شبیه سازی تجزیه و تحلیل آزمون با روش همسانی درونی داده های تصادفی

موضوع تحقیق شبیه سازی تجزیه و تحلیل آزمون با روش همسانی روی داده های تصادفی مجموعه ba است. شبیه سازی  معنا و تعاریف بسیاری دارد

مطلب شبیه سازی تجزیه و تحلیل آزمون با روش همسانی درونی داده های تصادفی   مشتمل   ۳۹    صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقدمه  ۱

چکیده ۳

فصل اول : موضوع تحقیق

اعتبار  ۴

برآوردهای درجه دشواری ۴

خطای معیار اندازه گیری  ۵

تعریف اندازه گیری  ۵

همسانی درونی ۶

روش دو نیمه کردن۶

روش کودریچاردسون  ۷

روش ضریب آنها  ۷

تعریف شبیه سازی ۷

انجام عملکرد در موقعیت های شبیه سازی ۹

مزایای شبیه سازی ۱۰

هدف تحقیق ۱۰

اهمیت تحقیق ۱۰

سؤال تحقیق ۱۱

تعریف عملیاتی ۱۱

فصل دوم : ادبیات تحقیق

تاریخچه شبیه سازی ۱۲

کاربردها و اهمیت شبیه سازی در حیوانات ۱۵

فصل سوم : روش تحقیق

جمعیت و هدف روش نمونه برداری ۱۷

محرک و ابزار تحقیق  ۱۷

طرح تحقیق ۱۷

شیوه اجراء ۱۸

تحلیل داده ها ۱۹

فصل چهارم : یافته های تحقیق

سؤال های تحقیق ۲۳

مدلهای آماری به کار رفته  ۲۳

وضعیت توزیع داده ها  ۲۳

تحلیل اعتبار ۲۵

سؤال های تحقیق ۲۶

سطح دشواری ۲۶

قدرت تشخیص ۲۷

همگونی و خطا ۲۷

جمع بندی ۲۸

محدودیت های تحقیق  ۲۸

پیشنهاد تحقیق ۲۸

خلاصه  ۲۹

منابع   ۳۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته ریاضی

خلاصه ای کوتاه از مقاله شبیه سازی تجزیه و تحلیل آزمون با روش همسانی درونی داده های تصادفی را در زیر می توانید ببینید.

تعریف اعتبار :

شریفی (۱۳۸۷) می نوسید. اعتبار[۱] آزمون ، به دقت اندازه گیری و ثبات . پایانی آن مربوط است و در معنای متفاوت دارد

خطای معیار اندازه گیری:

شریفی (۱۳۸۷) می نوسید: خطای معیار اندازه گیری شاخصی است که توسط اندازه خطا را در اندازه گیری با یک آزمون نشان می دهد،

تعریف اندازه گیری:

سیف (۱۳۸۷) می نویسد. در اندازه گیری[۱]، ویژگی ها یا صفات اشیاء افراد تعیین می گردد و مقدار آن ویژگی ها یا صفات به صورت عدد یا رقم گزارش می شود

همسانی درونی :

سیف (۱۳۸۶) می نویسد: بر خلاف روش هایی که بر ثبات و نتجه آزمون (روش بار آزمایی) یا برترازی نتتایج آزمون روش فرم های هم ارز تاکید دارند

روش دو نیمه کردن :

در روش دو نیمه کردن[۱] چنانکه در بالا گفته شد آزمون مورد نظر را یک بار گروه واحدی از آزمون شوندگان اجرا می کنیم و پس از اجرای آن را به دو نیمه تقسیم می کنیم.

روش ضریب آلفا :

سومین روش تعیین پایانی آزمون با تاکید بر همسانی درونی روش ضریب آلفا[۱] نام دارد که به آن ضریب آلفا یا ضریب آلفای کرافباخ نیز گفته می شود در این روش اجزا یا قسمت های آزمون برای سنجش ضریب پایانی آزمون به کار می رود.

تعریف شبیه سازی :

آبادی (۱۳۷۷) می نویسد: شبیه سازی[۱] یعنی ساختن شبیه یک سیستم به هر روش به صورت ممکن که از بعضی جهات با سیستم مرجع می تواند متفاوت باشد این تفاوت ها از نظر ابعاد، خلداو و مانند اینها آغاز می گردد

در انجام عملیات در موقعیت های شبیه سازی :

سیف (۱۳۸۶) می نویسید : در آزمون شبیه سازی یا انجام عملکرد در موقعیت های شبیه سازی شده از یادگیرنده خواسته می شود تا در یک موقعیت شبیه سازی شده یا مصنوعی یا خیالی همان اعمالی را انجام دهد

مزایای شبیه سازی :

۱ ) تجارب دست اول در زمینه مهارت ها یا روش هایی که به آسانی از طریق خواندن و یا گوش دادن به سخنرانی به دست نمی آید در اختیار دانش آموزان قرار می دهد؛

اهمیت تحقیق :

با استفاده از شبیه سازی در این تحقیق و بهره و رداری لازم از شبیه سازی نشان دهنده این است که بعضی اوقات در حالت واقعی مقدور نمی باشد و ما نمی توانیم شبیه سازی نماییم.

