قدرت و اقتدار در حکومت نبوی

مفهوم قدرت از دیدگاه اندیشمندان

قدرت از مقوله های مهم و اساسی جامعه شناسی سیاسی و علم سیاست می‌باشد که بدون در نظر گرفتن آن مطالعات و پژوهشها در این رشته ها ناقص خواهد بود . اهمیت قدرت به حدی است که برخی صاحبنظران در تعریف علم سیاست آنرا  علم مطالعه قدرت دانسته اند . بطوریکه هـ رولد لاسول می گوید :

«علم سیاست بصورت یک نظام تجربی عبارت است از مطالعه چگونگی شکل گفرتن قدرت و سهیم شدن در آن است و عمل سیاسی عملی است که بر اساس قدرت انجام می گیرد .» (اصول علم سیاست ، ابوالقاسم طاهری صفحه ۳۲)

این تحقیق دانشجویی  قدرت و اقتدار در حکومت نبوی مشتمل بر۷۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

فصل اول : مفهوم قدرت                                         ۱

معنی لغوی قدرت                                                                                    ۲

مفهوم قدرت از دیدگاه دانشمندان                                                                ۲

فیودور بورلاتسکی                                                                                   ۳

برتراندرامل                                                                                             ۴

کارل مارکس                                                                                           ۶

ماکس وبر                                                                                              ۷

چایلد                                                                                                  ۱۲

مهدی مطهر نیا                                                                                      ۱۲

فصل دوم : ریشه های قدرت                                                                            ۱۵

مقدمه ای بر بحث                                                                                  ۱۶

نظریه خدایی                                                                                         ۱۶

نظریه اجتماعی                                                                                      ۲۰

نظریه اقتصادی                                                                                      ۲۳

توارث                                                                                                 ۲۴

توانایی فردی                                                                                         ۲۵

ریشه های قدرت پیامبر                                                                            ۲۵

فصل سوم : مشروعیت قدرت یا اقتدار                                                            ۳۰

مقدمه بحث                                                                                          ۳۱

مشروعیت : معنای لغوی                                                                          ۳۲

معنای اصطلاحی                                                                                    ۳۳

مشروعیت و قانونی بودن                                                                         ۳۴

مشروعیت و کارآمدی                                                                             ۳۶

تحول مفهوم مشروعیت                                                                           ۳۷

متعلق مشروعیت                                                                                    ۴۰

منشاء مشروعیت                                                                                    ۴۱

منشاء‌ الهی                                                                                           ۴۳

زور و غلبه                                                                                           ۴۳

منشاء مردمی اقتدار                                                                                 ۴۵

نظر ماکس وبر                                                                                       ۴۶

فصل چهارم : پایه های اقتدار در حکومت نبوی                                           ۴۸

مقدمه بحث                                                                                          ۴۹

مفهوم مشروعیت در فرهنگ اسلامی                                                           ۵۰

پایه اقتدار حکومت پیامبر چه می باشد؟                                                        ۵۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله قدرت و اقتدار در حکومت نبوی را در زیر می توانید ببینید.

مفهوم قدرت از دیدگاه اندیشمندان

قدرت از مقوله های مهم و اساسی جامعه شناسی سیاسی و علم سیاست می‌باشد که بدون در نظر گرفتن آن مطالعات و پژوهشها در این رشته ها ناقص خواهد بود . اهمیت قدرت به حدی است که برخی صاحبنظران در تعریف علم سیاست آنرا  علم مطالعه قدرت دانسته اند . بطوریکه هـ رولد لاسول می گوید :

«علم سیاست بصورت یک نظام تجربی عبارت است از مطالعه چگونگی شکل گفرتن قدرت و سهیم شدن در آن است و عمل سیاسی عملی است که بر اساس قدرت انجام می گیرد .» (اصول علم سیاست ، ابوالقاسم طاهری صفحه ۳۲)

فیودوربورلاتسکی :

فیودوربورلاتسکی می گوید : قدرت ، توانایی واقعی اعمال اراده یکی بر دیگران در حیات اجتماعی ، و در صورت لزوم از راه تحمیل آن بر دیگران است . قدرت سیاسی یعنی یکی از مهمترین جلوه های توانایی و استعداد واقعی یک طبقه ، گروه یا فر معین برای اعمال اراده اش قدرت از سوی بسیاری از دانشمندان علوم سیاسی به عنوان مفهوم مرکزی سازمان یک نظام مورد توجه قرار گرفته است .

