سلول های خونی

این مقاله دانشجویی مشتمل بر  ۷  صفحه است.

این مقاله دانشجویی به صورت کامل در زیر قابل مشاهده می باشد:

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

گلبولهای سفید. ۲

گلبولهای قرمز. ۵

پلاکتها ۶

مطالعه سلولهای خونی در زیر میکروسکوپ… ۷

مقدمه

خون را باید بافتی به شمار آورد که زنده و فعال است و فعالیتهای حیاتی کلیه اندامهای بدن به نحوی با فعالیت و سلامت این بافت بستگی دارد. اگر مقدار خون از یک انسان بگیریم و درون لیوانی بریزیم و آنرا در یخچال نگهداری کنیم تا منعقد شود پس از مدتی بخشی از خون رسوب می‌کند و محتوای لیوان به دو بخش مشخص تقسیم می‌شود. بخش بالایی که مایعی شفاف و به رنگ زرد بسیار کم رنگ است پلاسما نام دارد و در زیر پلاسما ، توده قرمز رنگی دیده می‌شود که محتوی گلبولهای قرمز است بین پلاسما و توده گلبولهای قرمز یک لایه بی‌رنگ دیده می‌شود که از اجتماع گلبولهای سفید خون تشکیل شده است.

انواع سلولهای خون: گلبولهای سفید، گلبولهای قرمز و پلاکتها.

گلبولهای سفید

این گلبولها در مغز استخوان ، تیموس ، گره‌های لنفاوی و طحال تولید می‌شوند گلبولهای سفید کلیه اجزای یک سلول جانوری را دارند و همه نوع فعالیتهای حیاتی را انجام می‌دهند. تعداد گلبولهای سفید در هر میلیمتر مکعب خون انسان در حدود هفت هزار است که در مقایسه با تعداد گلبولهای قرمز این مقدار بسیار کم است. گلبولهای سفید به دو گروه گرانولوسیت (دانه‌دار) و آگرانولوسیت (بدون دانه) تقسیم می‌کنند.

گرانولوسیتها

هسته چند قسمتی و سیتوپلاسم آنها دانه‌دار است و ۷۰ درصد از گلبولهای سفید خون را تشکیل می‌دهند. این گلبولها خاصیت بیگانه خواری دارند و به هنگام گردش در خون ، باکتریها و سایر مواد خارجی را با ایجاد پاهای کاذب و عمل فاگوسیتوز به درون خود می‌کشند و آنها را هضم می‌کنند و از بین می‌برند. این گلبولها همچنین می‌توانند از میان سلولهای پوششی جدار مویرگها عبور کرده و وارد فضای بین سلولی شوند و این عمل سلولهای سفید را دیاپدز می‌گویند. گرانولوسیتها به سه گروه تقسیم می‌شوند.

  • نوتروفیلها

سلولهای کروی ، هسته دارای دو یا چهار لب پیوسته به هم توسط رشته‌های باریک است. ۱۵ – ۱۲ میکرومتر قطر دارند. و کار فاگوسیتوز (ریزه خواری)جانداران میکروسکوپی را انجام می‌دهند.

  • بازوفیلها

سلولهای کروی ، هسته با دو لب نامشخص و ۱۲ – ۱۰ میکرومتر قطر دارند. و هیستامین که باعث التهاب بافتها می‌شود و هپارین که جلوگیری از تشکیل لخته می‌کند را آزاد می‌سازند.

  • ائوزینوفیلها

سلولهای کروی ، هسته‌ها اغلب دو لب دارند، ۱۲ – ۱۰ میکرومتر قطر دارند و مواد شیمیایی که باعث کاهش التهاب می‌شود ترشح می‌کنند و به کرمهای انگلی معینی حمله می‌کنند.

آگرانولوسیتها

هسته نسبتا درشت و سیتوپلاسم یکنواخت دارند و شامل لنفوسیتها و مونوسیتها هستند.

  • لنفوسیتها

سلولهای کروی با هسته گرد ، سیتوپلاسم تشکیل حلقه باریک را در اطاف هسته می دهد ۸ – ۶ میکرومتر قطر دارند.

لنفوسیتها در افراد بالغ حدود ۲۵ درصد از گلبولهای سفید را تشکیل می‌دهند. و بیشتر در دستگاه لنفاوی یافت می‌شوند.

