مقالات رشته زمین شناسی

کیفیت آب و آلودگی های آن

آب فراوانترین مایع در کره زمین است و ما با آن سروکار زیادی داریم. این ارتباط زیاد ما با این مایه حیات باعث گردیده که به بسیاری از خواص و مشخصات آن توجه داشته باشیم. جالب است که بدانیم بعضی از خواص آب با هر مایع دیگری متفاوت است.

مطلب کیفیت آب و آلودگی های آن مشتمل ۴۱ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه ۲

۱۶ـ۱ـ خصوصیات فیزیکی آب.. ۳

۱۶ـ۱ـ۲ـ تیرگی: ۴

۱۶ـ۱ـ۳ـ مزه: ۴

۱۶ـ۱ـ۴ـ مواد جامد در آب: ۴

۱۶ـ۱ـ۵ـ هدایت الکتریکی: ۵

۱۶ـ۱ـ۶ـ چگالی: ۵

۱۶ـ۲ـ خواص شیمیایی آب.. ۶

۱۶ـ۲ـ۱ـ PH آب: ۶

۱۶ـ۲-۲- اکسیژن محلول در آب(D.O) 7

۱۶ـ۲ـ۳ـ قلیائیت: ۸

۱۶ـ۲ـ۴ـ اسیدتیه: ۸

۱۶ـ۲-۵ـ اکسیژن درخواستی: ۹

P.V< B.O.D < C.O.D.. 9

۱۶ـ۲ـ۶ـ سختی: ۹

۱۶ـ۲ـ۷ـ ۱۰

۱۶ـ۲ـ۸ـ کلر: ۱۰

۱۶ـ۲ـ۹ـ مشخصات ویژه: ۱۱

۱۶ـ۳- آلودگی آب.. ۱۲

۱۶ـ۳-۱- آلودگی منبع نقطه ای و غیر نقطه ای. ۱۲

۱۶ـ۳ـ۲ـ آلودگی فیزیکی آب.. ۱۶

۱۶ـ۳ـ۳- آلودگی فیزیولوژیکی آب.. ۱۷

۱۶ـ۴ـ۴ـ آلودگی زیستی آب.. ۱۸

۱۶ـ۳ـ۵ـ آلودگی شیمیایی. ۱۸

۱۶ـ۳ـ۶ـ ۱۸

۱۶ـ۴ـ کیفیت آب آشامیدنی. ۱۸

۱۶ـ۴ـ۳ـ ترکیب آب آشامیدنی. ۲۰

خواص فیزیکی آب آشامیدنی. ۲۰

خواص شیمیایی آب آشامیدنی. ۲۱

۱۶ـ ۴ ـ خواص بیولوژیک و باکتریولوژیک آب آشامیدنی. ۲۶

۱۶ـ۴ـ۶ـ کیفیت آب آبیاری. ۲۷

۱۶ـ۴ـ۷ـ طبقه بندی آب از نظر مصارف کشاورزی. ۲۹

۱۶ـ۴ـ۸ـ گروه بندی آب از نظر صنعتی. ۳۳

۱۶ـ۴ـ۹ـ قلیائیت.. ۳۴

۴ـ۱۲ـ طبقه بندی آب صنعتی: ۳۷

۴ـ۱۳ـ وضعیت PH و… (PHs تعادل اشباع) در آب صنعتی: ۳۷

۱۶ـ۵ـ نمونه برداری و تهیه نمونه آب.. ۳۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته زمین شناسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله کیفیت آب و آلودگی های آن را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

آب فراوانترین مایع در کره زمین است و ما با آن سروکار زیادی داریم. این ارتباط زیاد ما با این مایه حیات باعث گردیده که به بسیاری از خواص و مشخصات آن توجه داشته باشیم. جالب است که بدانیم بعضی از خواص آب با هر مایع دیگری متفاوت است.

خصوصیات فیزیکی آب

بسیاری از ویژگی های فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی آب های سطحی به حرارت بستگی دارند. تغییرات حرارتی شدید می تواند روندهای شیمیایی را تشدیدکند و برای گیاهان و حیات وحش آبی زیان بار باشد. افزایش دما در آب توانایی حفظ اکسیژن محلول در آن را کاهش می دهد، درحالیکه شوک های حرارتی( اغلب به علت آب های صنعتی داغ شده که دردریاچه یا جویبار رها می گردد به وجود می آید) اثرات مرگباری بر گونه های آبی دارد

 مواد جامد در آب:

مواد جامد در حالات سوسپانسیون یا محلول در آب ظاهر می شوند که به دو بخش معدنی یا آلی می توانند تقسیم شوند که مجموع مواد غیر محلول در آب به علت وجود موادی است که حالت سوسپانسیون دارد که این مواد حالت مجزا داشته و برای اندازه گیری آنها به اینگونه عمل می شود که یک نمونه آب را از یک صافی عبور داده تا عمل فیلتراسیون صورت گیرد.

اکسیژن محلول در آب(D.O)

اکسیژن در حدود ۲۱ درصد جو را تشکیل می دهد اما فقط کسری از آن درصد درآب است. جایی که جو و آب باهم تلاقی می کنند. تفاوت زیاد در آن بخش از لحاظ فشار منجر به حل شدن اکسیژن در آب می گردد. اکسیژن محلول (D.O) تشکیل شده از حباب های بسیار ریزی از گاز اکسیژن درآب است و این برای حیات جانوران آبزی در دریاچه ها و نهرها ضروری است.

