پایان نامه و بررسی سیستم های کلینیک جراحی

سیستم های کلینیک جراحی در این پروزه بسیار سعی شد، تا از یکی از متدولوژی های تولید نرم افزار  استفاده شود، اما با توجه به دانش اندک مجریان پروژه نسبت به یک متدولوژی واحد و نبود تجربه کافی، مراحل تجزیه و تحلیل پروژه براساس نیاز هایی که مجریان ضروری می دیدند انجام شد.

مقدمه

سیستم های کلینیک جراحی در کشور ما صنعت نرم افزار یک صنعت نوپا می باشد، شاید سابقه تولید نرم افزار در ایران به بیش از ۱۵ سال برسد، اما نباید این نکته را فراموش کنیم که ما همیشه مصرف کننده بوده ایم. زبان های برنامه نویسی، سیستم های عامل، بهبود دهنده های کامپایلر و چندیدن محصول بنیادین دیگر همه و همه را از دیگران دریافت کرده و استفاده نموده ایم.

مطلب پایان نامه و بررسی سیستم های کلینیک جراحی مشتمل۱۰۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته پزشکی

فهرست مطالب

چکیده ۱۱

مقدمه ۱۲

تکنولوژی های مورد استفاده ۱۳

۱     معرفی Actor  های سیستم۱۴

۱-بیمار۱۴

۱-۱-مواردی که باید برای بیمار ثبت شود۱۴

۲-۱-فیلد های اطلاعاتی بیمار۱۴

۲-مسئول پذیرش۱۵

۳-مسئول ترخیص۱۵

۱-۳-اعمال انجام شده در زمان ترخیص۱۵

۲-۳-ثبت هایی که باید توسط ترخیص گر انجام شود۱۵

۴-مدیر مرکز۱۶

۱-۴-ثبت هایی که باید زیر نظر مدیریت انجام شود۱۶

۲-۴-اطلاعات مهم برای مدیر۱۶

۵-اپراتور اتاق عمل۱۶

۶-پزشک (تیم پزشکی۱۶

۲     Use Case های ۱۷

۱-مقدمه۱۷

۲-Use Case های تعریفی۱۷

۱-۲-Use Case تعریف پزشک ۱۹

۲-۲-Use Case تعریف گروه های پزشکی ۱۹

۳-۲-Use Case تعریف بیمه۲۰

۴-۲-Use Case تعریف گروه های عمل۲۱

۵-۲-Use Case تعریف عمل۲۲

۶-۲-Use Case  تعریف بخش۲۳

۷-۲-Use Case تعریف دارو۲۴

۸-۲-Use Case تعریف نوع پذیرش۲۴

۹-۲-Use Case تعریف سرویس۲۵

۱۰-۲-Use Case تعریف کمک جراح۲۶

۱۱-۲-Use Case تعریف نوع ترخیص۲۷

۱۲-۲-Use Case انواع بیهوشی۲۸

۱۳-۲-Use Case تعریف واحد های دارویی۲۸

۱۴-۲-Use Case تعریف تعرفه ها۲۹

۱۵-۲-Use Case تعریف کای عمل۳۰

۱۶-۲-Use Case تعریف دارو های یک عمل۳۱

۱۷-۲-Use Case تعریف ست های عمل۳۱

۱۸-۲-Use Case تعریف استوک اتاق عمل۳۲

۱۹-۲-Use Case شرح عمل۳۳

۲۰-۲-Use Case تعریف کاربران۳۴

۳-Use Case های عملی۳۵

۱-۳-Use Case پذیرش بیمار۳۵

۲-۳-Use Case درج مشخصات بیمار۳۶

۳-۳-Use Case درج مشخصات همراه (هان) بیمار۳۷

۴-۳-Use Case اتاق عمل۳۸

۵-۳-Use Case بخش۴۰

۶-۳-Use Case  ترخیص۴۰

۴-Use Case های گزارش گیری۴۲

۱-۴-Use Case بیماران بستری شده بیمه۴۲

۲-۴-Use Case بیماران سرپایی بیمه۴۳

۳-۴-Use Case بیماران بستری شده بیمه تکمیلی۴۴

۴-۴-Use Case بیماران سرپایی بیمه تکمیلی۴۵

۵-۴-Use Case  همه بیماران۴۶

