عوامل موثر بر انگیزش کارکنان در سازمان تامین اجتماعی

در دنیای  امروز اداره ی امو ر سازمانها  با توجه  به  دو اصل بهبود  کیفیت  و خدمات  و رقابتجویی روز به روز دشوارتر میگردد . مدیران در سازمان های نوین بدنبال آن هستند که از نیروی انسانی کارآمد ، روز آمد و بهره ور استفاده بیشتری ببرند

مطلب  عوامل موثر بر انگیزش کارکنان در سازمان تامین اجتماعی مشتمل ۵۰  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست

چکیده۱

مقدمه۳

برنامه ریزی جذب بهبود و بهسازی منابع انسانی ۴

مفاهیم انگیزش(MOTIVATION 7

بررسی عوامل انگیزشی۸

عوامل انگیزشی ناشی از فرد ۸

عوامل انگیزش ناشی از محیط شغل۹

عوامل انگیزشی ناشی از محیط کار۱۱

نقش محرکهای مادی در ایجاد انگیزش ۱۱

پول به عنوان یک عامل برانگیزنده ۱۳

حقوق خوب مهم است ولی یک محیط کاری مناسب مهمتر از حقوق است۱۳

تقاضاها برای افزایش حقوق به تقاضا برای توجیه نیز نیازمند است۱۴

حقوق به عنوان نشان وضعیت۱۵

افزایش حقوق تأییدی بر موقعیت حرفه ای ۱۶

یک کلمه تشویق کننده از طرف رئیس ممکن است ارزشی معادل طلا داشته باشد ۱۶

پول جبران زندگی عاری از احساس ۱۸

معایب و مزایای پول به عنوان وسیله ایجاد انگیزه ۲۰

نظریه های انگیزشی۲۲

۱) نظریه سلسله مراتب نیازها ۲۲

٢) نظریه y و x و گلدس مک کریگور۲۳

نظریه انگیزش موفقیت۲۴

نظریه آلدرفر ۲۵

نظریه دو عاملی هرزبرگ۲۵

نظریه عوامل انگیزشی – بهداشتی ۲۶

نظریه نیازهای سه گا نه مک کلند ۲۸

نقش مدیران در ایجاد انگیزه کارکنان ۲۹

راه حل برای مشکلات انگیزشی۳۳

جمع بندی. ۳۹

پیشنهادات۴۰

فهرست منابع و مآخذ۴۷

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله  عوامل موثر بر انگیزش کارکنان در سازمان تامین اجتماعی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

در جوامع امروزی سازمانها برای اهداف خاصی بوجود آمده اند. اهداف سازمان مشخص میکند که چه مجموعه کارهایی باید انجام گیرد ، ولی چگونگی انجام کارها و اینکه در عمل چه کارهایی باید انجام گیرد  متأثر از عوامل محیطی داخلی و خارجی اثر گذار بر سازمان است.

مفاهیم انگیزش(MOTIVATION)

تلاش برای توجیه و توضیح رفتار آدمی ، نظر پژوهشگران را بسوی علتهایی که احتمالاً افراد را به انجام کارهایی راغب  و یا بی میل  می سازد  جلب  کرده است .

عوامل انگیزشی ناشی از فرد :

علایق شخصی و طرز تلقی ها نسبت به خود ، به شغل ، به محیط کار و نیز عوامل مانند نیاز به امنیت و ارتباطات اجتماعی از جمله خصوصیات فردی هستند که در انگیختن افراد به انجام یا اجتناب از انجام یک کار شناخته شده اند .

عوامل انگیزش ناشی از محیط شغل

عوامل انگیزش ناشی از ماهیت شغل عبارتند از آن ویژگیهای شغلی که میتوانند موجبات رضایت شاغل آنرا فراهم آورند . میزان مسئولیت ناشی از شغل ، تنوع عملیاتی که شغل اقتضا میکند ، معنی دار و مهم بودن شغل از عوامل عمده انگیزش صاحب شغل شناخته شده اند.

نقش محرکهای مادی در ایجاد انگیزش

یکی از چالشهای  مهم  سازمانها  تحول روش  پاداش ا ست که کارکنان  را  برمی انگیزد . هرچه فرد پول  کمتر ودستمزد  پائین تری دریافت  کند اهمیت مقدار حقوقش بیشتر می شود.

