مقالات رشته روانشناسی

مقایسه سبکهای ابراز هیجان و خودپنداره مثبت و منفی در دختران آسیب دیده و عادی

سبکهای ابراز هیجان و خودپنداره مثبت و منفی در دختران پژوهش حاضر، به بررسی مقایسه ای سبکهای ابراز هیجان و خودپنداره در دختران فراری و عادی اجرا گردید. بدین منظور تعداد ۵٠ نفر،از دختران فراری مستقر در مراکز بهزیستی استان تهران و ۵٠ نفر  از دختران غیر فراری که از لحاظ متغیر های جمعیت شناختی (سطح اقتصادی،  اجتماعی،تحصیلات،سن) با گروه دختران فراری جور شده بودند

مقدمه :

سبکهای ابراز هیجان و خودپنداره مثبت و منفی در دختران  یکی از مسائل و معضلات مهم اجتماعی،فرهنگی که هم اکنون جامعه ما با آن دست به گریبان است موضوع دختران فراری است ( معظمی،١٣٨٢ ). معضل گریز دختران از خانه و خانواده مشکلات عدیده ای را برای آنها،خانواده ها و جامعه ایجاد کرده است،هر چند پسران نیز به نسبت دختران و شاید بیشتر از آنان از خانه می گریزند

مطلب مقایسه سبکهای ابراز هیجان و خودپنداره مثبت و منفی در دختران آسیب دیده و عادی مشتمل۱۵۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته روانشناسی   فهرست مطالب

چکیده ۶

فصل اول. ۷

کلیات.. ۷

١– ١- مقدمه : ۸

۱-۲ بیان مسئله : ۱۰

۱-۳ ضرورت و اهمیت پژوهش… ۱۲

۱-۴ – اهداف پژوهش… ۱۳

۱-۵ –  فرضیات  پژوهش… ۱۳

۱-۶-  تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش… ۱۴

١ – ۶ – ١ – تعریف فرار : ۱۴

١ – ۶ –۲- تعریف ابرازگری هیجانی ۱. ۱۴

١– ۶ – ۳  – تعریف عملیاتی ابرازگری هیجانی.. ۱۴

١– ۶ –۴ – تعریف اصطلاحی کنترل هیجانی ۱. ۱۵

١– ۶ – ۵ – تعریف عملیاتی کنترل هیجانی.. ۱۵

١-  ۶ –۶  – تعریف اصطلاحی دو سو گرایی در ابراز گری هیجانی.. ۱۵

١– ۶ –۷- تعریف عملیاتی دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی.. ۱۵

