روش تحقیق بررسی عملکرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلکرده- مدیریت

با اینکه امروزه مدیریت در دنیای پیچیده و متحول جایگاه اساسی خود را پس از فراز و نشیب های بسیار پیدا کرده است، به نظر میرسد در کشور ما بیان فوق مصداق کامل عینی پیدا نکرده است . مدیریت آموزشی نیز از این امر مستثنی نبوده و هنوز جایگاه واقعی خود را در مفهوم علمی خود باز نیافته است. هنوز هم در موارد بسیاری ،مدیران فعلی آموزشی در نهایت مدیران آموزشی به معنی مجری قوانین و مقررات جاری هستند نه «رهبر آموزشی» و لازمه این کار توجه به مدیریت آموزشی و بها دادن به آن در مفهوم علمی آن است.

مطلب بررسی عملکرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلکرده- مدیریت  مشتمل بر ۱۳۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول. ۲

تعریف موضوع تحقیق: ۵

اهمیت موضوع: ۷

اهداف تحقیق: ۱۰

فرضیات تحقیق: ۱۱

قلمرو تحقیق: ۱۲

تعاریف اصطلاحات بکار رفته: ۱۳

فصل دوم. ۱۵

پیشینه و ادبیات تحقیق. ۱۵

مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق: ۱۶

فصل سوم. ۲۳

مبانی نظری و تئوریک موضوع. ۲۳

سیر تحول مدیریت.. ۲۴

نظریه های کلاسیک مدیریت: ۲۵

نظریه مدیریت علمی: ۲۵

نظریه مدیریت اداری (اصول گرایان) ۲۶

نظریه بوروکراسی.. ۲۷

مزایا و محدودیت های عمده تئوری های کلاسیک مدیریت. ۲۷

مکتب روابط انسانی.. ۲۸

تئوری مقداری مدیریت (علم مدیریت) ۲۹

نگرش سیستمی- مدیریت نظام گرا ۲۹

مدیریت اقتضایی.. ۳۰

تاثیر تئوری های مدیریت بر مدیریت آموزشی: ۳۱

تعاریف مدیریت و مدیریت آموزشی: ۳۵

ویژگی های منحصر به فرد مدیریت آموزشی.. ۳۷

مهارت های مورد نیاز مدیران: ۳۹

عوامل موثر در موفقیت مدیران: ۴۳

ارزشیابی اثر بخشی و کارآمدی مدیران: ۴۴

عوامل موثر در اثر بخشی یک سازمان. ۴۸

وظیفه های مدیران. ۴۹

برنامه ریزی.. ۵۱

انواع برنامه ها ۵۲

مراحل عمده برنامه ریزی.. ۵۳

برنامه ریزی موثر. ۵۴

سازماندهی.. ۵۵

تامین و بکارگیری نیروی انسانی.. ۵۷

نظارت و کنترل. ۵۸

هدایت و رهبری.. ۵۹

انگیزش و رفتار. ۶۰

سلسله مراتب نیاز ها ۶۱

نظریه انگیزش- بهداشت روانی.. ۶۲

نظریه گروه های انسانی. ۶۴

مطالعات و نظریه هائی در مورد رهبری: ۶۵

روش صفات ممیزه رهبری: ۶۶

تحقیقات رهبری دانشگاه اوهایو: ۶۷

سیستم های مدیریتی لیکرت: ۶۷

رهبری اقتضایی (هرسی و بلانچارد) ۶۹

رهبری موفق و رهبری موثر: ۷۰

همگامی و رهبری.. ۷۱

فرآیند همگامی و رهبری: ۷۲

رهبری مبتنی بر عشق و محبت: ۷۲

اظهار محبت فرد نسبت به رهبر. ۷۵

مدیریت مشارکتی.. ۷۶

شرایط لازم برای اثر بخش بودن مشارکت.. ۷۷

مزایای مشارکت.. ۷۸

ایجاد تغییر و خلاقیت و نو آوری لازمه بقا و موفقیت سازمان ها ۸۰

برنامه ریزی و اجرای تغییر. ۸۰

فرآیند خلاقیت.. ۸۴

