فقر در روستا

فقر حیات اجتماعی را به مخاطره می افکند و کرامت انسانی را تهدید می کند. در روایات اسلامی، نگرانی پیشوایان دین با این ممضون بیان شده که بعید نیست که فقر به کفر بیانجامد. در عمل، جهان امروزه به طور مرتب با این پدیده مواجه است و در حالی که هدف اصلی جامعه بشری، حفظ شرافت و عزت نفس انسان هاست، فقر مادی و به همراه آن فقر فرهنگی افراد را در برابر یکدیگر یا در برابر یک نظام و یا حتی ملت‌ها را در مقایسه با سایر ملت ها به ذلت می کشاند.

مطلب فقر در روستا مشتمل۲۸ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه۳

– ابعاد مفهومی ونظری فقر۵

تجریه وتحلیل فقر۵

کاهش فقر۹

سیاستهای کاهش فقر۱۱

هزینه های عمومی وکاهش فقر۱۵

شاخصهای فقر در مناطق روستایی در سطح ملی۱۸

شاخصهای فقر روستایی در سطح خانوار۲۱

شاخصهای جدید دراندازه گیری فقر۲۲

استراتژی فقر زدایی در کشورهای مختلف ۲۳

پیشنهادات و انتقادات ۲۵

نتیجه گیری ۲۷

منابع   ۲۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده مقالات رشته اجتماعی

خلاصه ای کوتاه از مقاله فقر در روستا را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

فقر حیات اجتماعی را به مخاطره می افکند و کرامت انسانی را تهدید می کند. در روایات اسلامی، نگرانی پیشوایان دین با این ممضون بیان شده که بعید نیست که فقر به کفر بیانجامد. در عمل، جهان امروزه به طور مرتب با این پدیده مواجه است و در حالی که هدف اصلی جامعه بشری، حفظ شرافت و عزت نفس انسان هاست، فقر مادی و به همراه آن فقر فرهنگی افراد را در برابر یکدیگر یا در برابر یک نظام و یا حتی ملت‌ها را در مقایسه با سایر ملت ها به ذلت می کشاند.

ابعاد مفهومی و نظری فقر

فقر به معنای عدم برخورداری از حداقل امکانات معیشتی می باشد. امکانات معیشتی ابعاد مختلف نیازهای اساسی از قبیل نیاز به غذا، بهداشت و درمان، مسکن، آموزش و پرورش، سوخت و … را در بر می گیرد هر خانواده ای که در تأمین هر یک از این نیازها در حد کفایت ناتوان باشد می توان آن خانواده را فقیر دانست.

فقر نسبی به عنوان ناتوانی در احراز آن سطح از معیشت که در جامعه کنونی آن را لازم یا مطلوب تشخیص داده می شود.

کاهش فقر

رهیافت بانک جهانی برای کاهش فقر تأکید بر مسأله توسعه اقتصادی متمرکز است و آن را کلید کاهش فقر می داند (در سال ۱۹۶۰) اما در اواخر دهه ۷۰ ارضای نیازهای اولیه انسانی بیشترین توجه را به خود جلب کرد و این باور را بوجود آورد که رشد به تنهایی نمی تواند هدف یا معیاری کافی برای ارزیابی میزان موفقیت در زمینه توسعه باشد و اینکه سرمایه گذاری روی منایع انسانی باعث افزایش درآمد و کاهش فقر خواهد شد از این رو مقاله ای به نام «راهبردهای کمک به کاهش فقر در کشور ما» در ژانویه ۱۹۹۱ تنظیم و به بحث گذاشته شد.

سیاستهای کاهش فقر

گزارش توسعه جهانی سال ۱۹۹۰ که رشد گسترده استفاده از نیروی کار فراوان در کشورهای در حال توسعه را توصیه می کند باعث می شود جریان «کاهش فقر» با سرعت عملی گردد بررسی سیاستها موجب ارائه پیشنهادهایی به سیاستگزاران می شود جهت کاهش فقرا این سیاستها و راهبردها برای تمامی کشورها یکسان نیست و باید همراه با بررسی طرح اجمالی فقر این سیاستها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

هزینه های عمومی و کاهش فقر

باید این گونه بیان کرد که کلیه بخشها در یک بررسی هزینه عمومی با گرایش فقر مورد ارزیابی قرار می گیرد اما از طرفی شرایط هر کشور با کشور دیگر متفاوت است لذا با توجه به طرح اجمالی فقر اولین اقدام هر کشوری در مورد هزینه عمومی صورت گیرد و باید بخشهای اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد اما مسائل کشاورزی و زیربنایی نیز در بیشتر کشورها از اهمیت برخوردار است در کل می توان گفت هدف نهایی بررسی هزینه عمومی ارائه پیشنهادهایی به سیاستگزاران است

شاخصهای فقر مناطق روستایی در سطح ملی

برای سنجش رفاه نسبی جمعیت مناطق روستایی در گذشته تولید ناخالص استفاده می شد اما امروزه اعتقاد بر این است که این معیار، معیار مناسبی نیست و از چهار شاخص جدید در این زمینه استفاده می شود که عبارتند از ۱-شاخص امنیت غذایی ۲-رفاه نسبی ۳-فقر همه جانبه ۴-نیازهای اساسی

