تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

فیزیولوژیکی در پرتاب آزاد بسکتبال در طول تاریخ مدون، همواره انسان تلاش کرده تا برتری خود را بر دیگر همنوعان نشان دهد و تا حدودی بر نیروها و عوامل طبیعی تسلط یابد و برای این منظور از اندیشه، خرد و نیروی بدنی استفاده کرده است.

مطلب تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال مشتمل۷۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش

مقدمه ۳

بیان مسئله۵

اهمیت و ضرورت پژوهش۷

هدف های پژوهش۷

فرضیه های پژوهش۸

پیش فرض های پژوهش۸

محدودیت های پزوهش۸

تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش۹

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه ۱۲

مبانی نظری پژوهش۱۲

فیزیولوژی بسکتبال۱۲

حداکثر اکسیژن مصرفی۱۴

اسید لاکتیک در تمرینات بسکتبال۱۵

میزان درک فشار۱۶

انباشتگی اسید لاکتیک۱۶

سرعت دفع اسید لاکتیک۱۷

کنترل اسید لاکتیک هنگام فعالیت۱۷

مفهوم خستگی و مفهوم غلظت لاکتات خون بالا۱۸

مفهوم ضربان قلب بالا۲۴

مفهوم فشار خون بالا۲۵

مفهوم دقت۲۶

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه ۳۱

روش پژوهش۳۱

جامعه آماری پژوهش۳۱

متغیرهای پژوهش۳۱

متغیرها مستقل۳۱

متغیرهای وابسته۳۲

ابزار و وسایل اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش ۳۳

اندازه گیری ویژگی های بدنی۳۳

نحوه جمع آوری اطلاعات۳۴

افزایش ضربان قلب۳۵

افزایش فشار خون۳۵

روشهای آماری۳۵

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش

مقدمه۳۸

آمار توصیفی۳۹

تجزیه و تحلیل داده ها۳۹

بررسی توصیفی داده ها۴۱

آمار استنباطی۴۸

بررسی فرضیه ها۴۹

آزمون فرضیه ها۵۱

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

مقدمه۵۵

خلاصه پژوهش۵۵

بحث و نتیجه گیری۵۷

پیشنهاد برخاسته از پژوهش۶۰

پیشنهاد های پژوهش۶۱

منابع۶۲

فارسی۶۲

خارجی۶۳

پیوست ها

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال را در زیر می توانید ببینید.

فیزیولوژیکی در پرتاب آزاد بسکتبال

مقدمه

فیزیولوژیکی در پرتاب آزاد بسکتبال در طول تاریخ مدون، همواره انسان تلاش کرده تا برتری خود را بر دیگر همنوعان نشان دهد و تا حدودی بر نیروها و عوامل طبیعی تسلط یابد و برای این منظور از اندیشه، خرد و نیروی بدنی استفاده کرده است.

بیان مسئله:

تکامل و تداوم رشته ای مثل بسکتبال در طول تاریخ با ویژگی هایی از جمله، دقت، قدرت و تمرکز جهت اجرای مهارتهای آن و همچنین کم خطر بودن آن نسبت به دیگر رشته های ورزشی موجب جلب و جذب ورزشکاران زیادی به این رشته ورزشی شده است.

ضرورت و اهمیت پژوهش

پژوهش های کمی، در رابطه با خستگی بسکتبالیست ها و دقت و کنترل حرکتی آنها انجام شده است و لذا به جهت اهمیت و ضرورت پژوهش در این زمینه می بایست عوامل و متغییر های دخالت کننده در اینجا تا حد ممکن مورد بررسی قرار گیرد

فیزیولوژی بسکتبال

فیزیولوژیکی در پرتاب آزاد بسکتبال بسکتبال از جمله ورزش‌هایی که به هر سه روش انرژی دستگاه، (ATP-PC)، دستگاه گلیکولیتیک، دستگاه هوازی وابسته است و نیاز به انرژی پس از مسابقه به حداکثر میرسد. لازمه دقت و تمرکز بسکتبالیست تأمین سوخت مورد نیاز در عضله‌ی درگیر بنا به نوع حرکت ویژه در طول مسابقه است.