۶-۴-Use Case شخصی پزشک۴۶

۷-۴-Use Case مشخصات بیماران بستری شده۴۷

۸-۴-Use Case عمل های انجام شده پزشکان۴۸

۹-۴-Use Case عمل های یک بیمار۴۸

۳     BPM (Business Process Model) های سیستم۵۰

۱-پذیرش و ترخیص از دیدگاه بیمار۵۰

۱-۱-بیمار در خواست پذیرش می کند۵۰

۲-۱-مسئول پذیرش مشخصات بیمار را در سیستم ذخیره می کند۵۰

۳-۱-براساس نوع پذیرش به بیمارسرویس داده می شود وموردمعالجه قرارمی گیرد۵۰

۴-۱-صورت حساب بیمار بوسیله مامور ترخیص محاسبه می شود۵۰

۵-۱-صورت حساب را پرداخت کرده وترخیص می شود۵۱

۲-بررسی  عملکرد از دیدگاه مدیریت مرکز۵۱

۳-بررسی گزارشات مالی توسط پزشک۵۱

۴     شرح فنی ماژول(Form) ها۵۲

۱-مشخصات ظاهری فرم لیست  پزشکان ۵۲

۱-۱-امکانات فرم۵۲

۲-۱-فیلترهای فرم۵۲

۳-۱-دکمه های فرم۵۲

۴-۱-مشخصات ظاهری  فرم پزشک۵۲

۵-۱-فیلترهای فرم ۵۳

۶-۱-دکمه های فرم۵۳

۲-مشخصات ظاهری فرم لیست  گروههای پزشکی۵۳

۱-۲-فیلترهای فرم ۵۳

۲-۲-دکمه های فرم۵۳

۳-۲-مشخصات گرید یا لیست فرم گروههای پزشکی۵۴

۴-۲-مشخصات ظاهری فرم گروه پزشک۵۴

۵-۲-اجزای فرم۵۴

۶-۲-فیلترهای فرم۵۴

۷-۲-دکمه های فرم۵۴

۳-مشخصات ظاهری فرم لیست بیمه ها۵۴

۱-۳-امکانات فرم۵۴

۲-۳-فیلترهای فرم۵۴

۳-۳-دکمه های فرم۵۵

۴-۳-مشخصات گرید یا لیست فرم لیست بیمه ها۵۵

۴-مشخصات ظاهری فرم سازمانها۵۵

۱-۴-اجزای فرم۵۵

۲-۴-فیلترهای فرم۵۵

۳-۴-دکمه های فرم۵۶

۴-۴-مشخصات ظاهری فرم اطلاعات بخشها۵۶

۵-۴-فیلترهای فرم۵۶

۶-۴-دکمه های فرم۵۶

۷-۴-مشخصات گرید یا لیست فرم اطلاعات بخشها۵۶

۵-مشخصات ظاهری فرم بخش۵۶

۱-۵-اجزای فرم۵۶

۲-۵-فیلترهای فرم۵۶

۳-۵-دکمه های فرم۵۶

۶-مشخصات ظاهری فرم لیست داروها ۵۶

۱-۶-امکانات فرم۵۷

۲-۶-فیلترهای فرم۵۷

۳-۶-دکمه های فرم۵۷

۴-۶-مشخصات گرید یا لیست فرم لیست داروها۵۷

۵-۶-مشخصات ظاهری فرم دارو ۵۷

۶-۶-فیلترهای فرم ۵۸

۷-۶-دکمه های فرم۵۸

۷-مشخصات ظاهری فرم لیست واحد های دارو۵۸

۱-۷-فیلترهای فرم ۵۸

۲-۷-دکمه های فرم۵۸

۸-مشخصات ظاهری فرم لیست انواع پذیرش۵۸

۱-۸-فیلترهای فرم۵۸

۲-۸-دکمه های فرم۵۸

۳-۸-مشخصات گرید یا لیست فرم لیست انواع پذیرش۵۹

۴-۸-مشخصات ظاهری فرم لیست  سرویسها۵۹

۵-۸-امکانات فرم۵۹

۶-۸-فیلترهای فرم۵۹

۷-۸-دکمه های فرم۵۹

۸-۸-مشخصات گرید یا لیست فرم لیست سرویسها۵۹

۹-مشخصات ظاهری فرم لیست کمک جراحان۵۹

۱-۹-فیلترهای فرم ۵۹

۲-۹-دکمه های فرم۶۰

۳-۹-مشخصات گرید یا لیست فرم لیست کمک جراحان۶۰

۴-۹-مشخصات ظاهری فرم مشخصات کمک جراحان۶۰

۵-۹-فیلترهای فرم ۶۰

۱۰-مشخصات ظاهری فرم وضعیت خروج هنگام ترخیص۶۰

۱-۱۰-فیلترهای فرم۶۰

۲-۱۰-دکمه های فرم۶۰

۳-۱۰-مشخصات گرید یا لیست فرم وضعیت خروج هنگام ترخیص۶۰