شاخص امنیت غذایی: شاخص امنیت غذایی از ترکیب این نکات بدست می آید

تأمین کالری مورد نیاز، رشد سرانه انرژی روزانه، تولید غذا و سطح خودکفایی در آن و نوسانات تولید غذایی و مصرف که به صورت تخصصی رتبه بندی می شوند کشورهایی که ظرفیت بالای تولید یا واردات مواد غذایی و نوسانات پایین تولید مصرف هستند

شاخص فقر همه جانبه:

شاخص فقر همه جانبه به وسیله ترکیبی از درصد جمعیت زیر خط فقر، فاصله درآمد میان فقیران و نرخ رشد سالانه تولید سرانه ناخالص ملی محاسبه می گردد در ضمن امید به زندگی را می توان به جای توزیع درآمد در جمعیت زیر خط فقر به کار برد.

نظر بر این اساس کشورها در سه گروه تقسیم بندی شده اند:

شاخصهای فقر روستایی در سطح خانوار

دو موضوع درآمد و مصرف در تعریف فقر روستایی بسیار مهم است و بر این اساس می توان از شاخصهای: محرومیت مادی در قالب خوراک ناکافی، سوء تغذیه، بهداشت نارسا، کمبود آموزش، پوشاک، مسکن، مصرف بدون تولید، ناتوانی در تأمین سوخت، دور افتادگی از مناطق شهری که باعث استفاده از خدمات شود، عوامل و حوادث طبیعی مثل زلزله . قحطی و سیل، نوسانهای بازار، طلاق، جنگ، افت قیمت محصول و .. که باعث آسیب پذیری خانوارهای روستایی می گردد و متأسفانه برای شناخت این عوامل اطلاعات کافی هیچ گاه درست نیست.

شاخصهای جدید در اندازه گیری فقر در روستا

اگر در اندازه گیری فقر در روستا شاخصهای قبل را مورد استفاده قرار داده و شاخصهای جدیدی را هم به آن بیفزاییم بهتر قادر خواهیم بود وضعیت روستاهای کشور را ترسیم نموده و راهکارهای مناسب را تهیه و اجرا کنیم.

  • شاخص توانمندیهای اجتماعی و روانی روستاییان (مشارکت در گروههای مختلف- اعتماد به نفس و …)
  • شاخص انسجام و اعتماد اجتماعی که از مولفهای اصلی سرمایه اجتماعی هستند و تأثیر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت و توسعه به ما پوشیده نیست.
  • نسبت زنان دارای درآمد مستقل از مردان

استراتژی فقر زدایی در کشورهای مختلف

استراتژی فقرزدایی در کشورهای مختلف متفاوت است ولی وظیفه اصلی همه دولتها مبارزه با فقر است در اینجا به ذکر چند کشور و استراتژی های آنان به صورت تیتروار می پردازیم.

  • مصر : احیای اراضی از طریق توسعه سیستمهای آبیاری- پرداخت سوبسید- اجرای برنامه گسترش بهداشت و آموزش- ایجاد فرصتهای شغلی و …

پیشنهادات و انتقادات

هم چنان که در بحثها دنبال شد و مستحضر هستیم در جامعه با توجه به شرایط و ویژگی های افتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … نوع  خاصی از برنامه ها را جهت از میان بردن مشکلات از جمله فقر می طلبد و واضح تر عنوان نماییم اگر از طرح اجمالی فقر که مختص هر جامعه ای است و از آمارها، اطلاعات و … استفاده نماییم بهتر قادریم برنامه ریزی هرچه بهتری جهت ریشه کن کردن فقر در جامعه داشته باشیم.

نتیجه گیری

با توجه به بحثهای ذکر شده در جهت تشخیص فقر از جمله فقر مطلق و نسبی و بررسی شاخصهای فقر در روستا و آمار و اطلاعات اعلام شده از گزارش توسعه انسانی و … مشخص و مبرهن است فقر در روستاهای ما زندگی را بر بسیاری از مردم مشکل نموده و آنان را دچار معضلات فراوان نموده است و پیداست وضعیت زندگی در روستاهای ما به مراتب سخت تر و سطح آن پایین تر از نقاط شهری است پس باید با استفاده از راهکارهای مناسب و تغییر ساخت در وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور سعی در بهتر کردن وضعیت روستاییان کشورمان داشته باشیم

منابع:

  • گزارش توسعه هزاره
  • گزارش توسعه انسانی
  • بانک جهانی- ترجمه زاهدی قنبری- فقر در روستا
  • فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی- سال چهارم- شماره ۱۷
  • دکتر فریبرز رئیس دانا – دکتر ژاله شادی طلب – دکتر پرویز پیران ، فقر در ایران ، نشر دانشگاه بهزیستی

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده مقالات رشته اجتماعی

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − چهارده =