بررسی ساختار سیاسی در روزنامه کیهان و سلام در سال ۱۳۷۷ و تجزیه و تحلیل مطالب و موضوعات موجود در آنها

روزنامه: به همراه گسترش وسایل ارتباط جمعی و گسترش سوادآموزی، نیروی تازه‌ای پای به صحنه گذاشته است که بدان افکار عمومی می گویند. این نیروی تازه که تجلی اراده و خواست مردم است، در تمام جهان به ویژه در کشورهای دارای نظامهای پارلمانی و مردمی نقش مهمی در شکل دادن به حوادث و رخدادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، دارد و کمترل دولتی است.

مقدمه:

امروزه پژوهشها و بررسی های ارتباطات جمعی بیشتر بر مبنای پیام های ارتباطی صورت می گیرند و مطالعات و تحقیقات در مورد وسایل ارتباطی صرفنظر از محتوای پیامها به سبب فرضی نمودار شدن نظریات مربوط به آنها هنوز مراحل مقدماتی را می‌گذرانند. روزنامه کیهان و سلام.

این تحقیق دانشجویی بررسی ساختار سیاسی در روزنامه کیهان و سلام در سال ۱۳۷۷ و تجزیه و تحلیل مطالب و موضوعات موجود در آنها مشتمل بر ۲۰۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روزنامه

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول- کلیات

پیشگفتار

مقدمه

تاریخچه مطالعاتی

طرح موضوع

چارچوب نظری: تالکوت

پارسونز

فرضیات و پرسشهای تحقیقاتی

اهداف تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

تعریف اصطلاحات تحقیق

فصل دوم

مرور متون مطالعاتی

خبر و تعریف آن

سبک های خبر نویسی

سه ضابطه خبر

نقدی به حقوق بشر

تاریخ روند آزادی مطبوعات

سوابق سانسور

پیدایی روزنامه در جهان غرب

انتشار روزنامه

دموکراسی و فضای باز سیاسی

تشکیلات صنفی و استقلال حرفه ای

جامعه مدنی

نقش دولت و جامعه مدنی در فرایند توسعه

دیدگاههای سنتی درباره نقش دولتو جامعه مدنی در توسعه

جامعه مدنی و روابط آن با جامعه سیاسی

تحولات توسعه ملی به سوی یک چارچوب نظری جایگزین

دیدگاه چند جامعه شناس در ارتباط با وسایل ارتباطی:

فردیناند تونیس

دیوید رایزمن

مارشال مک لوهان

تعریف فرهنگ

لزوم تحقیق در تعاریف فرهنگ

تعاریف فرهنگ از دیدگاه دایرهالمعارفهای مشهور جهان

فرهنگ از دیدگاه آنتونی گیرتز

عناصر فرهنگ

جامعه مدنی و مطبوعات

تحولات روزنامه نگاری در کشور های در حال توسعه

تاسیس اولین چاپخانه و روزنامه در ایران

تاسیس دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی

مسائل اجتماعی مطبوعات ایران

مطبوعات ایران در قرن بیستم

طبقه بندی روزنامه ها بر حسب جناح

تعریف جناح و جناح بندی

آغاز فصلی نوین در تاریخ مطبوعات ایران

گامی در تحدید آزادی مطبوعات در حاشیه طرح پیشنهادی مرکز

پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره قانون مطبوعات

پیش نویس یک طرح موقت ارائه شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس

پیش نویس طرح اصلاح قانون مطبوعات

روزنامه کیهان

روزنامه سلام

 فصل سوم

جامعه آماری

شیوه نمونه گیری

ابزارهای اندازه گیری

روش جمع آوری اطلاعات

آزمون مجذور کی x

تعریف تحلیل محتوا

روش تحقیق

تحلیل محتوا، تحقیق درباره تاثیر ارتباط جمعی

شاخص ها و مراحل روش تحلیل محتوا

طرح

واحد بندی

نمونه گیری

رمز دهی (کد گذاری)

استخراج نهایی نتایج

معتبر سازی

نقاط قوت تحلیل محتوا

نقاط ضعف و معایب تحلیل محتوا

شروط عینیت، انتظام و عمومیت

شرط انتظام

موضوع عینیت و کیفیت

تعریف مقوله های تحقیق

فصل چهارم

ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم

استنتاج

نتایج تحقیق

توصیه و پیشنهادات

ضمائم: جداول

جدول شماره ۱. حلقه یک

(روزنامه های درجه اول تاثیرگذار و توقیف شده)

جدول شماره ۲. حلقه دو.

(روزنامه های درجه دو تاثیر گذار و توقیف شده)

جدول شماره ۳.

(هفته نامه های توقیف شده)

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی ساختار سیاسی در روزنامه کیهان و سلام در سال ۱۳۷۷ و تجزیه و تحلیل مطالب و موضوعات موجود در آنها را در زیر می توانید ببینید.

مقاله روزنامه کیهان و سلام

پیشگفتار:

 

روزنامه: به همراه گسترش وسایل ارتباط جمعی و گسترش سوادآموزی، نیروی تازه‌ای پای به صحنه گذاشته است که بدان افکار عمومی می گویند. این نیروی تازه که تجلی اراده و خواست مردم است، در تمام جهان به ویژه در کشورهای دارای نظامهای پارلمانی و مردمی نقش مهمی در شکل دادن به حوادث و رخدادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، دارد و کمترل دولتی است.