پول به عنوان یک عامل برانگیزنده

هرکسی دوست دارد پول بیشتری بدست آورد . پول غالباً حرف اول را در کار می زند ، به ویژه در سازمان هایی که ارزش یک کارمند بر طبق آمارهای  فروش سنجیده  می شود . هرچه حقوق بیشتر شود،انتظارات نیزبیشتر می شود.

تقاضاها برای افزایش حقوق به تقاضا برای توجیه نیز نیازمند است

اگر حقوق فقط یک عامل ثانوی برانگیزاننده است ، چرا مردم برای دستمزدهای بالاتر اعتصاب می کنند ؟ افرادی که بیش از دیگران صدایشان در می آید معمولاً آنهایی نیستند که در امنیت اجتماعی اند و می ترسند که مبا دا منازلشان به علت ناتوانی در پرداخت اقساط و بهره دهی آن از دست بدهند

حقوق به عنوان نشان وضعیت

میزان حقوق ، وضعیت شخصی را در سلسله مراتب داخل سازمان نشان می دهد هر شخصی حقوق خود را با حقوق همکارانش مقایسه می کند و بسیاری از افراد و حقوق خودشان را اندک میدانند .

افزایش حقوق تأییدی بر موقعیت حرفه ای

اغلب مردم میخواهند پیشرفت کنند و حداکثر تلاش خود را میکنند . موفقیت در کار نیاز به پایگاه اجتماعی  و خودشناسی را ارضاء  می کند . شکلی  که چنین تأییدی  به خود می گیرد ممکن است ارتقای عنوانی جدید ، یا افزایش حقوق باشد.

پول جبران زندگی عاری از احساس

چرا مردم همیشه طالب پول بیشتر هستند ، در حالی که همه میدانند پول ضامن خوشبختی نیست ؟ پول
می تواند جبران یک زندگی عاری از تماس حقیقی انسان باشد . کسی که همیشه سخت کار میکند و مقدار قابل توجهی پول در می آورد ، غالباً وقت زیادی ندارد که از ثمرات کارش لذت ببرد .

نظریه های انگیزشی

در مورد انگیزش کارکنان نظریه های زیادی توسط کارشناسان علم مدیریت و پژوهشگران ارائه شده است و در طول زمان توسط سایرین مورد نقد و بررسی قرار گرفته و یا با انجام پژوهشهای مختلف در عمل مورد آزمایش قرار گرفته است که با توجه به نتایج حاصل از پژوهشهای انجام گرفته ، تأیید یا رد شده اند .

نظریه دو عاملی هرزبرگ

فردریک هرزبرگ  اعتقاد داشت ، ا فراد دارای نیازهایی هستند که برای ارضای آنها در تلا شند . در این نظریه نیازها به دو دسته کاملاً مجزا انگیزاننده ها و نگهدارنده ها تقسیم شده اند.انگیزاننده ها یا ارضا کننده ها نیازهای سطوح بالا هستند.

نظریه نیازهای سه گا نه مک کلند :

مک کلند در پژوهشها و بررسیهای خود به منظور شناخت عوامل مؤثر برانگیزش کارکنان علاوه بر نیازهای فیزیولوژیک انسان سه نیاز دیگر را مشخصکرده که در ایجاد انگیزش آنها را مؤثر میداند .

جمع بندی

از آنجا که یکی از وظایف مهم مدیران در سازمانها، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان و فراهم نمودن زمینه های رشد و شکوفایی آنان است، این مسئله مدیران را ناگریز می سازد تا محیط درونی و بیرونی حاکم بر سازمان را به گونه ای شکل دهند تا اهداف مناسب برای ارضای نیاز کارکنان را انتخاب نموده و برای ایجاد انگیزش در کارکنان گام بردارند.

فهرست منابع و مآخذ

عوامل موثر بر انگیزش کارکنان در سازمان تامین اجتماعی

  1. رندال . ال . اس . شولر – شیمون دال ، مدیریت امور کارکنان و منابع

انسانی ، ترجمه محمد علی طوسی و محمد صائنی . انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی – چاپ اول سال ۱۳۷۵ –ص ۱۸

  1. لیمان دبلیو پورتر – ریچارد ام . ستیرز – انگیزش و رفتار در کار ، ترجمه سید امین اله علوی ، انتشارات

مرکز آموزش مدیریت دولتی . جلد اول – سال ۱۳۷۲ –ص ۴۹

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.