برتراندراسل :

برتراندراسل معتقد است که «قوانین علم حرکات جامعه قوانینی هستند که فقط بر حسب قدرت قابل تبیین هستند نه بر حسب این یا آن شکل از قدرت» راسل برخلاف نظریه مارکسیسم کمونیسم حرکت اصلی اجتماع را مسئله اقتصادی نمی‌داند بلکه معتقد است که هدف اساسی و مقصد اصلی در قاموس اجتماع کسب قدرت و سیادت است

کارل مارکس

از دیدگاه مارکس قدرت پدیده ای است که در ارتباطات میان طبقه ای تجلی پیدا می کند . به عبارت دیگر به ظاهر در فلسفه مارکس برعکس دیدگاه راسل قدرت یک پدیده کمیت پذیر نیست و همان مفهوم «ارتباطی» را داراست که در آن عناصر جبار و زور نیز وجود دارد . به نظر وی رابطه سلطه آمیز اجباری و زوری طبقه دارنده سرمایه ابزار و وسایل تولید ، منبع قدرت می باشند

ماکس و بر

جامعه شناسی ماکس و بررا باید «جامعه شناسی سلطه» نامید و بر سیاست را اعم از دوست دانسته آنرا فعالیت عمومی انسان شمار می آورد . به عقیده وی تاریخ مشحون از رفتارهای سیاسی است که در مکانها و زمانهای گوناگون مبانی و اصول متفاوتی داشته و نهادهای بسیار متنوعی را بوجود آورده است .

مهدی مطهرنیا

مهدی مطهرنیا نویسنده کتاب تبیین نوین از قدرت در سیاست و روابط بین الملل ، پس از آوردن و بررسی تعاریف و نظریات گوناگون اندیشمندانی چون مارکس ـ راسل و ماکس وبر . در باب قدرت ، تعاریف آنان را از مفهوم قدرت جامع و مانع نداسته و خود به تعریف جدیدی از قدرت مبادرت می ورزد به نظر وی سلطه میان رهبران و رهروان ، زور ، انرژی ، توان ، امثالهم مواردی است که قدرت در برگیرنده اینهاست ولی در معنای دقیق ، هیچ کدام از اینها نیست .

مقدمه ای بر بحث ریشه های قدرت :

در فصل گذشته برخی تعاریف گوناگونی را که دانشمندان از قدرت ارائه کرده بودند مورد توجه قرار دادیم . در این فصل می خواهیم بدانیم ریشه های قدرت سیاسی چیست ؟

در این مبحث با استفاده از نظرات مختلف اندیشمندان ریشه های قدرت سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت منشأ قدرت از دیدگاه اسلامی و منشأ قدرت پیامبر در تشکیل حکومت اسلامی را بحث و بررسی شده است .

نظریه اجتماعی قدرت

در نظریه اجتماعی قدرت چنین عنوان می شود که مردم منشأ فرماندهی و قدرتمند از لحاظ تاریخی این اندیشه که قدرت ریشه در اراده عمومی افراد داشته و بدین اراده متکی است در گذشته های دور ، حتی قبل از ظهور دولت شهر آتن وجود داشته است .

«اساسی و ریشه های این نظریه بازگشت به اندیشه ای است که در قرون وسطی توسط سن توماس داکن در مخالفت با تعاملات سلطنتی به هدف مستحکم نمودن پایه های مسیحیت کاتولیک نضج گرفت و در پروسه تکاملی خود در دوره‌های بعد تمام کسانی که به نوعی احساسات خصمانه نسبت به پادشاهان نسبت به پادشاهان را شامل گردید .»

