طراحی معماری برج های مسکونی

خانه مکانی است که تمام عالم را در خود جای می‌دهد. مسکن یکی از مسائل حاد کشور‌های در حال توسعه است. فقدان منابع کافی، ضعف مدیریت، نداشتن برنامه‌ریزی جامع مسکن و سایر نارسایی‌هایی که در زیرساختمان‌های اقتصادی این کشورها وجود دارد از یک سو و افزایش شتابان جمعیت شهرنشین از سوی دیگر تامین سرپناه را در این کشورها به شکلی غامض و چند بعدی درآورده است. برای دستیابی به برنامه‌ریزی مطلوب مسکن باید ضمن شناخت وضع موجود مسکن و تسهیلات آن، روند گذشته در شئونات اقتصادی و اجتماعی موثر بر بازار مسکن و تحولات مسکونی جامعه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

این تحقیق دانشجویی طراحی معماری برج های مسکونی مشتمل بر۱۳۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

 

فهرست مطالب

 • ۱- فصل اول – مقدمه……………………………………………………………………………………………….. ۱
  • ۱-۱- اهمیت و ضرورت ………………………………………………………………………………………………….. ۳
  • ۱-۲- اهداف ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴
  • ۱-۳- روش جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آنها………………………………………………………………. ۴
 • ۲- فصل دوم – مبانی نظری معماری …………………………………………………………………. ۷
  • ۲-۱- مفهوم سکونت …………………………………………………………………………………………………….. ۸
  • ۲-۲- تعریف مسکن ………………………………………………………………………………………………………. ۹
  • ۲-۳- محیط مسکونی ……………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۳-۱- محیط مسکونی از لحاظ کالبدی ……………………………………………………………….. ۱۰

 • ۲-۴- مسکن مطلوب چیست ؟……………………………………………………………………………………. ۱۲
  • ۲-۴-۱- عوامل کلی موثر بر مطلوبیت مسکن …………………………………………………… ۱۴
  • ۲-۴-۲- عوامل موثر در مطلوبیت فضاهای خانه ………………………………………………. ۱۶
 • ۲-۵- گونه شناسی مسکن…………………………………………………………………………………………….. ۱۷
  • ۲-۵-۱- خانه‌های تک واحدی مستقل ……………………………………………………………………. ۱۷
  • ۲-۵-۲- خانه‌های حیاط مرکزی …………………………………………………………………………………. ۱۸
  • ۲-۵-۳- خانه‌های شهری …………………………………………………………………………………………….. ۱۸
  • ۲-۵-۴- مجموعه‌ مسکونی اشتراکی……………………………………………………………………….. ۱۹
  • ۲-۵-۵- آپارتمان‌های بلند ………………………………………………………………………………………… ۲۰
  • ۲-۵-۶- برج‌های مسکونی …………………………………………………………………………………………. ۲۶
  • ۲-۵-۷- مجتمع‌های مسکونی با ارتفاع متوسط ……………………………………………….. ۲۷
  • ۲-۵-۸- ساختمان‌های چند عملکردی……………………………………………………………………….. ۳۰
 • ۲-۶- عملکردها و تجهیزات مسکن ……………………………………………………………………………. ۳۲
  • ۲-۶-۱- عرصه مشترک ……………………………………………………………………………………………….. ۳۲
  • ۲-۶-۲- عرصه والدین ………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
  • ۲-۶-۳- عرصه فرزندان ………………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۶-۴- عرصه خویشاوند……………………………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۶-۵- عرصه مهمان ………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۶-۶- فضاهای خدماتی ……………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۶-۷- فضای ورودی و خروجی ……………………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۷- تراکم و نظام سکونت …………………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۷-۱- تراکم مسکونی ……………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۷-۲- تراکم خانوار در واحد مسکونی ……………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۸- نمونه‌هایی از مجتمع‌های مسکونی ………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۸-۱- مجموعه مسکونی آتی‌ساز……………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۸-۲- آپارتمان‌های مسکونی مارسی ……………………………………………………………………… ۴۳

۲-۸-۳- آپارتمان‌های لیک شور درایو …………………………………………………………………………. ۴۶

۲-۸-۴- مجموعه مسکونی تیگل هاربر……………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۸-۵- هابیتات ۶۷………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

۲-۸-۶- مجموعه مسکونی مهرینگن……………………………………………………………………………. ۵۱

۲-۸-۷- ساختمان‌های مسکونی ایدونا……………………………………………………………………….. ۵۳

۲-۹- نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۳- فصل سوم – مطالعات تاریخی اجتماعی فرهنگی …………………………………………… ۵۶