١  – ۶ –۸- تعریف اصطلاحی خود پنداره ۱. ۱۶

١– ۶ –۹- تعریف عملیاتی خود پنداره ۱۶

فصل دوم. ۱۷

گستره نظری و پیشینه پژوهش… ۱۷

٢- ١- هیجان ها ۱۸

٢ – ٢ – کار کردهای هیجانی: ۱۹

٢-  ٣- نظم هیجانی١. ۱۹

٢- ۴ – هوش هیجانی.. ۲۰

٢-  ۵- ابرازگری هیجانی.. ۲۱

٢ –  ۶- تفاوتهای فردی در ابراز گری هیجانی.. ۲۳

٢ – ٧  – نقش فرهنگ و قوانین در نمایش ابرازگری هیجانی.. ۲۷

٢-  ٨- تفاوتهای جنسی درابرازگری هیجانی.. ۲۹

٢-  ٩- سبکهای ابراز هیجان و خصوصیات شخصیتی.. ۳۱

٢-  ١٠- ابرازگری هیجانی و کارکرد اجتماعی.. ۳۳

٢- ١١ – تنیدگی تجارب آسیب زا، روشهای مقابله وابرازگری هیجان. ۳۵

٢-  ١٢-اهمیت ابراز و افشای آسیب هیجانی در سلامت.. ۳۸

٢  – ١٣- کنترل هیجانی.. ۴۱

٢ – ١۴ – کنترل خوش خیم. ۴۲

۲  –١۵- کنترل پرخاشگری.. ۴۳

٢- ١۶ – بازداری هیجانی.. ۴۳

٢-  ١۷- نشخوار. ۴۶

٢- ١۸ – آلکسی تیمیا ۴۹

٢- ١۹- دو سوگرایی در ابراز هیجان. ۴۹

٢- ۲٠ – دوسوگرایی در ابراز هیجان و سلامت روانی.. ۵۱

٢- ٢١ – دوسوگرایی در ابراز هیجان و عملکرد اجتماعی.. ۵۴

٢ – ٢۲ – دوسوگرایی در ابراز هیجان و سلامت جسمانی.. ۵۵

۲–۲۳- خودپنداره: ۵۷

٢-  ۲۴- ویژگیهای افراد دارای خود پنداره مثبت و منفی.. ۵۷

٢-  ٢۵- عوامل موثر در شکل گیری خود پنداره ۵۸

٢  – ٢۶- مفهوم خودپنداره ۶۲

٢ –  ٢۷ – اجزاء خودپنداره ۶۳

٢ – ٢۸ انواع خودپنداره ۶۴

٢- ٢۹  – تعاریف مختلف درباره خودپنداره ۶۴

٢ –  ۳٠ – خویشتن پنداری پایه. ۶۶

٢ –  ۳١ – خویشتن پنداری گذرا ۶۷

٢ – ٣١ – خویشتن پنداری اجتماعی.. ۶۷

٢  –  ٣۲- خویشتن پنداری آرمانی.. ۶۸

٢- ٣۳ – رشد خویشتن پنداری.. ۶۹

٢  – ٣۴ – سلسله مراتب خویشتن پنداری.. ۶۹

٢  – ٣۵ – الگوهای رشد خویشتن پنداری.. ۷۱

٢ –  ٣۶- خودپنداری های جسمانی و روانی.. ۷۱

٢-   ٣۷ – ثبات خودپنداری.. ۷۳

٢-  ٣۸- اثرات خودپنداری بر رفتار. ۷۳

٢-  ٣۹- چگونگی تشکیل خودپنداره ۷۴

٢-  ۴٠- تعریف مفهوم و تکامل خود از دیدگاه راجرز. ۷۷

٢-  ۴١ – فرار. ۷۹

٢- ۴۲ – انواع فرار. ۸۱

٢-  ۴۳- ویژگی های افراد فراری.. ۸۳

٢-  ۴۵ – علل و انگیزه های فرار. ۸۴

٢-  ۴۴- نمونه تحقیقات انجام شده ۸۷

٢- ۴۶ – نتیجه گیری: ۹۷

فصل سوم. ۹۹

روش پژوهش… ۹۹

۳–١- طرح پژوهش… ۱۰۰

۳–۲- جامعه آماری پژوهش… ۱۰۰

۳ – ۳ – گروه نمونه و شیوه انتخاب آن. ۱۰۰

۳–۴- ابزار و مقیاس های پژوهش… ۱۰۱

۳ – ۴ –١- مقیاس ابراز گری هیجانی: ۱۰۱

۳ – ۴ – ۲- مقیاس کنترل هیجانی.. ۱۰۲

۳ – ۴ – ۳ – مقیاس دو سو گرایی در ابرازگری هیجانی.. ۱۰۳

۴ – ۴ – ۴ – مقیاس خودپنداره۲. ۱۰۴

۳–۵- شیوه جمع آوری اطلاعات.. ۱۰۴

۳–۶  – روش تجزیه وتحلیل داده های آماری.. ۱۰۵

فصل چهارم. ۱۰۶

تجزیه و تحلیل داده های آماری.. ۱۰۶

۴–١ – مقدمه. ۱۰۷

۴–۲- بخش آمار توصیفی.. ۱۰۷

فصل پنجم. ۱۱۹

نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۱۹

۵–١- بحث بر اساس یافته های تحقیق: ۱۲۰

۵–۲ – بحث و نتیجه گیری.. ۱۲۳

۵–۳- پیشنهادات.. ۱۲۳

۵–۴- محدودیت ها ۱۲۴

پیوست ها ۱۲۵

فهرست منابع فارسی.. ۱۳۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله مقایسه سبکهای ابراز هیجان و خودپنداره مثبت و منفی در دختران آسیب دیده و عادی را در زیر می توانید ببینید.

