عدالت ترمیمی – فرایند اصول و اهداف های عدالت ترمیمی – پرشین مقاله

عدالت ترمیمی

اداره ولز جنوبی در مورد خدمات تادیبی، واحد عدالت ترمیمی را به منظور تسهیل برگزاری کنفرانس های (هم اندیشی های) بزهکار- بزه دیده تاسیس نموده است. برگزاری کنفرانسهای مذکور به منظور مورد توجه قرار دادن صدمات و آثار ناشی از جرم بر روی بزه دیدگان و وابستگان آنها می باشد.

مطلب فرایند اصول و اهداف های عدالت ترمیمی مشتمل صفحه۲۳ است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقاله دانشجویی

فهرست مطالب

مقایسه اصول و ارزشهای عدالت ترمیمی با اصول و ارزشهای نظام حقوقی مدنی و کیفری   ۲

عدالت ترمیمی، پاسخی مثبت به جرم. ۵

چگونه عدالت ترمیمی متفاوت از نظام کیفری سنتی است؟. ۶

فرآیند عدالت ترمیمی چیست؟. ۷

اصول مبنائی و تضمینات شکلی در مورد استفاده از عدالت ترمیمی: ۸

۱- اصول عدالت ترمیمی در رابطه با منافع همه مشارکت کنندگان در فرآیند ترمیمی: ۱۰

۲- اصول عدالت ترمیمی در رابطه با کسانیکه متحمل صدمه یا ضرر شده اند: ۱۱

۳- اصول عدالت ترمیمی در رابطه با کسانیکه موجب ورود صدمه یا ضرر به دیگران شده اند: ۱۲

۴- اصول عدالت ترمیمی در رابطه با منافع جامعه محلی (محلی که جرم در آنجا ارتکاب یافته است و ساکنین آن محل را متاثر ساخته است) و منافع کل اجتماع: ۱۳

۵- اصول عدالت ترمیمی در مورد نهادهای معین نظام قضائی: ۱۳

۶- اصول عدالت ترمیمی در مورد نظام قضائی: ۱۴

۷- اصول عدالت ترمیمی در مورد نهادهای عدالت ترمیمی: ۱۵

اهداف عدالت ترمیمی: ۱۷

نتیجه گیری.. ۲۱

مقاله  در پرشین مقاله فرایند اصول و اهداف های عدالت ترمیمی موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خلاصه ای کوتاه از مقاله فرایند اصول و اهداف های عدالت ترمیمی را در زیر می توانید ببینید.

عدالت ترمیمی، پاسخی مثبت به جرم

اداره ولز جنوبی در مورد خدمات تادیبی، واحد عدالت ترمیمی را به منظور تسهیل برگزاری کنفرانس های (هم اندیشی های) بزهکار- بزه دیده تاسیس نموده است. برگزاری کنفرانسهای مذکور به منظور مورد توجه قرار دادن صدمات و آثار ناشی از جرم بر روی بزه دیدگان و وابستگان آنها می باشد.

چگونه عدالت ترمیمی متفاوت از نظام کیفری سنتی است؟

نظام سنتی رسیدگی به جرم، به سمت منحرف نمودن بزه دیده از جایگاه واقعی او گرایش دارد و غالباً منتهی به این امر می شود که بزهکار احساس بزه دیدگی نماید. چنین مسئله ای منجربه به حداقل رسیدن اقدامات بزهکار (جهت ترمیم)، فقدان آگاهی نسبت به تأثیری که جرم بر روی بزه دیده داشته است و بنابراین عدم پذیرش مسئولیت از سوی بزهکار می شود.

فرآیند عدالت ترمیمی چیست؟

فرآیند عدالت ترمیمی روندی است که در آن طرفین جرم که در معرض وقوع جرمی خاص قرار گرفته اند (بزه دیده، بزهکار و اعضای جامعه محلی) مورد حمایت قرار می گیرند و با مساعدت منصفانه و بی طرفانه میانجیگر (که در جوامع بومی معمولاً ریش سفید آن جامعه می باشد) در گفتگو در مورد اوضاع و احوال مرتبط با جرم بطور ارادی مشارکت می نمایند.

اصول مبنائی و تضمینات شکلی در مورد استفاده از عدالت های  ترمیمی:

۱- مشارکت بزهکار و بزده دیده در فرآیند عدالت ترمیمی باید آزادانه، ارادی و همراه با آگاهی و رضایت باشد. هر یک از طرفین جرم باید کاملاً توجیه گردد که در این فرآیند با وی چگونه برخورد می شود و نیز از نتایج احتمالی تصمیم خود مبنی بر مشارکت در این فرآیند آگاه شود.

اهداف عدالت ترمیمی:

عدالت ترمیمی در رابطه با این موارد می باشد: ترمیم صدمات وارده به بزه دیدگان، اعاده بزهکاران به زندگی همراه با رعایت قانون و ترمیم صدمات وارده به روابط بین اشخاص و جامعه محلی. عدالت ترمیمی در صدد مشارکت دادن همه طرفین جرم و فراهم نمودن فرصتهائی برای کسانی است.

نتیجه گیری

این مقاله تلاشی مختصر جهت معرفی مفهوم عدالت ترمیمی، جلسات کنفرانس (هم اندیشی بزهکاران و بزه دیدگان)، مزایای فرآیند ترمیمی برای آنها و نحوه حصول توافق در پرونده با مدیریت بزهکاران جهت دادن پاسخی مثبت به جرم می باشد

 

 

نظرات بسته شده است.