کمیتهای فیزیک

واحدهای ساختاری فیزیک ، همین کمیتهایی هستند که برای بیان قوانین این علم به کار می روند : طول ، جرم ، زمان ، نیرو ، سرعت ، چگالی ، مقاومت ویژه ، دما ، شدت روشنایی ، شدت میدان مغناطیسی ، و بسیاری کمیتهای دیگر . خیلی از این واژه ها ، مثل طول و نیرو ، در شمار واژههای روزمره اند .

مطلب کمیتهای فیزیک مشتمل ۱۴۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

کمیتهای فیزیکی ، استانداردها ، ویکاها : ۲

سیستم بین المللی یکاها : ۲

استاندارد زمان : ۶

استاندارد طول : ۹

حرکت در یک بعد : ۱۷

سینماتیک ذره: ۱۸

توصیف حرکت : ۱۹

سرعت متوسط : ۲۴

سرعت لحظه ای : ۲۶

حرکت شتابدار : ۳۱

حرکت با شتاب ثابت : ۳۶

سقوط آزاد اجسام : ۴۳

گالیله و سقوط آزاد ( اختیاری ) : ۴۹

اندازه گیری شتاپ سقوط آزاد ( اختیاری ) : ۵۲

مسئله ها : ۵۵

بردارها : ۶۴

بردار و اسکالر : ۶۴

مؤلفه های بردار : ۶۶

ضرب بردارها : ۶۹

مسئله ها : ۷۵

حرکت با شتاب ثابت : ۸۴

نیرو و قوانین نیوتون : ۹۱

مکانیک کلاسیک : ۹۲

قانون اول نیوتون : ۹۴

نیرو : ۱۰۰

جرم : ۱۰۲

قانون دوم نیوتون : ۱۰۷

قانون سوم نیوتون : ۱۱۲

مسئله ها : ۱۱۷

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله  کمیتهای فیزیک را در زیر می توانید ببینید.

سیستم بین المللی یکاها :

کنفرانس عمومی اوزون و مقیاسها ؟ در طی مذاکرات سالهای ۱۹۵۴ تا ۱۹۷۱ هفت کمیت را به عنوان کمیتهای اصلی انتخاب کرده است .

استاندارد زمان :

سنجش زمان دو جنبه دارد . برای امور رزمره ، و برای بعضی از مقاصد علمی ، لازم است بدانیم چه وقت از روز است تا بتوانیم ترتیب وقایع را تعیین کنیم .

استاندارد طول :

اولین استاندارد بین المللی طول ، میله ای از جنس آلیاژ پلاتین ـ ایریدیم ، به نام متر استاندارد ، بود که که در اداره بین المللی اوزان و مقیاسها ، در نزدیکی پاریس ، نگهداری می شد .

سینماتیک ذره:

برای شروع مطالعه ، مورد ساده ای را در نظر می گیریم : ذره ای که روی خط راست حرکت می کند . حرکت راست خط خوبی اش این است که با آن می توانیم مفاهیم بنیادی سینماتیک ، مثلاً سرعت و شتاب را بدون نیاز به ریاضیات مربوط به بردارها ، که معمولاً برای تحلیل حرکت های دو بعدی و سه بعدی به کار می رود ، به سادگی معرفی کنیم .

توصیف حرکت :

حرکت ذره را به دو طریق توصیف می کنیم : با معادلات ریلضی و با نمودار . هر دو راه برای مطالعه سینماتیک مفیدند ، و ما هم از هر دو استفاده می کنیم .

سرعت متوسط :

اگر حرکت ذره با نمودارهایی از نوع شکل ۱ یا ۲ توصیف شود ، سرعت را  می توانیم در هر بازه زمانی ای بهدست بیاوریم : سرعت ثابت ، و برابر با شیب خط است .

سرعت لحظه ای :

سرعت متوسط برای بررسی رفتار کلی ذره در یک باره مفید است ، اما برای بررسی جزئیات حرکت کافی نیست. مناسب تر آن است که یک تابع ریاضی ،  ، داشته باشیم که سرعت ذره را در هر زمان دلخواه به دست بدهد .

حرکت با شتاب ثابت :

موارد حرکت با شتاب ثابت ( یا تقریباً ثابت) کم نیست : دو نمونه ای که تا به حال دیده ایم ، یکی سقوط اجسام در نزدیکی سطح زمین و دیگری حرکت اتومبیلی است که ترمز کرده است .

گالیله و سقوط آزاد ( اختیاری ) :

ماهیت حرکت اجسام افتان از مدتها پیش جزء مسائل مورد علاقه در فلسفه طبیعی بوده است . ارسطو مدعی بود که “ حرکت رو به پایین  . . . هر جسمی که وزنی دارد ، متناسب با اندازه اش ، تند تر است .

