سموم سیانوباکتریایی

بعضی از جلبک‎های سبز ‎- آبی سمومی تولید می‎کنند که وجود این سموم و افزایش آنها در آب آشامیدنی باعث ایجاد اثرات حاد و مزمن می‎گردد و ممکن است حیات موجودات زنده آبزی و دیگر موجوداتی را که از این آب آلوده استفاده می‎کنند، تهدید کنند. فعالیت‎های انسانی مانند ورود فاضلابهای شهری، صنعتی و کشاورزی که حاوی عناصر غذایی فراوانی هستند باعث شکوفایی این جلبک‎ها می‎گردد و در نتیجه اکسیژن آب کاهش می‎یابد و آب رنگ و بوی نامطبوع پیدا می‎کند و سبب افزایش مرگ و میر موجودات زنده و یا افزایش بیماریهای حاد و مزمن می‎شود. مدیریت صحیح منابع آبی می‎تواند از لوم این جلبک‎ها جلوگیری کند.

این تحقیق دانشجویی سموم سیانوباکتریایی مشتمل بر ۶۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

گزارش کارآموزی (کار ورزی)

فهرست مطالب

چکیده. ۹

مقدمه. ۱۰

فصل اول.. ۱۱

انواع سیانوباکترها (جلبک‎های سبز ‎- ویژگیهای بیولوژیکی، ظاهری و ‎بلومهای سمی آنها). ۱۱

۱-۱-  تاریخچه. ۱۱

۱-۲- ویژگیهای ساختاری و بیولوژیکی سیانوباکترها ۱۱

۱-۳- شکوفایی ‎(Bloom) 14

۱-۴- مهمترین راسته‎های جلبک‎های سبز ‎- آبی.. ۱۷

۱-۵- تقسیم‎بندی سیانوباکترها از لحاظ شکل ظاهری.. ۱۸

۱-۵-۱- سیانوباکترهای رشته‎ای.. ۱۸

۱-۵-۲- سیانوباکترهای کلنی.. ۲۰

فصل دوم. ۲۱

طبقه‎بندی سموم سیانوباکتریایی.. ۲۱

۲-۱- طبقه‎بندی سموم سیانوباکتریایی براساس مکانیسم عمل.. ۲۱

۲-۱-۱- نوروتوکسین‎ها ۲۱

۲-۱-۲- هپاتوتوکسین‎ها ۲۲

۲-۱-۳- درماتوتوکسین‎ها ۲۲

۲-۲- انواع سیانوتوکسین‎ها ۲۲

۲-۲-۱- نودولارین.. ۲۲

۲-۲-۲- ساکسی توکسین‎ها ۲۳

۲-۲-۳- آناتوکسین ‎a و هوموآناتوکسین ‎a. 24

۲-۲-۴- آناتوکسین ‎a ‎(S) 25

۲-۲-۵- ‎Cylindrospermopsin. 25

۲-۱- ساختار آناتوکسین ‎a و آناتوکسین ‎(S)a. 25

۲-۲- ساختار ساکسی توکسین.. ۲۵

۲-۳- ساختار ‎Cylindrospermopsin. 25

۲-۲-۶- میکروسیس‎تین.. ۲۵

۲-۲-۶-۱- دوام و پایداری میکروسیس‎تین در سلولها ۲۸

۲-۲-۶-۲- خارج شدن سم هپتاپپتید (میکروسیس‎تین در طی تجزیه ‎Microcystis aeruginosa. 29

۲-۳- طبقه‎بندی سیانوتوکسین‎ها براساس ساختمان شیمیایی.. ۳۰

۲-۳-۱- پپتیدهای حلقوی.. ۳۰

۲-۴- ساختار عمومی میکروسیس‎تین ‎ (A) و نودولارین ‎(B) 32

۲-۵- ساختار میکروسیس‎تین ‎LR. 32

۲-۳-۲- آلکالوئیدها ۳۳

۲-۳-۲-۱- آلکالوئیدهای سیتوتوکسیک… ۳۳

۲-۳-۲-۲- آلکالوئیدهای درماتوتوکسیک… ۳۳

۲-۳-۳- سموم لیپوپلی‎ساکاریدها ‎(LPS) 34

فصل سوم. ۳۵

اثرات مضر سموم سیانوباکترها ۳۵

۳-۱-۱-قرار گرفتن در معرض اثرات حاد و غیرمزمن.. ۳۵

۳-۱-۲- قرار گرفتن در معرض اثرات مزمن.. ۳۸

۳-۲- ارزیابی خطر. ۳۹

۳-۳- اثر بر ماهیان.. ۴۳

۳-۴- اثر بر موجودات آبزی.. ۴۴

۳-۵- تولید ترکیبات بیواکتیو. ۴۵

۳-۶- صدمه از راه تماس تفریحی.. ۴۵

۳-۷- مسمومیت حیوانی.. ۴۶

۳-۸- اثر بر زئوپلانکتونها ۴۷

۳-۹- اثر بر باکتریهای آبزی.. ۴۸

فصل چهارم. ۵۰

روش‎های کنترل و جلوگیری از شکوفایی.. ۵۰

۴-۲- کلرزنی.. ۵۳

۴-۳- فیلتراسیون سریع و فیلتراسیون کند شنی.. ۵۴

۴-۴- فرآیندهای غشایی.. ۵۴

۴-۵- دما ۵۵

۴-۶- اسیدیته (‎PH). 55

۴-۷- کاهش فسفر و ازت.. ۵۶

۴-۸- سولفات مس… ۵۶

۴-۹- سیمازین.. ۵۷

۴-۱۰- ازن‎دار کردن.. ۵۷

۴-۱۰-۱- میکروسیس‎تین‎ها و نودولارین.. ۵۸

۴-۱۰-۲- آناتوکسین ‎a، آناتوکسین ‎(S)a و ساکسی توکسین.. ۶۰

۴-۱۰-۳- محصولات فرعی ازنی شدن.. ۶۱

۴-۱۱- نور. ۶۲

۴-۱۲- کنترل بیولوژیک… ۶۲

۴-۱۲-۱- تغذیه توسط زئوپلانکتون‎ها ۶۲

منابع فارسی.. ۶۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش کارآموزی (کار ورزی)

