فرهنگ دربزهکاری جوانان

بزهکاری بیشتر نتیجه تضاد موجود در ارزشهای فرهنگی و همینطور عدم وسائل برای رسید به هدفهای مورد نظر است. تا تفاوت در سرع تغییر برخی از افراد به علل گوناگون به طور کامل(اجتماعی) نمی وشند. یعنی ارزشهای حاکم بر جامعه به طور کامل در درون انها نقش نمی گید و انها را از ارتکاب اعمال ضد اجتماعی باز نمی دارد.فرهنگ در بزهکاری

این تحقیق دانشجویی فرهنگ دربزهکاری جوانان مشتمل بر ۲۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.فرهنگ در بزهکاری نوجوانان

روش تحقیق مقالات رشته اجتماعی

فهرست مطالب

تاثیر فرهنگ در بزهکاری جوانان: ۲

تاثیر جنسیت بر افزایش بزهکاری: ۳

تعیین خشونت در خرده فرهنگ بزهکاری.. ۵

تاثیر خانواده های متلاشی: ۶

افسردگی: ۷

فصل دوم ۹

اعتیاد ۹

اثرات شوم اعتیاد: ۱۱

راه حلهایی برای ریشه کن شدن مصرف مواد مخدر: ۱۳

پیشگیری.. ۱۳

راههای پیشگیری.. ۱۵

فرهنگ… ۱۶

ویژگیهای فرهنگ… ۱۷

وسایل ارتباط جمعی. ۱۸

تاثیر الگوپذیری در بزهکاری: ۱۹

تاثیر خانواده در بزهکاری: ۲۰

تاثیر کنترل ومقررات ناکارآمد والدین: ۲۱

تعریف انحرافات جنسی. ۲۱

طبقه بندی انحرافات جنسی.۲۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته اجتماعی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله فرهنگ دربزهکاری جوانان را در زیر می توانید ببینید.

فرهنگ دربزهکاری جوانان

تاثیر فرهنگ در بزهکاری جوانان

بزهکاری بیشتر نتیجه تضاد موجود در ارزشهای فرهنگی و همینطور عدم وسائل برای رسید به هدفهای مورد نظر است. تا تفاوت در سرع تغییر برخی از افراد به علل گوناگون به طور کامل(اجتماعی) نمی وشند. یعنی ارزشهای حاکم بر جامعه به طور کامل در درون انها نقش نمی گید و انها را از ارتکاب اعمال ضد اجتماعی باز نمی دارد. البته این ناسازگاری ارزشی که در افراد (منحرف) یا (بزهکرای) شکل می گیرد خود معلول وجود اختلاف و تضاد در ارزشهای حاکم بر گروه های اجتماعی است. طبق آماری که بدست آمده بزهکاری در طبقاتی که دارای سطح فرهنگ پایین تر می باشند در کلیه کشورها بیشتر از طبقاتی است که دارای سطح فرهنگ بالاتر هستند و به ندرت دیده می شود خانواده های تحصیل کرده نوجوانان بزهکار تحویل جامعه دهند.فرهنگ دربزهکاری جوانان

تاثیر جنسیت بر افزایش بزهکاری

اختلاف بزهکاری دخرتان و پسرا از لحاظ کیفیت و نوع جرایم ارتکابی و میزان جرایم: جرایم پسران است. پسران بیشتر مرتکب جرایم خشونت بار و پیچیده مثل جرایم منتهی به صدمات یدنی و قتل می شوند. عامل اول توجیه کننده این اختلاف عامل فیزیکی است.فرهنگ دربزهکاری جوانان

افسردگی

بسیای از مشکلات اخلاقی و رفتاری نوجوان ریشه در برخوردهای نامناسب پدر و مادر و مربیان درد. تجربه نشان داده در بیشتر موارد که نوجوانان به خانواده های آگاه و مربی شایسته دسترسی دارند از زندگی سالم و موفقی برخوردارند انی نشان می دهد که نوجوانان به خوبی تربیت پذیر هستند و اگر نابسامانیهایی در اخلاق و رفتار برخی زا آنان ماشهده می شود ناشی از نبود تربین صحیح است.فرهنگ دربزهکاری جوانان

اعتیاد

معتاد کسی است که عادت به مصرف دارو دارد و در نتیجه مصرف که نیاز جسمی و روانی اوست اخلاق عمومی، سلامت و رفاه خود، خانواده و اجتماع را به خطر م یاندازد یا به عبارتی دیگر اعتیاد را می توان یک مسمومیت مزمن دانست که برای شخص و هم برای خانواده و جامعه اش مضر است این پدیده از مشکلات اجتماعی فراگیر جهان امروز است.فرهنگ دربزهکاری جوانان

اثرات شوم اعتیاد

اعتیاد یا وابستگی دارویی به مواد مخدر… و زیانهای بسیرای برای شخص معتاد، خانواده و جامعه از جنبه های جسمی، روانی، ارتکاب جرایم، اقتصادی و … دارد.تنها مساله ای که برای معتاد مهم است تهیه و مصرف ماده مورد اعتیاد است و برای دست یافتن به ماده مودر نیاز از هیچ کاری خودداری نمی کند.فرهنگ دربزهکاری جوانان

راه حلهایی برای ریشه کن شدن مصرف مواد مخدر

بدون تردیدی اعتیاد معلول است و تا هنگامی که علل از بین نرود معلول همچنان باقی خواهد ماند متاسفانه علل  اعتیاد بقدری زیاد است که شاید بتوان گفت شمار آنها با شمار معتادین برابری می کند این مبالغه نیست که بگوییم علت اعتیاد هر معتاد باید در ویژگیهای روانی و زندگی خودش جستجو شود و از جمله عواملی که می تواند در جلوگیری از ابتلاء به اعتیاد موثر باشد می توان به ایجاد مراکز تفریحی سالم- ایجاد اماکن ورزشی متعدد- رونق بخشیدن به امور کتابخانه های شهری و روستایی و غنی کردن آن و همچنین آگاهی دادن به جوانان و نوجوانان ناآگاهی که خود تیشه به ریشه زندگی خود زده و جوانی که، به سبب نیروی جوانی خویش می توانست در هر عرصه باعث مباهات کشورش شود تبدیل به انگلی خواهد شد که به جای تولید به مصرف کننده تبدیل خواهد شد.فرهنگ دربزهکاری جوانان

فرهنگ

انسانها به کمک نیروی اندیشه توانسته اند برخلاف دیگر جانداران خود را از تسلیم و وابستگی بی قید و شرط به طبیعت برهانند و برای مبارزه و تسلط بر آن، راهها و روشها و وسایلی را اختراع کنند، که به مجموعه آنها فرهنگ گویند. فرهنگ مجموع پاسخهای انسان به پرسشها و نیازهای گوناگونی ناشی از ضروریات زندگی در طبیعت و در جامعه است. تایلور فرهنگ را حاصل رفتار و کردار انسانهایی می داند که در جامعه زندگی می کنند. به بیان دیگر فرهنگ شیوه کلی زندگی در هر جامعه است.فرهنگ دربزهکاری جوانان

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته اجتماعی

 

نظرات بسته شده است.