روش تحقیق

کیهان شناسی و تغییر نشانگان متریک

آنگاه که بشر متفکر، متوجه آسمان و اجرام بی شمار آن شد، آنگاه که جهان اطراف را در نظمی تحیرانگیز یافت و خود را جزء کوچکی از این کل شگفت، با طرح چیستی هستی، وجود و هر آنچه در آنست، اولین گام را در مسیری نهاد که شاید آغاز تمام تحولات فکری و علمی پس از آن باشد. این سؤال که جهان با همه جزئیاتش، چگونه ایجاد شده؟ به سئوال اساسی فلسفه معروف است. پاسخ این سئوال که زمانی، صرفاً متفکران علوم عقلانی را به مبارزه می‌طلبید، در طی طریق مسیر فکری بشر، به ناچار وارد عرصه‌هایی دقیق و علمی‌تر شد و بی شک امروزه سئوال اساسی کیهانشناسی است.

این تحقیق دانشجویی کیهان شناسی و تغییر نشانگان متریک مشتمل بر ۱۰۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول

کیهانشناسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵

کیهانشناسی پیش نسبیتی ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

کیهانشناسی نسبیتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

اصل کیهانشناسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

اصل وایل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

متریک رابرستون- واکر ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

مدل فرید من ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

مشکل افق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

مشکل مسطح بودن ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

مشکل تک قطبی مغناطیسی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

مدل تورمی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

فصل دوم

بررسی تغییر نشانگان متریک ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

شرط معمول بر متریک …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

فرضیات مدل پیشنهادی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

ارائه مدل و  معادلات دینامیکی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

پتانسیل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

بحث و تحلیل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

نمودارها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

فصل سوم

کیهانشناسی کوانتومی …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

تاریخچه مختصری از گرانش کوانتومی ………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

فرمول بندی هامیلتونی در نسبیت عام ………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

انحنای بیرونی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

تابع لپس و بردار جابجایی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

معادلات گوس- کودازی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

هامیلتونی در نسبیت عام ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

کوانتش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲

شرایط مرزی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

فصل چهارم

بررسی گذار نشانگان متریک در کیهانشناسی کوانتومی ……………………………………………………………………………… ۶۷

مسیرهای کلاسیکی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

حل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

بسته موج همدوس ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

بدست آوردن ضریب Cl ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰

نمودارها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳

ضمیمه ۱ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

ضمیمه ۲ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله کیهان شناسی و تغییر نشانگان متریک را در زیر می توانید ببینید.

 مقدمه

آنگاه که بشر متفکر، متوجه آسمان و اجرام بی شمار آن شد، آنگاه که جهان اطراف را در نظمی تحیرانگیز یافت و خود را جزء کوچکی از این کل شگفت، با طرح چیستی هستی، وجود و هر آنچه در آنست، اولین گام را در مسیری نهاد که شاید آغاز تمام تحولات فکری و علمی پس از آن باشد.این سؤال که جهان با همه جزئیاتش، چگونه ایجاد شده؟ به سئوال اساسی فلسفه معروف است.پاسخ این سئوال که زمانی، صرفاً متفکران علوم عقلانی را به مبارزه می‌طلبید، در طی طریق مسیر فکری بشر، به ناچار وارد عرصه‌هایی دقیق و علمی‌تر شد و بی شک امروزه سئوال اساسی کیهانشناسی است.

کیهانشناسی

در ریگودا یکی از کتابهای مقدس باستانی هندوستان آمده است: «در آن زمان (زمانی که جهان هنوز ایجاد نشده بود)، نه چیزی وجود داشت، نه وجودی بود. در آن زمان نه فضایی بود نه آسمان بالایی در آن … مفهوم شب و روز بی‌معنی بود…. چگونه دامنه وجود به وقوع پیوست، چه کسی قادر به توصیف و بیان جزئیات آن است؟ چه کسی به وضوح اینرا می‌داند؟ ….» این سئوالات که ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح مطرح شده‌اند، مشابه سئوالاتی است که کیهانشناسی در طول تاریخ با آن درگیر بوده است.

کیهانشناسی پیش نسبیتی

در زمان ایزاک نیوتن، جهان خورشید مرکزی کوپرنیک- گالیله- کپلر، مورد پذیرش قرار گرفته بود. بشربر سیاره‌ای متوسط زندگی می‌کرد که حول ستاره‌ای با اندازه‌ای متوسط می‌چرخید. ستاره‌ها مفهومی چون خورشید ما داشتند و موقعیتی ثابت در جهانی ایستا.راه شیری تجمعی از ستاره‌های بی‌رمقی بودند که توسط تلسکوپ گالیله رویت می‌شدند. اما انسان هنوز در منظومه‌ای قرار داشت که مرکز جهان بحساب می‌آمد. اولین نظریه گرانشی هنگامی مطرح شد که نیوتن کتاب اصول فلسفه طبیعت را در ۱۶۸۷ میلادی منتشر کرد.

