کمیتهای فیزیک

واحدهای ساختاری فیزیک ، همین کمیتهایی هستند که برای بیان قوانین این علم به کار می روند : طول ، جرم ، زمان ، نیرو ، سرعت ، چگالی ، مقاومت ویژه ، دما ، شدت روشنایی ، شدت میدان مغناطیسی ، و بسیاری کمیتهای دیگر . خیلی از این واژه ها ، مثل طول و نیرو ، در شمار واژههای روزمره اند .

مطلب کمیتهای فیزیک مشتمل ۱۴۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

دسته‌بندی نشده مقالات آماری

فهرست مطالب

کمیتهای فیزیکی ، استانداردها ، ویکاها : ۲

سیستم بین المللی یکاها : ۲

استاندارد زمان : ۶

استاندارد طول : ۹

حرکت در یک بعد : ۱۷

سینماتیک ذره: ۱۸

توصیف حرکت : ۱۹

سرعت متوسط : ۲۴

سرعت لحظه ای : ۲۶

حرکت شتابدار : ۳۱

حرکت با شتاب ثابت : ۳۶

سقوط آزاد اجسام : ۴۳

گالیله و سقوط آزاد ( اختیاری ) : ۴۹

اندازه گیری شتاپ سقوط آزاد ( اختیاری ) : ۵۲

مسئله ها : ۵۵

بردارها : ۶۴

بردار و اسکالر : ۶۴

مؤلفه های بردار : ۶۶

ضرب بردارها : ۶۹

مسئله ها : ۷۵

حرکت با شتاب ثابت : ۸۴

نیرو و قوانین نیوتون : ۹۱

مکانیک کلاسیک : ۹۲

قانون اول نیوتون : ۹۴

نیرو : ۱۰۰

جرم : ۱۰۲

قانون دوم نیوتون : ۱۰۷

قانون سوم نیوتون : ۱۱۲

مسئله ها : ۱۱۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده مقالات آماری

خلاصه ای کوتاه از مقاله  کمیتهای فیزیک را در زیر می توانید ببینید.

سیستم بین المللی یکاها :

کنفرانس عمومی اوزون و مقیاسها ؟ در طی مذاکرات سالهای ۱۹۵۴ تا ۱۹۷۱ هفت کمیت را به عنوان کمیتهای اصلی انتخاب کرده است .

استاندارد زمان :

سنجش زمان دو جنبه دارد . برای امور رزمره ، و برای بعضی از مقاصد علمی ، لازم است بدانیم چه وقت از روز است تا بتوانیم ترتیب وقایع را تعیین کنیم .

استاندارد طول :

اولین استاندارد بین المللی طول ، میله ای از جنس آلیاژ پلاتین ـ ایریدیم ، به نام متر استاندارد ، بود که که در اداره بین المللی اوزان و مقیاسها ، در نزدیکی پاریس ، نگهداری می شد .

سینماتیک ذره:

برای شروع مطالعه ، مورد ساده ای را در نظر می گیریم : ذره ای که روی خط راست حرکت می کند . حرکت راست خط خوبی اش این است که با آن می توانیم مفاهیم بنیادی سینماتیک ، مثلاً سرعت و شتاب را بدون نیاز به ریاضیات مربوط به بردارها ، که معمولاً برای تحلیل حرکت های دو بعدی و سه بعدی به کار می رود ، به سادگی معرفی کنیم .

توصیف حرکت :

حرکت ذره را به دو طریق توصیف می کنیم : با معادلات ریلضی و با نمودار . هر دو راه برای مطالعه سینماتیک مفیدند ، و ما هم از هر دو استفاده می کنیم .

سرعت متوسط :

اگر حرکت ذره با نمودارهایی از نوع شکل ۱ یا ۲ توصیف شود ، سرعت را  می توانیم در هر بازه زمانی ای بهدست بیاوریم : سرعت ثابت ، و برابر با شیب خط است .

سرعت لحظه ای :

سرعت متوسط برای بررسی رفتار کلی ذره در یک باره مفید است ، اما برای بررسی جزئیات حرکت کافی نیست. مناسب تر آن است که یک تابع ریاضی ،  ، داشته باشیم که سرعت ذره را در هر زمان دلخواه به دست بدهد .

حرکت با شتاب ثابت :

موارد حرکت با شتاب ثابت ( یا تقریباً ثابت) کم نیست : دو نمونه ای که تا به حال دیده ایم ، یکی سقوط اجسام در نزدیکی سطح زمین و دیگری حرکت اتومبیلی است که ترمز کرده است .

گالیله و سقوط آزاد ( اختیاری ) :

ماهیت حرکت اجسام افتان از مدتها پیش جزء مسائل مورد علاقه در فلسفه طبیعی بوده است . ارسطو مدعی بود که “ حرکت رو به پایین  . . . هر جسمی که وزنی دارد ، متناسب با اندازه اش ، تند تر است .