اندازه گیری شتاپ سقوط آزاد ( اختیاری ) :

اندازه گیری g یکی از آزمایش های استاندارد در آزمایشگاه فیزیک پایه است . به این منظور مثلاً‌می توان زمانی را که طول می کشد تا ذره از حالت سکون مسافت معینی را سقوط کند اندازه گرفت و سپس ، با استفاده از معادله۲۴،   g را تعیین کرد .

بردارها :

در خیلی از قوانین فیزیک ، بین کمیتها نه تنها روابط جبری بلکه روابط هندسی هم ظاهر می شوند . مثلاً ، مجسم کنید فرفره ای را که دارد به سرعت حول محورش می چرخد و در همین حال محور دوران هم به کندی حول راستای قائم در گردش است .

مؤلفه های بردار :

جمع برداری را با روش نموداری معرفی کردیم ، اما این روش برای بردارهای سه بعدی چندان مفید نیست و خیلی وقتها حتی در حالت دو بعدی هم مشکلاتی دارد . روش دیگر جمع برداری ، روش تحلیلی است .

ضرب بردارها :

وقتی کمیت های اسکالر را با هم جمع می کنیم ، همه انها باید ابعاد یکسانی داشته باشند ، و بعد حاصل جمع آنها هم همان خواهد بود .

سقوط آزاد اجسام :

یکی از آشنا ترین نمونه های حرکت با شتاب ( تقریباً ) ثابت ، حرکت جسمی است که به طرف زمین سقوط می کند . اجسامی را در نظر بگیرید کخ خلاء سقوط می کنند ، یعنی مقاومت هوا بر حرکت آنها مؤثر نیست .

گالیله و سقوط آزاد ( اختیاری ) :

ماهیت حرکت اجسام افتان از مدتها پیش جزء مسائل مورد علاقه در فلسفه طبیعی بوده است . ارسطو مدعی بود که “ حرکت رو به پایین  . . . هر جسمی که وزنی دارد ، متناسب با اندازه اش ، تند تر است .

اندازه گیری شتاپ سقوط آزاد ( اختیاری ) :

اندازه گیری g یکی از آزمایش های استاندارد در آزمایشگاه فیزیک پایه است . به این منظور مثلاً‌می توان زمانی را که طول می کشد تا ذره از حالت سکون مسافت معینی را سقوط کند اندازه گرفت و سپس ، با استفاده از معادله۲۴،   g را تعیین کرد

بردارها :

در خیلی از قوانین فیزیک ، بین کمیتها نه تنها روابط جبری بلکه روابط هندسی هم ظاهر می شوند . مثلاً ، مجسم کنید فرفره ای را که دارد به سرعت حول محورش می چرخد و در همین حال محور دوران هم به کندی حول راستای قائم در گردش است .

مؤلفه های بردار :

جمع برداری را با روش نموداری معرفی کردیم ، اما این روش برای بردارهای سه بعدی چندان مفید نیست و خیلی وقتها حتی در حالت دو بعدی هم مشکلاتی دارد . روش دیگر جمع برداری ، روش تحلیلی است .

حرکت با شتاب ثابت :

حالا حرکت با شتاب ثابت را بررسی می کنیم . در این مورد خاص ، طی حرکت ذره ، اندازه و جهت شتاب a هیچ یک تغییر نمی کنند . بنابراین ، مؤلفه a هم تغییر نمی کنند .

مکانیک کلاسیک :

مطالعه را به حرکت یک جسم معین معطوف می کنیم . این جسم را بااجسام اطراف خودش ( یعنی با محیط خودش ) بر هم کنش می کند ، و به این ترتیب سرعتش تغییر می کند : شتاب تولید می شود .

قانون اول نیوتون :

مسئله حرکت و علل آن ، قرنها یکی از موضوعات مهم فلسفه طبیعی ( آنچه امروز فیزیک می نامیم ) بود . اما تازه در زمان گالیله و نیوتون بود که پیشرفت چشمگیری به دست آمد .

نیرو :

برای پروراندن مفهوم نیرو ،آن را به طور عملیاتی تعریف می کنیم . در زبان روزمره نیرو همان هل دادن یا کشیدن است .

قانون سوم نیوتون :

کمیتهای فیزیک

نیروهای وارد بر یک جسم از اجسامی ناشی می شوند که محیط آن جسم را تشکیل می دهند . اگر نیروهای وارد بر جسم دیگری را که قبلاً جزء محیط اول بوده است بررسی کنیم ، خود جسم اول هم جزئی از محیط جسم دوم و منشأ بخش از نیروی های وارد بر جسم دوم خواهد بود

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.