بررسی مقایسه ای میزان سازگاری اجتماعی بین مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی در شهر تهران

وجود یک جامعه  سالم از نظربهداشت روان،وابسته به سلامت اجزا کوچکتر آن جامعه مانند اجتماع ها،گروههاوخانواده های موجوددرآن جامعه است .وجود خانواده های سالم ودارای سلامت روان می تواند تاثیر بسزایی درسلامت روانی موجودوایجاد بهداشت روانی درآن جامعه داشته باشد،زیرا نهاد خانواده به خودی خود یک جامعه کوچک است وهر گونه تغییر مثبت یا منفی در آن،در جامعه بزرگ انسانها تاثیرمستقیم وموثر دارد وثبات وبی ثباتی خانواده بطور مستقیم بر ثبات یابی ثباتی جامعه تاثیر دارد. عقب ماندگی ذهنی

این تحقیق دانشجویی بررسی مقایسه ای میزان سازگاری اجتماعی بین مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی در شهر تهران مشتمل بر۵۹ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب     

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… ۵

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

فرضیات یا سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. ۸

تعریف واژه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

فصل دوم (پیشینه تحقیق)…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

مفهوم عقب ماندگی ذهنی از دیدگاه متحولی پیاژه…………………………………………………………………………. ۱۱

تعریف عقب‌ماندگی ذهنی……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

طبقه‌بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

شدت عقب‌ماندگی……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

ویژگی‌ها و اختلال‌های توأم………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

عوامل زمینه‌ساز…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

شیوع………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

دوره یا سیر………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

سیستم طبقه‌بندی خانواده…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

روی‌آوردهای خانواده‌های دارای کودک استثنایی ناتوان………………………………………………………………….. ۲۰

خصوصیات خانواده دارای کودک معلول………………………………………………………………………………………. ۲۲

ابعاد تاثیرگذار کودک استثنائی در خانواده…………………………………………………………………………………… ۲۳

تأثیر کودک معلول بر واکنش‌های اولیه والدین………………………………………………………………………………. ۲۴

انواع واکنش های نخستین والدین ……………………………………………………………………………………………. ۲۵

مسائل زناشویی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

پذیرش یا طرد کودک معلول………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

سازگاری خانواده کودکان معلول…………………………………………………………………………………………………… ۲۹

سازگاری اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲

ملاک و معیار سازگاری……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

برخی از خصوصیات انسان سازگار…………………………………………………………………………………………….. ۳۶

عوامل مؤثر در سازگاری……………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

دیدگاه‌ها در مورد سازگاری اجتماعی……………………………………………………………………………………………. ۳۸

دیدگاه تحلیل روانی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

دیدگاه یادگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

دیدگاه علوم رفتاری…………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

دیدگاه مراجع محوری…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

دیدگاه انسان‌گرایی………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

دیدگاه روانشناسی شناختی………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

مروری بر مطالعات پیشین……………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

فصل سوم (روش‌شناسی تحقیق)…………………………………………………………………………………………………… ۴۶

فصل چهارم (منابع)…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی مقایسه ای میزان سازگاری اجتماعی بین مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی در شهر تهران  را در زیر می توانید ببینید.

بررسی مقایسه ای میزان سازگاری اجتماعی بین مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی در شهر تهران 

مقدمه

وجود یک جامعه  سالم از نظربهداشت روان،وابسته به سلامت اجزا کوچکتر آن جامعه مانند اجتماع ها،گروههاوخانواده های موجوددرآن جامعه است .وجود خانواده های سالم ودارای سلامت روان می تواند تاثیر بسزایی درسلامت روانی موجودوایجاد بهداشت روانی درآن جامعه داشته باشد،زیرا نهاد خانواده به خودی خود یک جامعه کوچک است وهر گونه تغییر مثبت یا منفی در آن،در جامعه بزرگ انسانها تاثیرمستقیم وموثر دارد وثبات وبی ثباتی خانواده بطور مستقیم بر ثبات یابی ثباتی جامعه تاثیر دارد.

بیان مساله

خانواده یک نظام اجتماعی است که اختلال در هریک ازاجزای واعضاء آن کل نظام را مختل میکندواین نظام مختل شده به نوبه خوداختلالات مربوط به اعضاء راتشدیدومشکلات جدیدی را ایجاد میکند.بااین نگرش،معلولیت یکی ازفرزندان،برتمامی خانواده وکارکردهای مختلف آن وبر یکایک اعضاء تاثیرغالبا منفی باقی می گذارد.

اهمیت وضرورت

یکی از مهمترین لوازم سلامت روانی،وجود محیط خانوادگی سالم است.این محیط زندگی رامی توان طوری تنظیم کرد،که هرچند در بهبود وضع افراد،موثر نباشد لااقل موجب تخریب آنها نگردد.درجامعه ما اعتقاد بر این است که حمایت ازنظام اجتماعی،حمایت ازهمه اعضای آن می باشد.

