فاصله طبقاتی

می خواهم از دو بال شکسته سخن بگویم از عدالت و آزادی، از دو و بلکه سر نیاز آرمان، هدف، و وسیله اگر مارکس تضاد طبقاتی را موتور حرکت تاریخ می دانست و این اصل را بر سراسر تاریخ حاکم می دانست نمایت و هدف را رسیدن به جامعه ای بی طبسقه و عادلانه می پنداشت اما این سخن مارکس را به زبان کامل تر می توان بیان کرد و گفت«عرفان، عدالت ، آزادی،چکیده تاریخ اند.»

موتور محرک و هدف تکاپوهای جامعه انسانی در سراسر تاریخ بوده اند. اما مشکل این بوده و هست که همواره یکی به پای دیگری قربانی شده اند.

این تحقیق دانشجویی فاصله طبقاتی مشتمل بر۲۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب                                                                                                                     

۱-مقدمه ..۱

۲-تعریف فاصله طبقاتی..۲

 • از نظر افلاطون..۳
 • از نظر مارکس..۳
 • از نظر تیشلر..۴

۳- پیامد های فاصله طبقاتی..۸

 • طبقه و تعلیم و تربیت فرزندان..۸
 • طبقه و نحوه گذران اوقات فراغت..۹
 • طبقه و فرهنگ..۱۰
 • طبقه و طلاق..۱۳
 • میزان های نا برابر زاد و ولد..۱۴

۴-عوامل فاصله طبقاتی..۱۷

 • توزیع نابرابر درآمدها..۱۷
 • مالیات بندی و تأمین اجتماعی..۱۹

۵- معضلات فاصله طبقاتی در جامعه..۲۲

۶- نتیجه گیری..۲۳

۷-منابع..۲۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله فاصله طبقاتی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

به نام خدای علی و عدالت و آزادی

می خواهم از دو بال شکسته سخن بگویم از عدالت و آزادی، از دو و بلکه سر نیاز آرمان، هدف، و وسیله اگر مارکس تضاد طبقاتی را موتور حرکت تاریخ می دانست و این اصل را بر سراسر تاریخ حاکم می دانست نمایت و هدف را رسیدن به جامعه ای بی طبسقه و عادلانه می پنداشت اما این سخن مارکس را به زبان کامل تر می توان بیان کرد و گفت«عرفان، عدالت ، آزادی،چکیده تاریخ اند.»

تعریف فاصله طبقات:

تاریخ و باستان شناسی به ما می آموزد که قشربندی اجتماعی در دسته های کوچک ایلی، که از صورت های اولیه زندگی اجتماعی بود، وجود داشت.احتمال دارد در این وضعیت ابتدایی عوامل زیستی از قبیل سن، جنس، و نیروی بدنی از معیارهای اصلی قشربندی بوده باشد.

تعریف از نظر افلاطون

افلاطون بنای جامعه جدید را نه تنها بر پایه عدالت بلکه بر ثبات اجتماعی و انضباط درونی استرار می دید. مشخصات مدینه فاضله یا جامعه آرمانی که شهر یاران فیلسوف در آن حکومت می کنند، چنین بوده است جامعه ای که ساختار طبقاتی آشکاری دارد و شهروندان درون یکی از طبقات سه گانه زیر جا دارند: طبقه زمامداران، طبقه نگهبانان، طبقه کارگران.

تعریف از نظر مارکس

«تعریف مارکسیستی طبقه، نشات گرفته از فرض تقدم تولید بر دیگر ابعاد است: طبقه، مجموعه بهم پیوسته ای از افرادی است که نقش یکسانی در ساز و کار تولید ایفا می کنند. مارکس در «سرمایه»،سه طبقه اصلی را مطرح می کند که توسط روابط شان با ابزار تولید، از یکدیگر تمایز یافته اند: ۱- «سرمایه داران» یا مالکان ابزار تولید،۲- «کارگران» یا همه آنهایی که توسط دیگران به کار گرفته می شوند؛

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

تعریف فاصله طبقاتی از نظر تیشلر

برخی از جامعه شناسان امریکا از معیار شغل برای تشخیص طبقات نظام قشربندی اجتماعی در ایالات متحد امریکا استفاده می کنند. تیشلر جامعه متحدایالات آمریکا را به پنج طبقه پایین. در جدول شماره ۷-۱ در صد نیروی انسانی هر طبقه و مشاغل عمده ای

را که هر طبقه با آن سر و کار دارد ملاحظه می کنیم.

پیامدهای فاصله طبقاتی

طبقه و تعلیم و تربیت فرزندان

تعلیم و تربیت فرزندان خانواده وجه دیگری از زندگی خانوادگی است که به نظر می رسد با سبک زندگی طبقاتی ارتباط داشته باشد و موضوعی است که جامعه شناسان و روانشناسان به مطالعه آن علاقه نشان داده اند.

طبقه و نحوه گذران اوقات فراغت

سبک زندگی، شامل نحوه گذران اوقات فراغت، ورزش، میهمانی دادن، و هدیه دادن نیز تحت تأثیر پایگاه طبقاتی شخص قرار دارد. مثلاً در نتیجه تحقیقات جامعه شناسان معلوم شده است که اعضای طبقه بالای جامعه امریکا تعطیلاتشان را در اروپا و در سواحل مدیترانه می گذرانند، در حالی که اعضای طبقه متوسط به مسافرت های گروهی با اتوبوس اکتفا می کنند و طبقات پایین به دیدار و اقامت نزد خویشاوندان می روند.