سبکهای ابراز هیجان و خودپنداره مثبت و منفی در دختران

چکیده

سبکهای ابراز هیجان و خودپنداره مثبت و منفی در دختران پژوهش حاضر، به بررسی مقایسه ای سبکهای ابراز هیجان و خودپنداره در دختران فراری و عادی اجرا گردید. بدین منظور تعداد ۵٠ نفر،از دختران فراری مستقر در مراکز بهزیستی استان تهران و ۵٠ نفر  از دختران غیر فراری که از لحاظ متغیر های جمعیت شناختی (سطح اقتصادی،  اجتماعی،تحصیلات،سن) با گروه دختران فراری جور شده بودند

مقدمه :

سبکهای ابراز هیجان و خودپنداره مثبت و منفی در دختران  یکی از مسائل و معضلات مهم اجتماعی،فرهنگی که هم اکنون جامعه ما با آن دست به گریبان است موضوع دختران فراری است ( معظمی،١٣٨٢ ). معضل گریز دختران از خانه و خانواده مشکلات عدیده ای را برای آنها،خانواده ها و جامعه ایجاد کرده است،هر چند پسران نیز به نسبت دختران و شاید بیشتر از آنان از خانه می گریزند

بیان مسئله :

پدیده فرار دختران از منزل که در طی سالهای اخیر در جامعه رو به فزونی نهاده یکی از مقوله های آسیب اجتماعی است که مهار آن به مدیریت قوی اجتماعی و حضور مداخله جویانه در روند آسیب های اجتماعی نیازمند است ( بازیابی میمندی،١٣٨١ ).

ضرورت و اهمیت پژوهش

نوجوانی یکی از مهمترین و حساس ترین دوران زندگی انسان به شمار می رود.دختران در دوره نوجوانی در مقایسه با پسران تنیدگی بیشتری را حس می کنندو در مقابله با این تنیدگی ها معمولا”به صورت هیجان محور پاسخ می دهند.یکی از آسان ترین راههای هیجان مدارانه برای مواجهه با تنش ها فرار است (معظمی،١۳۸٠).فرار دختران فرایند یک مکانیسم روانی و ذهنی در نوجوانان است که برای رسیدن به یک امنیت درونی و رهایی از سلطه والدین،زندگی خانه بدوشی را برمی گزینند .

 هیجان ها

تعریف هیجان : در خاستگاه اولیه ،فلاسفه تلاش نمودند که هیجان ها را به طور مجزا تعریف کنند، که با موفقیت های کمی همراه بود،تقریبا ١۵٠ نظریه وجود دارد که منشاً،شدت،ماهیت و هدف هیجان ها را مد نظر قرار می دهند(استرونگمن١، ١٩٩۶ ).( به نقل از باومن ،٢٠٠١ ). علی رغم این همه گمانه زنی ،برخی از هیجانات شناخته شده نیستند و هیچ تعریف درستی وجود ندارد که قادر باشد بین آنچه هیجان است و آنچه هیجان نیست، تمیز قائل شود .

کار کردهای هیجانی:

کارکردهای هیجان بسیار با اهمیت هستند به اعتقاد آلکمن ۲(١٩٨۴) کارکردهای اصلی هیجان شامل ارزیابی مداوم از محرک درونی و بیرونی بر حسب ارتباطشان با جاندار و آمادگی برای واکنش های رفتاری است که ممکن است به عنوان پاسخ به آن محرک نیاز باشد یک کارکرد مستقیم تسهیل یادگیری است.

تفاوتهای فردی در ابراز گری هیجانی

سبکهای ابراز هیجان و خودپنداره مثبت و منفی در دختران یک مسئله در ارتباط  با فعالیت های هیجانی این است که آنها بلافاصله قابل پوشیده شدن و به وسیله فرد قابل کنترل هستند. بنابراین ممکن است حالتهای هیجانی با ابراز هیجانی متفاوت شوند و گاهی نیز تمیز دادن حالتهای هیجانی از ابرازهای هیجانی مهم است(لویس،٢٠٠٠).