مفهوم عقب ماندگی ذهنی از دیدگاه متحولی پیاژه

حرکت دیگری که در تشخیص عقب ماندگی ذهنی از حدود سال ۱۹۴۰ آغاز شده و همچنان ادامه دارد، براساس نظریه متحولی پیاژه و همکار برجسته او اینهلدر است که با تحقیقات و پژوهش‏های مستمر، پیشرفت‏های قابل ملاحظه‏ای داشته است. در این نظریه دو مفهوم اساس کار قرار گرفته: تثبیت و چسبندگی.وقتی که وضع عقلی یک کودک عقب مانده را به کمک آزمون‏های عملیاتی تعیین می‏کنیم.

سیستم طبقه بندی خانواده:

خانواده واحد بنیانی است و با کنار هم قرار دادن خانواده‏ها،‌ جامعه پدید می‏آید و لذا هرگونه ورزیدگی در خانواده، در نوع جامعه‏ای که از این گونه خانواده‏ها تشکیل می‏شود، تأثیر خواهد داشت. جامعه‏ای که از خانواده‏های سالم تشکیل شده باشد، مسلماً اجتماعی است سالم و شرط آن که خانواده‏ای سالم باشد، آن است که افراد آن سالم باشند و لذا برای بهبودی وضع جامعه سعی در بهبود وضع خانواده و افراد آن اهمیت ویژه‏ای دارد.

ویژگی‏ها و اختلال‏های توأم

هیچ نوع ویژگی شخصیتی یا رفتار وجود ندارد که منحصراً با عقب ماندگی ذهنی همراه باشد. بعضی از افراد عقب مانده نافعال، آرام و وابسته‏اند اما بعضی دیگر پرخاشگر و تکانشی هستند. نداشتن مهارت‏های ارتباطی ممکن است زمینه ساز رفتارهای ایذایی و پرخاشگری باشد که جانشین زبان ارتباطی می‏شود. برخی از بیماری‏های جسمانی که با عقب ماندگی ذهنی رابطه دارند به صورت نشانه‏های رفتاری ویژه‏ای مشخص می‏شوند.

تعریف عقب ماندگی ذهنی

مهمترین مشخصه عقب ماندگی ذهنی، کارکرد ذهنی عمدتاً پایین‏تر از متوسط است که با محدودیت‏های مهم در کارکرد انطباقی در حداقل دو مورد از مهارت‏های سازشی زیر همراه است:مراقبت از خود، زندگی خانوادگی، مهارت‏های اجتماعی و میان فردی، بهره برداری از منابع اجتماعی، خودگردانی، مهارت‏های کارکردی تحصیلی، کار، اوقات فراغت، بهداشت و ایمنی. سن شروع اختلال باید پیش از هجده سالگی باشد.

متغیرها و نحوه سنجش آنها

پرسشنامه مشخصات دموگرافیک شامل:سن والدین،تحصیلات والدین،طول مدت ازدواج آنها،شغل پدر،دانش آموز فرزند چندم خانواده است. مقیاس سازگاری اجتماعی(SAS)ویزمن وپی کل (۱۹۷۴)است.این مقیاس یک مصاحبه نیمه سازمان یافته است که سازگاری اجتماعی رادرهفت نقش یا حوزه اصلی بررسی می کند.این نقشها عبارتند از:سازگاری درفعالیتهای روزمره،فعالیتهای اجتماعی وفوق برنامه،روابط خویشاوندی، روابط زناشویی، نقش والدینی، روابط خانوادگی و وضعیت اقتصادی.

ملاحظات اخلاقی

۱.معرفی نامه از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران جهت ارائه به آموزش و پرورش شهرتهران دریافت گردید.

۲.اهداف پژوهش و لزوم اجرای آن برای مسولان آموزش و پرورش شهرتهران توضیح داده شد.

۳.به مسولان. آموزش و پرورش شهر تهران اطمینان داده شد که در صورت تمایل نتایج پژوهش در اختیار ایشان قرار داده خواهد شد.

ابعاد تأثیر گذار کودک استثنایی بر خانواده:

الف ـ تأثیر بر روی احساسات والدین:

با به دنیا آمدن کودک استثنایی فشارهایی بر والدین وارد می‏گردد که موجب بر هم خوردن آرامش و انسجام خانواده شده، در نتیجه سازش یافتگی آنان را تحت تأثیر قرار می‏دهد. فابر (۱۹۷۵) خاطرنشان می‏سازد که در اثر وجود کودک عقب مانده ذهنی  انواع فشارهای زیر به والدین و سایر اعضاء خانواده تحمیل می‏شود:

۱ـ به تعویق افتادن تحول روانی سایر فرزندان

منابع

مقایسه ای میزان سازگاری اجتماعی بین مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی

۱.ادیب سرشکی،نرگس(۱۳۸۰).کودکان استثنایی خانواده ومشاوره.چاپ:آبان

۲.ارژنگی،وجیه ا…(۱۳۸۱).”تأثیر راهبردهای مقابله‏ای در کاهش تنیدگی والدین کودکان عقب مانده ذهنی”. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه تهران.

۳ اسلامی نسب ، علی (۱۳۷۳).روانشناسی سازگاری. چاپ و نشر بنیاد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

نظرات بسته شده است.