طبقه و فرهنگ

اگر فردی در تعریف طبقه اجتماعی از مفهوم کنش متقابل جمعی سود جوید، طبقه بالا غالباً به بهترین وجه تعریف می شود. طبقه بالا از موقعیت اش در جامعه نیز آگاه است و بر ازدواج درون طبقه ای به منظور حفظ موقعیت مطلوب اعضایش تاکید می کند. به علاوه برخی رسوم متعلق به خرده فرهنگ ها، تمایل دارند تا طبقه بالا را در موقعیتی جدای از بقیه جامعه قرار دهند.

طبقه اجتماعی وطلاق

یکی از برجسته ترین تحلیل گران پدیده طلاق، ویلیام جی. گود خاطرنشان می کند که هر چند نمی توان مدل طبقاتی طلاق را برای نسل های پیشین تدوین کرد، می توان از ۱۹۲۰ به بعد، وجود همبستگی منفی میان پایگاه اجتماعی اقتصادی و میزان طلاق را تأیید کرد.

تعداد طلاق در رده شغلی مربوط، به اندازه مورد انتظار در صد حضور اعضایش در نیروی کار مردانه بوده است.

طبقه اجتماعی و میزان های نابرابر زاد و ولد

یکی از شاخص های مهم فرصت های زندگی در هر جامعه تعداد کودکانی است کهزنده به دنیا می آیند و باید آنها را پرورش داد، جامعه پذیر کرد، و برای زندگی در دنیای بزرگسالان مجهز نمود. در میان عوامل مؤثر در نابرابری میزان های زاد و ولد در میان طبقات، به پایگاه اجتماعی- اقتصادی فرد یا گروه بیش از سایر عوامل توجه شده است. دنیس رانگ از نخستین پژوهشگرانی استکه این نکته را خاطر نشان کرده است:

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

عوامل فاصله طبقاتی

«توزیع نابرابر در آمدها»

یکی از شاخص های معمول سنجش نابرابری های اجتماعی در هر جامعه نحوه توزیع در آمدها (یاتوزیع تولید ناخالص ملی) در میان افراد آن جامعه است. نابرابری های اجتماعی در ارتباط با توزیع در آمدها را می توان با مقایسه سهم در آمدی که نصیب هر یک از دهک های جمعیت می شود بررسی کرد.

مالیات بندی و تامین اجتماعی

دیگر عامل مهم و موثر در میزان و الگوی نابرابری، نظام مالیات بندی و تامین اجتماعی استو نظام مالیت بندی با نظام اجاره داری از سه طریق به شدت به هم مربوط اند. اتول آنکه قابلیت دفاع اجتماعی از یک حق برای یک جریان از منافع معمولاً پذیرفته شده است و اغلب بوسیله ابزارهای سیاسی محقق می گردد. لذا وجود دولتی با منابعی که از طریق مالیات یا مصادره بدست می آورد

معضلات فاصله طبقاتی در جامعه

مطالعات جامعه شناسان نشان می‎دهد که نابهنجاریها و بزهکاریهای فردی و گروهی پیکره جامعه را مورد تهدید قرار داده و به عنوان خطری جدی در ایجاد نظم و امنیت اجتماعی جلوه گر شده است.

پیشرفت تکنولوژی، معضلات اقتصادی، کم رنگ شدن ارزشهای انسانی، فقر، میل به ثروت اندوزی کاذب، برتری خواهی، بیماریهای روانی، بیکاری، اعتیاد و دهها عامل دیگر از موجبات و علل گسترش فحشا و بزهکاریها و جرایم در جوامع امروزی است.

نتیجه گیری:

دولت باید با اتخاذ سیاست های صحیح و منطقی در جهت جلب سرمایه گذاری های خارجی و اقتباس و استفاده از تکنولوژی پیشرفته زمینه را برای ایجاد فرصت های شغلی آماده نماید و با حذف انحصارات و شبه انحصارات دولتی بخش خصوصی را حمایت نماید تا در یک بازار رقابتی کامل استعدادهای فنی و صنعتی، مالی و بازرگانی شکوفا شده و متعالی گردد که بدون تردید نتیجه آن، تولید کالاها و خدمات با بهترین کیفیت و کم ترین هزینه خواهد بود و رشد اقتصادی را تضمین خواهد کرد. مسلماً با افزایش رشد اقتصادی، تحول در نظام مالیاتی کشور از طریق توانمندی تشکیلاتی در اخذ مالیات های غیرمستقیم از صاحبان درآمدهای گزاف و تقلیل مالیات های مستقیم که فشار آن مستقیماً بر دوش قشر کم درآمد جامعه است. با هدف تعدیل ثروت ها در جهت تأمین و ارتقا رفاه کمی و کیفی افراد جامعه شرط لازم است.

منابع

 • جامعه شناسی و قشربندی و نابرابری های اجتماعی

ملوین تأمین- ترجمه دکتر عبدالحسین نیک گهر

 • جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی

سیمور مارتین لیپست ترجمه جواد افشار کهن

 • نشریه کیهان ۵/۶/۷۹
 • نشریه اسرار ۲۳/۱۲/۸۴
 • نشریه ابرار اقتصادی ۲۹/۵/۷۹
 • سرویس آسیب های اجتماعی ایسنا- خبر شماره ۵۹۴۸۹۷ ۱۷/۷/۸۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

11 + چهارده =