سیستم مدیریت یکپارچه LMS

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۳۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
دامنه کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS Scope ) ۴
کاربرد ۴
الزامات مستندسازی ۶
نظامنامه IMS ۷
کنترل مستندات ۸
کنترل سوابق Ims ۸
مسئولیت مدیریت (Management Commitment) 9
تعهد مدیریت ۹
تمرکز به روی مشتری/ مشتری محوری ۹
خط مشی IMS ۱۰
طرح ریزی ۱۱
اهداف IMS (اهداف کلان و خرد) ۱۱
طرح ریزی سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) ۱۱
مسئولیت، اختیار و ارتباطات ۱۲
مسئولیت و اختیار ۱۲
نماینده مدیریت ۱۲
ارتباطات ۱۴
بازنگری مدیریت ۱۴
ورودی بازنگری مدیریت ۱۵
خروجی های بازنگری مدیریت ۱۵
مدیریت منابع ( Recource Management ) 16
تأمین منابع ۱۶
منابع انسانی ۱۶
صلاحیت، آگاهی و آموزش ۱۷
زیرساخت ۱۷
محیط کار ۱۸
تحقق یا پدید آوردن محصول (Product Realization ) 19
طرح ریزی پدید آوری محصول ۱۹
فرآیندهای مرتبط با مشتری ۲۰
تعیین الزامات مربوط به محصول/ خدمت ۲۰
بازنگری الزامات مربوط به محصول ۲۰
ارتباط با مشتری ۲۱
طراحی و توسعه ۲۱
خرید ۲۲
فرآیند خرید ۲۲
اطلاعات خرید ۲۲
تصدیق محصول خریداری شده ۲۳
کنترل ارائه خدمات ۲۳
کنترل ارائه خدمات ۲۳
صحه گذاری فرآیند تولید و ارائه خدمات ۲۴
شناسایی و ردیابی ۲۴
دارایی مشتری ۲۴
محافظت از محصول ۲۵
کنترل وسایل پایش و اندازه گیری ۲۵
اندازه گیری ، تجزیه و تحلیل و بهبود ۲۶
پایش و اندازه گیری ۲۶
رضایت مشتری ۲۶
ممیزی داخلی ۲۷
اندازه گیری و پایش فرآیندها ۲۸
اندازه گیری و پایش محصول ۲۸
کنترل محصول نامنطبق ۲۹
تجزیه و تحلیل داده ها ۳۰
بهبود ۳۱
بهبود مداوم ۳۱
اقدام اصلاحی ۳۱
اقدام پیشگیرانه ۳۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مدیریت

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله ی سیستم مدیریت یکپارچه LMS را در زیر می توانید ببینید.

