روش تحقیق

نقش فناوری اطلاعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (پایه ابتدایی)

همه چیز تغییر کرده است، جز آموزش و پرورش در جهان امروز، مهارت هایی که دانش و اطلاعات را با کارایی به خدمات و کالاهای نو و ابتکاری تبدیل می کنند، معرف اقتصادهای موفق مبتنی بر دانش به شمار می آیند. از آن جا که دانش و اطلاعات به سکه ای رایج برای دست یابی به بهره وری، رقابت پذیری و ثروت و رفاه تبدیل شده است.کشورها نیز برای توسعه ی سرمایه انسانی اولویت بالاتری قابل شده اند. به این ترتیب در سرتاسر جهان، دولت ها بر روی راهبردهایی به منظور افزایش دست رسی به آموزش با کیفیت بهتر متمرکز شده اند.فناوری اطلاعات

این تحقیق دانشجویی نقش فناوری اطلاعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (پایه ابتدایی) مشتمل بر ۱۷۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

فصل اول. ۴

کلیات.. ۴

۱-۱- مقدمه. ۴

۱-۲- بیان مسأله. ۶

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق: ۸

۱-۴ سوالات تحقیق. ۱۰

۱-۵ فرضیات تحقیق. ۱۰

۱-۶- تعریف متغیرها ۱۱

فصل دوم. ۱۶

ادبیات نظری تحقیق. ۱۶

۲-۱- مقدمه. ۱۶

۲-۲- فن آوری اطلاعات و ارتباطات چیست؟. ۱۸

۲-۳- اجزای تشکیل دهنده فن آوری اطلاعات.. ۲۵

۲-۴ ابزارهای فناوری اطلاعات.. ۲۶

۲-۷- یادگیری الکترونیکی.. ۵۶

۲-۷-۱- تعریف.. ۵۶

۲-۷-۲- ویژگی های یادگیری الکترونیکی.. ۵۶

۲-۷-۳- مقایسه یادگیری الکترونیکی با آموزش سنتی.. ۵۹

۲-۷-۴- انواع یادگیری الکترونیکی.. ۶۰

۲-۸- بررسی رابطه یادگیری الکترونیکی و آموزش و پرورش… ۶۵

۲-۸-۱- دستاوردها ۶۵

۲-۸-۲- مزایای یادگیری الکترونیکی.. ۶۷

۲-۸-۳- محدودیت  ها ۶۸

۲-۸-۴- مکاتب فکری گوناگون در امر یادگیری الکترونیکی.. ۶۸

۲-۴-۶ اینترنت.. ۷۳

۲-۵ بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش… ۷۴

۲-۵-۱ ویژگیها ۷۵

۲-۵-۲ ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات.. ۷۶

۲-۵-۳ فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه تعلیم وتربیت.. ۷۸

۲-۵-۵ بررسی استعدادهای فناوری اطلاعات در نظام آموزش و پرورش… ۷۹

۲-۵-۵ بررسی رویکردهای موجود در زمینه تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه تعلیم و تربیت: ۸۱

۲-۶ بررسی دیدگاههای مختلف در خصوص نحوه کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش… ۸۶

۲-۶-۱ تدریس فناوری به عنوان یک موضوع و واحد درسی مستقل در برنامه های درسی.. ۸۷

۲-۶-۲ آموزش به کمک فناوری.. ۸۸

۲-۶-۳ تلفیق فناوری با سایر دروس… ۹۱

۲-۷- یادگیری الکترونیکی.. ۹۷

۲-۷-۱- تعریف.. ۹۷

۲-۷-۲- ویژگی های یادگیری الکترونیکی.. ۹۷

۲-۷-۳- مقایسه یادگیری الکترونیکی با آموزش سنتی.. ۱۰۰

۲-۷-۴- انواع یادگیری الکترونیکی.. ۱۰۱

۲-۸- بررسی رابطه یادگیری الکترونیکی و آموزش و پرورش… ۱۰۶

۲-۸-۱- دستاوردها ۱۰۶

۲-۸-۲- مزایای یادگیری الکترونیکی.. ۱۰۸

۲-۸-۳- محدودیت  ها ۱۰۹

۲-۱۱- بررسی پیش نیازهای توسعه یادگیری الکترونیکی در ایران. ۱۲۰

۲-۱۲- بررسی موانع کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش ایران. ۱۲۷

۲-۱۲-۱- موانع درون نظام آموزشی.. ۱۲۷

۲-۱۲-۲- موانع محیطی.. ۱۲۹

۲-۱۳- بررسی راههای اثرگذاری فن آوری اطلاعات در نظام آموزش و پرورش ایران. ۱۳۱

۱-۱۳-۱- دیدگاه آرمانی ( چشم انداز بلندمدت) ۱۳۱

۱-۱۳-۲- هدف ها ( ماموریت ها) ۱۳۱

۱-۱۳-۳- سیاست ها واصولی که برای رسیدن به هدف ها باید رعایت شود. ۱۳۲

۱-۱۳-۴- برنامه های عمده ی فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش… ۱۴۳