ویژگی های افراد خلاق. ۸۵

موانع خلاقیت.. ۸۶

استراتژی های نوآوری.. ۸۷

روابط انسانی.. ۸۸

روابط انسانی در مدرسه. ۸۹

شاخص های روابط انسانی مطلوب در مدرسه. ۹۱

فصل چهارم. ۹۷

روش تحقیق. ۹۷

جامعه آماری و روش نمونه گیری.. ۹۸

ابزار جمع آوری اطلاعات.. ۹۹

نحوه جمع آوری اطلاعات.. ۱۰۰

روش های آماری تحقیق: ۱۰۱

فصل پنجم. ۱۰۲

تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از اطلاعات.. ۱۰۲

خلاصه تحقیق و نتیجه گیری: ۱۲۴

پیشنهادات.. ۱۲۷

محدودیت ها و تنگناهای پژوهش: ۱۲۹

پیوست هاو ضمائم. ۱۳۰

فهرست منابع فارسی: ۱۳۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله روش تحقیق بررسی عملکرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلکرده- مدیریت را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

با اینکه امروزه مدیریت در دنیای پیچیده و متحول جایگاه اساسی خود را پس از فراز و نشیب های بسیار پیدا کرده است، به نظر میرسد در کشور ما بیان فوق مصداق کامل عینی پیدا نکرده است . مدیریت آموزشی نیز از این امر مستثنی نبوده و هنوز جایگاه واقعی خود را در مفهوم علمی خود باز نیافته است. هنوز هم در موارد بسیاری ،مدیران فعلی آموزشی در نهایت مدیران آموزشی به معنی مجری قوانین و مقررات جاری هستند نه «رهبر آموزشی» و لازمه این کار توجه به مدیریت آموزشی و بها دادن به آن در مفهوم علمی آن است.

تعریف موضوع تحقیق:    

سازمان ها عموماً اهداف خاصی را دنبال میکنند. نهاد آموزش و پرورش نیز در هر کشوری در پی اهداف خاصی است که از طریق سازمان های اجرایی آن، یعنی مدارس به واقعیت می پیوندند. از سوی دیگر مدیران مدارس نیز مانند هر مدیری دیگری انجام وظایف مدیریتی همچون برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری و کنترل را به نحوی به عهده دارند. به نظر می رسد مدیران تحصیل کرده در رشته های مدیریت به نیکو ترین وجه از عهده این وظایف برآیند و نقش اساسی را در اثر بخش نمودن فعالیت های سایر کارکنان داشته باشند و از سایر مدیران کارآمد تر و اثر بخش تر باشند. ولی در صحنه عمل، مشخص نیست که این مدیران تا چه حد اینگونه عمل می نمایند و یا کارآمد تر از سایر مدیران هستند. مقایسه کارآمدی مدیران تحصیل کرده در رشته های مدیریت با سایر مدیران آموزشی این امکان را فراهم می آورد که از یک طرف میزان اثر بخشی مدیران تحصیل کرده در رشته های مدیریت در صحنه عمل به وضوح روشن شود و از سوی دیگر میزان تفاوت های معنی دار موجود بین مدیران تحصیل کرده در رشته های مدیریت و سایر مدیران آموزشی مدارس راهنمایی هم از نظر میزان دستیابی به اهداف سازمانی و هم از نظر نحوه انجام وظایف مدیریتی آشکار گردد، و از این طریق نقش آموزش های مدیریتی در اثر بخش مدیران به طور عینی تر و واقعی تر مشخص شود.