نقش فرهنگ و قوانین در نمایش ابرازگری هیجانی

همانگونه که قبلاً ذکر شد،یکی از عوامل تعدیل کننده رفتار ابرازگری هیجانی،”در قوانین نمایشی” است در همه فرهنگها،کودکان قوانین یا راههایی را راجع به این موضوع یاد می گیرند که چه هیجانی را کجا،کی و به کدام  افراد نشان دهند.

تفاوتهای جنسی درابرازگری هیجانی

نتایج بسیاری از مطالعات بیانگر آن است که کیفیت ابزارهیجان در زنان و مردان متفاوت است،حال آنکه ابراز هیجان متمایز درهر دو جنس انطباقی است و به عوامل فرهنگی وموقعیتی بستگی دارد(برادی١ وهال٢،٢٠٠٠)همینطور،پژوهشهای زیادی نشان داده است

سبکهای ابراز هیجان و خصوصیات شخصیتی

بسیاری از پژوهشها،ارتباط بین سبک های ابراز هیجان و شخصیت وپیامدهای زندگی را گزارش داده اند.ابراز هیجان مکرر،برجسته و به سرعت متغیر و سطحی  نشانه ای از اختلال شخصیتی هیستریابی(نمایشی) و ابرازهیجان محدودشده،یک شاخص برای اختلالات شخصیتی اسکیزوئید واسکیزوفرنی گونه است.

ابرازگری هیجانی و کارکرد اجتماعی

اهمیت کارکردی – اجتماعی ابراز هیجانی،تحت تأثیر تفاوتهای فردی و عوامل موقعیتی است.ابرازهیجان آشکار،اطلاعاتی را به دیگران می دهد وپاسخ هایی را ازآنان فرامی خواند و روابط اجتماعی را طوری شکل می دهد که به طور مستقیم روی سلامت فرد،رضایت از تعامل و سازگاری با رویدادهای آسیب زا تأثیر می گذارد.

 تنیدگی تجارب آسیب زا، روشهای مقابله وابرازگری هیجان

اکثرافراد،تجارب تنیدگی زا را تجربه کرده اند،همانند زمانی که دریک روزبارانی،اتوبوس را ازدست داده اند یا وقتی که منتظرامتحانی بوداه ند که برایش آمادگی کافی نداشته اند و غیره تعریف تنیدگی به ارتباط بین فرد ومحیط تأکید دارد.

اهمیت ابراز و افشای آسیب هیجانی در سلامت

افشاوابرازآسیب هیجانی برای سلامت سودمند است،زیرا به نظرمی رسد که خاطرات آسیب زا تغییر ناپذیرتر و ماهیتاً هیجانی ترهستند وبه طور متفاوت رمزگردانی شده،با داستان شخصی ترکیب نمی شوند و به عنوان ادراکهای حسی،نشخوارهای وسواسی یا نمایشهای مکرر رفتاری ذخیره می گردند.

 کنترل هیجانی

همان گونه که قبلاً ذکر شد،یک مسئله در ارتباط با ابرازهای هیجانی این است که آنها قابل کنترل یا پوشیده شدن هستند . راجر و نشوور (١٩٨٧) کنترل هیجانی را “تمایل به بازداری ابراز پاسخهای هیجانی”تعریف می کنند. به اعتقاد کینگ و همکاران(١٩٩٢) یک ساختار مرتبط  با هیجان، کنترل هیجانی یا گستره ای است که یک فرد معمولاً راهبردهای گوناگون را برای کنترل وقوع طبیعی واکنشهای هیجانی به کار می گیرد.

کنترل خوش خیم

سبکهای ابراز هیجان و خودپنداره مثبت و منفی در دختران کنترل خوش خیم ،کنترل تکانه های آشفته کننده در طی انجام کاراست(گروس و جان،١٩٩٧).راجر و نجاریان(١٩٨٩). کنترل خوش خیم را به عنوان یک ساختارکنترل هیجانی مطرح کرده اند که اساساً با تکانشگری همبسته است . راجر وجمیسون(١٩٨٨) به منظور بررسی اثرات تفاوتهای فردی بر واکنش پذیری وبهبود ضربان قلب به دنبال مواجهه با یک تنیدگی زای آزمایشگاهی (عملکرد در کاراستروپ که یک فعالیت شناختی است)