۳-۱- سابقه و سن سکونت …………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۳-۲- خانه‌های سنتی در ایران …………………………………………………………………………………………. ۶۴

۳-۲-۱- گونه‌شناسی معماری سنتی در ایران …………………………………………………………….. ۶۷

۳-۲-۲- ویژگی‌های سازمان فضایی خانه‌های تاریخی……………………………………………….. ۶۸

۳-۲-۳- مفاهیم نشانه‌ها و حس‌های تجربه شده در خانه‌های سنتی………………….. ۶۸

۳-۳- سابقه تاریخی پیدایش شهر تهران ……………………………………………………………………. ۶۹

۳-۴- خانه‌های مسکونی در تهران ………………………………………………………………………………… ۶۹

۳-۴-۱- تکوین روش‌های خانه‌سازی نوین……………………………………………………………………. ۷۴

۳-۵- اولین آپارتمان‌های شهر تهران ………………………………………………………………………….. ۷۵

۳-۵-۱- ورود ساختمان‌های بلند به تهران……………………………………………………………………. ۷۵

۳-۶- ابعاد اجتماعی مسکن …………………………………………………………………………………………. ۷۸

۳-۶-۱- روند تحولات جمعیتی چند دهه اخیر در کشور …………………………………………….. ۷۹

 • ۲-۷- ابعاد فرهنگی مسکن ………………………………………………………………………………………….. ۸۴
 • ۲-۸- نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸

۴- فصل چهارم – مطالعات سیاسی اقتصادی ………………………………………………………. ۸۹

۴-۱- سیاست توسعه مسکن …………………………………………………………………………………… ۹۰

۴-۱-۱- چکیده‌أی از سیاست‌های توسعه برنامه پنج‌ساله دوم ……………………….. ۹۳

۴-۱-۲- برنامه سوم توسعه مسکن ……………………………………………………………………….. ۹۹

۴-۲- ابعاد اقتصادی مسکن ………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱

۴-۲-۱- سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار …………………………………………………………. ۱۰۳

۴-۲-۲- ارزیابی وضعیت موجود مسکن بر اساس نتایج آمارگیری از هزینه خانوار ۱۰۴

۴-۲-۳- تاثیر مهاجرت بر اقتصاد مسکن ………………………………………………….  ۱۰۵

۴-۲-۴- بررسی نظام تامین مالی مسکن در کشور …………………………………….  ۱۰۹

۴-۳- نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………………  ۱۱۰

۵- فصل پنجم – مطالعات اقلیمی، طبیعی، جغرافیایی ……………………………………… ۱۱۱

۵-۱- خصوصیات جغرافیایی و موقعیت شهر تهران …………………………………………………. ۱۱۲

۵-۲- خصوصیات جغرافیایی و طبیعی منطقه ۲۲ شهرداری تهران ………………………… ۱۱۳

۵-۳- وضعیت موجود محیط طبیعی منطقه ۲۲ شهرداری تهران ………………………….. ۱۱۷

۵-۴- ویژگی‌های اقلیمی منطقه ۲۲………………………………………………………………………………. ۱۱۹

۵-۴-۱- دما …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

۵-۴-۲- میزان بارش ………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

۵-۴-۳- رطوبت نسبی………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۰

۵-۴-۴- باد …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱

۵-۴-۵- روزهای یخبندان ………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳

۵-۴-۶- ساعت آفتابی …………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

۵-۴-۷- روزهای برفی ………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۴

۵-۵- اهداف زیست‌محیطی در طرح‌ریزی منطقه ۲۲…………………………………………………… ۱۲۵

۵-۶- جهت استقرار خانه‌ها ……………………………………………………………………………………………… ۱۲۶

۵-۷- فاصله ساختمان‌ها …………………………………………………………………………………………………. ۱۲۶

۵-۸- تجمیع ساختمان‌ها…………………………………………………………………………………………………. ۱۲۷

۵-۹- شکل ساختمان………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

۵-۱۰- طراحی فضاهای داخلی ………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

۵-۱۱- اهداف عمده طراحی اقلیمی ………………………………………………………………………………. ۱۲۹

۵-۱۲- نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۰

۶- فصل ششم– تدوین اصول، ضوابط و معیارهای طراحی ………………………………….. ۱۳۲

۶-۱- نکاتی از معماری مسکونی سنتی ………………………………………………………………………. ۱۳۳

۶-۲- ضوابط شهرداری مربوط به ساختمان‌های مسکونی با تراکم‌های کم- متوسط- زیاد در منطقه ۲۲      ۱۳۶