۴-۱۰-مشخصات ظاهری فرم وضعیت خروج۶۱

۵-۱۰-فیلترهای فرم۶۱

۶-۱۰-دکمه های فرم۶۱

۱۱-مشخصات ظاهری فرم لیست انواع بیهوشی۶۱

۱-۱۱-فیلترهای فرم۶۱

۲-۱۱-دکمه های فرم۶۱

۳-۱۱-مشخصات گرید یا لیست فرم لیست انواع بیهوشی۶۱

۴-۱۱-مشخصات ظاهری فرم انواع بیهوشی۶۱

۵-۱۱-فیلترهای فرم۶۱

۶-۱۱-دکمه های فرم۶۲

۱۲-مشخصات ظاهری فرم تعریف تعرفه دولتی۶۲

۱-۱۲-فیلترهای فرم۶۲

۲-۱۲-دکمه های فرم۶۲

۳-۱۲-مشخصات ظاهری  فرم تعریف کای جراحی۶۲

۴-۱۲-فیلترهای فرم۶۲

۵-۱۲-دکمه های فرم۶۲

۱۳-مشخصات ظاهری فرم لیست ستها۶۲

۱-۱۳-فیلترهای فرم۶۲

۲-۱۳-دکمه های فرم۶۲

۳-۱۳-مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها۶۳

۴-۱۳-مشخصات ظاهری فرم استوک اتاق عمل۶۳

۵-۱۳-فیلترهای فرم۶۳

۶-۱۳-دکمه های فرم۶۳

۱۴-مشخصات ظاهری فرم لیست عملها۶۳

۱-۱۴-امکانات فرم۶۳

۲-۱۴-فیلترهای فرم۶۳

۳-۱۴-دکمه های فرم۶۳

۴-۱۴-مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها۶۴

۵-۱۴-مشخصات ظاهری فرم تعریف کاربر۶۴

۶-۱۴-فیلترهای فرم۶۴

۷-۱۴-دکمه های فر۶۴

۸-۱۴-مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها۶۴

۱۵-مشخصات ظاهری فرم ورود به برنامه۶۴

۱۶-مشخصات ظاهری فرم پذیرش بیمار۶۵

۱-۱۶-امکانات فرم۶۵

۲-۱۶-دکمه های این فرم۶۵

۳-۱۶-مشخصات ظاهری  فرم مشخصات بیمار۶۶

۴-۱۶-امکانات فرم۶۶

۵-۱۶-فیلترهای فرم۶۶

۶-۱۶-دکمه های فرم۶۶

۷-۱۶-مشخصات گرید یا لیست فرم مشخصات بیمار۶۶

۸-۱۶-مشخصات ظاهری  فرم مشخصات همراه بیما۶۷

۹-۱۶-امکانات فرم۶۷

۱۰-۱۶-فیلترهای فرم ۶۷

۱۱-۱۶-دکمه های فرم۶۷

۱۲-۱۶-مشخصات گرید یا لیست فرم مشخصات همراه بیمار۶۷

۱۷-مشخصات ظاهری  فرم اتاق عمل۶۷

۱-۱۷-امکانات فرم۶۷

۲-۱۷-فیلترهای فرم۶۸

۳-۱۷-دکمه های فرم۶۸

۴-۱۷-مشخصات گرید یا لیست فرم اتاق عمل۶۸

۱۸-مشخصات ظاهری  فرم بخش۶۹

۱-۱۸-امکانات فرم۶۹

۳-۱۸-دکمه های فرم۶۹

۱۹-مشخصات گرید یا لیست فرم اتاق عمل۶۹

۲۰-مشخصات ظاهری  فرم ترخیص۷۰

۱-۲۰-امکانات فرم۷۰

۲-۲۰-فیلترهای فرم ۷۰

۳-۲۰-دکمه های فرم۷۰

۴-۲۰-مشخصات گرید یا لیست فرم ترخیص۷۱

۵-۲۰-مشخصات ظاهری  فرم عمل۷۱

۶-۲۰-فیلترهای فرم۷۲

۷-۲۰-دکمه های فرم۷۲

۲۱-کلیه فرمهای مربوط گزارشات مختلف ۷۲

۱-۲۱-فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری برای بیمه۷۲

۲-۲۱-مشخصات گرید یا لیست فرم۷۲

۲۲-فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران سرپایی برای بیمه۷۳

۱-۲۲-مشخصات گرید یا لیست فرم۷۳

۲۳-فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری برای بیمه تکمیلی۷۳

۱-۲۳-مشخصات گرید یا لیست فرم ۷۳

۲۴-فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران سرپایی برای بیمه تکمیلی۷۴