کنترل پرخاشگری

راجع به هیجان خشم و مترادفهای آن احتمالاً بیش از هر هیجان دیگری به استثنای ترس،بحث شده است. نظربه روان تحلیلگری،اشکال مختلف خشم را سادیسم ، پرخاشگری، غریزه مرگ و غیره نامیده و به اعتقاد فروید، پرخاشگری احتمالاً یکی از قدیمی ترین انگیزه ها است(پلاچیک،١٣۶۵).از روزهای اولیه پزشکی روان تنی، فرض محکمی وجود داشته است

بازداری هیجانی

یک ساختار مرتبط با ساختار هیجانی،بازداری هیجانی است(راجر و نشوور،١٩٨٧،کینگ و همکاران،١٩٩٢) . بازداری هیجانی به “کاهش ابراز عاطفی،”چه به طور ارادی، مانند “بازداری فعال” و چه به طور غیر ارادی،اطلاق می شود (کینگ وامونز،١٩٩٠)

نشخوار

یکی از ساختارهای اساسی که در زمینه کنترل هیجان از آن بحث شده است،نشخوار یا مرور رویدادهای هیجانی نارحت کننده است(راجر و نجاریان،١٩٨٩) . نشخوار به معنای داشتن افکار ویژه قابل تکرار و احتمالا عدم توانایی متوقف کردن آنها است .

دو سوگرایی در ابراز هیجان

دو سوگرایی ممکن است به عنوان احساسهای هیجانی به سرعت متغیر یا به طور همزمان شدید و متضاد به یک شی تعریف شود (رالین،١٩٨٧؛به نقل از کینگ،١٩٩٨)؛ اما دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی،اشکال مختلف،از تمایل به ابراز ولی قادر نبودن به آن،ابرازکردن بدون تمایل واقعی تا ابراز هیجان و بعداً از آن پشیمان شدن را شامل می شود.

ویژگیهای افراد دارای خود پنداره مثبت و منفی

مهمترین مورد تفاوت افراد با خود پنداره مثبت در مقایسه با اشخاصی که خود پنداره منفی دارند،ساخت معیارها و ارزش های مورد قبول و اعتقاد آنان است. افرادی که از خود پنداره مثبت برخوردار هستند،دارای نظام ارزشی پذیرفته شده ای می باشند

خویشتن پنداری اجتماعی

در این نوع خویشتن پنداری،فرد عموماً برداشتی از خود دارد که دیگران از او دارند.بنابراین،معمولاً تا دوران نوجوانی،خودپنداری اجتماعی بر او مسلط است. خودپنداری اجتماعی قبل از خودپندار پایه رشد می کند و اساس شکل گیری خودپنداری پایه است.

خویشتن پنداری آرمانی

سبکهای ابراز هیجان و خودپنداره مثبت و منفی در دختران خودپنداری آرمانی از تصویر آنچه شخصی آرزو دارد باشد و آنچه که عقیده دارد باید باشد به وجود می آید.اینگونه تصور ممکن است به خود انگاری فیزیکی یا خودانگاری روانی یا هردو مربوط باشد.در دوران کودکی، اختلاف بین خودپنداری آرمانی و خودپنداری پایه به وجود می آید

سلسله مراتب خویشتن پنداری

سازماندهی خویشتن پنداری های گوناگون را که از تجربیات زیاد و مختلف حاصل شده است،سلسله مراتب خوشتن پنداری گویند. مانند تمامی درجه بمدی ها،این سلسله مراتب نیز اساس و پایه اولیه دارد. خویشتن پنداری اولیه بر اساس تجربیات اجتماعی شکل می گیرد،که در سالهای اولیه در محیط خانه کسب می شود.

ثبات خودپنداری

از آنجائیکه خودپنداری هر فرد ثابت نیست،برای او مشکل است که خود را همانگونه که واقعاً هست ببیند، در واقع،تنها زمانی که خودپنداری نسبتاً ثابت است،فرد می تواند احساس صحیح و واقعی ازهویتش را رشد دهد. البته بعضی تغییرات و بالا و پائین رفتن ها در خود پنداره طبیعی است. همچنانکه آلپورت اشاره کرده است “متغیر بودن خودپنداری،نه تنها از شخصی به شخص دیگر متفاوت است بلکه در یک فرد نیز از زمانی به زمانی دیگر متفاوت و از نظر کیفی مختلف است.