لنفوسیتها دو نوعند : نوع B که در مغز استخوان تولید و بالغ می‌شوند. اما در گره‌های لنفاوی جای می‌گیرند و نوع T که پس از ساخته شدن در مغز استخوان در تیموس مراحل رشد و نمو خود را طی می‌کنند.

ظاهر لنفوسیتها T , B در زیر میکروسکوپ بهم شبیه است اما فاصله‌های آنها متفاوت است. سلولهای B آنتی کور )پادتن( ترشح می‌کنند. آنتی کورها ملکولهای پروتئینی و از نوع گلوبولین‌ها هستند. سلولهای T بر خلاف سلولهای B در سطح فرد گیرنده‌های آنتی کور مانندی دارد که به کمک آنها به آنتی ژن میکروبها می‌چسبند. بدین ترتیب سلولهای T متحرک هستند و خود به محل عفونت یافته می‌روند.

  • مونوسیتها

سلولهای کروی یا نامنظم می‌باشند. هسته‌ها گرد یا کلیدی شکل و یا نعل اسبی شکلند. نسبت به لنفوسیتها ، سیتوپلاسم بیشتری دارند. ۱۵ – ۱۰ میکرومتر دارند. در خون به عنوان سلولهای فاگوسیت کننده عمل می‌کنند دستگاه گردش خون را ترک کرده و تبدیل به ماکروفاژها می‌شوند که باکتریها ، سلولهای مرده ، اجزای سلولی و بقایای درون بافتی را فاگوسیتوز می‌کنند در بدن بخصوص در کبد ، طحال و گره‌های لنفاوی یافت می‌شود.

گلبول های سفید چگونه بیگانه ها را می خورند؟

مهم ترین عمل «نوتروفیل» ها و «منوسیت» ها (که جزو گلبول های سفید خون هستند) بیگانه خواری یا «فاگوسیتوز» است. فاگوسیتوز به معنی خوردن عامل مهاجم است و روندی است که سلول را قادر می سازد اجسامی مثل باکتری ها را از بین ببرد.

بدن در دفاع علیه عوامل بیماری زا از دو سیستم فاگوسیتوز و سیستم ایمنی (آنتی ژن_آنتی بادی) کمک می گیرد. فعالیت این دو سیستم همراه و وابسته به هم  است.

فاگوسیتوز به سه مرحله تقسیم می شود:

۱) حرکت سلول هایی که توانایی فاگوسیتوز دارند در گردش خون و لنف

۲) بلعیدن جسم خارجی یا ذرات تخریب شده

۳) هضم

عوامل مختلفی در انجام یا عدم انجام فاگوسیتوز دخالت دارند. این عوامل شامل خصوصیات فیزیکی سطحی سلول یا جسم خارجی و خصوصیات خود سلول فاگوسیت کننده است:

◄بیشتر ساختار های طبیعی بدن، در بافت ها سطوح همواری دارند که در برابر فاگوسیتوز مقاومت می کنند. اما اگر سطح ذره ای ناهموار باشد، احتمال انجام فاگوسیتوز افزایش می یابد.

◄بیشتر مواد طبیعی بدن دارای پوشش حفاظتی پروتئینی هستند که فاگوسیت ها را از خود می رانند. برعکس بافت های مرده و ذرات خارجی فاقد پوشش حفاظتی پروتئینی هستند و به راحتی «فاگوسیته» می شوند.

◄بدن از طریق سیستم ایمنی مواد خارجی را شناسایی نموده و علیه آنها آنتی بادی ایجاد می کند که اتصال این آنتی بادی ها به غشای باکتری ها باعث انجام فاگوسیتوز می شود. فاکتور های معین محلول در پلاسما (شامل «کمپلمان» ها)، پروتئین های پلاسما و موادی مثل «استیل کولین» روند فاگوسیتوز را تحریک می کنند. بنابراین ذرات که با «ایمنو گلوبین» ها یا کمپلمان ها پوشیده می شوند، به سرعت بلع شده به این ترتیب عمل  فاگوسیتوز را تسریع  می کنند.

◄در مواردی که سطح سلول سخت باشد، سلول فاگوسیت (فاگوسیتوز کننده) به طور کامل ماده را به داخل برده و ایجاد یک «واکوئل» به نام «فاگوزوم» درداخل سلول می کند.

