گزارش اقدام پژوهی

شناسایی عوامل روانی و اجتماعی عاطفی تاثیرگذار بر افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان لالی سال تحصیلی۹۰_۱۳۸۹

افت تحصیلی از معضلات اساسی سیستمهای آموزشی در جهان امروز می‌باشد و هر سال مقداری از وسایل آموزش، بودجه مالی و نیروی انسانی برای برطرف کردن این مشکل اجتماعی تخصص می‌یابد.

با توجه به اینکه افت تحصیلی نشأت گرفته، از یکی از عوامل اجتماعی و اقتصادی ـ فرهنگی و آموزشی می‌باشد، لذا دیدگاههای گوناگونی در مورد حادث شدن آن نیز وجود دارد.

این اقدام پژوهی مشتمل بر ۱۰۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول :

مقدمات و کلیات

مقدمه. ۴

بیان مسئله. ۵

اهداف پژوهش…. ۶

بیان ابعادپژوهش…. ۷

متغیرها ۸

فرضیات… ۹

تحلیل تئوریک…. ۹

پیشینه تحقیق.. ۱۶

علل کلی مؤثر در افت تحصیلی.. ۱۶

عوامل فردی.. ۱۷

عوامل مربوط به مدرسه. ۱۹

عوامل مربوط به خانواده ۲۱

عوامل مربوط به دانش‌آموز ۲۲

محدوده مطالعاتی.. ۲۳

قلمرو مکانی.. ۲۳

قلمرو زمانی.. ۲۳

تعاریف اصطلاحات و مفاهیم.. ۲۴

فصل دوم :

ادبیات موضوعی

(مرور متون مطالعاتی) ۲۶

مقدمه. ۲۷

افت تحصیلی چیست و علل آن.. ۲۷

 1. شرایط اجتماعی و اقتصادی.. ۲۷

صفات شخصیتی و یادگیری.. ۲۹

بعد برون‌گرایی ـ درون‌گرایی.. ۳۰

واکنش معلمان به موفقیت و شکست کودکان.. ۳۱

اصول تشویق.. ۳۲

علل شخصیتی دانش‌آموز ۳۳

شرایط فیزیولوژیکی فراگیران.. ۳۵

سازش نایافتگی‌های رفتاری و شرایط عاطفی و درونی.. ۳۶

خود انگاره و پیشرفت تحصیلی.. ۳۷

تعریف افت تحصیلی.. ۴۰

علل داخلی و خارجی.. ۴۲

عوامل آموزشگاهی.. ۴۹

فصل سوم :

روش تحقیق

نوع روش تحقیق و دلیل انتخاب آن.. ۵۶

فنون گردآوری اطلاعات… ۵۶

جامعه آماری.. ۵۶

شیوه نمونه‌گیری و حجم نمونه. ۵۷

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۵۷

چگونگی ارائه نتایج تحقیق.. ۵۸

فصل چهارم :

جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه. ۶۰

بخش اول.. ۶۱

بخش دوم. ۶۲

نتیجه‌گیری کلی.. ۸۸

پیشنهادات… ۹۳

محدودیتهای تحقیق.. ۹۴

منابع و مآخذ.۹۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش اقدام پژوهی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  شناسایی عوامل روانی و اجتماعی عاطفی تاثیرگذار بر افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان لالی سال تحصیلی۹۰_۱۳۸۹    را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

افت تحصیلی از معضلات اساسی سیستمهای آموزشی در جهان امروز می‌باشد و هر سال مقداری از وسایل آموزش، بودجه مالی و نیروی انسانی برای برطرف کردن این مشکل اجتماعی تخصص می‌یابد.

با توجه به اینکه افت تحصیلی نشأت گرفته، از یکی از عوامل اجتماعی و اقتصادی ـ فرهنگی و آموزشی می‌باشد، لذا دیدگاههای گوناگونی در مورد حادث شدن آن نیز وجود دارد.

بیان مسئله

با توجه به اهمیت و ضرورت معضل افت تحصیلی، تأمل و دقت نظر در آن بیش از گذشته ضروری به نظر می‌رسد. مسئله موفقیت و شکست تحصیلی سابقه‌ای طولانی و نامشخص دارد و تاریخ آن مقارن با آغاز خواندن و نوشتن توسط بشر است،

علل کلی مؤثر در افت تحصیلی

علل گوناگونی، زمینه‌ساز افت تحصیلی و احیاناً توقف در یک پایه تحصیلی می‌شوند. در کل نمی‌توان علل ثابتی را عامل موفقیت یا شکست تلقی کرد. اغلب محققان و صاحبنظران عوامل شکست تحصیلی را در دو طبقه درون سازمانی و برون سازمانی قرار می‌دهند.

افت تحصیلی چیست و علل آن

۱-شرایط اجتماعی و اقتصادی

به طور کلی محرومیت‌های محیطی و کمبود محرومیهای رشد ذهنی و اجتماعی از عوامل مهم در افت تحصیلی شده، بعضاً ناگزیر در مدارس استثنایی مشغول تحصیل می‌شوند، از عقب ماندگی فرهنگی به شمار می‌آیند. کودکانی که متعلق به خانواده‌هایی هستند که از تبار اقتصادی ـ

واکنش معلمان به موفقیت و شکست کودکان

یکی از مهمترین جنبه‌های نقش معلم، واکنش او به موفقیت و شکست کودکان است. اکثر معلمان، مشکلات اندکی در تشخیص و پاداش دادن به موفقیت دارند، اما اکثر مشکلات ناشی از شکست است. از این دیدگاه، اشتباه کردن دلیل موجّهی برای شکست تلقی نمی‌شود بلکه اشتباه جزء اصلی و ضروری فرایند یادگیری است.