اسیدتیه:

در آبهای طبیعی اغلب CO۲– HCO۳ بعنوان یک سیستم تعادلی عمل می کند. اسیدیته CO۲ ( آبهای طبیعی) در محدوده ۲/۸ ـ ۵/۴ می باشد. اسیدتیه های معدنی( آنهایی که به علت فاضلابهای صنعتی یا زهکشهای معدنی بوجود می آید)در ۵/۴ =pH و pH های کمتر از آن اتفاق می افتد.

اکسیژن درخواستی:

ترکیبات آلی معمولاً ناپایدار بوده و می توانند بطور بیولوژیکی یا شیمیایی اکسید شده تا پایدار گردند. و محصولات نهایی حاصل از این اکسیداسیون وپایداری ترکیبات خنثایی مانند CO۲ و NO۳ وH۲O می باشد. یکی از نشانه های میزان وجود مواد آلی در آب میزان اکسیژن لازم برای پایدار شدن این مواد می باشد.

مشخصات ویژه:

پارامترهای دیگری برای نشان دادن خطرهایی از قیل مواد سمی، روغنها، حشره کشها و… وجود دارد. که هنوز در حال بررسی می باشد.

طبقه بندی شمیایی آب: طبقه بندی آب صرفاً بر اساس پایه های شیمیایی اندکی مشکل است. زیرا که تعداد زیادی یون در آب های طبیعی وجود دارد.

آلودگی آب

آلودگی به نمای تغییر در کیفیت آب است که آن را برای مصرف مورد نظر مناسب نمی سازد.

آلودگی می تواند به شکل طبیعی یا توسط فعالیت های انسان رخ می دهد. آبی آلوده شده فرض می شود که برای مورد خاصی غیر قابل مصرف باشد.

آلودگی منبع نقطه ای و غیر نقطه ای

آلودگی از کجا منشا گرفته و چگونه رودخانه ها، دریاچه ها و مخازن آب زیر زمینی منتقل می گردد؟ منابع آلودگی به دو بخش تقسیم شد است: منابع نقطه ای و منابع غیر نقطه ای.

منبع نقطه ای آلودگی عموماً به عنوان آلوده کننده ای تعریف می شود که از طریق لوله یا هر بخش دیگر درمحل قابل تشخیص تخلیه می گردد.

آلودگی فیزیکی آب

ـ رنگ: آب خالص زلال است و رنگ در آب نشانه ناخالصی است. برخی از مواد معدنی آب را رنگین می کنند، باید خاطر نشان نمود که رنگ آب همیشه بیانگر مضر بودن آن نیست.

ـ کدورت: آب خالص زلال است، کدورت معمولاً به دلیل وجود ذرات معلق خاک و به ویژه رس است. اما در برخی موارد خاکستر، ذرات زغال، چوب و برگ درختان می توانند باعث کدر شدن آب گردند.

خواص بیولوژیک و باکتریولوژیک آب آشامیدنی

در آبهای طبیعی خصوصاً آبهای روی زمینی در کنار مواد معلق تعداد بسیاری موجودهای کوچک تک سلولی نیز یافت می گردند. موجودهای زنده نامبرده در آب ممکن است ریشه گیاهی و یا حیوانی داشته باشند. جدا کردن وگروه بندی آنها از دیدگاه حالت حیوانی ویا گیاهی بسیار دشوار است زیرا تعدادی از آنها در حد فاصل بین دو حالت نامبرده قرار دارند. بدین جهت تمام این موجودهای زنده ذره بینی را باکتری یا میکروب می نامند.

کیفیت آب آبیاری

گرچه در برخی مناطق می توان تنها با استفاده از آب حاصل از بارندگی به کشت گیاهان و تولید محصولات کشاورزی مبادرت نمود، با این حال دراکثر مناطق دنیا رطوبت خاک ناشی از بارندگی، برای تولید محصول ( به خصوص تولید محصول در حد بهینه) کفایت نمی کند. دراینگونه موارد انجام آبیاری ضروری است.

طبقه بندی آب از نظر مصارف کشاورزی

همانطور که می دانیم در طبقه بندی آب از نظر مصارف کشاورزی دو عامل بیش از همه حائز اهمیت می باشد. یکی هدایت الکتریکی که معرف مجموع املاح محلول در آب می باشد و دیگری نسبت کاتیونهای مختلف درآب خصوصاً نسبت سدیم به کاتیونهای کلسیم و منیزیم که تحت عنوان نسبت جذب سدیمSodium Adsorption Ratio و اختصاراً S.A.R نامیده می شود.

 قلیائیت

قلیائیت به اندازه گیری میزان اضافی مواد قلیایی موجود در آب درمقابل اسیدهای قوی اطلاق می شود و این اندازه گیری با تیتر کردن آب در مقابل اندیکاتورهای فنل فتالین و متیل اورانژ که معادل مجموع هیدرواکسیدها وکربناتها و ب کربناتهای آب را بدست می دهد، صورت می گیرد.

نمونه برداری و تهیه نمونه آب

برای آنکه بتوان بطرز صحیح و مطمئن از آبهای سطحی یا زیر زمینی برای کشاورزی، شرب و صنعت استفاده نمود بایستی قبلاً از کیفیت شیمیائی آب اطلاع حاصل کرد کیفیت آب بستگی به شرایط ژئولوژی، هیدرولوژی و بیولوژی در زمان و مکانهای مختلف تغییر می نماید و این تغییر در آبهای سطحی و بیشتر از آبهای زیر زمینی می باشد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته زمین شناسی

 

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 − پنج =