بررسی کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان

 کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان کالبدشناسی دستگاه تناسلی نریان را می‌توان از سه جنبه زیر مورد بررسی قرار داد:

اول: اسپرماتوژنز در بیضه‌ها،دوم: بلوغ،ذخیره و انتقال اسپرم‌ها  در مجاری تناسلی و سوم: چگونگی تخلیه منی در دستگاه تناسلی ماده مادیان بوسیله آلت تناسلی.

مطلب بررسی کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان مشتمل ۱۰۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته پزشکی

فهرست مطالب

بخش اول : ۲

کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان. ۲

فصل اول : ۳

کالبدشناسی دستگاه تناسلی نریان. ۳

(۱-۱) کیسه بیضه. ۵

(۱-۲) بیضه. ۶

(۱-۳) اپیدیدیم. ۸

(۱-۴)بند بیضه و رگها و اعصاب بیضه. ۱۰

(۱-۵)  آلت تناسلی( قضیب) ۱۲

(۱-۶) غدد ضمیمه. ۱۶

(۱-۶-۱) غدد وزیکولی. ۱۶

(۱-۶-۲) غدد پروستات.. ۱۷

(۱-۶-۳) غدد پیازی – پیشابراهی. ۱۷

فصل دوم : ۱۸

فیزیولوژی تناسلی نریان. ۱۸

(۱-۲-۱) فیزیولوژی بیضه. ۱۹

(۲-۲-۱)( اسپرماتوژنز) ۲۱

(۳-۲-۱) فیزیولوژی اپیدیدم. ۲۵

(۴-۲-۱) رفتار جفت‌گیری در نریان. ۲۷

بخش دوم : ۲۸

بررسی ارزیابی توانایی تولیدمثل در نریان. ۲۸

فصل سوم: ۲۹

بررسی و ارزیابی توانایی تولید مثل در نریان. ۲۹

(۱-۳-۲) اهداف آزمایشات.. ۳۰

(۲-۳-۲) مراحل اصلی آزمایش.. ۳۱

(۳-۳-۲) معاینه عمومی. ۳۳

(۴-۳-۲) معاینه دستگاه تناسلی نریان. ۳۴

( ۵-۳-۲) بررسی اندام تناسلی داخلی نریان. ۳۸

(۶-۳-۲) مشاهده میل جنسی و توانایی جفت‌گیری نریان. ۳۹

(۷-۳-۲) بررسی بیماریهای مقاربتی. ۴۱

فصل چهارم : ۴۴

جمع‌آوری و بررسی منی. ۴۴

(۱-۴-۲) انواع مهبل مصنوعی در دسترس.. ۴۵

(۴-۱-۱)مهبل مصنوعی مدل میسوری. ۴۶

(۲-۴-۲) آماده‌سازی مهبل مصنوعی برای استفاده ۵۰

(۳-۴-۲) جمع‌‌آوری منی. ۵۷

(۴-۴-۲) ارزیابی منی. ۵۹

(۵-۴-۲) تأثیر سن برروی میزان تولید اسپرم. ۶۷

(۶-۴-۲) تأثیر چرخش بیضه‌ای بر روی تولید اسپرم. ۶۷

(۷-۴-۲) تأثیر باکتریهای پاتولوژیک بر روی اسپرم. ۶۸

فصل پنجم : ۶۹

«تستهای آزمایشگاهی سودمند» ۶۹

(۱-۵-۲) تجزیه و تحلیل کاریوتیپ.. ۷۱

(۲-۵-۲) بررسی شیمیایی پلاسمای منی. ۷۴

(۳-۵-۲) بررسی اسپرم با میکروسکوپ الکترونی. ۷۶

(۴-۵-۲) بررسی ساختاری کروماتین اسپرم. ۷۷

(۵-۵-۲) تست های آنتی بادی ضد اسپرم. ۷۸

فصل ششم: ۸۱

آزمایشات هورمونی و نمونه برداری از بیضه. ۸۱

(۱-۶-۲) اندازه گیری های هورمونی. ۸۲

(۲-۶-۲) نحوه نمونه گیری خون برای بررسی های هورمونی. ۸۵

(۳-۶-۲) آزمایش تحریک هورمونی. ۸۶

(۴-۶-۲) نمونه برداری از بیضه ها ۸۹

فصل هفتم: ۹۴

پیش بینی باروری نریان. ۹۴

(۱-۷-۲) ملاک های دسته بندی. ۹۶

(۲-۷-۲) ویژگیهای اسبان نر طبیعی (از نظر تولید مثلی) ۹۷

(۱-۲-۷-۲) تعداد اسپرم و کیفیت منی. ۹۸

(۳-۷-۲) توصیه برای اسب هایی که در گروه طبیعی قرار نمی گیرند. ۱۰۱

فهرست منابع. ۱۰۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان را در زیر می توانید ببینید.

کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان

کالبدشناسی دستگاه تناسلی نریان

کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان کالبدشناسی دستگاه تناسلی نریان را می‌توان از سه جنبه زیر مورد بررسی قرار داد:

اول: اسپرماتوژنز در بیضه‌ها،دوم: بلوغ،ذخیره و انتقال اسپرم‌ها  در مجاری تناسلی و سوم: چگونگی تخلیه منی در دستگاه تناسلی ماده مادیان بوسیله آلت تناسلی.

کیسه بیضه

کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان بیضه‌ها در خارج از بدن در ناحیه مغابنی درون کیسه بیضه قرار دارند برای اینکه تولید اسپرم با موفقیت انجام شود و تحت تأثیر استرس‌های حرارتی نباشد می‌بایست دمایی بیضه کمتر از دمای بدن باشد از اینرو سیستمی توسعه یافته به نام پدیده تنظیم درجه حرارت که این امر را محقق سازد.

 اپیدیدیم

کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان اپیدیدیم لوله پیچ‌خورده‌ای است که توط ۱۳ تا ۱۵ مجرای آوران اسپرم تولیدشده در لوله‌های منی‌ساز را از طریق لوله‌های راست و rete testis گرفته و دریافت نموده و انقباض می‌دهند(۷)و (۸).

بند بیضه و رگها و اعصاب بیضه

کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان هر بیضه بوسیله بند بیضه به بدن متصل است که سرخرگ اسپرماتیک درونی و سیاهرگ اسپرماتیک در بخش پیشین و از مجرای وابران در بخش پسین آن قرار دارد.

خونرسانی به بیضه با شریانهای بیضه است که از آئورت خلفی در نزدیکی شریان کلیوی منشعب می‌شوند

آلت تناسلی( قضیب)

آلت تناسلی شامل دو مجرای بافت قابل نعوظ و یک مجرای پیشابراه آلت تناسلی نام اورتر است پیشابراه با جسم اسفنجی آلت تناسلی احاطه شده که از پیاز آلت تناسلی شروع شده  به سر آلت تناسلی ختم می‌گردد، قسمت پیشین آلت تناسلی از اجسام غاری آلت تناسلی زوج تشکیل شده که از ریشه آلت تناسلی شروع شده و در پشت سر آلت می‌یابد.

غدد پیازی – پیشابراهی

غدد پیازی – پیشابراهی یک جفت هستند که در امتداد مجاری ادراری نزدیک نقطه‌ای که از لگن خارج می‌شود قرار دارند. این غده در اسب کوچک و گرد است که بین مقعد و پیشابراه قرار دارند و واجد ۳ تا چهار مجرا بداخل لوله ادراری تناسلی می‌باشند. ترشح آبکی آنها قبل از جفت‌گیری تمیز‌کننده پیشابراه می‌باشد.

هورمون شناسی

کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان تمام جنبه‌های فیزیولوژی تولیدمثل دام نر تحت کنترل گنادوتروپین‌های FSH/LH می‌باشند لوتئینی کننده(LH ) 2- هورمون محرک فولیکول(FSH ) می‌باشد، ترشح LH ضربانی است و مراحل نامنظم ترشح هر ۲ تا ۴ ساعت دیده می‌شود

رفتار جفت‌گیری در نریان

کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان اسب بدنبال دخول چند حرکت خاص جفت‌گیری به اندام خلفی می‌دهد که ظرف یک دقیقه منجر به انزال می‌شود. هنگام انزال چند موج  دودی پیشابراه را می‌توان در سطح زیر آلت تناسلی لمس کرد، در عین حال اسب حرکت خاص دم را هم به بالا و پائین نشان می‌دهد. سپس اسب پائین می‌آید

اهداف آزمایشات

کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان این مسئله که آیا یک نریان در شرایط خاص توانایی نعوظ و انزال و داخل‌کردن آلت تناسلی خود به درون یک مهبل( طبیعی یا مصنوعی) را دارد و آیا منی آن توانایی بارورکردن مادیان را دارا می‌باشد از اهداف ارزیابی توان تولیدمثل نریان است. همچنین باید سالم‌بودن دستگاه تناسلی و کیفیت منی آن مورد بررسی قرار دقیق قرار گیرد.

