مقالات رشته روانشناسی

مطالعات تطبیقی سازمان ها و آژانس های توریستی ایران و ترکیه در یک دهه اخیر

سازمان ها و آژانس های توریستی ایران و ترکیه تغییر پرشتاب پارادایم ها و تحولات تکنولوژیک، در نیم قرن اخیر، جهان را وارد عصر جدیدی کرده است که یکی از ویژگی های برجسته آن ظهور گردشگری جهانی بصورت امروزی از قلب این تحولات تکنولوژیکی، در نتیجه کاهش سریع فاصله های زمانی و مکانی است.

مطلب مطالعات تطبیقی سازمان ها و آژانس های توریستی ایران و ترکیه در یک دهه اخیر مشتمل ۳۲۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته روانشناسی

فهرست مطالب

فصل اول.. ۵

کلیات… ۵

فصل اول : کلیات تحقیق.. ۶

۱- ۱ بیان مسأله. ۶

۲- ۱ اهمیت موضوع تحقیق.. ۱۵

۳-۱ هدفهای تحقیق: ۱۸

۴-۱پرسش های تحقیق: ۱۸

۵-۱ فرضیه های تحقیق: ۱۹

۶-۱ پیشینه تحقیق: ۱۹

۸-۱ قلمرو تحقیق: ۲۸

۹-۱ روش و مراحل تحقیق: ۲۹

۱-۹-۱- شیوهگردآوری اطلاعات: ۲۹

۲-۹-۱- روش تحقیق: ۲۹

۱۰-۱ ساختار تحقیق: ۳۰

۷-۱ متغیّرهای تحقیق.. ۳۱

فصل دوم. ۳۹

تعاریف ـ مفاهیم.. ۳۹

و ۳۹

مبانی نظری.. ۳۹

فصل دوم. ۴۰

۲-  تعاریف مفاهیم کلی، پایه های نظری: ۴۰

۱-۲ مفهوم شناسی.. ۴۰

۱-۱-۲ تعاریف… ۴۰

۱-۱-۱-۲ ضرورت ارائه تعریف: ۴۰

۲-۳-۲۵؛ تعاریف گوناگون از توریسم. ۴۱

۲-۳-۲۶؛ واژگان تخصصی و فنی صنعت توریسم.. ۴۳

۲-۳-۲۷؛ پیشینه تاریخی بشر در صنعت توریسم.. ۴۹

۴-۱-۱-۲ انواع توریسم.. ۵۷

۵-۱-۱-۲ ارزش سفر. ۷۱

۲-۱-۲ مفاهیم کلی: ۷۴

۱-۲-۱-۲؛ سازمان های جهانی مرجع ومرتبط با صنعت توریسم: ۷۴

۲-۲ ؛ سازمان های جهانی مرتبط با صنعت توریسم: ۷۴

۲-۱-۲ موضوعات (عوامل) مطرح در توریسم.. ۸۱

۲- ۳- ۳ حمل ونقل در صنعت توریسم: ۸۶

۳- ویژ گیهای جغرافیائی طبیعی وانسانی ترکیه. ۱۹۷

فصل سوم. ۱۹۶

تشریح جغرافیای طبیعی.. ۱۹۶

و ۱۹۶

انسانی ایران وترکیه. ۱۹۶

۳- ویژ گیهای جغرافیائی طبیعی وانسانی ترکیه. ۱۹۷

۱-۳ مشخصات عمومی ترکیه. ۱۹۷

۲-۱-۳ تقسیمات کشوری.. ۱۹۸

۳-۱-۳ موقعیت ژئوپولیتیک و استراتژیکی ترکیه. ۱۹۸

۴-۱-۳ جغرافیای طبیعی ترکیه. ۱۹۹

۲-۳؛ جغرافیای انسانی ترکیه. ۲۰۸

۱-۲-۳؛ پیشینه تاریخی: ۲۰۸

۲-۲-۳:سیر تحولات فرهنگی در ترکیه: ۲۱۱

۳-۲-۳:زبان و خط مردم ترکیه: ۲۱۴

۴-۲-۳: ادیان ترکیه: ۲۱۴

۵-۲-۳: نژاد و قومیت ها در ترکیه: ۲۱۴

۶-۲-۳: سال رسمی – تعطیلات در ترکیه: ۲۱۴

۷-۲-۳: هنر نزد مردم ترکیه: ۲۱۵

۸-۲-۳: موزه های کشور ترکیه: ۲۱۵

۹-۲-۳: رسانه های گروهی ترکیه: ۲۱۵

۱۰-۲-۳: جمعیت کشور ترکیه: ۲۱۵

۱۱-۲-۳: ترکیب سنی و امید بزندگی جمعیت در ترکیه: ۲۱۶