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله سموم سیانوباکتریایی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

بعضی از جلبک‎های سبز ‎- آبی سمومی تولید می‎کنند که وجود این سموم و افزایش آنها در آب آشامیدنی باعث ایجاد اثرات حاد و مزمن می‎گردد و ممکن است حیات موجودات زنده آبزی و دیگر موجوداتی را که از این آب آلوده استفاده می‎کنند، تهدید کنند. فعالیت‎های انسانی مانند ورود فاضلابهای شهری، صنعتی و کشاورزی که حاوی عناصر غذایی فراوانی هستند باعث شکوفایی این جلبک‎ها می‎گردد و در نتیجه اکسیژن آب کاهش می‎یابد و آب رنگ و بوی نامطبوع پیدا می‎کند و سبب افزایش مرگ و میر موجودات زنده و یا افزایش بیماریهای حاد و مزمن می‎شود. مدیریت صحیح منابع آبی می‎تواند از لوم این جلبک‎ها جلوگیری کند.

ویژگیهای ساختاری و بیولوژیکی سیانوباکترها

سیانوباکترها فاقد هسته مشخص، مژک و تاژک بوده و گروه اصلی پروکاریوتها را تشکیل می‎دهند. از نظر ساختمانی حاوی دیواره سلولی هستند، که در باکتریهای گرم منفی وجود دارد. با این تفاوت که در بسیاری از آنها لایه پکتینی و سلولزی نیز موجود است. سیانوباکترها دارای رنگدانه‎های مخصوص بیلوپروتئین‎ها (فیکواریترین ‎C)، زانتین، کلروفیل ‎a و کاروتین. معمولاً کلروفیل ‎c و ‎b در سیانوباکترها وجود ندارند.

شکوفایی ‎(Bloom)

بلومهای سمی سیانوباکترها در ابتدا از طریق گزارشات موجود پیرامون مرگ و میر آبزیان مورد توجه قرار گرفت. اولین مدرک از این نوع گزارشات در سال ۱۸۷۸ در استرالیا مشاهده شده است (۱۸۷۸، ‎Francis). سیانوباکترها معمولاً در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری یافت می‎شوند و معمولاً در تمام طول سال حضور دارند. اخیراً با استفاده از دستگاه‎های مدرن اغلب می‎توان ایجاد بلوم‎های سمی با فرکانس زیاد را حتی قبل از اینکه مسمومیتی اتفاق بیفتد، گزارش و پیش‎بینی نمود.

سیانوباکترهای رشته‎ای

Oscillatoria: از مشخصات عمده گونه‎های اسیلاتوریا، فقدان غلاف ژلاتینی، حرکات و نوسانات ویژه در آب است. اسیلاتوریا در آب دریا، آب‎های لب شور و شیرین و خاک‎های مرطوب یا روی صخره‎ها یافت می‎شوند. گونه‎ای از آن به نام ‎rubescensOscillatoria به صورت پلانکتونیک بوده و در اوقات معینی از سال متراکم و به آب رنگ قرمز می‎دهند.

Sprulina: اگرچه اسپیرولینا تک سلولی است، اما نخ مانند و اغلب به صورت توده‎های گروهی همراه با اسیلاتوریا یافت می‎شوند. گونه‎های آن براساس اندازه و شکل حلقه‎ها از هم متمایز می‎گردند

روش‎های کنترل و جلوگیری از شکوفایی

برای از بین بردن سموم سیانوباکترها، یک فرد با مشکلات مربوط به مواد محلول و معلق مواجه می‎شود. سموم سیانوباکتر در داخل سلول‎های سیانوباکتر تولید شده و بنابراین، از بین بردن سم شامل اندازه‎گیریهای مربوط به نابودی این سلولها می‎شود. سیانوتوکسین‎ها همگی محلول در آب هستند، بنابراین آزمایشات درمانی شامل روش‎های فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی می‎باشد که سمیت را کاهش داده یا سموم مربوط به آب آشامیدنی را کاملاً از بین می‎برند.

منابع فارسی

سموم سیانوباکتریایی

۱- اسماعیلی ساری. ع، ۱۳۸۱، «آلاینده‎ها، بهداشت و استاندارد در محیط زیست»، انتشارات نقش مهر، ص ۴۵۳ تا ۴۵۹، ۴۶۳ تا ۴۷۳، ۴۷۶ تا ۴۸۱.

۲- اسماعیلی ساری. ع، ۱۳۷۹، ‌«باکتریها، جلبک‎ها، قارچها و بی‎مهرگان آب شیرین»، مؤسسه تحقیقات شیلات ایران، ص ۳۳ تا ۳۵.

۳- اسماعیلی ساری. ع، ۱۳۷۹، «‌مبانی مدیریت کیفی آب در آبزی پروری»، مؤسسه تحقیقات شیلات ایران، ص ۱۳۳ تا ۱۴۶، ۱۱۱، ۱۱۳.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش کارآموزی (کار ورزی)

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × یک =