حداکثر اکسیژن مصرفی

فیزیولوژیکی در پرتاب آزاد بسکتبال شاخصی که معمولاً برای آمادگی جسمانی ورزشکاران به کار میرود حداکثر اکسیژن مصرفی Vo2 Max. مصرف اکسیژن Vo2 برابر است با حاصل ضرب تفاوت بازده قلبی  و اختلاف اکسیژن خون سرخرگی و سیاهرگی است. از این رو بازتاب متغیرهای فیزیولوژیک، مرکزی و محیطی است.

اسیدلاکتیک درتمرینات بسکتبال

فیزیولوژیکی در پرتاب آزاد بسکتبال اسید لاکتیک فرآورده‌ نهایی گلیکولیز بی‌هوازی است که از تجزیه ناقص گلیکوژن حاصل می‌شود و یکی از عوامل خستگی، در فعالیت شدید و کوتاه مدت است. بسکتبال از جمله ورزش‌هایی است که به هر دو دستگاه انرژی هوازی و بی‌هوازی وابسته است و البته انرژی غالب آن دستگاه بی‌هوازی است

انباشتگی اسید لاکتیک

فیزیولوژیکی در پرتاب آزاد بسکتبال در تمام شدت‌های تمرین و مسابقه بسکتبال اسیدلاکتیک انباشته نمی‌شود هنگام تمرین‌های سبک و متوسط نیازهای انرژی به مقدار کافی توسط واکنش‌هایی که از اکسیژن استفاده می‌کنند برآورده می‌شود در بیان زیست شیمیائی ATP جهت انقباض عضلانی عمدتاً از طریق تولید انرژی و اکسایش هیدروژن فراهم می‌شود.

سرعت دفع اسیدلاکتیک

فیزیولوژیکی در پرتاب آزاد بسکتبال مدت زمان دفع اسیدلاکتیک در ورزشکاران مختلف متفاوت است در افراد تمرین کرده سرعت دفع اسیدلاکتیک سریع‌تر از افراد تمرین نکرده است و به طور کلی می‌توان گفت ۲۵ دقیقه از برگشت به حالت اولیه فعال پس از تمرینات بیشینه لازم است

کنترل اسیدلاکتیک هنگام فعالیت

فیزیولوژیکی در پرتاب آزاد بسکتبال در مورد کنترول تولید اسیدلاکتیک و دفع آن هنگام فعالیت ورزشی اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد بررسی‌های انجام شده در خصوص متابولیسم لاکتات براین مطلب متمرکز شده که افزایش تولید لاکتات به هنگام فعالیت ورزشی به عوامل دیگری غیر از هیپوکسی بافتی وابسته است یا خیر؟

مفهوم خستگی

فیزیولوژیکی در پرتاب آزاد بسکتبال خستگی شامل عوامل گوناگونی از قبیل خستگی روانی، جسمانی دارد. خستگی یک مفهوم خیلی پیچیده هست، شامل هر دو عملکرد،فیزیولوژیکی و روانشناختی بدن انسان (استراند و روداهل ۲۰۰۳) و بنابراین خستگی می تواند درک شود با جوهر و ذات آن به تنهایی یا تحت فرآیندی خاص. ترجیحا خستگی، پدیده پیچیده سطح بالایی است که مورد مقایسه قرار می گیرد

مفهوم ضربان قلب بالا

فیزیولوژیکی در پرتاب آزاد بسکتبال افزایش تواتر قلبی و حجم ضربه‌ای ناشی از فعالیت ورزشی باعث می‌شود تا برون ده قلبی افزایش یابد. این افزایش با افزایش شدت فعالیت ورزشی رابطه‌ای خطی دارد و در شدت نزدیک به تواتر قلبی و Vo2 max بیشینه به فلات می‌رسد(۱۰).

مفهوم دقت

از مکانیزم سطوح کنترل حرکت انسان می تواند دقت، انگیختگی، توجه، ادراک، شناخت، تمرکز نام برد که توسط تئوری مرکز دادسون ۱۹۰۸ تئوری لاوارونه که یکی از مکانیزم ها یعنی توجه است را معرفی می کنیم.