۱-۲۴-مشخصات گرید یا لیست فرم ۷۴

۲۵-فرمهای مربوط به گزارش گیری ازهزینه همه بیماران۷۴

۱-۲۵-مشخصات گرید یا لیست فرم۷۴

۲۶-فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری شده۷۴

۱-۲۶-مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده۷۵

۲۷-فرمهای مربوط به گزارش گیری از عملهای انجام شده پرشکان۷۵

۱-۲۷-مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده۷۵

۲۸-فرمهای مربوط به گزارش گیری ازحق العملهای پزشکان۷۵

۱-۲۸-مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده ۷۵

۲۹-فرمهای مربوط به گزارش گیری از صورت حساب بیماران سرپایی۷۶

۱-۲۹-مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده ۷۶

۳۰-فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه اتاق عمل۷۶

۱-۳۰-مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده ۷۶

۳۱-فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه بیهوشی هر پزشک ۷۶

۱-۳۱-مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه بیهوشی هر پزشک۷۶

۳۲-فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه داروهای اتاق عمل ۷۷

۱-۳۲-مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه داروهای اتاق عمل۷۷

۳۳-فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه سرویسها ۷۷

۱-۳۳-مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه سرویسها۷۷

۳۴-فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه داروهای آزاد بیماران بیمه ای۷۷

۱-۳۴-مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه داروهای آزاد بیماران بیمه ای ۷۷

۳۵-فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه کلی داروهای آزاد۷۸

۱-۳۵-مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه کلی داروهای آزاد۷۸

۳۶-فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه لباس بیماران۷۸

۱-۳۶-مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه لباس بیماران۷۸

۳۷-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه غذای بیماران۷۸

۱-۳۷-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه کلی غذای ۷۹

۳۸-۴   فرمهای مربوط به گزارش گیری ازحق العملهای خاص پزشکان۷۹

۱-۳۸-۴مشخصات گرید یا لیست فرم حق العملهای خاص پزشکان۷۹

۳۹-۴ فرم مربوط به تغییر کلمه عبور۷۹

۱-۳۹-۴ فیلترهای فرم۷۹

۲-۳۹-۴ دکمه های فرم۷۹

۴۰-۴ فرم مربوط به تعویض کاربر۷۹

۱-۴۰-۴ فیلترهای فرم۷۹

۲-۴۰-۴  دکمه های فرم۸۰

۴۱-۴ فرم مربوط به تغییر کلمه عبورپزشکان۸۰

۱-۴۱-۴فیلترهای فرم۸۰

۲-۴۱-۴  دکمه های فرم ۸۰

۳-۴۱-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم تغییر کلمه عبورپزشکان ۸۰