۱-۴ تربیت نیروی انسانی شامل طرح های : ۱۴۳

۲-۴- برنامه ریزی درسی و تهیه ی نرم افزار شامل طرح های: ۱۴۴

۳-۴- امور اجرایی و اداری شامل طرح های : ۱۴۴

۴-۴- زیرساخت ها، شبکه ها و سخت افزارهای شامل طرح های : ۱۴۵

۵-۴- سیاست گذاری و مدیریت شامل طرح های : ۱۴۵

۶-۴- آمور پژوهشی شامل طرح های : ۱۴۵

فصل سوم. ۱۴۹

پیشینه تحقیق. ۱۴۹

۳-۱- مقدمه. ۱۴۹

۳-۲نوع تحقیق. ۱۵۰

۳-۳روش تحقیق. ۱۵۰

۳-۴واحد تحلیل. ۱۵۱

۳-۵جامعه آماری.. ۱۵۲

۳-۵-روش نمونه گیری.. ۱۵۲

۳-۶- ابزار جمع آوری.. ۱۵۳

۳-۷روائی ۳ و پایائی ۴ پرسشنامه. ۱۵۴

۳-۷-۱- روائی تحقیق. ۱۵۴

۳-۷-۲- پایائی پرسشنامه. ۱۵۵

۳-۸روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۵۵

فصل چهارم. ۱۵۶

تجزیه و تحلیل داده ها ۱۵۶

فصل پنجم. ۱۷۵

خلاصه و نتیجه گیری.. ۱۷۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله نقش فناوری اطلاعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (پایه ابتدایی) را در زیر می توانید ببینید.

نقش فناوری اطلاعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (پایه ابتدایی)

مقدمه

همه چیز تغییر کرده است، جز آموزش و پرورش در جهان امروز، مهارت هایی که دانش و اطلاعات را با کارایی به خدمات و کالاهای نو و ابتکاری تبدیل می کنند، معرف اقتصادهای موفق مبتنی بر دانش به شمار می آیند. از آن جا که دانش و اطلاعات به سکه ای رایج برای دست یابی به بهره وری، رقابت پذیری و ثروت و رفاه تبدیل شده است.کشورها نیز برای توسعه ی سرمایه انسانی اولویت بالاتری قابل شده اند.

بیان مسأله

موج فناوری اطلاعات در اشکال گوناگون آن از دهه نود میلادی در قرن ۲۰ همه جهان را دربر گرفته است. این موج که از طریق تلفن همراه، ماهواره، رایانه، اینترنت، و…. گسترش می یابد. نحوه ارتباط و تعامل آدمیان، نحوه کار، چگونگی گذران اوقات فراغت، فرهنگ پذیری و بسیاری دیگر از شئون فردی و اجتماعی حیات آدمی را تحت تأثیر قرارداده است.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

عصر حاضر که عصر تغییر از جامعه صنعتی به جامعه فراصنعتی یا جامعه اطلاعاتی لقب گرفته است، طبیعی است که اطلاعات، دانش و آگاهی بعنوان اساسی ترین دارائیها برای انسانها و جوامع  بشری بحساب اید. رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در جامعه امروز به حدی سرعت گرفته است

یادگیری :

برای یادگیری تعریف های مختلفی وجود دارد که هریک از آنها بر جنبه های خاصی از فراگیری تاکید می کند و جنبه های دیگر  آن را نادیده می گیرد. «هیلگارد» و « مارکویز» می گویند یادگیری یعنی ایجاد تغییر نسبتا پایدار در رفتار بالقوۀ یادگیرنده، مشروط بر آن که این تغییر براثر اخذ تجربه رخ دهد.

فن آوری اطلاعات و ارتباطات چیست؟

پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات، تغییرات عمده ای را در عرصه های متفاوتی حیات بشری به دنبال داشته است. انسان همواره از فن آوری  استفاده نموده و کارنامه حیات بشریت مملو از ابداع فن آوری های متعددی است که جملگی در جهت تسهیل زندگی انسان مطرح شده اند. در سالیان اخیر، فن آوری های اطلعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فن آوری های جدید و یا عالی یاد می شود

اجزای تشکیل دهنده فن آوری اطلاعات

فناوری اطلاعات نیز مانند هر تکنولوژی دیگری، دارای اجزای تشکیل دهند های است، لذا به منظور بررسی این اجرا لازم است. نوع نگرش به آن معین شود. دو نوع نگرش نسبت به فناوری اطلاعات موجود است:

الف) فناوری اطلاعات به عنوان بستر پیاده سازی

ب) فناوری اطلاعات به عنوان زیر سیستم های اطلاعاتی

ابزارهای فناوری اطلاعات

ابزارهای فناوری اطلاعات دارای قدمتی طولانی است. گر چه با ظهور پدیده اینترنت تحولات اساسی در عرصه ابزارهای IT به وقوع پیوسته است، اما نمی توان از ابزارهای اولیه فناوری اطلاعات و اطلاعاتی سختی به میان نیاورد. لذا به اجمال به معرفی برخی از آنها می پردازیم:

ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات، واسطه ای است که امکان بیان طیف گسترده ای از اطلاعات، اندیشه ها، مفاهیم، و پیام ها را فراهم می کند. این پدیده به دلیل برخورداری از ویژگی های متفاوت، دارای تعاریف گوناگونی است.

فناوری اطلاعات همانگونه که پیشتر عنوان شد، به مجموعه ای از ابزار و روشها اطلاق می شود که به نحوی اطلاعات را در اشکال مختلف جمع آوری، ذخیره، بازیابی، پردازش و توزیع می کند فناوری اطلاعات در جهت گسترش توانمندیهای اندیشه انسان تکوین یافته است( علی ابراهیمی، ۱۳۷۷)

خلاصه و نتیجه گیری

نقش فناوری اطلاعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (پایه ابتدایی)

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فن آوری اطلاعاتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی بود. جامعه آماری پژوهش را همه دانش آموزان مقطع ابتدایی مدارس غیرانتفاعی شهر رشت در سال تحصیلی ۸۷/۱۳۸۶ تشکیل می داد که تعداد آنان ۵۸۶۴ نفر بود. از این افراد ۳۶۲ نفر به شیوه نمونه گیری چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

برچسب ها