علت انتخاب غلظت لاکتات خون

فیزیولوژیکی در پرتاب آزاد بسکتبال پژوهشها نشان می دهند که اثر غلظت لاکتات خون که نتیجه اش خستگی جسمانی بر روی پرتاب شوت آزاد پنالتی در بسکتبال بسیار موثر است و اندازه گیری و ارزیابی این اثر از ضروریات این پژوهش می تواند باشد. پژوهشگر تلاش کرده اثر غلظت لاکتات خون بر روی دقت پرتاب آزاد بررسی کند،

ابزار و وسایل و اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش

  • ترازوی دیجیتالی مارکsoehnle ساخت آلمان به منظور تعیین وزن آزمودنی ها به کیلو گرم.
  • کرونومتر دیجیتالی مارک Q&Q ساخت تایوان به منظور تعیین زمان تست های شاتل ران و تست پله هاروارد.
  • ماژیک و متر علامت گذاری خطوط به منظور تست شاتل ران و سرنگ و لوله آزمایش مدل سوپا برای خون گیری از آزمودنی ها.

نحوه جمع آوری اطلاعات

فیزیولوژیکی در پرتاب آزاد بسکتبال آزمودنی ها در ساعت ۵/۴ بعدازظهر روز آزمون در محل اجرای آزمون (سالن آزادی بابل) حاضر شدند. ابتدا برای آشنایی هر دو گروه اطلاعاتی درباره نحوه اجرای آزمون، نحوه استفاده از ابزار و وسایل اندازه گیری توسط پژوهشگر بیان شد.

افزایش غلظت لاکتات خون

فیزیولوژیکی در پرتاب آزاد بسکتبال اندازه گیری مقدار غلظت لاکتات در استراحت و در حالت نشسته در پیش آزمون به وسیله خون گیری از ورید بازویی انجام شد. و بعدا با استفاده از تست پله هاروارد، در گروه تجربی تمرین خستگی انجام شد و در گروه کنترل تمرین خستگی انجام نشد.

بحث و نتیجه گیری

پs hc j[cdi , jpgdg  ها در گروه  تجربی در پایان تست خستگی با توجه به نتایج بدست آمده تفاوت معنی داری از نظر آماری نشان نداده استس از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و بررسی های لازم جهت پی بردن به اثر غلظت لاکتات خون مشخص شد در بسکتبالیست های تمرین کرده، اسید لاکتیک نمی تواند از نظر آماری تاثیر معنی داری بر روی دقت پرتاب آزاد بسکتبال داشته باشد.

پیشنهادات برخواسته از نتایج پژوهش

۱- به مربیان توصیه می شود علاوه بر بالا بردن سطح مهارت پرتاب آزاد بسکتبال به بالا بردن سطح آمادگی بدنی بازیکنان توجه لازم مبذول داشته و تمرینات هوازی و غیر هوازی را با توجه به نیاز های اولیه بسکتبال انجام دهند.

۲- با توجه به اینکه این پژوهش سعی داشته اثرات خستگی جسمانی ناشی از غلظت لاکتات خون، ضربان قلب بالا و فشار خون را بر دقت پرتاب آزاد بسنجد د این راستا به نتایج معنی داری از نظر آماری دست نیافته ایم.

پیشنهاد برای پژوهش های آینده

۱- می توان از اندازه گیری های فیزیولوژی در سطح وسیع تر قهرمانی آسیایی استفاده کرد.

۲- چون در این پژوهش سعی کردیم تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیک را مد نظر قرار دهیم پیشنهاد
می شود عوامل روانی، محیطی و یادگیری را در پژوهش های اینده بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال مورد بررسی قرار گیرد.

۳- کاربرد فنآوری های جدید در اندازه گیری پرتاب آزاد بسکتبال.

منابع  فارسی

  • معینی، ضیاء الدین -رساله دکترا – دانشگاه تربیت معلم تهران-۱۳۷۹.
  • سید کاظم، واعظ موسوی و شجاعی، معصومه– یادگیری حرکتی – انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی-چاپ سوم ۱۳۸۶.
  • مک آردل وکچ، کچ – انرژی و تغذیه – انتشارات سمت- ترجمه دکتر اصغر خالدان –چاپ پنجم -۱۳۸۴.
  • ویلمور و کاستیل– فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی – ترجمه دکتر ضیاء معینی و همکاران – انتشارات مبتکران- ۱۳۸۲.
  • گائینی عباسعلی – راهبردهای تغذیه ای در فعالیت ورزشی و کنترول وزن – انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی- ۱۳۸۳.
  • آقاعلی نژاد – حمید و همکاران– مفاهیم اساسی در آمادگی بی هوازی – انتشارات کمیته ملی المپیک- ۱۳۸۳.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

 

 

 

نظرات بسته شده است.