۱۲-۲-۳: جمعیت شهری و روستائی ترکیه: ۲۱۶

۳-۳ جغرافیای اقتصادی ترکیه. ۲۱۷

۱-۳-۳: ساختار اقتصادی ترکیه: ۲۱۷

۲-۳-۳: صنایع کارخانه ای ترکیه: ۲۱۷

۳-۳-۳: صنایع دستی ترکیه: ۲۱۸

۴-۳-۳: صنعت توریسم در ترکیه: ۲۱۸

۵-۳-۳: معادن ترکیه: ۲۱۸

۶-۳-۳: منابع انرژی ترکیه: ۲۱۸

۷-۳-۳: ذغال سنگ و لیگنیت: ۲۱۸

۸-۳-۳: تجارت خارجی ترکیه: ۲۱۹

۹-۳-۳: حمل و نقل و راههای ارتباطی: ۲۱۹

۴-۳، ویژ گی های جغرافیای طبیعی ایران.. ۲۲۰

۱-۴-۳: موقعیت جغرافیایی: ۲۲۰

۲-۴-۳:کوههای ایران: ۲۲۰

۳-۴-۳؛ گسل های مهم ایران: ۲۲۲

۴-۴-۳: آب و هوای ایران: ۲۲۵

۵-۴-۳: منابع آب ایران: ۲۲۷

۶-۴-۳: رودهای ایران: ۲۲۷

۷-۴-۳: سدهای ایران: ۲۲۸

۸-۴-۳: دریاهای ایران: ۲۲۸

۹-۴-۳: نواحی اقلیمی ایران: ۲۲۹

۱۳-۴-۳: حیات جانوری ایران: ۲۳۴

۵-۳ جغرافیای انسانی ایران: ۲۳۵

۱-۵-۳ :سیر تحولات فرهنگی ایران: ۲۴۰

فصل چهارم. ۲۴۶

تجزیه وتحلیل موضوع پژوهش…. ۲۴۶

۴- صنعت توریسم ترکیه: ۲۴۷

۱-۴ شگفتی تحسین آمیز در صنعت توریسم ترکیه: ۲۴۷

۲-۴ روند تحولات صنعت توریسم در ترکیه: ۲۴۸

۱-۲-۴ اهمیت صنعت توریسم از نظر دولت های ترکیه: ۲۴۸

۲-۲-۴ سازمان توریستی در ترکیه: (وزارت فرهنگ و جهانگردی ترکیه) ۲۴۹

۳-۲-۴ سیاست های مستقیم و اصلی جهانگردی در ترکیه: ۲۵۰

۵-۲-۴ سیاست های تشویقی وزارت فرهنگ و جهانگردی ترکیه: ۲۵۳

۶-۲-۴ سیاست های غیرمستقیم که بر جهانگردی ترکیه تأثیر عمده دارند. ۲۵۴

۱- تاریخچه مختصری در باره سیاست های داخلی: ۲۵۴

۷-۲-۴ سیاست خارجی ترکیه: ۲۵۶

رعایت اخلاق در سیاست خارجی ترکیه: ۲۵۶

۸-۲-۴ سیاست منطقه ای ترکیه: ۲۵۷

۹-۲-۴ نتیجه سیاست های غیرمستقیم ترکیه بر جهانگردی: ۲۵۸

۱۱-۲-۴ تبلیغات در صنعت توریسم ترکیه: ۲۵۹

۳-۴- آژانس های مسافرتی در ترکیه: ۲۶۲

سازمان توریستی ویژه مراسم و رویدادهای مهم در ترکیه: ۲۶۳

گسترش رو به رشد آژانس های جهانگردی بزرگ در ترکیه: ۲۶۳

مشارکت بانکها با آژانس های مسافرتی در ترکیه: ۲۶۴

۴-۴ قطب های مهم توریستی ترکیه: ۲۶۵

آزادی جهانگردان در ترکیه: ۲۷۳

مقررات ورود به کشور ترکیه: ۲۷۴

آب و هوای منطقه دریای سیاه: ۲۸۰

انواع توریسم درترکیه: ۲۸۸

پروژه های آینده ترکیه : ۲۹۲

چگونه می توان از ایران به ترکیه سفر کرد ؟. ۲۹۴

جایگاه صنعت توریسم در برنامه های عمرانی ایرانی.. ۲۹۷

۱۴- ۳- آژانس های جهانگردی : ۳۰۴

۱۴- ۳- ۱- آژانس های دارای مجوز بند « الف ». ۳۰۴

۴- ۱۴ – ۳- ۳ آژانس های دارنده « بند الف » و « بند ب ». ۳۰۷

۴-۱۴-۳-۴ آژانس های دارنده « بند پ ». ۳۰۷