اهمیت موضوع:

امروزه اهمیت و نقش مدیریت در تمام زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جلوه گر شده است. در کشور ما از یک طرف به دلیل باز سازی و اصلاح بسیاری از ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و از سوی دیگر به دلیل اجرای برنامه های سریع و پرشتاب پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اهمیت و نقش مدیریت بیش از گذشته احساس می گردد. از بین انواع مدیریت نیز، مدیریت سازمان های آموزشی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است، زیرا تمام اهداف و عوامل این سازمان ها انسانی بوده و نقش و رسالت آنها انتقال ارزش ها و فرهنگ جامعه و همچنین پرورش انسان های ماهر و رشد یافته و تامین نیازهای انسانی جامعه در بخش های مختلف است.

اهداف تحقیق:

نتایج تحقیق علمی به خودی خود و به صورت انتزاعی نیز دارای ارزش است. لکن این نتایج زمانی مفهوم واقعی دارند که به عنوان یک رکن در تصمیم گیری ها و تصحیح نگرش تصمیم گیران و دست اندر کاران موضوع مربوطه، موثر باشند و به عنوان یک سری اطلاعات مفید در فرایند تصمیم گیری وارد شده و به کار گرفته شوند.

سیر تحول مدیریت

سابقه مدیریت به هزاران سال پیش و قدمت تاریخی بشری مربوط می شود ایرانیان، مصریان، رومیان، چینیان و سایرین دارای پیشینه هایی در مورد چگونگی اداره واحد های اداری، تجاری، نظامی و آموزشی خود بودند. به عنوان مثال لشکر کشی پانصد هزار نفری خشایار به مقدونیه و لشکر کشی اسکندر به آسیا و ایران بدون نوعی تقسیم کار و مدیریت ممکن نبوده است. و یا ساختن اهرام ثلاثه مصر بدون نوع سازماندهی، هماهنگی، برنامه ریزی و کنترل غیر ممکن بوده است.

مکتب روابط انسانی

نهضت روابط انسانی از مطالعات هاثورن آغاز شد. بر خلاف تئوری های کلاسیک مدیریت که یک رابطه «محرک-پاسخ» ساده ای را در صحنه کار فرض می کردند که در آن طراحی صریح مشاغل و مشوق های مناسب سبب میگردید که کارگران همانگونه که از آنها خواسته شده است کار کنند و در نتیجه بازدهی را افزایش دهند. تئوری روابط انسانی فرآیند پیچیده ای را پیشنهاد میکند که در آن کارگران به متغیرهای اجتماعی همچون احساسات، وضعیت متقابل افراد در صحنه کار و گروه های کاری بیشتر از متغیرهای فیزیکی پاسخ میدهند.

نظریه انگیزش- بهداشت روانی

«هرزبرک» در این نظریه مطرح می کند که افراد دارای دو دسته نیاز هستند که در اصل مستقل از هم بوده و به شیوه های مختلف در رفتار افراد تاثیر می گذارند. او دریافت که وقتی مردم از کارشان ناراضی هستند این امر به عوامل محیطی کار بستگی دارد. از سوی دیگر زمانی که افراد از کارشان احساس رضایت می کنند این امر به خود کار مربوط میشود. هرزبرک گروه اول را عوامل «بهداشت روانی» یا «نگهدارنده» نام نهاد زیرا وظیفه اولیه آنها جلوگیری از نا رضایتی است، و گروه دوم را عوامل برانگیزاننده نام نهاد، زیرا نقش آنها برانگیختن مردم و ایجاد رضایت است. عواملی همچون آیین نامه ها و سیاست ها، نحوه سرپرستی، شرایط کار، روابط بین افراد، پول، مقام و امنیت شغلی جز عوامل نگهدارنده وعواملی همچون توفیق، بازشناسی به خاطر توفیق، چالشی بودن کار، مسئولیت بیشتر و رشد و ترقی جز عوامل انگیزشی محسوب میگردند. ارتباط بین این دو دسته عوامل و سلسله مراتب نیازهای مزلو در شکل ذیل نشان داده شده است.

