، رساله نفس، با مقدمه و حواشی و تصحیح دکتر موسی عمید، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا همدان،.
  4. ابن سینا،۱۳۳۳ه‍ .ش، دانشنامه علائی، ج۲، محمد معین،.
  5. ابن سینا،۱۳۶۳ ه‍ .ش ، الشفاء، ابراهیم مدکور، ایران،.
  6. ابن مسکویه ، ۱۳۱۹ ق ، فوز الاصغر، مصر،.
  7. ابوریان، محمد علی، ۱۳۷۲،  مبانی فلسفی اشراق، ترجمه محمد علی شیخ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تهران،.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × دو =