۴-۱۴-۴ نگاهی جهانی به « تور » «توریسم » و آژانس های مسافرتی در گذشته ـ حال و آینده ۳۰۹

۴-۱۴-۴-۲  آینده مبهم آژانس های جهانگردی و راه های پیش روی: ۳۱۴

فصل چهارم. ۳۱۶

تجزیه وتحلیل داده ها ۳۱۶

۱۴-۱۵-۱-حداقل بودن امکانات تفریحی ایران.. ۳۱۷

۴-۱۵-۲- توریسم دریایی ایران.. ۳۱۸

۴-۱۵-۳-اظهارات ، آرمانی، تخیلی، شعاری و یکسویه مسؤولین … ۳۲۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله مطالعات تطبیقی سازمان ها و آژانس های توریستی ایران و ترکیه در یک دهه اخیر را در زیر می توانید ببینید.

سازمان ها و آژانس های توریستی ایران و ترکیه

بیان مسأله

سازمان ها و آژانس های توریستی ایران و ترکیه تغییر پرشتاب پارادایم ها و تحولات تکنولوژیک، در نیم قرن اخیر، جهان را وارد عصر جدیدی کرده است که یکی از ویژگی های برجسته آن ظهور گردشگری جهانی بصورت امروزی از قلب این تحولات تکنولوژیکی، در نتیجه کاهش سریع فاصله های زمانی و مکانی است.

اهمیت موضوع تحقیق

پژوهش و تحقیق جزء جدایی ناپذیر و ضروری در تصمیم گیری، برنامه ریزی اجراء ، نظارت و ارزشیابی تمام پروژه ها و زیر ساختارهای جوامع امروزی است. همه طرح های موفق اقتصادی، سیاسی، تولیدی و فرهنگی در دنیا یک پشتوانه قوی تحقیقی و پژوهشی را در خود نهفته دارند که به هر میزان از دیدگاه علمی بیشتر سنجیده شده باشند به لحاظ ارزش کیفی پر بهاتر و به لحاظ بهره­وری ، کم هزینه ترند.

هدفهای تحقیق:

نخستین ومحوری ترین هدف این تحقیق کشف علمی مجهول ویا مجهولاتی است که مسبب عدم توفیق ایران درصنعت جهانگردی میشوند که در حوزه موضوع مورد مطالعه درجستجوی دستیابی به آن است.

قلمرو تحقیق:

سازمان ها و آژانس های توریستی ایران و ترکیه در حوزه موضوعی، قلمرو تحقیق شامل بررسی سازمانهای متّولی دولتی در امر توریسم (که عهده­دار سیاستگزاری­های جامع جهانگردی­اند) و آژانسهای توریستی  (که بخش نخستین اجرائی در عملیاتی کردن سیاستها به شمار می­روند) ایران و ترکیه و تطبیق آنان بمنظور شناسایی توانائی، ضعفها  یا کاستی­های دخیل در صنعت توریسم ایران است.

ضرورت ارائه تعریف:

درک واژگان و مفاهیم اصولی که در برگیرنده محتوای مسافرت و صنعت جهانگردی هستند و اینکه مسافرت نوعی صنعت به شمار می رود و درسایه فعالیت در این عرصه نوعی ارزش اقتصادی پدید می آید تأثیرات فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی را در بردارد و در سیاست کشورها نقش تعیین کننده­ای ایفاء می کند، حائز اهمیت است که از اصطلاحات مشابهی در همه جا استفاده شود و یا اصطلاحاً استاندارد سازی واژه ها به عمل آید.

واژگان تخصصی و فنی صنعت توریسم

صنعت گردشگری به نوبه خود دارای واژگان و اصطلاحات مربوط به خود می­باشد. که معمولاً به طور واضح برای استفاده­کنندگان مشخص نبوده و گاهی به جای یکدیگر بکار می­روند. در ذیل به چند تعریف رایج در این رابطه اشاره می­گردد.

انواع توریسم

سازمان ها و آژانس های توریستی ایران و ترکیه تعاریف و تبیین مفهوم گردشگری فرهنگی : این مقوله بحثی طولانی، سخت و جدّی­ای را می­طلبد. چرا که هم گردشگری و هم فرهنگ کمتر قابل تعریف هستند. گردشگری خود به تنهایی یک پدیده پیچیده با ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی، بوم شناختی و زیبا شناختی است.

جهانگردی ماجراجویانه

بسیاری از افراد در سفر دست به کارهایی می زنند که مخاطره آمیز است و به آن گردشگری ماجراجویانه گویند. سفرهای کوهنوردی و بالارفتن از کوه های صعب العبور و شکار حیوانات وحشی در محیطهای بِکر و دست نخورده آفریقا، شیرجه به داخل رودخانه ها، نمونه­هایی از گردشگری ماجراجویانه می باشند.

شورای جهانی مسافرت و جهانگردی :

سازمان ها و آژانس های توریستی ایران و ترکیه این شورا از مدیران اجرایی شرکت های بزرگ بین المللی که در زمینه هواپیمائی ، هُتل ، حمل و نقل و آژانس های مسافرتی فعالیت می کنند ، تشکیل می شود .دفتر مرکزی این شورا در شهر «بروکسل » کشور بلژیک قرار دارد و اهداف اصلی این شورا ( که نوعی سازمان خصوصی است ) توجه به تغییراتی است که در بخش عمومی رُخ می دهد.

 برنامه ریزی توریسم:

جهانگردی فعالیت بسیار پیچیده­ای است که چندین بخش جامعه و اقتصاد را در بر می گیرد. این امر بدون برنامه ریزی ممکن است باعث ایجاد صدمات ناخواسته و غیرمنتظره­ای شود.برای دستیابی به موفقیت در مدیریت و توسعه جهانگردی، برنامه ریزی توریسم در تمام سطوح ضروری است.

حمل ونقل در صنعت توریسم:

سازمان ها و آژانس های توریستی ایران و ترکیه مردم از طریق هوا، جاده، خط آهن یا دریا و در صورت امکان از طریق رودخانه یا راههای آبی دیگر سفر می کنند. مسلماً ورود آسان به یک کشور یا یک منطقه حائز اهمیت است. تعداد و موقعیت های مکانی فرودگاهها، بندرگاهها،همچنین توسعه جاده ها، و دیگر شبکه های حمل و نقل از اهمیت بسیاری برخوردار هستند.

نقش تبلیغات در صنعت توریسم

نقش تبلیغات در جهانگردی همانند تبلیغات برای سایر کالاها بسیار گسترده و تأثیرگذار است. تبلیغات از طریق رسانه­های دیداری، شنیداری و نوشتاری از طریق فرآیند ارتباطات که بین فرستنده یک پیام و دریافت کننده آن بوقوع می­پیوندد اهمیت زیادی دارد.

اعتقادات دینی و مذهبی در صنعت توریسم

اعتقادات و باورهای مذهبی قطعاً یکی از مهمترین و کهن­ترین انگیزه­های گردشگری است. مکان­های مقدس از دیرباز جاذب انسان­هایی بوده­اند که برای تأمین نیازهای روحی – روانی (آرامش) یا شفای مریضان، انجام فریضه­های دینی و یا کسب نیازهای مادی و … به زیارت می­پرداخته­اند.

ویژگی­های شهرهای مذهبی:

سازمان ها و آژانس های توریستی ایران و ترکیه از ویژگی­های شهرهای مذهبی و کانون­های زیارتی این است که در روزهای معیّن انجام فرایض مذهبی از جمعیت لبریز می­شوند.مناسک حج را در نظر بگیرید. همه مسلمانان مستطیع در یک زمان خاص در مدینه و مکه جمع می­شوند، در یک زمان خاص به اعمال ربانی در «منا» و «عرفات»
می­پردازندو در یک روز خاص (عید قربان) قربانی می­کنند.