تحقیقات رهبری دانشگاه اوهایو:

در سال ۱۹۴۵ دانشمندان دانشگاه اوهایو مطالعاتی به منظور تشخیص ابعاد گوناگونی رفتار رهبری آغاز کردند. در این مطالعه رفتار رهبر در دو بعد « ساخت دهی» و «ملاحظه گرائی» توصیف گردید. در بعد ساخت دهی رفتار رهبر عبارت از مشخص کردن الگوی سازمانی، رویه ها و روش های انجام کار بود و در بعد ملاحظه گرائی رفتار رهبر حاکی از دوستی، اعتماد متقابل، احترام و ملایمت در روابط میان رهبر و اعضای گروه بود. پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه توصیف رفتار رهبران، محققان دریافتند که ساخت دهی و ملاحظه گرائی دو بعد مشخص و مجزا را تشکیل می دهند و قوی بودن یک بعد، لازمه اش ضعیف بودن در بعد دیگر نیست. رفتار رهبر را با هر نوع ترکیبی از دو بعد فوق می توان توصیف کرد. در نتیجه این مطالعات بود که برای اولین بار رفتار رهبر به جای اینکه روی پیوستار واحد باشد بر روی دو محور جداگانه ترسیم گردید.

رهبری موفق و رهبری موثر:

تلاش برای نفوذ در رفتار اشخاص، اقدام به رهبری نام دارد. پاسخ به این اقدام رهبری می تواند موفق و یا نا موفق باشد. از آنجا که مسئولیت اصلی مدیران در هر نوع سازمانی، انجام کار به وسیله افراد است، این موفقیت را از روی بازده و یا بهره وری گروهی که مدیر آن را رهبری میکنند می سنجند یک اختلاف و تفاوت واضح بین مدیریت و رهبری موفق و مدیریت و رهبری موثر وجود دارد. فرض می کنیم که مدیر A می کوشد در فرد B نفوذ کند تا کار مشخصی صورت گیرد.

مدیریت مشارکتی

منظور از مشارکت، سیستم مدیریتی است که در آن اعضا سازمان در تصمیماتی که اتخاذ میشوند صاحب نفوذند. کمیسیون، جلسه، شورا، بحث و مذاکرات گروهی، صندوق پیشنهادات نظر خواهی و مراجعه به افکار و عقاید عمومی، از جمله مکانیسم هایی هستند که به وسیله آن می توان افکار و نظرات مختلف را از افراد و منابع مختلف جمع آوری نمود. فرض بر این است که جمع آوری و در نظر گرفتن این آرا و عقاید میتواند در تصمیم گیری و در برنامه ریزی بهتر و صحیح تر موثر باشد.

شرایط لازم برای اثر بخش بودن مشارکت

مطالعات و تجربیات مربوط به مسئله مشارکت در سازمان ها بیانگر این واقعیت است که این فرضیه را که مشارکت در تصمیم گیری ها خود به خود باعث کارائی بیشتر و یا سبب پیدا شدن جنبه های مثبت در کار می شود، نمی توان بدون قید و شرط پذیرفت، بلکه سودمندی و اثر بخشی مشارکت ، به عنوان یک وسیله و یک تکنیک، بستگی به وجود مجموعه شرایط و پیش شرایطی دارد. اهم این شرایط را میتوان در موارد ذیل خلاصه نمود.

خلاصه تحقیق و نتیجه گیری:

در این تحقیق که به منظور مقایسه کارآمدی مدیران تحصیل کرده در رشته های مدیریت با سایر مدیران آموزشی مدارس راهنمایی در سطح شهر قرچک انجام گرفته است، از روش «تحقیق از طریق بررسی (تحقیق میدانی)» استفاده شده است.

برای انجام این تحقیق پنج فرضیه در ارتباط با کارآمدی مدیران و از عوامل تشکیل دهنده آن تدوین گردیده و داده های لازم برای آزمون آنها از طریق پرسشنامه ای که از نوع مقیاس لیکرت و به صورت پنج گزینه ای تنظیم گردیده بود و برای هر فرضیه ۶ سوال در نظر گرفته شده بود و در مجموع دارای ۳۰ سوال بود و توسط دبیران مدارس تکمیل می شد، جمع آوری گردید.