۴۲-۴  فرم مربوط به ماشین حساب۸۰

۴۳-۴ فرم مربوط به پشتیبان گیری۸۰

۱-۴۳-۴  فیلترهای فرم۸۰

۲-۴۳-۴ دکمه های فرم۸۱

۴۴-۴   فرم مربوط به تعیین مسیرپشتیبان گیری۸۱

۱-۴۴-۴  فیلترهای فرم۸۱

۲-۴۴-۴    دکمه های فرم۸۱

۴۵-۴ فرم مربوط به بازیابی پشتیبان۸۱

۱-۴۵-۴  فیلترهای فرم۸۱

۲-۴۵-۴ دکمه های فرم۸۱

۴۶-۴ فرم مربوط به تغییر پنل۸۱

۱-۴۶-۴  فیلترهای فرم۸۲

۲-۴۶-۴دکمه های فرم۸۲

۵     ERD های سیستم  ۸۳

۱-۵ اصلی۸۴

۲-۵  عمل ها۹۴

۳-۵ روابط میان پزشکان و سرویس ها۹۵

۴-۵  شرح حال برای عمل۹۵

۵-۵ شرح حال کلی۹۸

۶-۵  تخصیص دارو برای عمل۹۹

نتیجه گیری   ۱۰۰

منابع و ماخذ  ۱۰۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی

خلاصه ای کوتاه از مقاله پایان نامه و بررسی سیستم های کلینیک جراحی را در زیر می توانید ببینید.

سیستم های کلینیک جراحی

چکیده

سیستم های کلینیک جراحی در این پروزه بسیار سعی شد، تا از یکی از متدولوژی های تولید نرم افزار  استفاده شود، اما با توجه به دانش اندک مجریان پروژه نسبت به یک متدولوژی واحد و نبود تجربه کافی، مراحل تجزیه و تحلیل پروژه براساس نیاز هایی که مجریان ضروری می دیدند انجام شد.

مقدمه

سیستم های کلینیک جراحی در کشور ما صنعت نرم افزار یک صنعت نوپا می باشد، شاید سابقه تولید نرم افزار در ایران به بیش از ۱۵ سال برسد، اما نباید این نکته را فراموش کنیم که ما همیشه مصرف کننده بوده ایم. زبان های برنامه نویسی، سیستم های عامل، بهبود دهنده های کامپایلر و چندیدن محصول بنیادین دیگر همه و همه را از دیگران دریافت کرده و استفاده نموده ایم.

تکنولوژی های مورد استفاده

سیستم عامل ویندوز یکی از محبوب ترین سیستم های عامل در دنیا می باشد، که در میان کاربران غیر حرفه ای بی رغیب است. کاربر به راحتی می تواند با آن ارتباط بر قرار نماید و از امکانات آن استفاده نماید. زبان های برنامه نویسی و نرم افزارهای پایگاه داده مختلفی برای آن طراحی و تولید شده اند، که توسعه نرم افزار های مختلف بر روی آن را از دیدگاه فنی بسیار آسان و راحت نموده است.

 بیمار

بیمار تنها مشتری در این سیستم می باشد، او محوری ترین نقش را در این سیستم ایفا می کند.

بیمار به پزشک مراجعه می کند. بر اساس نوع بیماری و اینکه او نیاز به انجام عمل جراحی دارد به یک مرکز جراحی یا بیمارستان معرفی می شود تا در آنجا مورد معالجه قرار گیرد. سایر نقش های این سیستم برای سرویس دادن به بیمار طرح می شوند.

