سبک مدیریت مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

انسان از اوان تاریخ تحریری خود به موضوع رهبری علاقمند و کنجکاو بوده است و تاریخ اهمیت رهبران خوب را در زندگی، رفاه، سعادت و ترقی ملت‌ها مبرهن می‌سازد. در سده اخیرنیز به جهت اهمیت و ارززش موضوع بیش از سه هزار مطالعه و تحقیق تا سال ۱۹۸۰ درباره رهبری انجام گرفته است و تعداد پژوهش‌ها در دهسال گذشته در بیشتر رشته‌ها بیش از تعداد آن از تاریخ بشر تا آن زمان بوده است.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر   ۸۸     صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه: ۲

روش تحقیق. ۵

جامعه مورد بررسی. ۶

حجم نمونه و روش نمونه گیری. ۶

ابزار جمع آوری داده ها ۷

مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت ( فرم آموزشگاهی): ۷

بررسی روایی و پایایی مقیاس مهارتهای اجتماعی. ۱۱

آزمون عملکرد روان شناسی. ۱۲

روش اجرا: ۱۳

روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۳

تعریف یادگیری مشارکتی. ۱۵

تاریخچه یادگیری مشارکتی. ۱۷

عناصر اصلی یادگیری مشارکتی. ۱۸

ویژگی های یادگیری مشارکتی. ۲۰

دیدگاه های اصلی در مورد یادگیری مشارکتی. ۲۷

وظایف معلم در روسش یادگیری از طریق مشارکتی. ۳۳

سازماندهی یادگیری مشارکتی. ۴۳

مزایای یادگیری مشارکتی. ۴۵

عوامل موثر بر عزت نفس.. ۵۴

چهار شرط عزت نفس.. ۵۵

محیط روش های تدریس و تأثیر آن بر عزت نفس: ۵۶

عزت نفس تحصیلی و پیشرفت تحصیلی. ۵۷

نفس یادگیری مشارکتی در رشد مهارتهای اجتماعی. ۵۸

تعریف مهارتهای اجتماعی. ۶۲

مهارتهای اجتماعی از نظر واکر و همکاران. ۶۳

مهارتهای اجتماعی از دید الیس و والن. ۶۴

ویژگی های مهارتهای اجتماعی. ۶۵

بررسی پژوهش های انجام شده در زمینه یادگیری مشارکتی. ۶۸

نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۷۸

خلاصه تحقیق. ۷۸

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله   سبک مدیریت مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی   را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

انسان از اوان تاریخ تحریری خود به موضوع رهبری علاقمند و کنجکاو بوده است و تاریخ اهمیت رهبران خوب را در زندگی، رفاه، سعادت و ترقی ملت‌ها مبرهن می‌سازد. در سده اخیرنیز به جهت اهمیت و ارززش موضوع بیش از سه هزار مطالعه و تحقیق تا سال ۱۹۸۰ درباره رهبری انجام گرفته است و تعداد پژوهش‌ها در دهسال گذشته در بیشتر رشته‌ها بیش از تعداد آن از تاریخ بشر تا آن زمان بوده است.

روش تحقیق

در این پژوهش از روش نیمه تجربی یا شبه تجربی استفاده شده است. زیرا امکان کنترل با دستکاری متغیرها، بطور کامل وجود ندارد. در طرحهای تحقیقی نیمه تجربی، محقق به کنترل و نظارت برخی از عوامل می پردازد که در حوزه تحقیق وجود دارد و سبب بی ارزشی روایی داخلی و خارجی یافته های تحقیق می شود.

حجم نمونه و روش نمونه گیری

چون این پژوهش در کلاس های طبیعی صورت گرفته است و امکان انتخاب آزمودنی ها و انتساب آنها در گروه های آزمایش و کنترل وجود نداشت، لذا دو کلاس از بین کلاس های شوم رشته ادبیات و علوم انسانی بصورت تصادفی انتخاب و یک  کلاس به عنوان گروه آزمایشی در معرض متغیر مستقل قرار گرفت، یعنی روش آموزش یادگیری مشارکتی در آن اجرا گردید و کلاس دیگر به عنوان گروه کنترل تعیین گردید و به صورت روش آموزشی سنتی، تدریس شد. تعداد دانش آموزان گروه آزمایش، ۳۰ نفر بود که یک نفر در آبان ماه ترک تحصیلی نمود و در نهایت حجم گروه آزمایش ۲۹ نفر گردید و تعداد دانش آموزانی که در گروه کنترل بودند، ۲۶ نفر بود.

مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی ماتسون

برای سنجش مهارتهای اجتماعی دانش آموزان در این پژوهش، از مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی ماتسون که توسط ماتسون و همکاران در سال ۱۹۸۳ برای سنجش مهارتهای اجتماعی افراد ۴ تا ۱۸ ساله تدوین گردیده است، استفاده شد.

بررسی روایی و پایایی مقیاس مهارتهای اجتماعی

تحقیقات نشان داده اند که مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسون از ثبات روان سنجی، پایایی بالای بازآزمایی و روایی افتراقی قابل قبولی برخوردار است ( ماتسون و الندیک[۱]، ۱۹۸۸، ماتسون و همکاران، ۱۹۸۳، ۱۹۹۰، به نقل از یوسفی وخیر، ۱۳۸۱). ماتسون و همکاران برای بررسی پایایی مقیاس مهارتهای اجتماعی، از ضریب آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده کردند. مقدار ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف بدست آمده برای کل مقیاس یکسان و برابر ۸۶/۰ بود. در این تحقیق ضریب پایایی ۸۱/۰ برای این مقیاس بدست آمد.

آزمون عملکرد روان شناسی

جهت بررسی عملکرد دانش آموزان در درس روان شناسی، یک آزمون معلم ساخته مورد استفاده قرار گرفت. از نظر بندورا ۲۰۰۱ ( به نقل از تقوایی ۱۳۸۱) هنگام سنجش عملکرد افراد می بایست به عملکرد واقعی آنها توجه داشت و عملکرد واقعی هنگامی ظاهر می شود که انجام تکلیف از نظر آزمودنی اهمیت داشته و انگیزش بالایی برای آن وجود داشته باشد.

 روش اجرا:

در ابتدا با هماهنگی اداره آموزش و پرورش شهرستان، ماهنشان، تعداد کلاسهای سال سوم دبیرستانی چرانه، رشته ادبیات و علوم انسانی مشخص شده و همین طور آمار دانش آموزان پسر سال سوم رشته ادبیات و علوم انسانی نیز استخراج شد. سپس از میان این دبیرستانها دو دبیرستان بصورت تصادفی برای انجام پژوهش انتخاب شدند و از هر دبیرستان نیز یک کلاس سوم بصورت تصادفی انتخاب شد.

 روش تجزیه و تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیلی داده ها از آمار توصیفی برای نشان دادن میانگین و انحراف استاندارد، استفاده شد و برای مقایسه میانگین های دو گروه با استفاده از فرمول T از آمار استنباطی استفاده شد.

تعریف یادگیری مشارکتی

قبل از پرداختن به تعریف مفهوم یادگیری مشارکتی، به سایر رویکردهای یادگیری اشاره می شود تا بدین وسیله درک بهتری از مفهوم یادگیری مشارکتی داشته باشیم.

 دیدگاه های شناختی

شق اصلی برای دیدگاه های انگیزشی و وابستگی اجتماعی در ارتباط با یادگیری مشارکتی که هر دوی آنها عمدتاً بر هنجارهای گروهی و نفوذهای بین شخصی تاکید دارند، دیدگاه شناختی می باشد.

نتیجه گیری و پیشنهادات

در ابتدای این فصل اول، خلاصه تحقیق بیان خواهد شد و بعد از آن نگاهی کوتاه به رویکردهای حاکم بر نظام آموزشی خواهد بود. و همین طور اشاره ای به روش آموزش یادگیری مشارکتی و نتایج بدست آمده از اجرای این روش خواهد شد و سپس نتایج بدست آمده از این تحقیق با نتایج تحقیقات قبلی مقایسه شده و در ادامه پیشنهادات و محدودیت های تحقیق بیان می شود.

خلاصه تحقیق

در این تحقیق به بررسی تاثیر روش یادگیری مشارکتی بر روی عزت نفس، رشد مهارتهای اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر سال سوم رشته ادبیات و علوم انسانی در درس روان شناسی پرداخته شده است. اهداف این تحقیق عبارت بودند از :

۱- بررسی تاثیر روش یادگیری بر عزت نفس دانش آموزان پسر سال سوم رشته ادبیات و علوم انسانی.

۲- بررسی تاثیر روش یادگیری بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان پسر سال سوم رشته ادبیات و علوم انسانی.چ

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.