پیشنهادات

با توجه به نتایج این تحقیق، شایسته است مدیران و مسئولان آموزش و پرورش از یک سو هم در انتخاب مدیران دقت نموده و فارغ التحصیلان رشته های مدیریت را در اولویت قرار دهند و از سوی دیگر با اهمیت دادن به آموزش های مدیریت ، به ترتیب مدیران به عنوان یک اصل و ضرورت بنگرند و مدیریت را همچون یک تخصص که نیاز به آموزش ها و مهارتهای علمی خاصی دارد در نظر بگیرند. علاوه بر آن پیشنهاداتی که در این زمینه مفید به نظر میرسد عبارتند از:

۱- تغییر شرایط احراز مدیران و آیین نامه مربوط به انتصاب مدیران: در آیین نامه انتصاب مدیران راهنمایی هیچگونه اشاره ای به نوع رشته مدیران نشده و اولویت را به رشته های دیگر داده اند. بهتر است با تغییر در آن اولاً به رشته های مدیریت اولویت خاصی قائل گردد و ثانیاً در اجرای دقیق ان نیز پیگیری های لازم و ضمانت های اجرائی مقتضی اعمال گردد.

محدودیت ها و تنگناهای پژوهش:

– کمبود منابع معتبر در ارتباط با مدیریت آموزشی و به خصوص در زمینه موضوع تحقیق.

– برخورد غیر مسئولانه برخی از مدیران و عدم همکاری برخی از آنها به دلیل اینکه معتقد بودند که از نتایج این تحقیقات در عمل در جهت بهبود کیفیت آموزشی و پرورشی استفاده ای به عمل نمی آید.

– محدود بودن جامعه آماری در همین راستا مدیران غیر تحصیل کرده کم بود لذا امکان تهیه نمونه هایی بیشتر که متغیرهای مزاحم کنترل گردد امکان پذیر نبود.

– مصادف بودن زمان جمع آوری اطلاعات و تکمیل پرسشنامه ها با فصل تابستان مشکل دیگری بود که گاهاً باعث می گردید برای یک مدرسه بیش از یک بار مراجعه شود.

فهرست منابع فارسی:

۱) اختری، عباسعلی. مدیریت علمی. مکتبی از دیدگاه اسلام. تهران. مرکز نشر سازمان تبلیغات اسلامی. ۱۳۶۹.

۲) تافلر. الوین. جابجایی در قدرت. ترجمه شهین دخت خوارزمی. تهران. نشر نو. ۱۳۷۰.

۳) تیلور. فردریک. اصول مدیریت علمی. ترجمه محمد علی طوسی. مرکز آموزش مدیریت دولتی. ۱۳۷۱.

۴) جوام. محمد حسین. مدیریت آموزشی و شناخت تشکیلات وزارت آموزش و پرورش. تهران. دفتر تحقیقات و برنامه ریزی آموزش و پرورش. ۱۳۶۶.

۵) حاج کریمی، عباسعلی «نو آوری و تاثیر آن در بهره وری» دانش مدیریت. شماره ۲۵ . تابستان ۱۳۷۳.

۶) رابینز. استیفن. پی. تئوری های سازمان. ترجمه داود سلمانی. جزوه درسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. ۱۳۷۳.

۷)رضائیان. علی. اصول مدیریت بازرگانی. تهران. انتشارات سمت. ۱۳۶۹.

۸) رضائیان. علی مدیریت رفتار سازمانی. تهران. انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

۱۳۷۲.

۹) زارعی متین. حسن. «خلاقیت و نو آوری» دانش مدیریت. شماره ۲۴. بهار ۱۳۷۳.

۱۰) سعادت. اسفندیار. فرآیند تصمیم گیری در سازمان. انتشارات دانشگاه تهران. ۱۳۷۲.

۱۱) سلمانی. داود. بهبود و بازسازی سازمان. جزوه درسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. ۱۳۷۲.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × چهار =