توانایی های فردی و ویژگیهای شخصیتی :

استعداد ، ابتکار ، هنر مدیریت ، زیرکی ، سخنوری پرجاذبه و برخی ویژگیهای شخصیتی می تواند منشأ قدرت سیاسی گردد . این عامل یکی از عوامل مؤثر قدرت یافتن در جامعه و حکومت است و چه در رسیدن به قدرت و چه حفظ و تداوم آن همواره کارساز بوده است .

مقدمه بحث :

تاکنون درباره مفهوم ، تعریف و ریشه های قدرت از دیدگاههای مختلف مطالبی ارائه شد .در اینجا می خواهیم ، درباره مشروعیت قدرت یا اقتدار از نظرگاههای مختلف مطالعه کنیم و بدانیم که اقتدار یعنی چه ، مشروعیت چیست و منابع مشروعیت قدرت یا اقتدار (آمریت) چه می باشد .

معنای اصطلاحی :

«در علوم سیاسی و جامعه شناسی «پذیرش و فرمانبری آگاهانه و داوطلبانه مردم از یک حکومت و قدرت حاکم را مشروعیت و حقانیت می گویند .»

بنابراین مشروعیت یا حقانیت آن قدرت پنهانی است که در جامعه و کشور هست و مردم را بدون هیچ گونه اجباری به فرمانبری وا می دارد . از این رو می‌توان گفت : مشروعیت یا حقانیت در اصطلاح سیاسی و علم الاجتماعی آن «یکی و یگانه بودن چگونگی به قدرت رسیدن رهبران و زمامداران جامعه با نظریه و باورهای همگان یا اکثریت مردم جامعه در یک زمان و مکان معین است

مشروعیت و مقبولیت

ممکن است که مشروعیت را با مقبولیت یکی دانسته و تصور کنیم که حکومت مشروع ، حکومتی است که از مقبولیت و رضایت عمومی برخوردار باشد . اما با کمی دقت متوجه خواهیم شد که بین آن دو نیز می توان تفاوت قائل شد . زیرا مشروعیت «وضعیتی ثابت است که مبین صفتی در حکومت (یا هر قرارداد دیگر) است ، حال آنکه مقبولیت و رضایت مردمی مربوط به مقوله «Legitimation) ، مشروعیت یابی است که فرایندی است که طی آن حکومتها به بسط و گسترش پایگاه اجتماعی خود و همچنین بالا بردن درجه رضایت عمومی اقدام می کنند.»

تحول مفهوم مشروعیت :

چنانچه بیان کردیم مشروعیت Legitimacy بر گفته از مفهوم Legitimus از لغات لاتین کلاسیک است .

در روم این لغت به معنای قانونی و مطابق قانون بوده است . لذا سیسرو آن را برای بیان قانونی بودن قدرت به کار می برد و عبارت «Legitimus Im Permum Legitima Potestas» را در مورد قدرتها یا حکمرانان قانونی یک کشور استفاده می‌کرد .

«منابع و مأخذ»

قدرت و اقتدار در حکومت نبوی

حسین جوان وارسته ، مبانی حکومت اسلامی ، سال ۷۹ ،‌انتشارات حوزه علمیه قم

قادر فاضلی ، حکمت سیاسی ، سال ۷۴ ، ناشر : مولف علی خالقی ، مشروعیت قدرت از دیدگاه امام خمینی ، ۱۳۸۱ ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

مهدی مطهرنیا ، تبینی نوین از قدرت در «سیاست» و «روابط بین الملل» انتشارات وزارت خارجه

حشمت ا . . . طبیبی ، مبادی و اصول جامعه شناسی ۱۳۷۰ ناشر : کتابفروشی اسلامیه

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × 2 =