بیمه­نامه مسافرتی و اهمیت آن در صنعت توریسم

مسافرت خواه ناخواه با هیجان، اضطراب و صدها امّا و اگرها برای جهانگردان همراه است. آرامش روانی برای گردشگری که در داخل کشور خود سفر می کند داخلی به مراتب بیشتر از همان شخص گردشگر، در سفر خارجی است.

زبان و خط مردم ترکیه:

سازمان ها و آژانس های توریستی ایران و ترکیه تُرکی زبان رسمی و ملی کشور ترکیه است و مردم به لهجه های مختلف بخصوص تُرکی استانبولی تکلّم می کنند. علاوه بر تُرکی عده ای به زبان های کُردی، قفقازی و ارمنی تکلم می کنند.در سال ۱۹۲۸ خط ترکیه از عربی به الفبای لاتین تغییر کرده است.

ساختار اقتصادی ترکیه:

اقتصاد پویای ترکیه بر پایه صنایع مدرن، تجارت جهانی و کشاورزی سنّتی استوار است. نظام اقتصاد بازار آزاد، برون گرایی و تشویق صادرات زمینه را برای رشد اقتصادی این کشور فراهم کرده است. بطوریکه بانک جهانی در گزارشی تحت عنوان «شاخص های توسعه جهانی» در سال ۱۹۹۷ ترکیه را بعنوان یکی از ۱۰ کشور بزرگ در حال رشد معرفی کرده است

صنایع کارخانه ای ترکیه:

صنایع نساجی، آهن و فولاد از جمله مهمترین صنایع ترکیه به شمار می رود. ترکیه ششمین تولیدکننده بزرگ نخ تابیده در جهان است. دومین عرضه کننده لباس در جهان است. صنایع غذایی، چرم سازی، خودروسازی، شیشه آلات، پلاستیک سازی، سیمان و کالاهای مصرفی سایر صنایع ترکیه را تشکیل می دهند.

حمل و نقل و راههای ارتباطی:

جاده ها: ترکیه دارای شبکه راههای گسترده ای است که اکثر شهرهای آن بوسیله جاده های آسفالته یا نیمه آسفالته بهم متصلند.مجموع خط آهن ترکیه در سال ۲۰۰۱ حدود ۸۶۰۷ کیلومتر بوده که این مقدار از سال ۱۹۹۶ تغییری از خود نشان نداده است.

آب و هوای ایران:

سازمان ها و آژانس های توریستی ایران و ترکیه تنوع ویژه گی ذاتی آب و هوای ایران است که در پوشش گیاهی، نوع خاک و روش زندگی مردم مشهود است. گفتنی است که عوامل زیادی، آب و هوایی ایران را تحت تأثیر قرار میدهد. بطور کلی آب و هوای ایران را به سه دسته بیابانی و نیمه بیابانی، کوهستانی و خزری تقسیم کرده اند.

منابع آب ایران:

منبع اصلی آب در ایران را ریزش های جوی و مقدار کمی آب که بوسیله رودخانه های مرزی از خارج وارد ایران می شود، تشکیل می دهد.میزان متوسط بارش در سطح کشور ۲۵۰ میلیمتر در سال است که با توجه به وسعت کشور مقدار آبی که بطور متوسط در هر سال در کل کشور دریافت می شود حدود ۴۱۳ میلیارد مترمکعب است.

حیات جانوری ایران:

حیوانات ایران نیز همانند پوشش گیاهی از تنوع زیادی برخوردار هستند این تنوع را باید معلول موقعیّت مرکزی ایران بین کشورهای مدیترانه ای در غرب، جلگه سند در شرق از یکطرف و توده اوراسیا در شمال و بیابان های عربستان در جنوب، از طرف دیگر دانست.

جغرافیای انسانی ایران:

پیشینه تاریخی: شواهد باستان شناختی حاکی از آن است که فلات ایران هزاران سال پیش از آنکه کوچگردان استپهای شمالی، مهاجرت خود را آغاز کنند تمدنی پیشرفته داشته است.