اندازه گیری شتاپ سقوط آزاد ( اختیاری ) :

اندازه گیری g یکی از آزمایش های استاندارد در آزمایشگاه فیزیک پایه است . به این منظور مثلاً‌می توان زمانی را که طول می کشد تا ذره از حالت سکون مسافت معینی را سقوط کند اندازه گرفت و سپس ، با استفاده از معادله۲۴،   g را تعیین کرد .

بردارها :

در خیلی از قوانین فیزیک ، بین کمیتها نه تنها روابط جبری بلکه روابط هندسی هم ظاهر می شوند . مثلاً ، مجسم کنید فرفره ای را که دارد به سرعت حول محورش می چرخد و در همین حال محور دوران هم به کندی حول راستای قائم در گردش است .

مؤلفه های بردار :

جمع برداری را با روش نموداری معرفی کردیم ، اما این روش برای بردارهای سه بعدی چندان مفید نیست و خیلی وقتها حتی در حالت دو بعدی هم مشکلاتی دارد . روش دیگر جمع برداری ، روش تحلیلی است .

ضرب بردارها :

وقتی کمیت های اسکالر را با هم جمع می کنیم ، همه انها باید ابعاد یکسانی داشته باشند ، و بعد حاصل جمع آنها هم همان خواهد بود .

سقوط آزاد اجسام :

یکی از آشنا ترین نمونه های حرکت با شتاب ( تقریباً ) ثابت ، حرکت جسمی است که به طرف زمین سقوط می کند . اجسامی را در نظر بگیرید کخ خلاء سقوط می کنند ، یعنی مقاومت هوا بر حرکت آنها مؤثر نیست .

گالیله و سقوط آزاد ( اختیاری ) :

ماهیت حرکت اجسام افتان از مدتها پیش جزء مسائل مورد علاقه در فلسفه طبیعی بوده است . ارسطو مدعی بود که “ حرکت رو به پایین  . . . هر جسمی که وزنی دارد ، متناسب با اندازه اش ، تند تر است .

اندازه گیری شتاپ سقوط آزاد ( اختیاری ) :

اندازه گیری g یکی از آزمایش های استاندارد در آزمایشگاه فیزیک پایه است . به این منظور مثلاً‌می توان زمانی را که طول می کشد تا ذره از حالت سکون مسافت معینی را سقوط کند اندازه گرفت و سپس ، با استفاده از معادله۲۴،   g را تعیین کرد

بردارها :

در خیلی از قوانین فیزیک ، بین کمیتها نه تنها روابط جبری بلکه روابط هندسی هم ظاهر می شوند . مثلاً ، مجسم کنید فرفره ای را که دارد به سرعت حول محورش می چرخد و در همین حال محور دوران هم به کندی حول راستای قائم در گردش است .

مؤلفه های بردار :

جمع برداری را با روش نموداری معرفی کردیم ، اما این روش برای بردارهای سه بعدی چندان مفید نیست و خیلی وقتها حتی در حالت دو بعدی هم مشکلاتی دارد . روش دیگر جمع برداری ، روش تحلیلی است .

حرکت با شتاب ثابت :

حالا حرکت با شتاب ثابت را بررسی می کنیم . در این مورد خاص ، طی حرکت ذره ، اندازه و جهت شتاب a هیچ یک تغییر نمی کنند . بنابراین ، مؤلفه a هم تغییر نمی کنند .

مکانیک کلاسیک :

مطالعه را به حرکت یک جسم معین معطوف می کنیم . این جسم را بااجسام اطراف خودش ( یعنی با محیط خودش ) بر هم کنش می کند ، و به این ترتیب سرعتش تغییر می کند : شتاب تولید می شود .

قانون اول نیوتون :

مسئله حرکت و علل آن ، قرنها یکی از موضوعات مهم فلسفه طبیعی ( آنچه امروز فیزیک می نامیم ) بود . اما تازه در زمان گالیله و نیوتون بود که پیشرفت چشمگیری به دست آمد .

نیرو :

برای پروراندن مفهوم نیرو ،آن را به طور عملیاتی تعریف می کنیم . در زبان روزمره نیرو همان هل دادن یا کشیدن است .

قانون سوم نیوتون :

کمیتهای فیزیک

نیروهای وارد بر یک جسم از اجسامی ناشی می شوند که محیط آن جسم را تشکیل می دهند . اگر نیروهای وارد بر جسم دیگری را که قبلاً جزء محیط اول بوده است بررسی کنیم ، خود جسم اول هم جزئی از محیط جسم دوم و منشأ بخش از نیروی های وارد بر جسم دوم خواهد بود

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده مقالات آماری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 + 13 =