علل و پیامدهای بیکاری جوانان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی

البته شمار فزاینده مطالعات و نشریات مربوط به بیکاری جوانان شاهدی است بر افزایش آگاهی در مورد اهمیت این مسئله که بیکاری جوانان بیش از همه در شرایط سخت زندگی جوانان بیکار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی متعدد آن پدیده انعکاس یافته است. علائم و شواهد نشان می‌دهد که این مسئله در سال های آینده هم ادامه خواهد داشت. انقلاب فنی که در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی دارای اقتصاد بازار رخ داده است، باعث تغییرات عظیمی‌در سطح و نوع مهارتهای مورد تقاضای بازار کار گردید. بسیاری از محققان بر این عقیده اند که دیر یا زود چنین تغییراتی در کشورهای در حال توسعه و به ویژه آن دسته از کشورهایی که از لحاظ اقتصادی مستقیماً با کشورهای صنعتی در ارتباط هستند نیز تکرار خواهد شد.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر  ۴۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

پیشگفتار……. ۱

مقدمه…… ۳

بخش اول:.

علوم اجتماعی و مشکل بیکاری جوانان…… ۵

۱- اهمیت موضوع در علوم اجتماعی منطقه ای و نکات کلی آن….. ۶

۲- مسائل نظری و روش شناسی……. ۸

جوانان و پایگاه طبقاتی…… ۹

مفهوم بیکاری جوانان……. ۱۰

بخش دوم:…………

علل و پیامدهای اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی بیکاری جوانان.. ۱۴

۱- علل بیکاری جوانان….. ۱۵

۱-۱- رشد شدید جمعیت، بحران اقتصادی و تغییر و تحول تکنولوژیکی…. ۱۵

آسیا…… ۱۶

آمریکای لاتین و حوزه کارائیب……..۱۸

کشورهای عربی…. ۱۹

آفریقا… ۲۰

۱-۲- جدایی بین جهان آموزش و جهان کار….. ۲۳

اروپا…. ۲۴

کشورهای عربی….. ۲۶

– تضاد بین انتظارات و فرصت ها….. ۲۶

۱-۳- عوامل اجتماعی و فرهنگی.. ۲۸

الف : پایگاه اجتماعی جوانان.. ۲۸

ب :‌جزم اندیشی ها و قضاوتهای ارزشی منفی در مورد توانایی جوانان برای کار….. ۳۰

ج: فساد و نظام قیم مآبانه در بازار نیروی کار… ۳۰

د: نگرش های جوانان نسبت به کار…. ۳۰

۲- پیامدهای فرهنگی – اجتماعی بیکاری جوانان… ۳۳

۲-۱- فروپاشی فرآیند عادی جامعه پذیری جوانان – حاشیه ای شدن و

اشکال جایگزینی جامعه پذیری…… ۳۳

۲-۲- رویاروی جوانان با خودشان…. ۳۴

از شکست و خودتباهی تا رشد و خلاقیت شخصی….. ۳۴

۲-۳- خانه و خانواده خود شخص: هدفی که باید به تأخیر بیفتد…. ۳۵

۲-۴- فرار، ترک خانه، رفتن به جاهای دیگر: مهاجرت…. ۳۶

۲-۵- خرابکاری، بزهکاری – روسپی گری.. ۳۷

۲-۶- پیامدها و عکس العمل های دیگر: ادامه تحصیلات ، ملحق شدن به ارتش، اشتغال

آزاد و توسعه فرهنگی جایگزین… ۳۸

توصیه های عمومی….. ۴۰

۱- نیاز به رهیافتی چند رشته ای………. ۴۰

۲- نیاز به رهیافتی تطبیقی…… ۴۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله علل و پیامدهای بیکاری جوانان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

البته شمار فزاینده مطالعات و نشریات مربوط به بیکاری جوانان شاهدی است بر افزایش آگاهی در مورد اهمیت این مسئله که بیکاری جوانان بیش از همه در شرایط سخت زندگی جوانان بیکار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی متعدد آن پدیده انعکاس یافته است. علائم و شواهد نشان می‌دهد که این مسئله در سال های آینده هم ادامه خواهد داشت. انقلاب فنی که در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی دارای اقتصاد بازار رخ داده است، باعث تغییرات عظیمی‌در سطح و نوع مهارتهای مورد تقاضای بازار کار گردید. بسیاری از محققان بر این عقیده اند که دیر یا زود چنین تغییراتی در کشورهای در حال توسعه و به ویژه آن دسته از کشورهایی که از لحاظ اقتصادی مستقیماً با کشورهای صنعتی در ارتباط هستند نیز تکرار خواهد شد.