مدل تورمی

برای برطرف کردن مشکلات مدلهای استاندارد، پیشنهادهایی مطرح شد که طرحهای کازانس درسال۱۹۸۰،آلن گات در سال ۱۹۸۱،ساتو در سال ۱۹۸۱،لینده در سال ۱۹۸۲ مهمترین آنهاست.در زیر به اختصار دیدگاه مدل تورمی قدیم را توضیح می‌دهیم: در مدلهای استاندارد بیگ بنگ، جهان از یک تعادل گرمایی در دمای پلانک () آغاز شده، سپس انبساط یافته و بتدریج ازدمایش کاسته شده و سرد گشته است. در دمای مربوط به دوره ، پتانسیل موثر  مربوط به میدانهای نرده‌ای هیگز می‌نیممی مطلق در  داشته است.

بررسی تغییر نشانگان متریک در نسبیت عام

براساس کارهایی که توسط هارتل و هاوکینگ در توصیف کوانتمی گرانش انجام شد*،در اینجا می خواهیم مدل ساده ای را ارائه کنیم که متریک بکار رفته در آن شکل معمول و همیشگی را ندارد. نشانگان آن ثابت نیست و دارای تبهگنی میباشد.

علیت، اصلی که بر پایه قوانین مسلم و قطعی شناخته شده رابطه ای منطقی بین پدیده های طبیعی و فیزیکی را توضیح می دهد

شرط معمول بر متریک

اگر  متریکی روی مانیفلد باشد، نشان می دهد که به هر نقطه  می توان یک متریک  روی فضای تانژانت  نسبت داد اگر  و بردارهایی از فضای برداری روی مانیفلد، هموار باشند،آنگاه ضرب داخلی آنها یعنی  نیز روی مانیفلد تابعی هموار است ، شرط هموار بودن  دلالت بر ثابت بودن نشانگان  روی هر مولفه دارد. چون اگر  پایه های فضای میدانهای برداری باشند مولفه های متریک در فضای  به شکل زیرند:

فرضیات مدل پیشنهادی

برای مطالعه دینامیک نشانگان متریک در محدوده کلاسیکی و در فصل بعد در محدوده کوانتمی، ضروری است فرضیات و شرایطی را بر مانیفلد اعمال کنیم. ابر سطح سه بعدی را فرض می کنیم که مانیفلد را به دو ناحیه تقسیم می کند بطوریکه در یک ناحیه هندسه لورنتسی با نشانگان متریک (۳ ، ۱) و در ناحیه دیگر هندسه اقلیدسی با نشانگان (۴ ، ۰) را داریم. این ابر سطح مانند پیوند گاهی دو ناحیه را از هم جدا یا بهم مربوط می کند.

بحث و تحلیل

می دانیم کمیتهای  ،  ،  و  که جوابها را برحسب آنها بدست آورذه ایم، وابسته به پارامترهای اختیاری   و   و    هستند، چون این پارامترها می توانند هر مقداری را بگیرند، مقادیر خاصی از آنها را درنظر می گیریم. در واقع آندسته از پارامترها مورد نظر  هستند که در  جوابهایی منطبق با متریک لورنتسی بدهند. چون ما ابتدا مسئله را برای یک متریک ثابت لورنتسی حل کردیم و سپس با تبدیل مختصه  حلها برحسب  بدست آمدند

کیهانشناسی کوانتمی

به نظر میرسد که کلمه های کوانتم و کیهانشناسی دو واژه نامانوس و ذاتاً ناسازگار باشند.چرا که غالباً کیهانشناسی مربوط به مطالعه جهان در ساختارهای بزرگ مقیاس است در حالی که کوانتم، پدیده هائی را شامل می شود که مقیاسهائی بسیار خرد دارند. اما اگر نسبیت عام اینشتین درست باشد،آنگاه همانطور که الیس  ، هاوکینگ   ، پنروز  و گراچ  دردهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی نشان دادند، این نظریه منجر به رخداد تکنیگی در کیهانشناسی می گردد.

منابع

کیهان شناسی و تغییر نشانگان متریک

Sean M.carrol, arXiv : gr – gr 97/20/19 V1 3Dec 1997

The Quantum Mechanics of Cosmology , J.B.Hartle,1991 by World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd.

Seven Wonders of the Cosmos,JAYANT V.NARLIKAR,Cambridge University Press 1999.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × پنج =