 Use Case تعریف کای عمل:

پیش فرض :

برنامه باز شده و کاربر با طراحی منو های برنامه آشنایی کامل دارد.

)Actor های) انجام دهنده:

  • مسئول ترخیص
  • مدیریت مرکز

رفتار کاربر:

  • فرم لیست عمل ها باز می شود.
  • کاربر باید از لیست یکی از عمل ها را انتخاب نماید.

مشخصات گرید یا لیست فرم لیست بیمه ها:

سیستم های کلینیک جراحی  اطلاعاتی که در گرید این فرم نمایش داده می شود عبارت است از کد ، نام سازمان ، درصد ، درصد سرپایی ، جراحی K ،بیهوشی K ، هزینه اتاق عمل و واحد هزینه اتاق عمل  .

۱- row selection   فعال می باشد. با وجود این قابلیت امکان ویرایش در گرید وجود ندارد.

۲- در هنگام ورود به فرم لیست فوکوس داشته باشد.

مشخصات ظاهری فرم استوک اتاق عمل :

سیستم های کلینیک جراحی سیستم های کلینیک جراحی در فرم لیست داروهای ثبت شده   می توان دارویی را به عنوان استوک اتاق عمل تعیین کرد. بدین صورت که با فشردن کلید تغییر موجودیت در فرم لیست داروها فرم کوچکی به نام استوک اتاق عمل باز می شود. که در آن می توان استوک اتاق عمل را تعیین کرد.

امکانات فرم

۱- جستجوی بیماران : در این جعبه رادیویی می توان جستجو را بر اساس شماره پرونده ، نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شماره شناسنامه و آدرس انجام داد.

سیستم های کلینیک جراحی با کلیک بروی هر یک از موارد بالا ، مکان نما روی فیلد متنی قرار گرفته و به کاربر اجازه می دهد تا مورد جستجوی خود را وارد کند.

نکته : در این جستجو از امکان like در پرسو جو استفاده شده تا پس از ورود حتی یک حرف لیست فیلتر شود و اطلاعات مشابه نمایش داده شود.

مشخصات گرید یا لیست فرم اتاق عمل :

اطلاعاتی که در گرید این فرم نمایش داده می شود عبارت است از شماره پرونده ، شماره سریال ، نام ، نام خانوادگی ، سن ، تاریخ بستری ،نام عمل ، نام دکتر ، نام خانوادگی دکتر ،بیمه اول ، شماره بیمه ، بیمه تکمیلی ،نام پدر ، شماره شناسنامه ، تلفن و آدرس .

۱- row selection   فعال می باشد. با وجود این قابلیت امکان ویرایش در گرید وجود ندارد.

۲- در هنگام ورود به فرم لیست فوکوس داشته باشد.

دکمه های فرم:

  • ابطال ترخیص : با فشردن این دکمه برگه ترخیصی که برای بیمار صادر شده ، حذف می شود.
  • ترخیص بیمار : با فشردن این دکمه فرم دیگری به نام فرم هزینه ها باز می شود که در آن کلیه تعرفه ها ، حق السهمها هرینه های سرویسها و کلیه مخارج و بقیه موارد بیان شده که در قسمتهای بعد به تفصیل بیان خواهد شد.
  • اضافه سرویسها : با فشردن این دکمه فرم سرویس باز می شود که می توان در آن نام سرویس ، تعداد و قیمت را درج کرد.
  • ویرایش سرویسها : بدین وسیله می توان سرویسهایی که قبلا ثبت شده ویرایش کرد.

فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری برای بیمه :

در ابتدا و در شروع گزارش گیری کاربر باید از فرم لیست بیمه ها سازمان مورد نظر خود را انتخاب کند. پس از آن فرم کوچک دیگری باز می شود که کاربر در آن می تواند تنظیمات مورد نظرش را انجام دهد. (افراد ترخیص شده ، افراد ترخیص نشده ، تعیین اینکه آیا مقایسه زمانی انجام بگیرد یا نه ؛ در صورتی که این چک باکس انتخاب شود می توان با تعیین بازه زمان و تاریخ گزارش را محدود تر کرد. ) در انتها پس از آنکه کاربر تنظیمات را انجام داد با زدن دکمه ادامه قادر خواهد بود تا نتیجه گزارش را مشاهده و یا چاپ کند.