۶-۳- ارائه الگوی مسکن در منطقه ۲۲ شهرداری تهران …………………………………………. ۱۷۸

۶-۴- ابعاد و استاندارد مسکن …………………………………………………………………………………….. ۱۸۲

۶-۴-۱- اندازه‌های بدن انسان ……………………………………………………………………………………….. ۱۸۳

۶-۴-۲- پارکینگ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۴

۶-۴-۳- آشپزخانه……………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۵

۶-۴-۴- اتاق‌های غذاخوری……………………………………………………………………………………………… ۱۸۶

۶-۴-۵ نشیمن…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۷

۶-۴-۶- اتاق‌هایخواب………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۸

فهرست مواخد مقالات……………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۹

فهرست مواخذ پایان نامه‌ها ……………………………………………………………………………………………. ۱۹۰

منابع و مواخذ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۱

طراحی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۳

سایت ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله طراحی معماری برج های مسکونی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

خانه مکانی است که تمام عالم را در خود جای می‌دهد.

مسکن یکی از مسائل حاد کشور‌های در حال توسعه است. فقدان منابع کافی، ضعف مدیریت، نداشتن برنامه‌ریزی جامع مسکن و سایر نارسایی‌هایی که در زیرساختمان‌های اقتصادی این کشورها وجود دارد از یک سو و افزایش شتابان جمعیت شهرنشین از سوی دیگر تامین سرپناه را در این کشورها به شکلی غامض و چند بعدی درآورده است. برای دستیابی به برنامه‌ریزی مطلوب مسکن باید ضمن شناخت وضع موجود مسکن و تسهیلات آن، روند گذشته در شئونات اقتصادی و اجتماعی موثر بر بازار مسکن و تحولات مسکونی جامعه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

اهمیت و ضرورت

خانه‌ اولین و مهم‌ترین فضاییست که فرد با آن در ارتباط است. تحقیقات نشان داده است میزان رضایت فرد از مسکن خود در روان او تاثیر به سزایی دارد و باعث ایجاد اثرات مثبت و منفی در روابط فردی و اجتماعی وی می‌گردد. به عنوان مثال نور نامناسب خانه ساکنین را دچار افسردگی می‌کند و یا رعایت نکردن حریم خصوصی و عمومی در فضای خانه آرامش افراد را مختل می‌سازد

اهداف

هدف کلی : طراحی مجموعه مسکونی در منطقه ۲۲ شهرداری تهران

اهدف جزئی :

 • فراهم نمودن فضایی زیبا،صمیمی وآرام در زمینی بمساحت حدود۱ هکتار درمنطقه مورد نظر
 • تفکیک مسیر سواره و پیاده
 • طراحی کیفیت‌های بصری

روش‌ جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آنها

ابتدا مطالعاتی در زمینه شناخت موضوع و دستیابی به اصول طراحی مسکونی بصورت کتابخانه أی انجام گرفته که در این رساله به ترتیبی که در زیر نگاشته شده است. پس از آن با جمع بندی و نتیجه گیری از اطلاعات و مطالعات به عمل آمده به طراحی این مجموعه پرداخته که نقشه های آن در انتهای رساله در بخش طراحی آورده شده است. رساله پیش رو به ۷ فصل جداگانه به این ترتیب تنظیم شده است:

مفهوم سکونت:

سکونت را می توان بیانگر تعیین موقعیت و احراز هویت دانست. سکونت بیانگر برقراری پیوندی پرمعنا بین انسان و محیطی مفروض می باشد که این پیوند از تلاش برای هویت یافتن یعنی به مکانی احساس تعلق داشتن ناشی گردیده است بدین ترتیب، انسان زمانی بر خود وقوف می یابد که مسکن گزیده و در نتیجه هستی خود در جهان را تثبیت کرده باشد.( نوربری، ۱۳۸۱) از نظر هایدگر طرز و طریق بودن انسانها بر روی زمین، سکونت کردنشان است.

مسکن مطلوب چیست:

در دوران معاصر یکی از مسائلی که در مورد جامعه بشریت وجود دارد مسئله مسکن مطلوب است. اکنون به دلیل کمبود زمین و گرانی خانه افراد مجبور بخ بسنده کردن به مساحتهای کوچک برای مسکن خود هستند و طبعا فضاهای خانه تا آنجا که ممکن است باید مورد استفاده قرار بگیرد و کارایی داشتن و قابل استفاده بودن فضا، مسکن باید از نظر استفاده کنندگان نیز کارایی داشته باشد.

