مقالات رشته زیست محیطی

روشی زیست محیطی برای آماه سازی پنبه

۱- قلیایی کردن کالای پنبه ای با سود

مرسریزاسیون یک فرآیند شیمیایی – مکانیکی است که از طریق فرو بردن الیاف سلولزی در محلول قلیایی با غلظت معین ، نفوذ محلول در شرایط لازم به داخل لیف ، سپس عملیات شستشو ، خنثی سازی ، شستشوی مجدد و خشک کردن صورت می گیرد عمل مرسریزاسیون موجب تورم قطری و کوتاه شدن طولی الیاف می شود و این باعث ازدیاد شفافیت و جلای کالای سلولزی می گردد قلیایی های مصرفی عبارتند از :سود، پتاس هیدروکسید لیتیم ، هیدروکسید روبیدیم ، آمونیاک و غیره که غالباً از سود به دلیل ارزانی آن استفاده می شود

چکیده

در این تحقیق فرآیند مرسریزاسیون با سود ۲۰ درصد و آمونیاک مایع (Liquid Ammonia) مقایسه شده است خصوصیات فیزیکی – مکانیکی نمونه های مختلف شامل جمع شدگی ، زاویه بازگشت از چروک ، زاویه بازگشت از چروک پس از شستشو ، جذب رنگ و XRD برای نمونه های مرسریزه با سود و شرایط مختلف آمونیاکی بررسی شده اند نتایج نشان می دهندکه عملیات آمونیاکی نسبت به سود و کالای خام سبب افزایش جمع شدگی ، افزایش زاویه بازگشت از چروک، افزایش جذب رنگ و کاهش درصد کریستالیتی می شوند همچنین شرایط عملیات خارج سازی آمونیاک بر روی خصوصیات فیزیکی – مکانیکی کالا مؤثر است به طوری که بیشترین رنگ پذیری در عملیات بعدی خارج سازی آمونیاک مربوط به هوای آزاد و کمترین مقدار رنگ پذیری مربوط به آب جوش ۹۸ درصد سانتیگراد بوده است همچنین عملیات بعدی خارج سازی آمونیاک در آب جوش دارای بیشترین مقدار جمع شدگی بیشترین مقدار زاویه بازگشت از چروک بوده است.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۳۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده ۲

مقدمه. ۳

پکتیناژ قلیایی : ۵

دیواره اولیه. ۶

آماده سازی به روش معمول دستی. ۷

آنزیمها ۸

آماده سازی طبیعی. ۹

خواص رنگرزی. ۱۱

دیدگاه عملی اثر آمونیاک بر روی پارچه های بافته شده سلولز طبیعی. ۱۲

تفاوت های موجود بین دو نحوه عملکرد ۱۳

شروط اصلی جهت دستیابی به سطح کیفیتی بالا. ۱۷

محاسبه و کنترل عرض پارچه. ۱۹

تکمیل بشور و بپوش.. ۲۱

خصوصیات بسیار مفید چگونه در عمل ایجاد می شوند؟ ۲۲

استفاده از مادون قرمز در کیسه های هوا ۲۷

نتیجه گیری. ۳۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته زیست محیطی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله روشی زیست محیطی برای آماه سازی پنبه  را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

۱- قلیایی کردن کالای پنبه ای با سود

مرسریزاسیون یک فرآیند شیمیایی – مکانیکی است که از طریق فرو بردن الیاف سلولزی در محلول قلیایی با غلظت معین ، نفوذ محلول در شرایط لازم به داخل لیف ، سپس عملیات شستشو ، خنثی سازی ، شستشوی مجدد و خشک کردن صورت می گیرد عمل مرسریزاسیون موجب تورم قطری و کوتاه شدن طولی الیاف می شود و این باعث ازدیاد شفافیت و جلای کالای سلولزی می گردد قلیایی های مصرفی عبارتند از :سود، پتاس هیدروکسید لیتیم ، هیدروکسید روبیدیم ، آمونیاک و غیره که غالباً از سود به دلیل ارزانی آن استفاده می شود

پکتیناژ قلیایی :

روشی زیست محیطی در آماده سازی پنبه

پکتیناژ قلیایی که اخیراً و به تازگی کشف شده است ممکن است روش آماده سازی پنبه را در سطح جهانی تغییر دهد ثبات آماده سازی پنبه در شکل لیف ، نخ یا پارچه به عنوان یک پارامتر حساس در فرایندهای مرطوب نساجی در دنیا معرفی شده است اگر پارچه بصورت یکنواخت آماده سازی شود کیفیت حاصله از عملیات فرآوری تر بعدی، نظیر سفید گری ، مرسریزاسیون ، رنگرزی ، چاپ ، یا تکمیل ، شدیداً تحت تأثیر قرار می گیرد.

دیواره اولیه

از آنجا که دیواره اولیه که لیف را احاطه می کند عامل جذب کم (پائین ) لیف غیرآماده شده است ، بررسی تحقیقات این دیواره با جزئیات بیشتر سودمند خواهد بود دیوار اولیه شامل ماتریسی از سلول است که در آن مخلوطی از پکتین ها ، پروتئین ها ، چربی ، سایر ترکیبات آلی و خاکستر دیسپرس و پراکنده شده اند.