مشاهده میل جنسی و توانایی جفت‌گیری نریان

کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان تنها کیفیت عالی اسپرم برای باروری خوب کافی نمی‌باشد بلکه نریان باید رفتار جنسی مناسبی بروز دهد و توانایی انزال را در دستگاه تولیدمثل مادیان و یا مهبل مصنوعی داشته باشد.

بررسی بیماریهای مقاربتی

کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان بسیاری از میکروارگانیزم‌های از جمله باکتریهای، ویروسها، و تک‌یاخته‌ها، توسط تماسهای جنسی منتقل می‌شوند هرچند هنوز نقش قارچها و مایکوپلاسمها در بیماریهای مقاربتی شناخته نشده‌است،ولی نقش مهمی برای آنها قائل نیستند.

انواع مهبل مصنوعی در دسترس

کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان معمولاً جمع‌آوری منی بوسیله یک مهبل مصنوعی صورت می‌پذیرد. استفاه از مهبل مصنوعی در کنار مادیانی که نریان برروی آن پریده است و یا واژنهای مصنوعی بکار گرفته شده در خرک‌های شبه مادیان برای جمع‌آوری منی کاربر را قادر می‌سازد که جنبه‌های تولیدمثلی و روند انزال را مورد بررسی قرار دهد.

مهبل مصنوعی مدل میسوری

کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان  از دو دیواره لاستیکی و یک مسیر ضدآب به همراه بخشی حمل‌کننده چرمی تشکیل شده‌است. این مهبل مصنوعی گرانقمیت نیست. همچنین کم‌وزن است و سرهم‌کردن و تمیز‌کردن آن به سادگی صورت می‌پذیرد. حفظ گرما در آن بخوبی صورت می‌گیرد و از آنجا که سرآلت تناسلی می‌بایست به هنگام انزال ورای یک مخزن آبی قرار گیرد دمای داخلی مهبل مصنوعی می‌تواند آستانه تحمل دمای اسپرم را بدون اینکه هیچ آسیبی به آنها برساند افزایش دهد.

مهبل مصنوعی مدل ژاپنی

کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان از یک پوسته و دسته آلومینیومی و یک لایه آستر لاستیکی تشکیل شده‌است. سبک وزن است و به راحتی می‌توان با آن مانور داد. همچنین سرهم‌‌کردن و تمیزکردن آن آسان است مشخصه دیگر این مهبل مصنوعی ظرف منی است که درست به پوسته آلومینیومی متصل شده‌است

مهبل مصنوعی مدل کلورادو 

کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان از دو آستر لاستیکی مجزا و یک پوسته پلاستیکی سنگین نرم پوشیده شده است. این مهبل مصنوعی سنگین‌تر از دو مهبل مصنوعی فوق است اما به دلیل قطر و طول زیاد آن ممکن است برای نریانهای با آلت تناسلی بزرگ بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

مهبل مصنوعی مدل CSU ومهبل مصنوعی مدل لن

کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان بعنوان نسخه‌هی تصحیح‌شده از مدل کلورادو محسوب می‌شوند. این دو از مدل اصلی سبک‌تر هستند  و هسته‌ای سخت و محکم برای استفاده از آن دارند. این نسخه‌ها هم مزیت‌های مدل کلورادو را دارند و مزایای جانبی بسیاری را نیز همراه دارند.

 آماده‌سازی مهبل مصنوعی برای استفاده

کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان درجه حرارت، فشار و نوع مدل می‌تواند بر روی اشتیاق اسب نر برای استفاده و انزال در یک مهبل مصنوعی تأثیر بگذارد. بعضی از اسب‌های نر بویژه در پائیز و زمستان در دمای بالاتر از حد نرمال ( ۵۰ تا ۵۵) درجه سانتی‌گراد) بهتر و بیشتر انزال می‌کنند. میزان علائق نریانها نسبت به میزان فشار وارده از طرف مهبل مصنوعی برروی آلت تناسلی آنها در هنگام اسپرم‌گیری متفاوت است.