مشخصات گرید یا لیست فرم :

سیستم های کلینیک جراحی اطلاعاتی که در گرید این فرم نمایش داده می شود عبارت است ازشماره ، شماره پرونده ، نام ، نام خانوادگی ، نام عمل ، شماره دفترچه ، تاریخ پذیرش ، تاریخ ترخص ، هزینه جراحی ، هزینه اتاق عمل ، هزینه بیهوشی ، هزینه داروهای اتاق عمل ، هزینه داروهای بخش ، جمع کل ، سهم بیمه و سهم بیمار .

مشخصات گرید یا لیست فرم :

سیستم های کلینیک جراحی اطلاعاتی که در گرید این فرم نمایش داده می شود عبارت است ازشماره ، شماره پرونده ، نام ، نام خانوادگی ، نام عمل ، شماره دفترچه ، تاریخ پذیرش ، تاریخ ترخص ، هزینه جراحی ، هزینه اتاق عمل ، هزینه بیهوشی ، هزینه داروهای اتاق عمل ، هزینه داروهای بخش ، جمع کل ، سهم بیمه و سهم بیمار .

مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده :

اطلاعاتی که در گرید این فرم نمایش داده می شود عبارت است ازشماره ، شماره پرونده ، نام ، نام خانوادگی ، نام عمل ، شماره دفترچه ، تاریخ پذیرش ، تاریخ ترخیص ، هزینه جراحی ، هزینه اتاق عمل ، هزینه بیهوشی ، هزینه داروهای اتاق عمل ، هزینه داروهای بخش ، جمع کل ، سهم بیمه و سهم بیمار و…

مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده :

اطلاعاتی که در گرید این فرم نمایش داده می شود عبارت است ازشماره ، شماره سریال ، نام بیمار ، نام عمل ، تاریخ عمل ، نام بیمه اول ، تعرفه بیمه اول ، سهم بیمه اول ، بیمه تکمیلی ، تعرفه بیمه دوم ، سهم بیمه دوم و سهم بیمار.

۱- row selection   فعال می باشد. با وجود این قابلیت امکان ویرایش در گرید وجود ندارد.

۲- در هنگام ورود به فرم لیست فوکوس داشته باشد.

مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده :

سیستم های کلینیک جراحی  اطلاعاتی که در گرید این فرم نمایش داده می شود عبارت است ازشماره ، شماره سریال ، نام بیمار ، نام عمل ، تاریخ عمل ، نام بیمه اول ، تعرفه بیمه اول ، سهم بیمه اول ، بیمه تکمیلی ، تعرفه بیمه دوم ، سهم بیمه دوم و سهم بیمار.

۱- row selection   فعال می باشد. با وجود این قابلیت امکان ویرایش در گرید وجود ندارد.

۲- در هنگام ورود به فرم لیست فوکوس داشته باشد.

نتیجه گیری 

سیستم های کلینیک جراحی انجام این پروژه حدودا ۶ ماه به طول انجامید. مراحل تحقیقاتی آن به صورت گسسته انجام شد و پس از انجام هر مرحله از تحقیق مراحل کد کردن آن نیز انجام شد. استفاده از زبان برنامه نویسی Delphi7 و SQL Server2000 به عنوان سرور بانک اطلاعاتی در پیشرفت سریع تولید برنامه موثر بود. این برنامه قابلیت اجرا بروی شبکه های محلی را دارد و قابلیت استفاده توسط ۵ تا ۱۰ ایستگاه برای آن ضمانت می شود.

منابع و ماخذ

۱- RUP Over View ]محمد بدری[ ]آکادمی تولید نرم افزار[www.software-academy.com][

۳- Software Engineer professional   [Stive McCannel ]

۲- CDM Handbook [Oracle Corporation]

۳- SQL Server Book Online [Microsoft Corporation]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی

 

 

نظرات بسته شده است.