نوتروفیل ها هنگام نزدیک شدن به جسم خارجی ابتدا خود را به آن می چسبانند، سپس پاهای کاذبی در تمام جهت اطراف این جسم از خود خارج می کنند. به نحوی که این پاهای کاذب در طرف دیگر ذره به یکدیگر  رسیده جوش می خورد و با این عمل یک محفظه بسته محتوی جسم بلعیده شده به وجود می آید و از غشای سلولی کنده شده و به داخل سیتوپلاسم می رود. به این واکوئل، فاگوزوم می گویند.

گلبولهای قرمز

گلبولهای قرمز (اریتروسیتها) به شکل دیسکهای مقعرالطرفین ، بدون هسته و ۸ – ۷ میکرومتر قطر را دارند در انتقال اکسیژن و دی‌اکسید کربن دارند و به تعداد تقریبی ۵ میلیون در هر میلیمتر مکعب خون یافت می‌شوند گلبولهای قرمز زنده‌اند و مواد غذایی را از راه تخمیر بدست می‌آورند، زیرا میتوکندری ندارند و همچنین هسته متوسط گلبولهای قرمز ۱۲۰ روز است برای اینکه میزان گلبولهای قرمز در خون ثابت بماند باید در هر ثانیه حدود یک میلیون گلبول قرمز در مغز استخوان ساخته شود. گلبولهای قرمز در دوره جنینی در کبد به طحال و گره‌های لنفاوی ساخته می‌شود اما در ماههای آخر دوره جنینی و پس از تولد تنها در مغز قرمز استخوان بوجود می‌آید.

در مغز استخوان بافت زاینده‌ای وجود دارد که با چند تقسیم سلولی گلبولهای قرمز را می‌سازد. سلولهای زاینده در ضمن این تغییرات هسته خود را از دست می‌دهند و مقداری زیادی هموگلوبین در ستوپلاسم خود می‌سازند. فعالیت ماهیچه‌ای، صعود به ارتفاعات و گرم شدن هوا تولید گلبولهای قرمز را افزایش می‌دهد سلولهای مولد گلبولهای قرمز در مغز استخوان نسبت به اشعه ایکس بسیار حساسند و کمبود ویتامینB۱۲ ، آهن، مس در غذا نیز موجب کاهش تولید گلبولهای قرمز می‌شوند.

پلاکتها

«پلاکت های رسیده» یا «ترومبوسیت» ها، قطعات سلولی فعالی هستند که نقش مهمی را در انعقاد خون بر عهده دارند.

این سلول ها هسته ندارند و از سلول هایی به نام «مگاکاریوسیت» (که در مغز استخوان وجود دارند) منشاء گرفته و در محیط خون گردش می کنند.

قطر پلاکت ها دو تا چهار میکرومتر است و سیتوپلاسم آن ها به رنگ آبی روشن با گرانول (دانه) های ریز ارغوانی است.

به طور متوسط از هر سلول مگاکاریوسیت ۱۰۰۰ تا۲۰۰۰ پلاکت تشکیل می شود. ظاهراً پلاکت ها در مرحله اول وارد طحال می شوند و دست کم دو روز در آن جا باقی می مانند تا کاملاً رسیده شوند. بعد از این مدت وارد دستگاه گردش خون شده یا در ذخیره پلاکتی طحال به طور فعال باقی می مانند.

تقریباً دو سوم کل پلاکت های بدن در دستگاه گردش خون هستند و یک سوم بقیه در طحال به طور ذخیره باقی می مانند.

تعداد طبیعی پلاکت ها در دستگاه گردش خون بین ۱۵۰ تا ۴۵۰ هزار در هر میکرولیتر خون است. طول عمر طبیعی پلاکت بین هشت تا ۱۰ روز است و در آخر این دوره، پلاک ها در کبد و طحال فاگوسیته می شوند.

مطالعه سلولهای خونی در زیر میکروسکوپ

برای مطالعه سلولهای خونی ابتدا قطره‌ای از خون را روی لام شیشه‌ای گذاشته و با استفاده از لام دیگری آن را پخش می‌کنیم (تهیه گسترش خونی یا blood smear) پس از خشک شدن گسترش خونی ، آن را با الکل متیلیک فیکسه کرده و سپس رنگ آمیزی می‌کنیم. برای رنگ آمیزی می‌توان از گیمسا، رایت و یا می‌گرون والد استفاده کرد. بعد از شستشوی رنگهای اضافی و خشک کردن لام آن را در زیر میکروسکوپ مطالعه کرده و انواع سلولهای خونی را تشخیص می‌دهیم.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.