ارزیابی منی

کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان بلافاصله پس از جمع‌آوری منی می‌بایست در حالیکه احتمال بروز آسیب‌های فیزیکی و استرسهای نوری- حرارتی را در نمونه‌ها به حداقل رسانده‌ایم آنرا به آزمایشگاه منتقل کنیم.

تأثیر چرخش بیضه‌ای بر روی تولید اسپرم

کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان در نریانهایی که دارای حداقل یک بیضه چرخش کرده بودند مقدار اسپرم در تخلیه اول طبیعی است ولی در تخلیه دوم مقدار ژل و اسپرم در مقایسه با موارد سالم، کمتر بود دلیل وجود اسپرم کمتر هنوز معلوم نیست

تأثیر باکتریهای پاتولوژیک بر روی اسپرم

کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان باکتریهایی مثل زودوموناس SPP ، پروتئوس، استافیلوکوکوس، آئروباکتر، اکولای هموتیک، استربتوکوکوس، همولتیک و غیر همولتیک و B همولتیک از دستگاه تناسلی نریان جدا شدند.

کلبسیلانمونیا شایع‌ترین ارگانیزم جداشده از دستگاه تناسلی نریان است.

نحوه نمونه گیری خون برای بررسی های هورمونی

کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان بررسی تنها یک مورد نمونه خون ممکن نیست وضعیت غدد مترشحه داخلی یک اسب را نشان دهد چرا که اکثر هورمون ها به صورت غیر منظم ترشح می شوند. جمع آوری نمونه خون در مدت ۶ تا ۸ ساعت به فواصل حدود ۳۰ دقیقه توصیه شده است. بدین ترتیب می توان میزان متوسط ترشح هورمون مورد نظر را بدست آورد.

آزمایش تحریک هورمونی

کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان در بعضی از مواقع آزمایشات بیشتری برای تعیین محل اصلی مشکل بوجود آمده (به هنگام بروز عیارهای غیر طبیعی در هورمونهای جنسی نمونه های آزموده پلاسما) مورد نیاز است.

نمونه برداری از بیضه ها

کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان نمونه برداری از بیضه از سوی بعضی از محققان بعنوان روش تعیین کننده در تشخیص بعضی از مشکلات خاص تولید مثل در مردان توصیه شده است این تست می تواند برای تشخیص دژنرسانس بیضه ها، ضایعات انسدادی بعد از بیضه ها که آزواسپرمی یا الیگواسپرمی می دهد

ملاک های دسته بندی

کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان اسب ها را معمولاً به دسته های طبیعی، مشکوک و غیر طبیعی تقیسیم می کنندو اسبی با شرایط طبیعی می باید بتواند به میزان ۷۵% قدرت بارورسازی در فصل را نشان دهد. میزان ۷۵% باروری نشان می دهد که عملکرد تولید مثل نریان در مدت ۱۳۵ تا ۱۵۰ روز فصل باروری و جفت گیری، استاندارد و طبیعی می باشد.

ویژگیهای اسبان نر طبیعی (از نظر تولید مثلی)

کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان متخصصین تولید مثل شاخص هایی را برای دسته بندی نریانها بر اساس قدرت باروری آنها عنوان نموده اند در مجموع برای اینکه یک اسب در دسته طبیعی قرار گیرد می بایست مشخصات زیر را داشته باشد.

تعداد اسپرم و کیفیت منی

کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان یک نریان طبیعی می بایست توانایی این را داشته باشد که پس از حدود یک هفته استراحت جنسی حداقل ۴ میلیارد اسپرم را (تعداد کل اسپرمها) تولید نماید انزال بعدی هم که حدوداً یک ساعت بعد صورت می گیرد باید حداقل ۲ میلیارد اسپرم را داشته باشد.

فهرست منابع

  • Evaluating breeding soundness in stallions -1: the basic examination
  • Evaluating breeding soundness in stallions -2: Semen collection and evalution
  • Evaluating breeding soundness in stallions -3: usefule laboratory tests
  • Evaluating breeding soundness in stallions-4:Hormonal assay and tasticular biopsy
  • Evaluating breeding soundness in stallions-5: Predicting potential fertility

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی

نظرات بسته شده است.