اهمیت موضوع

در طول ۳۰ سال گذشته ، کمک هایی که علوم اجتماعی به فهم ماهیت، ویژگی ها و سیر تکاملی مشکل بیکاری جوانان و همچنین یافتن راهکارها و برنامه هایی در جهت حل این مشکل نموده است، در منطقه و زیر منطقه های مختلف، متفاوت بوده است. علاوه بر این،‌از یک دهه تا دهه دیگر نیز دچار تغییر و تحول گشته است. به‌طور کلی، می‌توان گفت تنها در کشورهای پیشرفته صنعتی است که علوم اجتماعی قادر است

مسائل نظری

 جوانان به عنوان یک مقوله‌ اجتماعی و یک موضوع تحقیقاتی

پذیرش مقوله «جوانان» به عنوان مفهومی‌علمی‌که بیان کننده خصوصیات مشترک یک گروه یا طبقه اجتماعی متشابه و متجانس می‌باشد، یکی از مهمترین جنبه ها و ابعاد تئوریک است که توسط این مطالعات به انجام رسیده است. به طور مختصر مسئله این است که آیا می‌توان ترکیبی نظری به وجود آورد

علل بیکاری جوانان

پیچیدگی مشکلات مربوط به بیکاری جوانان، به دلیل نزدیکی و تعامل پدیده ها و جریان های اقتصادی، آماری، آموزشی، خانوادگی ، فرهنگی و نهادی می‌باشد. این ترکیب و تلفیق عوامل و پدیده ها از یک منطقه به منطقه دیگر و همچنین غالباً از یک کشور به کشور دیگر تفاوت می‌کند. بدون در نظر گرفتن این اختلافات و تفاوت ها و نیز با مستثنی نمودن کشورهای سوسیالیستی – که در این کشورها بیکاری جوانان وجود نداشته و با این که جدی و محسوس نمی‌باشد

جدایی بین جهان آموزش و جهان کار: تضاد بین انتظارات و فرصت ها

براسلوسکی در تحقیقی که در خصوص آمریکای لاتین دارد این سؤال را مطرح می‌کند که «آیا آموزش (تحصیل) یکی از علل بیکاری جوانان می‌باشد. هر چند این سؤال، که تا ۳۰ سال پیش غیر قابل تفکر بود، ممکن است به نظر تناقض آمیز و نامعقول باشد، در جهان امروز از معانی و مفاهیم ویژه ای برخوردار است.

عوامل اجتماعی و فرهنگی

الف ) پایگاه اجتماعی جوانان:

تعدادی از عوامل اجتماعی – فرهنگی خاص باعث شیوع بیکاری جوانان می‌شوند. این عوامل مانند دیگر پدیده ها منعکس کننده مهم ترین جریان های فرهنگی واولویت های جامعه می‌باشند. یکیاز این عوامل، جایگاه جوانان در جامعه می‌باشد که در تمامی‌مناطق، جایگاهی وابسته و حاشیه ای در ارتباط دنیای بزرگسالان است که این جایگاه حاشیه ای – از جمله – در جهان کار تجلی می‌نماید.

پیامدهای فرهنگی – اجتماعی بیکاری جوانان

فروپاشی فرآیند عادی جامعه پذیری جوانان – حاشیه ای شدن و اشکال جایگزین جامعه پذیری

به دست آوردن شغل، یک انتظار اجتماعی و فرهنگی است که در اوان کودکی حاصل می‌شود و بنابراین دائماً از طریق تأثیرگذاری مدرسه ، خانواده، بزرگسالان و رسانه های گروهی تقویت می‌گردد. هر شخص جوانی با تکمیل تحصیلات ویا دوره های آموزشی امیدوار است که با ورود به جهان کار به یک جایگاه و هویت اجتماعی جدید نائل آید.

رویارویی جوانان با خودشان: از شکست و خود تباهی تا رشد و خلاقیت شخصی

اتخاذ اشکال جایگزین برای جامعه پذیری یا کار، نه تنها مشروط به امکانات و محدودیت های عمومی‌جوامع می‌باشد که خاص مناطق و کشورهای مختلف است ، بلکه به خصوصیات فردی و شرایط اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی جوانان نیز بستگی دارد.

در بعضی موارد، از بعد روانی ، بیکاری به عنوان ناکامی‌یا شکست تجربه می‌گردد که این امر باعث به وجود آمدن احساس جدایی و حذف از جامعه در جوانان می‌شود، ظاهراً این مسئله در تمامی‌مناطق اتفاق می‌افتد.

پیامدها و عکس العمل های دیگر: ادامه تحصیلات، ملحق شدن به ارتش، اشتغال آزاد و توسعه فرهنگی جایگزین

دیگر راهکارهای جوانان – که به گونه های متفاوت در مطالعات مربوط به مناطق مختلف به آن پرداخته شده است – شامل مجموعه ای از واکنش های مثبت و مفید است که جوانان – چه به صورت فردی و چه گروهی – از طریق آن سعی می‌کنند تا از انفعال و حاشیه ای شدن که نتیجه بیکاری است

توصیه های عمومی

۱- نیاز به رهیافتی چند رشته ای

با توجه به پیچیدگی مشکلات مربوط به اشتغال، بیکاری و حاشیه ای شدن جوانان، نگرش به آنها تنها از طریق یک رشته تخصصی در علوم اجتماعی به ناچار منجر به دیدگاهی ناتمام و غیر کامل خواهد شد، که این مسئله هنگام اتخاذ راهکارها و برنامه های عمل ، یک اشکال و نقص جدی محسوب می‌شود. پژوهشگران و پدیدآورندگان مطالعات مختلف در این زمینه بر این عقیده اتفاق نظر دارند که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، روان شاختی و فرهنگی این مسئله – در سطوح فردی و کلان اجتماعی – نباید به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + نه =