[highlight]دامنه کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS Scope )
کلیات [/highlight][highlight txtcolor=”#eded00″][/highlight] سازمان HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس سیستم مدیریت یکپارچه خود را مبتنی بر الگوهای بین المللی سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001 : 2000)، سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001 : 2004) و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS 18001 : 1999) مستقر نموده است :
این سیستم مدیریت یکپارچه در راستای تحقق موارد ذیل استقرار یافته است:
الف) حصول اطمینان از انطباق با خط مشی و اهداف خرد و کلان IMS
ب) حصول اطمینان انطباق با قوانین دولتی و سایر الزامات HSE
ج) اثبات توانایی سازمان در فراهم آوردن خدماتی که به شکل ثابت الزامات مشتری، قانونی و سایر الزامات را برآورده نماید.
د) حصول اطمینان از خشنودی مشتریان از طریق بکارگیری مؤثر سیستم IMS
سیستم استقرار یافته برای کلیه فعالیتها و خدمات ارائه شده توسط سازمان HSE شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد کاربرد دارد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]کاربرد[/highlight] کلیه الزامات استانداردهای IMS به غیر از مواردی که در ذیل به عنوان استثناء در نظر گرفته شده است برای سازمان HSE شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد کاربرد دارد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]استثنائات: [/highlight] با توجه به اینکه سازمان HSE شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد، خدمات جدیدی را طراحی نمی کند بنابراین بند ۳-۷ استاندارد ISO 9001 : 2000 با عنوان طراحی و توسعه محصول برای این سازمان کاربرد ندارد.
سازمان سیستم یکپارچه را مستقر، مستند و اجرا کرده است. سازمان سیستم مدیریت کیفیت را در انطباق با الزامات استاندارهای ISO9001 2000 ,ISO 14001 2004 OHSAS18001 : 1999 مستقر کرده و بطور مداوم اثر بخشی آن را بهبود می بخشد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]کنترل مستندات [/highlight] مستندات تهیه شده در داخل سازمان تحت کنترل قرار گرفته اند و یک روش اجرایی مدون در این خصوص تدوین شده است که کنترل های مورد نیاز جهت مستندات سیستم یکپارچه را به شکل موثر تعریف می کند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]کنترل سوابق Ims [/highlight] سازمانHSE در حین تدوین فرآیندها سوابق مورد نیاز را که به عنوان گواهی به اثبات انطباق الزاماتIMS ، قوانین دولتی و سایر الزامات می باشد و همچنین دال بر اثر بخشی سیستم مدیریت یکپارچه است، شناسایی مستقر و نگهداری کرده است. این سوابق قسمتی از سیستم مدیریت یکپارچه است و به عنوان شواهد عینی به کار گرفته می شوند سوابق به گونه ای نگهداری شوند که قابل شناسایی و قابل بازیابی باشند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]تمرکز به روی مشتری/ مشتری محوری[/highlight]مدیریت سازمان اطمینان دارد از اینکه الزامات مشتری تعیین شده اند وبا هدف افزایش رضایت مشتری برآورده شده اند در حین بازنگری الزامات نیازهای تلویحی و انتظارات مشتری نیز مورد شناسایی قرار گرفته اند. این الزامات به واحدهای مرتبط جهت حصول اطمینان از برآورده کردن آنها اعلام شده اند. در جلسات بازنگری تمرکز بر روی ابلاغ الزامات مشتری به تمام واحدها و اطمینان از انطباق محصول وجود دارد.
[highlight txtcolor=”#eded00″]طرح ریزی
اهداف IMS (اهداف کلان و خرد)[/highlight] مدیریت ارشد سازمان اطمینان دارد که اهداف خط مشی IMS و از جمله انهایی که جهت برآورده کردن الزامات مربوط به خدمات می باشد اساس تعیین شاخص های عملکرد کلیدی برای هر فرآیند و تعریف اهداف فرایند مورد استفاده قرار گرفته است. این اهداف دارای رابطه همگرا با اهداف خط مشی می باشند.
[highlight txtcolor=”#eded00″]نماینده مدیریت [/highlight] مدیریت ارشد سازمان ریسHSE را به عنوان نماینده مدیریت تعیین کرده است که وی صرف نظر از دیگر مسئولیتها و اختیارات، وظایف ومسئولیت های ذیل را برعهده دارد.
[highlight txtcolor=”#eded00″]کلیات [/highlight] مدیریت ارشد سازمان در تفاوت های طرح ریزی شده (حداقل یک بار در هر ۶ ماه)
سیستم مدیریت یکپارچه سازمان را جهت اطمینان از تداوم مناسب بودن، کفایت و اثر بخشی آن مورد بازنگری قرار می دهد. سیستم مدیریت یکپارچه سازمان توسط اعضاء مدیریت که از مدیران واحدها و بار بایست مدیر عامل می باشد مورد بازنگری قرار می گیرد.
بازنگری شامل ارزیابی فرصت هایی برای بهبود و نیاز برای تغییرات در سیستم مدیریت یکپارچه
[highlight txtcolor=”#eded00″]ارتباطات [/highlight] مدیریت سازمان اطمینان دارد که فرآیندهای ارتباطی مناسب دردرون سازمان ایجاد شده و این ارتباطات در خصوص اثر بخشی سیستم مدیریت یکپارچه انجام می گیرد. یک ماتریسی که نشان دهنده نوع ارتباط، تناوب و مسئولیت ارتباط می باشد توسط تمامی بخشها تهیه شده است.
این ماتریس همچنین شامل ارتباطات خارجی با مشتری، تأمین کننده و دیگر طرفهای خارجی نیز می شود.

[highlight txtcolor=”#eded00″]خروجی های بازنگری مدیریت[/highlight] صورتجلسات بازنگری مدیریت برای یک دوره خاص به عنوان سوابق نگهداری می شود. خروجی از جلسه بازنگری مدیریت به شکل صورت جلسات بازنگری مدیریت و برنامه اقدامات شامل هرگونه تصمیمات و اقدامات مرتبط با موارد ذیل می شود.

[highlight txtcolor=”#eded00″]اقدام اصلاحی [/highlight] سازمان یک روش اجرایی مدون برای انجام اقداماتی در خصوص حذف علت انطباق ها در راستای پیشگیری از وقوع مجدد مشکلات توسط تجزیه و تحلیل سوابق عدم انطباق، سوابق عملکرد تامین کنندگان و غیره ایجاد نموده است.

[highlight txtcolor=”#eded00″]اقدام پیشگیرانه [/highlight] سازمان یک روش اجرایی مدون را ایجاد کرده و اقدامات لازم برای حذف علل بلقوه عدم انطباقها را در جهت پیشگیری از وقوع آنها تعیین می نماید. سوابق سیستم مدیریت یکپارچه بررسی می شوند و براساس روند آنها عدم انطباقهای با لقوه شناسایی می شوند. تصمیماتی در خصوص اقدامات پیشگیرانه مناسب جهت اثرات مسائل با لقوه اتخاذ می شود.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مدیریت

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 + چهار =