اثرات خودپنداری بر رفتار

خودپنداری فرد،چه با ثبات و چه بی ثبات،انگیزه ای قوی برای رفتار است و با عمل و رفتار فرد مطابقت دارد و بستگی به این دارد که او در آن زمان خودش را چگونه می بیند. اگر فرداحساس کند که دارای درک و فهم پائینی است یا مورد تبعیض قرارگرفته است،او شبیه به یک قربانی عمل خواهد کرد.

چگونگی تشکیل خودپنداره

درک و تصوری که فرد از خود داردو مجموعه ارزشها،نگرش ها و عقاید وی در رابطه با محیط را،حس خودپنداری می نامند.رفتار فرد،تا حد بسیار زیاد ناشی از ادراک است و ادراک نیز برمفروضات انسانی درباره محیط و محرکهای خارجی مبتنی است.

ویژگی های افراد فراری

بررسی ها نشان داده اند که افراد فراری از نظر فردی ،خانوادگی و اجتماعی دارای شرایطی هستند .از نظر فردی،اختلال منش دارند،افرادی ضعیف الاراده ،حساس و زود رنجند،عقب ماندگی درسی دارندو برای امور غیر درسی ارزش بیشتری قائلند و برخی از آنها عقب ماندگی ذهنی نیز دارند

علل و انگیزه های فرار

سبکهای ابراز هیجان و خودپنداره مثبت و منفی در دختران به منظور پیشگیری از فرار دختران از منزل باید از وقوع اولیه آن پیشگیری کرد زیرا همینکه نوجوان محیط بیرون از منزل را تجربه کرد و احساس آزادی و اختیارات خارج از محدوده نمود و از فراربه عنوان راهکاری درجهت مقابله بامشکلات داخل منزل بهره جست،احتمال فرار را تا چندین برابر افزایش می دهد.

نمونه تحقیقات انجام شده

سبکهای ابراز هیجان و خودپنداره مثبت و منفی در دختران مالات و هایلند (١٩٨٧) در یک بررسی طولی تغییرات ابرازگری هیجانی در نوزادان ٣ تا ۶ ماهگی به این نتیجه رسید که اجتماعی شدن و ابراز عاطفه در طی نوزادی رخ می دهد و ابرازگری نوزادان قبل از اولین سالگرد به خوبی با تقاضاهای فرهنگی، جنسیتی و خانوادگی آنها متناسب می شود.

نتیجه گیری:

سبکهای ابراز هیجان و خودپنداره مثبت و منفی در دختران همانطور که در این فصل بیان شد فرار از منزل رفتاری است که برخی نوجوانان در شرایط بحرانی و موقعیتهای رنج آور و غیر قابل تحمل به آن مبادرت می کنند. از آنجا که فرار به عنوان یک پدیده شوم اجتماعی عنوان شده است و عوارض وخیمی در سطح فردی،خانوادگی و اجتماعی بر جای می گذارد،بر هیچ کس پوشیده نیست که این پدیده گسترش یافته در جامعه امروز ایران شکافته شود

فهرست منابع فارسی

  • احمدی حکمتی،حسن (١۳۷۳). هنجاریابی آزمون خودپنداری پیرز هریس دردانش آموزان مشهد؛دانشگاه علامه طباطبایی.
  • اسماعیلی فارسانی ؛بهمن (١۳۸۵).بررسی ارتباط بین خویشتن داری پنداری ورضایت از زندگی زناشویی در دانشجویان دانشگاه اصفهان ؛دانشگاه تربیت معلم.
  • اردلان ؛علی (١۳۸۲).بررسی عوامل موثر در فرار زنان همسر دار ودختران ازمنزل؛گزارش طرح تحقیقاتی.دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی معاونت پژوهش.
  • بازیاری میمندی؛مهتاب (١۳۸١).بررسی مقایسه ویژگی های شخصیتی ؛عوامل تنیدگی زا؛شیوه های مقابله وشرایط اقتصادی واجتماعی دختران فراری وغیر فراری ؛پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه تربیت مدرس

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی