زندگی نامه امام زمان (عج)

نام:همنام پیامبر(محمد)

پدرومادر:امام حسن عسکری ونرجس

شهرت:مهدی موعود،امام عصر،صاحب الزمان،بقیه الله،قائم،…

کفالت پدر:به طورمخفی بسربرد.

دوران زندگی:درچهاربخش

۱-دروران کودکی درپنج سال تحت سرپرستی پدردرپشت پرده خفاء،تا ازگذنددشمنان کحفوظ بماندوهناگامی که درسال ۲۶۰پدرش شهیدشد،مقام امامت به اومحول گردید.

۲-غیبت صغری:از سال۲۶۰هـ.ق شروع شدودرسال ۳۲۹که حدود۷سال میشودپایان یافت(اقوال دیگزی نیز گفته شده است).

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۹۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

انتظارچیست؟ ۴

پدر و مادر و تولد.. ۴

مسکن امام زمان.. ۶

شناخت… ۷

آثارانتظار. ۸

انتظارواقعی.. ۹

نقش انتظارفرج درسازندگی انسان.. ۱۰

نقش انتظارفرج درسازندگی جامعه. ۱۲

جهان پس ازظهورحضرت مهدی(عج) ۱۴

ظهوردجال.. ۱۵

وعده های ظهور امام زمان (عج ) در شعر و کلام اندیشمندان : ۱۶

امام منتظر و اعلام قیامت.. ۲۳

امام زمان (عج) در دعای امام رضا علیه السلام. ۳۳

آثار غیبت : ۳۵

انتظارفرج.. ۴۷

« امام مهدی (عج) در رویات ». ۴۸

مهدى در روایات شیعه. ۴۹

مهدى ـ ارواحنا فداه ـ در آیینه ى فرق اسلامى و متصوفه. ۶۲

سیمای حضرت مهدی (ع) در کلام نبوی.. ۶۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

زندگی نامه مقالات رشته دینی مقالات رشته معارف

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  زندگی نامه امام زمان (عج) را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

نام:همنام پیامبر(محمد)

پدرومادر:امام حسن عسکری ونرجس

شهرت:مهدی موعود،امام عصر،صاحب الزمان،بقیه الله،قائم،…

کفالت پدر:به طورمخفی بسربرد.

دوران زندگی:درچهاربخش

۱-دروران کودکی درپنج سال تحت سرپرستی پدردرپشت پرده خفاء،تا ازگذنددشمنان کحفوظ بماندوهناگامی که درسال ۲۶۰پدرش شهیدشد،مقام امامت به اومحول گردید.

۲-غیبت صغری:از سال۲۶۰هـ.ق شروع شدودرسال ۳۲۹که حدود۷سال میشودپایان یافت(اقوال دیگزی نیز گفته شده است).

۳-غیبت کبری:ازسال ۳۲۹شروع شد،وتاوقتی که خدابخواهدظهورکند،ادامه یافت.

۴-دوران درخشان ظهورآن حضرت وحکومت خهانی او.

پدر و مادر و تولد

پدر بزرگوار امام زمان (ع) حضرت امام حسن عسگری (ع) امام یازدهم شیعیان است به نقل از شیخ مفید امام حسن عسگری (ع) در مدینه در ۲۴ ربیع الاول سال ۲۳۲ متولد شد و در سال ۲۶۰ در سن ۲۸ سالگی در منزل خود در سامرا به شهادت رسید.

مسکن امام زمان

فهیمی:درزمان غیبت مسکن امام زمان کجاست؟هوشیار:مسک آن جناب تعین نشده وشاید مسکن معنی نداشته باشدوبه طورناشناس،دربین مردم زندگی رفت و آمدکند.وممکن است نقاط دورافتاده رابرای زندگی انتخاب کند.دراحادیث واردشده است که:درموسم حج حاضرمیشودودراعمال حجشرکت میکنداومردم رامی شناسداما مردو اورانمی شناسند.

انتظارواقعی

انسان ازچیزی یاکسی پاسدارمیکندیاانتظارآن رامی کشدکه اورا بشناسدونسبت به او معرفت داشته باشد.اگرشناخت ومعرفت،صحیح وشایسته باشدانتظارنیزواقعی خواهدبود.ازجهت انسان درعصرغیبت یامنتظرواقعی است یاگرفتارجاهلیت وعدم شناخت ومعرفت صحیح ؛زیرا:۱-دربسیاری ازروایات آمده است زمین ازجهت

نقش انتظارفرج درسازندگی انسان

اعتقادبه ظهورحضرت مهدی(عج)واینکه سرانجام نزاعهاوجنگهاوزحمتها،صلح وصفاوامنیت وآسایش است،سبب میشودکهامسان خودرابسازدوشرایط لازم برای قرارگرفتن درصف ومنتظران واقعیراپیداکندواین افتخارنصیبش شودکه یکی اززمینه سازان حکومت مهدی موعود(عج)باشد.انتظارفرج باعث میشود

نقش انتظارفرج درسازندگی جامعه

جامعه ازانسان های مختلف باافکار،اهداف،آرزوها،رفتاروگفتارگوناگون وباسطوح مختلف مادی ومعنوی تشکیل میشود.هریک ازافراداجتماع ازیک سوبرجامعه ای که درآن زندگی می کنند،به میزان شخصیت وجودی خودتأثیرمیگزاردوازسوی دیگر،ازجامعه تأثیرمیگذارد.این تأثیرپذیری تاحدودزیادی متقابل بوده ،انکارناپذیراست

جهان پس ازظهورحضرت مهدی(عج)

احدیث بیان گراین مطلب است که وقتی مهدی موعود(عج)ظهورکردودرجنگ بادشمنان دین پیروزشدوبرشرق وغرب جهان تسلط یافت تمام زمین اربه وسیله ی یک حکومت جهانی اسلامی ادره میکند،استانداران لایقی بابرنامه ی کارودستورات لازم به تمام استان هاگسیل می دارد

ظهوردجال

یکی ازنشانه هاوعلایم ضهورحضرت مهدی(عج)خروج دخال است .درروایات برای دجال صفات گوناگون وعجینی ذکرشده است.به عنوان مثال گفته اند:

اوفقط دارای یک چشم است که مانندستاره می درخشدودرپیشانی وی واقع شده است،کوهی ازخوراک ونهری ازآب،همیشه به همراه داردوبرالاغ سفیدسواراست که هرگامش یک میل راه است و… .

وعده های ظهور امام زمان (عج ) در شعر و کلام اندیشمندان :

وعده های تحقق دولت عدل الهی، انتظار و ثواب منتظران و بعضی از وظایف آنها در دوران پرآشوب و آکنده از ظلم و ستم روزگار غیبت امام زمان علیه السلام در شعر و کلام بعضی اندیشمندان به وضوح دیده می شود که به نوعی امید را در قلوب ایجاد می نمایند. در این مطلب به بعضی از آن موارد اشاره ای گذرا می شود:

  1. خواجه نصیرطوسی، در کتاب کشف المراد آورده است:” غیبت او، مربوط به خود ما است.”

امام منتظر و اعلام قیامت

اسماعیلیان گروه دیگری از شیعیان بودند که در مصر، بخش هایی از سوریه و ایران، ابتدا در برابر خلفای عباسی و سپس در برابر ترکان سلجوقی به قدرتی بلامنازع تبدیل شدند. اسماعیلیه ایران اگرچه نتوانستند قلمروی یکپارچه فراهم آورند ولی هسته هایی از دژهای مستحکم در سراسر ایران آن روزگار ایجاد کردند که می توانست خطری بالقوه برای حکومت های سنی مذهب متعصب باشد.

« امام مهدی (عج) در رویات »

مؤلف کتاب گران سنگ انیس الاعلام مرحوم جدید الاسلام که یکى از کشیشان مسیحى بوده و از اطلاعات گسترده اى برخوردار بوده است و پس از تحقیقات بسیارحقیقت ناب و هدایت راستین را در مکتب تشیع یافته و بدان مى گرود; مى نویسد: در میان تمام اقوام و ملل یکتاپرست جهان دو موضوع مورد اتفاق و تایید همگان است و هیچ کس در آنها خدشه نکرده است: نخست مسئله توحید و وحدانیت پروردگار هستى و دیگر موعود نجات بخش.

مهدى در روایات شیعه

درمنابع و مصادر روایى و حدیثى شیعه همچون کتاب ارزشمند کافى، کتاب الغیبه طوسى و نعمانى و . . . روایات بسیارى وجود دارد که امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ در موقعیتها و مناسبتهاى گوناگونى در مورد حضرت مهدى ـ علیه السلام ـ سخنانى بیان فرموده اند و این نشانگر اهمیّت و حساسیت این مطلب از دیدگاه آنان است.

مهدى ـ ارواحنا فداه ـ در آیینه ى فرق اسلامى و متصوفه

آنچه که از نظر به عقائد فرق مختلف اسلامى اعمّ از سنّى و شیعه بدست مى آید این است که همه ى فرق اسلامى در مسأله ى اعتقاد به حضرت قائم ـ ارواحنا فداه ـ که زمین را از عدل و داد پر مى کند، متّحد هستند; اگر چه برخى داراى عقائد ناصواب و متشتّت در مود شخص آن حضرت اند و خود نشان دهنده ى کثرت اهتمام دین اسلام به مسأله ى مهدویّت مى باشد

سیمای حضرت مهدی (ع) در کلام نبوی

علم توأم با اخلاق، حکومت همراه با حکمت، عبادت همراه با خدمت به خلق، جهاد توأم با رحمت، عزت همراه با فروتنی، روزآمدی توأم با دوراندیشی و صداقت با مردم در عین پیچیدگی‌های سیاسی از ویژگی‌های بارز پیامبراکرم(ص)است.

خضوع و تواضع حضرت در برابر خداوند
پیامبر اکرم(ص) فروتنی و خشوع حضرت مهدی(ع) را در برابر پیشگاه ربوبی خداوند این‌گونه مثال می‌زنند: حضرت مهدی(ع) نسبت به خداوند خاشع و خاضع است، مانند خشوع و خضوع باز شکاری که هنگام پرواز، بال‌های خود را فرو می‌خواباند.

زمینه سازان ظهور

انقلاب حضرت مهدى (ع) هم چون دیگر انقلاب ها،بدون مقدمه وزمینه سازى به وجود نمى آید، بلکه در آستانه ظهور، حرکت هایى پا مى گیرد وزمینه را براى ظهور آن حضرت فراهم مى آورد. بخش عمده اى از روایاتى که درباره رویدادهاى پیش از ظهور ویاران حضرت مهدى (ع)آمده است، درباره ایران و ایرانیان است که با تعبیرات گوناگونى مانند: اهل فارس، عجم، اهل خراسان، اهل قم، اهل طالقان، اهل رى و… بیان شده است.

امام مهدی از سخن معصومین(ع) :

امام مهدی(عج) در سخن پیامبر(ص)

پیامبر اکرم(ص) می فرمایند:…خداوند از فرزندان حسین امامانی قرار داده است که راه و روش و آیین مرا برپا می دارند.نهمین آنان قائم خاندان من «مهدی» امتم می باشد.او شبیه ترین مردمان به من است در سیما و گفتار و کردار.پس از غیبتی طولانی و سرگردانی و سردرگمی مردم، ظاهر می شود،آنگاه آیین خدا را آشکار می سازد…

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

زندگی نامه مقالات رشته دینی مقالات رشته معارف

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × دو =