پیشینه تحقیق

علل کلی مؤثر در افت تحصیلی

علل گوناگونی، زمینه‌ساز افت تحصیلی و احیاناً توقف در یک پایه تحصیلی می‌شوند. در کل نمی‌توان علل ثابتی را عامل موفقیت یا شکست تلقی کرد. اغلب محققان و صاحبنظران عوامل شکست تحصیلی را در دو طبقه درون سازمانی و برون سازمانی قرار می‌دهند.

واکنش معلمان به موفقیت و شکست کودکان

یکی از مهمترین جنبه‌های نقش معلم، واکنش او به موفقیت و شکست کودکان است. اکثر معلمان، مشکلات اندکی در تشخیص و پاداش دادن به موفقیت دارند، اما اکثر مشکلات ناشی از شکست است. از این دیدگاه، اشتباه کردن دلیل موجّهی برای شکست تلقی نمی‌شود بلکه اشتباه جزء اصلی و ضروری فرایند یادگیری است.

جامعه آماری

به همه‌ی افراد، اشیاء (و یا حیواناتی) که محقق می‌خواهد تحقیق خود را در مورد آنها انجام دهد و نتایج تحقیق خود را به آنها تعمیم دهد، جامعه آماری تحقیق گفته می‌شود (ساعی، ۱۳۸۵، ص ۷۰ و ۷۱).

نتیجه‌گیری کلی

تحقیقات در اکثر کشورها، با زبان گفتاری و نوشتاری طی می‌شود و بچه‌ها علم و دانش را در کلاس و طی آموزشهای شفاهی، بحث‌ها و گفتگوها و از طریق کلمات نوشته شده در کتابهای مختلف می‌آموزند. در واقع تنها درصد اندکی از آموزش مدرسه‌ای، از طریق تجربه مستقیم صورت می‌گیرد. به بیانی دیگر، مدارس به شکل گسترده‌ای از زندگی واقعی جوامع جدا شده و جهان را از طریق کلمات، متون، عکس‌ها، طرح‌ها و به شکل نمایشی به کلاس می‌‌آورند. کودکان، در مدرسه عمدتاً با صحبت کردن، خواندن و نوشتن، چیزهایی درباره‌ی زندگی او یاد می‌گیرند.

پیشنهادات

 1. معلمان باید درباره‌ی مشکلات درس و فواید آن با دانش‌آموزان صحبت کنند.
 2. معلمان باید تکالیفی که به دانش‌آموزان می‌دهند تکراری نباشد.
 3. معلمان از دانش‌آموزان بیش از اندازه متوقع نباشند.
 4. شناسایی دانش‌آموزان گوشه‌گیر و منزوی و تشویق به مشارکت در فعالیتهای کلاسی.
 5. ارتباط معلمان با والدین جهت آشنایی با شخصیت دانش‌آموزان.
 6. مطرح نمودن مشکلات رفتاری از سوی والدین به مسئولان مدرسه.

۷. ایجاد محیطی آرام و به دور از تنش در خانه و محبت نمودن به کودک.

منابع و مآخذ

 1. افروز، غلامعلی / روانشناسی تربیتی/ انتشارات اولیا و مربیان، چاپ اول، ۱۳۷۵.
 2. امین‌فر، مترضی / افت تحصیلی یا اتلاف در آموزش و پرورش/ فصلنامه تعلیم و تربیت، سال دوم، شماره ۷و۸، ۱۳۶۵.
 3. سپالدینگ، چریل/ انگیزش در کلاس/ ترجمه اسماعیل بیابانگرد و محمدرضا نایینیان، انتشارات مدرسه، چاپ اول، ۱۳۷۷.
 4. بیلر، رابرت / کاربرد روانشناسی در آموزش/ ترجمه پروین کدیور، انتشارات مرکز دانشگاهی، جلد دوم، چاپ دوم، ۱۳۷۱.
 5. بیابانگرد، اسماعیل/ روشهای ایجاد ارتباط بین اولیا و مربیان/ انتشارات پرنیان، چاپ اول، ۱۳۷۶.
 6. بیابانگرد، اسماعیل/ روشهای افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان/ انتشارات اولیا و مربیان، چاپ چهارم، ۱۳۷۶.
 7. خیّر، محمد/ رابطه شکست تحصیلی با زمینه‌ها و شرایط خانوادگی/ مجله علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه شیراز، دوره اول، شماره دوم، بهار ۱۳۶۵.
 8. لیامی، فاطمه و همکاران/ افت تحصیلی/ نشریه ماهانه پیوند، انتشارات انجمن اولیا و مربیان، شماره ۱۸۱، .آبان ۱۳۷۳.
 9. لوگال، آندره / شکست تحصیلی/ ترجمه محدرضا شجاع رضوی/ انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ دوم، ۱۳۷۴.
 10. ماشینی، جمیله/ عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان/ فصلنامه تعلیم و تربیت، سال هفتم، شماره ۱، بهار ۱۳۷۰.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش اقدام پژوهی

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − 10 =