آماده سازی به روش معمول دستی

تکنیک مرسوم در جاذب الرطوبه کردن پنبه برای فرایند –تر بعدی مشتمل است بر شستشوی مواد پنبه ای نساجی در محلول قلیایی داغ هیدروکسید سدیم ، همراه با مواد مرطوب کننده ، دیسپرس کننده ،امولسین کننده ، مواد دفع یون (کی لپت کننده ها) یا سایر مواد شیمیایی ، چنین عملیاتی ، مواد غیرسلولزی را خارج می سازد

آنزیمها

باید متذکر شویم که آنزیمها همان کاتالیستهای بیولوژیکی هستند که شامل پروتئینهای پیچیده سه بعدی اند که از زنجیرهای پلی پپتبدی تشکیل یافته اند اکثر آنزیمهایی که مصارف صنعتی دارند معمولاً یا از منابع قارچی اند یا باکتریایی . اگر چه که این پروتئینها واکنشها را به شدت تسریع می سازند

آماده سازی طبیعی

تحقیقات مدرن در زمینه های سنگشویی یا نشان داده اند که پارچه پنبه ای که با سلولاز در غلظتهای به اندازه کافی بالا جهت حصول نتیجه مثبت در هر دو زمینه عملکرده می شوند جذب آب بالایی خواهد یافت البته چنین غلظتهای بالایی از سلولاز در عملیات عادی باعث فقدان وزن بسیار زیاد با تخریب پارچه می شود.

خواص رنگرزی

تحقیقات جاری در دانشگاه جورجیا در رابطه با ویژگیهای رنگرزی پنبه آماده سازی شده به روش طبیعی در مقابل روش مرسوم نشان می دهند که از نظر آماری هیچگونه تغییرات مهمی در عمق رنگ یا فام و در خواص ثباتی مشاهده نمی گردد

دیدگاه عملی اثر آمونیاک بر روی پارچه های بافته شده سلولز طبیعی

اثر آمونیاک مایع بر روی پارچه های بافته شده از الیاف طبیعی بسیار مطلوب بوده و قابل جایگزینی با اثر مرسریزاسیون نمی باشد بکارگیری تکمیل شیمیایی پس از عملکرد آمونیاک مایع ، باعث ایجاد پیشرفت های انحصاری در کیفیت پارچه های حاصل از الیاف پنبه و الیاف ساقه ای می گردد

تفاوت های موجود بین دو نحوه عملکرد

امروزه در اروپا از هر دو روش عملکرد آمونیاک مایع در چرخه تکمیل کالای نساجی استفاده می گردد و از آن به عنوان یک ماده آماده کننده جهت دستیابی به خواص مناسب پوششی و مراقبت آسان کالای نساجی( صنعت نساجی /۹۶) استفاده می شود

شروط اصلی جهت دستیابی به سطح کیفیتی بالا

جهت دستیابی به سطح کیفیتی بالا باید نیازمندی ها در حین تکمیل در نظر گرفته شود و همچنین باید ویژگی های تغییر یافته سلولز در اثر مجاورت با آمونیاک مایع مورد توجه قرار گیرد.

محاسبه و کنترل عرض پارچه

فرآیند آمونیاک مایع در حالت متداول ، مانع با کاهش عرض پارچه در اثر تورم الیاف نمی باشد و می بایست مسئله کاهش عرض پارچه در حین تکمیل حل شود در غیر این صورت ممکن است مشکلاتی در زمینه کاهش عرض پارچه تکمیل شده و همچنین افزایش آب رفتگی پارچه پس از شستشو ایجاد گردد.

خصوصیات بسیار مفید چگونه در عمل ایجاد می شوند؟

عملیات آمونیاک مایع نیازمند فرآیندهای جدید تکمیل شیمیائی نمی باشد اما ایجاد سازگاری و توسعه چرخه های عملیاتی و فرمول های مرتبط ، باعث حصول خصوصیات بهبود یافته یا حتی اثرات و طرح های جدید در پارچه می گردد در هر حال دستیابی به این خصوصیات بهبود یافته

استفاده از مادون قرمز در کیسه های هوا

اخیراً کمپانی انگلیسی congleton از اشعه مادون قرمز کربن در فرآیند خشک کردن کیسه های هوا (air bag) استفاده کرده است که در نتیجه ضایعات در فرآیند پوشش دهی (coating) به میزان چشمگیری کاهش یافته و کیفیت کیسه ها نیز بالا رفته است کیسه های هوا محافظ سر در قسمت جلو و کیسه های هوای محافظ سر در قسمت جلو و کیسه های هوای محافظ سینه در قسمت جانبی راننده و سرنشین نصب می گردد این کیسه ها به صورت بالشتک بوده که به طریق خاصی تا می شوند

نتایج

۱- درصد جمع شدگی کالای عمل شده با سود و آمونیاک

الف- درصد جمع شدگی بدون کشش

میزان جمع شدگی کالای عمل شده با سود بدون کشش نسبت به کالای خام افزایش یافته است که علت جمع شدگی را می توان نفوذ یون های سدیم بین زنجیرهای سلولزی و ایجاد تورم در لیف سلولزی دانست .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته زیست محیطی

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 − 1 =