مقدمه:

 

امروزه پژوهشها و بررسی های ارتباطات جمعی بیشتر بر مبنای پیام های ارتباطی صورت می گیرند و مطالعات و تحقیقات در مورد وسایل ارتباطی صرفنظر از محتوای پیامها به سبب فرضی نمودار شدن نظریات مربوط به آنها هنوز مراحل مقدماتی را می‌گذرانند. روزنامه کیهان و سلام.

پیشینه پژوهش

در تحقیقات انجام گرفته، تحقیق خانم فاطمه امیری، به تحلیل محتوای روزنامه‌های جامعه، خرداد و صبح امروز با تاکید بر جانشین روزنامه‌ها در ارتباط با احزاب سیاسی مورد بررسی قرار گفت که سه روزنامه مورد بررسی (۷/۷۲ درصد) از مطالب سیاسی را به مقوله خبر اختصاص داده است، بیشترین فراوانی در ارزش خبری به مقوله شهرت با (۵/۳۹ درصد) اختصاص دارد.

طرح موضوع:

دنیای امروزی به ارتباطات مستمر یا کنش متقابل میان مردمی که بسیار جدا از یکدیگرند وابسته است. روزنامه. در قرن بیستم حمل و نقل سریع و ارتباط الکترونیکی انتشار جهانی اطلاعات را بسیار شدت بخشیده‌اند، باورها و نگرش و اطلاعات انسانها در دنیای امروز برگرفته از رسانه هاست.

چارچوب نظری: تالکوت پارسونز

روزنامه:

برطبق نظریه کارکردگرایی ساختاری پارسونز، هر سازمان اجتماعی دارای ۴ خرده نظام می باشد که یکی از آنها خرده نظام فرهنگی است کار کرد این خرده نظام، انسجام و هماهنگی سیستم جامعه است. طبق این خرده نظام که مهم ترین آن نیز می‌باشد این نظام ترکیب یافته است از ایده ها، و اندیشه ها، آرزوها، اعتقادات، باورهای جمعی و اداب و رسوم زندگی اجتماعی که فرد از جامعه حال و گذشته‌اش فراگرفته است.

فرضیات تحقیق

 

۱-به نظر می‌رسد ساختار مطالب سیاسی روزنامه کیهان در جهت هماهنگی و تایید نظام سیاسی می‌باشد.

۲-به نظر می‌رسد ساختار مطالب سیاسی روزنامه سلام در جهت هماهنگی و تایید نظام سیاسی می‌باشد.

۳- به نظر می‌رسد که ساختار مطالب سیاسی روزنامه کیهان بیشتر در جهت انتقاد از نظام سیاسی باشد.

اهداف تحقیق:

 

بنابراین با علم به نقش مهم این رسانه در ایجاد اندیشه توسعه و پیشرفت به سوی جامعه‌ای متعالی، بررسی و تجزیه و تحلیل محتوای جزئی، از این رسانه ها مستلزم اهداف مهم دیگر نیز می‌باشد که هدف اصلی تحلیل محتوای ساختار مطالب سیاسی دو روزنامه سلام و کیهان،و شناخت نقش این دو روزنامه در طرح مسائل واقع شده در طول سال ۱۳۷۷.

تعریف عملیاتی واژگان تحقیق:

 

تعریف روزنامه: نشریه‌ای که به صورت روزانه چاپ می‌شود و اخبار و رویدادهای روزانه را منتشر می کند.

الف: سبک مطلب

هر مطلب سیاسی روزنامه ، با توجه به سبکهای زیر کدگذاری می شود.

 نظریه برجسته سازی یا اولویت گذاری

 

در میان رسانه های جمعی، روزنامه ها دارای جایگاهی خاصندهر روزنامه ای که به دست ما می رسد حاصل یکسری انتخابهاست.

سه ضابطه خبر:

 

۱-واقعه روز بودن، خبر برحسب تعریف ساده خود عبارت از چیزی است که تازه باشد، وقتی کسی روزنامه را باز می کند، یا در ساعت پخش اخبار، رادیو، یا تلویزیون را روشن می کند انتظار دارد جوابی برای این سوال خود بیابد «تازه چه خبر»؟

تلاش روزنامه نگاران زرنگ و جدی برای کسب تازه ترین اخبار و پیشی جستن بر رقیبان می تواند جواب عموم را بدهد

سودمندی:

این ضابطه تا اندازه ای پیچیده تر از دو ضابطه قبلی است، چون نه فقط با اصل رویداد بلکه به طرز تلقی مردم نیز ارتباط دارد. اگر این ضابطه نادیده گرفته شد همه روزنامه های جهان شکل ظاهر و محتوایی مشابه خواهند یافت و هیچ کام نیز خواننده ای را راضی نخواهند کرد.

پیدایی روزنامه در جهان غرب:

 

نخستین عصر ارتباطات جمعی درح دود ۱۴۵۰ م با اختراع چاپ آغاز می شود. در این دوره به عقیده مارشال مک لوهان دانشمند معاصر کانادایی رروابط اجتماعی و اندیشه ها و رفتارهای انسانی همه تحت تاثیر شدید نوشته های چاپی هستند به همین سبب وی همه مظاهر زندگی جوامع غربی را در این عصر، به عنوان کهکشان گوتنبرگ معرفی می کند.

 

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

 

 

 

 

 

نظرات بسته شده است.