هدف تحقیق :

هدف اساسی تحقیق فن به دست آوردن الگوی تجزیه و تحلیل آزمون به وسیله همسانی که داده های آن به کمک جدول تصادفی به دست آمده است.

تعریف عملیاتی :

سطح دشواری : عبارت است از نیستی از انتخابها که با گزینه کلید شخص شده است.

قدرت تشخیص : عبارت است از ضریب همبستگی سؤال با بقیه سؤال ها است.

جمعیّت هدف و روش نمونه برداری :

جمعیّت هدف آزمودنی های فرضیی امتحان چهارگزینه ای بود. انتخاب گزینه پاسخ نامه به کمک جدول اعداد تصادفی صورت گرفت.

محرک ها و ابزار تحقیق :

یکی از ابزارها و روشهای اندازه گیری و مطالعه ی متغیرهای تحقیق استفاده از منابع موجود و تحلیل محتوای آنهاست. به این منظور این منابع به وسیله ی آزمایشگر تولید شد.

طرح تحقیق :

طرح تحقیق «شبیه سازی[۱]» روش «همسانی درونی» برای تجزیه و تحلیل سؤال ها و آزمون بود.

تحلیل داده ها :

داده پردازی با تهیه «جدول فراوانی انتخابهای آزمودنی های فرضی از گزینه های مختلف آغاز شد.»

وضعیت توزیع داده ها :

ابتدا به کمک جدول متعاقب تعداد و نسبت انتخاب های کلید در نمونه، تعداد و نسبت انتخاب های غیرکلدی در نمونه، واریانس سؤال ها، ضریب همبستگی سؤال با دیگرسؤال ها و سطح ها و سطح معنی داری. ضریب همبستگی محاسبه شده، معلوم شد.

سطح دشواری مجموعه ba  :

میانگین نمره های خام آزمون در مقایسه با میانگین انتخاب های غلط () کم بود و نشان می داد که مجموعه سؤال های دشواری دارد.

جمع بندی :

در مجموع سوال ها دشوار بود میانگین میانگین ها ۳۲% بود. این مقدارش از             نمره ای است. که در سوال های چهار گزینه ای می باشد با علامت زدن تصادفی کسب کرد

محدودیت تحقیق:

مسلماً هیچ تحقیقی نیست که دیوارما نداشته باشد و هر تحقیقی ایرادی دارد. تحقیق من نیز این ایراد را داشته است.

پیشنهاد تحقیق:

برای تحقیقات بعدی پیشنهاد می شود که از نرم افزارهای که مخصوص شبیه سازی داده های تصادفی است، استفاده شود، چرا که ما در این تحقیق از نرم افزار SPSS استفاده کرده ایم که سرعت کم بود و زمان زیادی صرف شد.

فهرست منابع :

آناستازی، ۱ (۱۳۶۴). روان آزمایی (ترجمه محمد نقی برالنی) تهران موسسه انتشارات را و چاپ دانشگاه تهران.

شریفی، حسن پاشار (۱۳۷۹). اصول سنجی و روان آزمایی تهران رشد.

براوان آر. نسینو، ارک، منسچوست ای ، براوان و نوحی (۱۳۸۱) برنامه درسی و آموزشی (مقدمه بر روش های آموزش) (ترجمه داریوش نوروزی، اکبر صالحی) تهران، آزاد اسلامی. واحد جنوب مرکز انتشارات علمی.

ثرندایک (۱۹۸۲). روان سنجی کاربردی. (ترجمه حیدر علی هومن)، (۱۳۶۹). تهران، دانشگاه تهران.

زارعی، بهروز. (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران شعار اول، دوره اول)

سیف. علی اکبر (۱۳۸۶) اندزه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزش تهران، نشر دوران.

شریفی، حسن پاشا(۱۳۸۷) اصول سنجی و روان آزمایی تهران، نشر رشد.

به آبادی، (مین…. (۱۳۷۷)). شبیه سازی، تهران، آذرخش.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته ریاضی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده − سه =