حسابدای مالیاتی

 مالیات مبلغی است که افراد و مؤسسات برای تأمین بخشی از هزینه ها و تحقق برخی از اهداف دولت می پردازند و معمولاً متناسب با میزان درآمد، هزینه و یا ثروت آنها است. دولتها عموماً مالیات را برای رسیدن به اهداف مختلفی وضع می کنند که از این اهداف می توان به موارد زیر اشاره کرد :

۱ ) تحقق بخشی از درآمدهای دولت

در این مقاله ما در پی آنیم که بحث نماییم در مورد موضوع حسابداری مالیاتی

این تحقیق دانشجویی حسابداری مالیاتی مشتمل بر ۱۶۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق مقالات رشته اقتصاد

فهرست مطالب

بخش اول : ۲

فصل اول : ۲

تعریف مالیات و انواع آن : ۲

فصل دوم : ۴

اشخاص مشمول مالیات : ۴

مواد ۱ و ۲ قانون مالیاتهای مستقیم – اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ : ۴

بخش دوم : ۶

فصل سوم : ۶

مالیات بر ارث : ۶

مواد ۱۷ تا ۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم – اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ : ۶

وراث متوفی : ۷

ماترک مشمول مالیات : ۷

فصل چهارم : ۴۲

حق تمبر: ۴۲

مواد ۴۴ تا ۵۱ قانون مالیتهای مستقیم : ۴۲

فصل پنجم : ۴۷

مالیات بر در آمد اجاره املاک : ۴۷

نکات قابل توجه در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک : ۶۴

فصل ششم : ۶۹

مالیات نقل و انتقال املاک : ۶۹

فصل هفتم : ۸۳

مالیات بر درآمد کشاورزی : ۸۳

فصل هشتم : ۸۴

مالیات بر درآمد حقوق : ۸۴

فصل دهم : ۱۲۱

مالیات حق الوکاله : ۱۲۱

فصل یازدهم : ۱۲۴

مالیات بر درآمد حق الزحمه و درآمد عملیات پیمانکاری : ۱۲۴

فصل دوازدهم : ۱۴۰

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی : ۱۴۰

فصل سیزدهم. ۱۴۷

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران : ۱۴۷

فصل چهارم دهم. ۱۵۴

مالیات بر در آمد اتفاقی.. ۱۵۴

خلاصه ای کوتاه از مقاله حسابداری مالیاتی را در زیر می توانید ببینید.

حسابدای مالیاتی

 تعریف مالیات و انواع آن :

 مالیات مبلغی است که افراد و مؤسسات برای تأمین بخشی از هزینه ها و تحقق برخی از اهداف دولت می پردازند و معمولاً متناسب با میزان درآمد، هزینه و یا ثروت آنها است.

دولتها عموماً مالیات را برای رسیدن به اهداف مختلفی وضع می کنند که از این اهداف می توان به موارد زیر اشاره کرد :

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

۱ ) تحقق بخشی از درآمدهای دولت

 اشخاص مشمول مالیات :

 مواد ۱ و ۲ قانون مالیاتهای مستقیم – اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ :

ماده ۱ ) اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند :

۱ ) کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران.

۲ ) هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیۀ درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

 مالیات بر ارث :

 مواد ۱۷ تا ۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم – اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ :

 ماده ۱۷ ) هرگاه در نتیجۀ فوت شخصی اعم از واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است :

۱ ) در صورتی که متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم الارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع مادۀ ۱۹ این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران به دولت محلی که مال در آن واقع گردیده پرداخت شده است

 وراث متوفی :

 ماده ۱۸ ) وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند :

۱ ) وراث طبقه اول که عبارتند از : پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد

۲ ) وراث طبقۀ دوم که عبارتند از : اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها

۳ ) وراث طبقه سوم که عبارتند از : عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها.

ماترک مشمول مالیات :

ماده ۱۹ ) اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیۀ ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینۀ کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.

معافیتهای مالیاتی :

ماده ۲۴ ) اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است :

۱ ) وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی و استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل بیمۀ عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک جا و یا به طور مستمر به ورثۀ متوفی پرداخت می گردد.

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران :

ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم :

ماده ۱۰۷ ) درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص می گردد :

الف ) در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور و نیز حمل و نقل و عملیات تهیۀ طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد (۱۲%) کل دریافتی سالانه.

مالیات بر در آمد اتفاقی

مواد ۱۱۹ تا ۱۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۱۱۹ ) در آمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاسباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبل تحصیل می نماید مشمول اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود.

ماده ۱۲۰ ) در آمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد در صد در آمد حاصله و در صورتی که غیر نقدی باشد. به بهای روز تحقق در آمد طبق مقررات این قانون تقویم می شود

مالیات حق الوکاله :

حسابدری مالیاتی

 ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم اشعار می دارد :

وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل ۵ درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد :

الف ) در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است ۵ درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته اقتصاد

.

نظرات بسته شده است.