نخستین گروه های کوچگرد آریائی بودند که  حول و حوش نیمه دوم هزاره دوم قبل از میلاد، از اِستِپ های آسیا وارد فلات ایران شدند. این دوران مقارن با هجرت های گسترده بود.

سیر تحولات فرهنگی ایران:

سازمان ها و آژانس های توریستی ایران و ترکیه فرهنگ به مجموعه همبسته ای از عناصر گوناگون و مکمل مادی و معنوی اطلاق می شود که به اعضای یک اجتماع فرهنگی در تطبیق با محیط زیست و تنظیم روابط اجتماعی ایشان قابلیت ها و آمادگی های شکل گرفته و الگوداری می بخشد.

صنعت توریسم ترکیه:

ترکیه در سال ۱۹۲۳ میلادی در پایان جنگ جهانی دوم و متعاقب آن فروپاشی، امپراطوری (به گواه اکثر سیاحّان غربی و شرقی) سراسر فساد و عقب مانده عثمانی، اعلام استقلال کرد و با رویکردی سوای از گذشته، اقدام به تأسیس جمهوری ترکیه نمود.

شگفتی تحسین آمیز در صنعت توریسم ترکیه:

سازمان ها و آژانس های توریستی ایران و ترکیه از جمله چشمگیرترین رشد این کشور در عرصه های مختلف، صنعت توریسم است که با شگفتی بزرگی همراه بوده است.

برای درک بهتر این شگفتی باید بخاطر بیاوریم که از تأسیس ترکیه فعلی فقط ۸۴ سال می گذرد و قبل از آن، امپراتوری عثمانی بمدت ۶۱۹ سال بر این سرزمین حاکمیّت داشته است.

روند تحولات صنعت توریسم در ترکیه:

ترکیه نوین، اولین سازمان رسمی جهانگردی خود را در سال ۱۹۶۳ میلادی، یعنی ۴۲ سال پیش، طرح ریزی کرده که مطالعات و گردآوری عناصر اصلی آن از ۳ سال قبل از آن آغاز شده بود.

در دهه ۱۹۷۰ توجه ترکیه به جهانگردی کاملاً جدی شد.

اهمیت صنعت توریسم از نظر دولت های ترکیه:

سازمان ها و آژانس های توریستی ایران و ترکیه دولت های ترکیه به فواید اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهانگردی ، آگاه بودند و برنامه توسعه صنعت جهانگردی کشور را که مهمترین ابزار این برنامه «قانون تشویق ورود جهانگردان» به ترکیه بودرا در سال ۱۹۸۶ بتصویب رسانده اند.

نگاهی جهانی به « تور » «توریسم » و آژانس های مسافرتی در گذشته ـ حال و آینده

ـ تور یا گردش های دسته جمعی .

آنچه که امروز تحت عنوان تور یا گردش های گروهی و جود دارد ریشه در اقداماتی است که در ۱۵۰ سال اخیر جهان به وقوع پیوسته است و تقریبا مثل همه ابداعات از غرب به همه جهان نفوذ پیدا کرده است.

حداقل بودن امکانات تفریحی ایران

باید اذعان نمود که امکانات تفریحی متنوع سالم و در محیط طبیعی برای جامعه ایرانی بسیار کم است. آن حداقلی هم که وجود دارد. شاید ۹۹% در شهرهای بزرگ واقعند، مانند پارکهای بزرگ، شهربازی، سالنهای سینما، تئاتر و …

توریسم دریایی ایران

سازمان ها و آژانس های توریستی ایران و ترکیه در همه جای جهان، دریاها، سواحل و کشتی های روی آب منشأ برکت بوده و هستند. و بهره­های متعدد و متنوعی را نصیب سرزمین های مجاور خود می سازند.

با ظهور جهانگردی جهانی، تجربه گردش روی آب دریاها و اقیانوس، توجه شدید جهانگردان را به خود معطوف کرد. چرا که تجربه­ای بسیار هیجان انگیزی است .

اظهارات ، آرمانی، تخیلی، شعاری و یکسویه مسؤولین …

در همایش که در هتل لاله تهران با حضور سفیران کشورهای مختلف، نمایندگان انجمن دوستی ایران و فرانسه، ایران و مالزی، آژانس های جهانگردی، شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی … برگزار شد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی