زمینه‌ها و چگونگی جنگ‌های رِدّه

الف) اهمیت موضوع : ظهور اسلام منشاء تحولات بزرگی در تاریخ جهان گردید که بر همگان پوشیده نیست . تازیان در پرتو این آیین توانستند شاهنشاهی بزرگ ساسانی را از گردونه تاریخ خارج سازند و سرزمینهای بزرگی را از قلمرو روم شرقی تسخیر نمایند. اعراب به نام اسلام تمدن ایرانی را لگدمال تاراج خویش کردند، هر چند پس از مدتی بر ویرانه های آن به همت ایرانیان تمدن ایرانی- اسلامی دوباره پایه ریزی گردید.

این تحقیق دانشجویی زمینه‌ها و چگونگی جنگ‌های رِدّه مشتمل بر ۱۴۴ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

زمینه‌ها و چگونگی جنگ‌های رِدّه

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

معرفی منابع …………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

بخش یکم: مبحث فقهی ارتداد ……………………………………………………………………………………… ۹

ـ بررسی مفاهیم و انواع ارتداد و احکام مربوط به آنها ………………………………………………… ۹

ـ تعریف ارتداد ………………………………………………………………………………………………………………… ۹

ـ انواع ارتداد …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

ـ شرایط احراز ارتداد ……………………………………………………………………………………………………. ۱۳

ـ سیر تاریخی ارتداد در اسلام ……………………………………………………………………………………. ۱۴

ـ ارتداد در قرآن …………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

ـ ارتداد در حدیث ………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

ـ راههای اثبات ارتداد ………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

ـ موجبات ارتداد …………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

ـ مجازاتهای ارتداد ………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

بخش دوم: تحولات جامعه عربستان از پیش از اسلام تا مرگ پیامبر

ـ موقعیت جغرافیایی مناطق درگیر در نبرد ………………………………………………………………. ۳۰

ـ وضعیت سیاسی جامعه عربستان در آستانه ظهور اسلام ………………………………………. ۳۱

ـ وضعیت اقتصادی جامعه عربستان در آستانه ظهور اسلام …………………………………….. ۳۴

ـ بافت فرهنگی و دینی جامعه عربستان در آستانه ظهور اسلام ……………………………… ۳۶

ـ نتیجه تحلیلی تحولات جامعه عربستان در آستانه‌ی ظهور پیامبر(ص)…………………. ۴۲

جامعه عربستان در آستانه مرگ پیامبر

ـ وضعیت جامعه عربستان در آستانه مرگ پیامبر …………………………………………………….. ۴۵

ـ چگونگی ایمان اعراب و گسترش اسلام در شبه‌جزیره عربی ……………………………….. ۴۷

ـ اشرافیت قریش و آیین اسلام ………………………………………………………………………………….. ۴۹

بخش سوم: مساله جانشینی و وضعیت دولت اسلامی پس از مرگ پیامبر

ـ بررسی و نقد دیدگاههای مختلف درباره جانشینی پیامبر ……………………………………… ۵۴

ـ زمینه‌های ذهنی به قدرت رسیدن ابوبکر ……………………………………………………………….. ۵۹

زمینه‌های عینی به قدرت رسیدن ابوبکر ……………………………………………………………………. ۶۰

ـ تدبیرها و ترفندهای ابوبکر در کسب و تحکیم قدرت …………………………………………….. ۶۵

ـ نتیجه‌گیری

بخش چهارم: ایده‌های انگیزه های ایجاد جنگ های ارتداد

ـ بررسی و نقد ایده‌های موجود در باب  دلیل جنگ های رده ………………………………… ۶۸

ـ ماهیت جنگ‌های ارتداد در پرتو الگوی نظری ……………………………………………………….. ۷۲

بخش پنجم : جنگ‌های رده در نجد ، بحرین و عمان

ـ هجوم قبایل پیرامون مدینه ……………………………………………………………………………………… ۸۴

ـ طلیحه …………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶

ـ عقاید و تعالیم طلیحه ……………………………………………………………………………………………….. ۸۹

ـ شورش‌های پراکنده پس از سرکوب طلیحه…………………………………………………………….. ۹۲

ـ سرکوب قبایل بنی عامر ……………………………………………………………………………………………. ۹۲

ـ نبرد جواء و سرکوب بنی سلیم ……………………………………………………………………………….. ۹۳

ـ نبرد ظفر …………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴

ـ مسیلمه ………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۵

ـ عقاید و تعالیم مسیلمه …………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

ـ سجاح ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳

ـ جدایی مالک بن نویر از سجاع و کشته‌شدنش به دستور خالد ………………………….. ۱۰۸

ـ نبرد دباء و سرکوب ارتداد عمان ……………………………………………………………………………. ۱۱۲

ـ ارتداد بحرین …………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

بخش ششم: جنگ‌های رده در یمن

ـ چگونگی قیام اسود عنسی و فرجام کار او …………………………………………………………… ۱۱۷

ـ تعالیم و آموزه‌های دینی اسود عنسی……………………………………………………………………. ۱۲۰

ـ شورش قبس بن عبدیغوث بر سر امارت ……………………………………………………………… ۱۲۲

ـ برگشت مردم حضر موت و کنده از آیین اسلام ………………………………………………….. ۱۲۴

نتیجه نهایی ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۱

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۴

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله زمینه ها و چگونگی جنگ های رده را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

الف) اهمیت موضوع : ظهور اسلام منشاء تحولات بزرگی در تاریخ جهان گردید که بر همگان پوشیده نیست . تازیان در پرتو این آیین توانستند شاهنشاهی بزرگ ساسانی را از گردونه تاریخ خارج سازند و سرزمینهای بزرگی را از قلمرو روم شرقی تسخیر نمایند. اعراب به نام اسلام تمدن ایرانی را لگدمال تاراج خویش کردند، هر چند پس از مدتی بر ویرانه های آن به همت ایرانیان تمدن ایرانی- اسلامی دوباره پایه ریزی گردید. از آنجائیکه سرکوب شورشهای موسوم به ارتداد سرآغاز حرکت تهاجمی اعراب مسلمان به سرزمینهای  هم جوار بود.

بررسی مفاهیم و انواع ارتداد و احکام مربوط به آنها

“دین”یکی از انتخابهای مهم انسان در حیات فردی و اجتماعیش است و بیشترین مجاهدت ها نیز در تاریخ بشر حول محور و مفهوم دین صورت گرفته است.ادیان در کنار تلاش برای گسترش حوزه نفوذ خود سعی در حفظ و نگهداری پیروان خود دارند و پیشاپیش از تغییر و تبدل در رای پیروان خود جلو گیری می کنند و این معطوف به تقدسی است که در دین نهفته است.

ماهیت جنگ های ارتداد در پرتوی الگوی نظری

در اینجا با بهره گیری از چند واژه و اصطلاح علوم سیاسی نظر خود را در مورد جنگ های ارتداد شرح داده و در نهایت در بخش نتیجه گیری نهایی که در پایان توصیف و چگونگی جنگ های رده می آید انطباق  آنها را بر اساس نظریه خویش عرضه می داریم مهمترین نظریه پرداز عالم سیاست که در خصوص ماهیت و شکل حکومتهای پاتریمونیال و سپس دیدگاه او در خصوص ماهیت کاریزمایی رهبرانی که دست به تأسیس حکومت می زنند.

شورشهای پراکنده پس از سرکوب طلیحه

پس از شکست طلیحه ابوبکرسرگرم به انقیاد درآوردن قبایلی شد که به او یاری رسانده یا از فرصت استفاده کرده و از پرداخت زکات خودداری کرده بودند.

سرکوب قبایل بنی عامر

یکی از این قبایل بنی عامر بودکه به گفته طبری و الکامل درراه بازگشت از دین مترصد فرصت بودند و گاه گامی به پیش و گامی به پس می نهادند و منتظر بودند که سرنوشت قبایل بنی اسد و غطفان چه می شود.سرکردگی طایفه کعب را قره بن هبیره داشت و سرکردگی طایفه کلاب با علقمه بن علاثه بود.

عقایدوتعالیم مسیلمه

هرچند سخنان و اخباری که از مسیلمه نقل شده است بیش از سخنان نقل شده از مدعیان نبوت است ، اما باز اصول عقاید او درهاله ای از ابهام قراردارد، بویژه آنکه اخباری ازاو وکارهایش نقل کرده اند که بنظر می رسد بعد ها توسط مخالفانش ساخته وپرداخته شده باشد.زیرا درمقایسه با پاره ای از خرافاتی که تحت عنوان انجام کارهای شگرف ومعجزه توسط مسلمانان برای پیامبر ساخته شده است

ارتدادبحرین

ناحیه بحرین ازدیرباز در دوره ساسانیان زیرنفوذ دولت ایران بود وشاهان ساسانی حاکمان بحرین ر اتعیین می کردند. درزمان ظهور پیامبراسلام منذربن ساوی  بر ناحیه بحرین حکومت می کرد. درسال هفتم هجری پیامبرهنگامی که سران کشورها را به اسلام دعوت می کرد علاءبن عبدالله بن عمادحضرمی را به بحرین فرستاد تاآنان را به دین اسلام دعوت کند و منذربن ساوی اسلام را پذیرفت و پیمانی با علاء منعقدکرد مبنی بر اینکه نماز بخوانند و زکات بپردازند.

نتیجه نهایی

در خصوص پاسخ به این پرسش که دلایل موفقیت ابتدایی شورشهای ارتداد چه بود و چرا شورشهایی به این گستردگی به این سرعت فروکش کرد می‌توان دلایل زیر را برشمرد. هر چند دولت اسلامی در زمان پیامبر دولتی فراگیر بود، اما گستره قدرت آن، چنان نبود که بتواند کنترل تمام مناطق تازه مسلمان را در دست داشته باشد، چرا که دولت مرکزی در مناطق تحت نفوذ سپاهی نداشت و تنها نمایندگان دولت که چند فردمشخص بودند.

 

منابع دست اول

زمینه‌ها و چگونگی جنگ‌های رِدّه

  • طبری ، محمدبن جریر، تاریخ طبری یا تاریخ الرسول و الملوک، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: انتشارات اساطیر، جلد چهارم، چاپ پنجم ۱۳۷۵.
  • یعقوبی، احمدبن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هفتم، ۱۳۷۴.
  • بلاذری، احمدبن یحیی بن جابر، فتوح البلدان، ترجمه محمد توکل، ]بی جا[: نشر نقره، چاپ اول ۱۳۳۷.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.