عوامل کلی موثر بر مطلوبیت مسکن

الف- از نظر فرهنگی – این مسئله همین‌طور که اشاره شد یکی از مهمترین مسائل در طراحی خانه‌های مسکونی می‌باشد. خانه‌أی که در تقسیم‌بندی فضایی آن عامل فرهنگ و نحوه زیست مردم رعایت نشده باشد به هیچ عنوان خانه مطلوبی برای ساکنان آن نیست. و چه بسا در اینگونه موارد ساکنین خانه بعد از مدتی مطابق میل خود تغییراتی در پلان داخلی خانه انجام دهند. روی همین اصل معمار باید کاملاً روی فرهنگ و نحوه زیست و آداب و رسوم افراد شناخت پیدا کند

عوامل موثر در مطلوبیت فضاهای خانه

این مطلب یکی از بحث‌هایی است که در مورد طراحی خانه بسیار اهمیت دارد. دقت در طراحی و چیدن فضاها و طراحی داخلی فضاهای خانه هر چقدر بیشتر باشد باعث مطلوبیت و کارایی بیشتر خانه است. معماران باید با در نظر گرفتن خواسته‌های خانواده در فضا، محل مناسب آن را بوجود آورند. به عنوان مثال یک آشپزخانه خوب طراحی شده و مجهز با استفاده حداکثر از فضا در ایجاد رضایت ساکنین بسیار موثر است.

معرفی چند نمونه خوب فضای جانبی برجها:

 • مجتمع مسکونی سان سیتی

این طرح در سال ۱۹۷۹ در ژاپن اجرا شد و وضعیت فعلی آن در تصویر (۲-۱۴) مشاهده می شود. این مجموعه در قالب طرح توسعه مسکن ۱۹۰۰ واحد مسکونی را در ۱۳ هکتار جای داده است – (اخیرا در روزنامه ها خواندیم که شهرداری در منطقه پونک ۱۹۶۰ واحد مسکونی در ۷ هکتار زمین خواهد کرد؟) ساختمانها حداکثر ارتفاع را داشتند و حداکثر تراکم در طراحی در نظر گرفته شده است تا فضای باز بیشتری بدست آید

مجتمع های مسکونی با ارتفاع متوسط:

مجتمع های مسکونی با ارتفاع متوسط یعنی ۴ تا ۸ طبقه جایگزین های بسیار مناسبی برای آپارتمانهای بلند محسوب می شوند. این آپارتمانها در اوائل قرن ۲۰ در بیشتر شهرهای آمریکا بسیار معمول بودند. پیش از ۱۹۲۰ میلادی استفاده از آسانسور فقط محدود به آپارتمانهای بسیار بلند بود که دو دلیل برای آن وجود داشت دلیل اول مشکل نصب اولیه و هزینه های نگهداری آن و دلیل دوم هزینه قابل توجهی بود که صرف پرداخت به متصدی آسانسور می شد

عملکرد و تجهیزات مسکن

عملکردهایی که فضاهای مسکونی دارند، مبتنی بر نیازهای ساکنین آن است و مسکن باید این نیازها را برآورده سازد. در انجام دادن موثر عملکردها نه تنها مساحت فضاها و نوع تجهیزات، بلکه نحوه قرارگیری فضاهای تشکیل دهنده مسکن و شرایط پیرامون آن نیز نقش مهمی دارند. قسمت‌های تشکیل دهنده مسکن خانوار سنتی ایرانی باتوجه به مطالعات انجام شده در نیازها و رفتارهای مسکونی شامل اجرای زیر است :

نتیجه‌گیری

معیارها و ضوابط استقرار واحدهای ساختمانی از نظر اقلیمی در طراحی شهری

مشخصات اقلیمی و جغرافیایی شهرتهران دارای خصوصیاتی خاص است که بهره‌گیری از این خصوصیات در ساخت و سازهای جدید شهری، اصلاحات و نوسازی بافت‌های شهری موجود بهینه‌أی در تعادل استفاده از امکانات طبیعی و امکانات مصنوعی هزینه‌زا می‌باشند. در اینجا جهت بهره‌گیری در طراحی‌ها و استقرارهای جدید و تغییرات وضعیت موجود شهر، حاصل بررسی مطالعات انجام گرفته به صورت معیارهایی جهت طراحی ارائه می‌شود.

فهرست مواخد اینترنتی

طراحی معماری برج های مسکونی

 1. greatbuldings. com
 2. iranhotlinks. Com
 3. nyoir. Org
 4. tehran24.com

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده − 3 =